STABS Beste Bakkersturf Heden avond swwbw NEDERL. PBOTliSTANTBN-BONÖT' AFDEELING SNEEK, BUITBN-SOCIETEIT „DE HARMONIE” TE SNEEK. I VERGADERING' p? op Woensdag 9 Februari 1881, ’s Avonds 8 ure, bij R. AGE MA. Jaarlijksche Biljardpartij op Dinsdag 8 Februari 1881; aanvang 4 uur ’s namiddags. x PS. bij ander zijn nog naterieel en met den aanleg van wegen, ten heden te schikken, omdat dezen gezorgd hebben zoo- Berlijn vervangen is. Bevallen van een Meisje L. PRINS, van G. ZALM. ’s Gravenhage, 31 Januari 1881. T. K. v. d. MEULEN, Aanvang 8 uur. i van het begin af aan on verschillig en koud tegenover mij. Hij bemoeide De heer Okma het woord bekomen hebbende, geeft aan Burgemeester en Wethouders in over weging, dat door hun College gebruik zal wor den gemaakt van de bevoegdheid, verleend bij voor Schippers, tot geschikte prijs. Te bevragen bij ALBERT MULDER, te Noordwolde. lijne zuster Clara had meer geld noodigalsik- worden; Werner was „1P tt iii i i l I T1.i i i zich weinig met mij en weigerde toe te geven aan mijn hoogste verlangen, op Ebersdorf te mogen wonen. Ik kon mij niet bijzonder ge lukkig gevoelen, want Werner was niet zoo als andere mannen en stelde hoegenaamd geen be lang in ons dagelijksch leven. Ik moest bijna ge- looven, dat hij al zijn liefile aan een ander had een man met een gestorven hart.” Adelheid zou zich zeker hebben verwonderd, als zij gezien had, dat Leonore erg begon te blozen. „Ik voelde mij ongelukkig,” aldus ging Adel heid voort. „Ik had geen ander voordeel van mijn huwelijk, dan dat ik de vrouw was van een rijk man, die van zijn rijkdom niet wilde pro- fiteeren. Het werd echter beter, toen mijn kleine Erwin geboren werd. Als ik hem had mogen behouden, dan zou ik beter geweest zijn, want ik hield veel van mijn kleinen zoeten Er win. Mijn eenigst verdriet was, dat zijne ge zondheid niet bijzonder vast scheen, en ieder drukte mij op het hart, dat zijn leven voor i. 1 Cód officieus vernomen, dat de ambassadeurs te Konstantinopel van de Porte trachten te weten |e komen, welke haar uiterste concessie zal zijn, h In de zitting van Maandag zette de Fran- I c h e Kamer de behandeling van de drukpers wet voort en stelde Ribot de handhaving voor Zij namen 4000 families, daaronder 3 Imamfa- van het artikel, waarbij straf wordt bedreigd •egen opruiing tot eenig misdrijf of overtreding, >ok al blijkt het dat deze provocatie zonder uit dag in den regel geen zitting wordt gehouden. Veel nieuw licht verwacht men echter niet dat hierdoor ontstoken zal worden, daar het hier minder te doen is om den stand der Oostersche art. 29 letter c der wet op het lager onderwijs, ten aanzien van den hulponderwijzer in de school te Scharnegoutum. Nadat aan de hh. Okma en de Jong eenige inlichtingen waren verstrekt omtrent het getal kinders in de dorpen Scharnegoutum en Hom mer ts, wordt de vergadering gesloten. milies gevangen en verder 600 Perzen. Het verlies der Russen van 1 tot 24 Januari was 16 officieren en 267 minderen aan dooden, 42 dus op hen neder, die de Porte aansporen om te ver- Wegens het overlijden van P. KAPPEN- BURGwordt ten spoedigste gevraagd een JEJ.A—A.S, in bovengenoemde inrichting. Schriftelijk zich aan te melden bij den Heer P. M. T. DETHMERS. mij van het hoogste belang was. Ik verzorgde hom zoo goed ik kon. Als hij er wat bleek uitzag, was ik reeds doodelijk ongerust. Intus- schen was er bij Werner een groote verandering te bespeuren, waarvan ik mij de oorzaak niet verklaren kon. Het een of ander nieuws uit zijn vaderland scheen hem verdriet te veroorza ken. Hij zei, dat hij het in Cairo niet langer kon uithouden, maar naar zijn vaderland wilde hij ook niet terugkeeren. Plotseling kwam hij •B t V i 1 Z» 1 1 doctor Moralt, een groote tocht te ondernemen door Centraal-Afrika, en ik verleende daartoe mijne toestemming, onder voorwaarde, dat hij na zijne tenigkomst met mij naar Ebersdorf zou vertrekken. Hij beloofde zulks. Werner schreef mij eenige malen. Maar toen kwam er plotse ling een brief van doctor Moralt, waarin deze meêdeelde, dat mijn man gestorven was. Hij was bij zonsondergang in een bosch gestorven. Ik geloof niet, dat dit bericht mij bijzonder aan greep, want het opende mij de beste vooruit zichten op rijkdom, macht en vrijheid. De eenige schaduwzijde van mijn geluk was de wankelende gezondheid van mijn kind. Ik ver wonder er mij nog over, dat de angst over den knaap mij niet krankzinnig heeft gemaakt. Thans echter, nu mijn geheele toekomst afhing van zijn leven, verdubbelde ik mijn zorg voor Erwin. Velen meenden, dat hij zou blijven leven, an deren daarentegen vreesden, dat zijn gezond heidstoestand niet veel goeds beloofde en dat ik hom niet groot zou krijgen. Maar zelfs onder die omstandigheden begon mijn hart reeds weer warm te kloppen voor Felix van Welden, toen ik hem op mijn reis naar Ebersdorf te Weenen aantrof. Ik hield mij overtuigd, dat hij mij volgen en aanzoek om mij doen zou. Mijn zuster Clara ging met mij meê; zij vertelde mij van de geldelijke ongelegenheden, waarin haar man verkeerde en ik beloofde haar, op haar verzoek, twintig duizend daalders. Gij kunt daar door begrijpen, hoe veel belang zij er bij had, dat Ebersdorf niet voor mij verloren ging. Het lot van haar man hing af van het leven van mijn kleinen Erwin dat wist zij. (Wordt vervólgd.) officieren en 647 minderen waren gewond, 13 officieren en 123 minderen licht gekwetst; te zamen dus 71 officieren en 1037 soldaten voorts werden 143 paarden gedood en 121 gekwetst. elf. Haar man had haar gezegd, dat zij zorgen soest het geld te krijgen, of hij was een geruï- •4oerd man; en zij tobde erg daarover. Boven dien wilde ik in het bezit van Ebersdorf zijn.” „Ja, dat begrijp ik,” zei Leonore op zachten ®on. Adelheid kreeg daardoor moedzij richtte zich halverwege op en vervolgde O „Ik zal u alles bekennen, Leonore, als gij goed voor mij wilt zijn. Ik heb u gehaat en ïpwautrouwd; ik was erg jaloersch op u;maar mans gevoel ik, dat gij mijne vriendin zi]t. Gij toet dan weten, dat ik Werner nooit innig heb liefgehad. Mijne zuster en ik kwamen bij onze tante aan huis, alleen met het doel, een goede ilirtij te kunnen doen, daar men ons wonderlijke •fngen had verteld van de rijke Europeanen in Jaïro. Ik beminde Felix van Welden, maar mijne tante wilde niets weten van een huwelijks verbintenis met hemzij wist het zoover te brengen, dat ik hem uit het oog verloor, naar Cairo ging en daar met Werner trouwde. Ik had er niet veel op tegen, daar het denkbeeld isj toelaelite, gebiedster op Ebersdorf te zullen Heden overleed tot onze diepe droef heid onverwachts onze zeer geliefde Echtgenoot- en Vader P. KAPPENBURG, Opzichter in het Stads-Werkhuis, in den ouderdom van 60 jaar. Sneek 2 Februari 1881. Wed. P. KAPPENBURG—Kiestra, en Kinderen. De affaire in Wollen garen zal op den zelfden voet worden voortgezet. Spreker: de Heer Dr. M. NIEMEIJER. Vrije toegang voor H.H. Leden met ééne Da me. Meerdere Dames 25 Cts. Niet-Leden 50 Cts. entree. werking is gebleven. Hij merkte op dat het ongehoord was te willen wachten met straffen tot dat er werkelijk bloed had gestroomd aan hitsing tot moord, bijvoorbeeld op den president der republiek of tot i isurbordinatie in het leger, mocht niet straffeloos blijven. Het voorstel van Ribot werd bestreden door Goblet, daar deze het in strijd acht met den geest van het geheele wetsontwerpals de provocatie het karakter van bedreiging aanneemt, dan valt zij onder het be reik van de strafwet; als zij dit karakter niet heeft, dan heeft zij ook niets te beduiden. Het amendement werd daarop met 349 tegen 114 stemmen verworpen. De minister Cazot ver zocht de Kamer toen met aandrang, althans het artikel, houdende strafbaarstelling van provoca tie van militairen, aan te nemen. Ook dit be streed Goblet, omdat hier alleen sprake is van provocatie, die door geen daden wordt gevolgd waar het echter aansporing tot desertie betreft, daarin wordt op andere wijze voorzien. De Ka mer schaarde zich hier echter aan de zijde van den minister en nam met 218 tegen 138 stem men het artikel aan. Daarentegen verwierp zij het artikel, hetwelk bijzondere straf bedreigt te gen aanranding van den president der republiek en de voorzitters van den Senaat en de Kamer. Den volgenden dag nam zij weder een tiental artikelen aan, o. a. die betrekking hebben op vergrijpen tegen de openbare zedelijkheid. Een voorstel om een nieuw artikel er bij te voegen, houdende straf tegen beleediging der republiek, werd met 278 tegen 187 stemmen verworpen. Aangenomen werd een artikel, houdende straf bepalingen tegen het beleedigen van hoofden van buitenlandsche staten. De aanmerking, dat dan ook het beleedigen van den president der repu bliek afzonderlijk strafbaar moest gesteld worden (hetgeen met 280 tegen 208 stemmen werd ver worpen) werd door Gambetta beantwoord met te verwijzen naar de tweede lezing van het wetsontwerp, waarbij daartoe gelegenheid zou zijn.. Het debat over de Grieksche quaestie heeft eerst heden (Donderdag) plaats, daar erWoeni- Namens de Directie K. LAMPE Jr. Pres. S. de JONG, Secretaris. Vergadering van den Raad der Gemeente Wijm- britseradeel, op Dinsdag den 1 Februari 1881, ’s middags 12 uur. Tegenwoordig zijn 9 leden: afwezig de hh. A. Visser Sr., Wijnja, Jorritsma en Bootsma. I. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en na eene kleine wijziging goedgekeurd. II. Wordt gelezen en voor notificatie aange nomen eene resolutie van hh. Gedeputeerde Sta ten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit tot verhooging der jaarwedden van sommige on derwijzers, hoofden van scholen, voor de maan- den November en December 1880, tengevolge de nieuwe wet op het lager onderwijs. III. Wordt evergegaan tot de benoeming van eeu lid van het algemeen armbestuur van IJs- brechtum, Tirns en Tjalhuizum uit de daartoe aanbevolen dubbeltallen. Met algemeene stemmen wordt daartoe geko zen de heer Gerben Lolkes de Boer te IJsbrech- tum. IV. De Commissie, benoemd tot onderzoek der voorwaarden, waarop Commissarissen over den Mac-Adam-weg van Sneek naar Bolsward aan de Nederlandsche Tramweg-Efaatschapp ij con cessie wenschen te verleenen voor den aanleg en de exploitatie van een stoom-tramweg, brengt, bj monde van den heer de Jong, rapport uit. Daaruit blijkt, dat in eene gecombineerde ver gadering van Raadscommissiën eenige wijzigin gen zijn voorgesteld en aangenomen, waarvan mededeeling wordt gedaan. Zij betreffen de be palingen omtrent bruggen, tollen, dienstregeling, exploitatie, tijd van vergunning en de slotbepa lingen. Na eenige discussie wordt de conclusie van het rapport tot het verleenen van de gevraagde vergunning op de voorwaarden, zooals die nu door de Commission zijn gesteld, met algemeene stemmen aangenomen. V. Door den Voorzitter wordt, namens Bur gemeester en Wethouders, aan den Raad aan geboden een ontwerp-reglement van politie voor deze gemeente. Dit ontwerp is gelijkluidend met dat, hetwelk ter vergadering van den Raad van 22 Ja nuari jl. is ingetrokken en buiten werking ge steld, doch gewijzigd voor zoover betreft de artt. 3, 10, 26 gr, 142 en 146. Nadat de wijzigingen door den Voorzitter wa ren toegelicht en een voorstel van den heer Ok ma, om de bepaling van art. 26 g (oud regle ment) te behouden, was verworpen, wordt met algemeene stemmen besloten het aangeboden ont werp goed te keuren. VI. Wordt door den Voorzitter, namens Bur gemeester en Wethouders een voorstel gedaan omtrent de bestemming van het achter het ge meentehuis staande gebouw, zijnde een gedeelte der bijzondere school Eben-Haëzer, voor de ge meente aangekocht. De strekking van dat voorstel is, dat een ge deelte van het gebouw zal worden ingericht tot bergplaats en het overige zal worden verhuurd, met wijziging derhalve van een vroeger besluit om het laatstbedoelde te verkoopen. Overeenkomstig het voorstel wordt met alge meene stemmen besloten. Saint Hilaire als minister van buitenlandsche zaken. Uit een artikel in de Répüblique Fran- $aise zou men opmaken dat Gambetta hem gaarne zijn portefeuille zag nederleggen, daar dit blad voortgaat met zijn houding te gispen en vol houdt, dat niet Griekenland doch Turkije zelf de rustverstoorder van Europa is. Laatstgenoemd egeering over haar vooruitzichten enhaarstre- I rijk behoorde zich naar den wensch der mogend- met betrekking tot de verdediging van het 1 I„2__ 1-1- re- dat het verdrag van San Stefano door het jeering zich ijverig bezig houdt met krijgstoe- veel gunstiger tractaat van Berlijn vervang, ustingen, met het in orde brengen vanoorlogs- De verantwoordelijkheid voor den toestand komt naterieel en met den aanleg van wegen, ten dus op hen neder, die do Porto aanspo"''" - einde te toonen dat zij in staat is het gebied, I zich tegen de besluiten der conferentie ictwelk aan Griekenland is toegekend, behoorlijk I zetten. ;e bezetten. Wat de tegenwoordige stand der Een officieel bericht van den Russischen quaestie betreft, deelde de regeering mede, dat generaal Skobeleff vermeldt eenige nadere bij- ?ij het arbitrage-voorstel had afgekeurd, doch zonderheden over de verovering van Geok-Tepe. Jen nieuwe conferentie nog minder in Grieken- I Hij beschrijft het verlies der vijanden als bui- and’s belang achtte. De regeering, zeide hij, tengewoon grootde loopgraven lagen vol lij- -j- ---l-j- x- ken, nOg veien Op de vlucht zijn afge maakt. Bovendien zijn 4000 lijken in de vesting gevonden. De Russen maakten een menigte geweren, buksen en ammunitie buit, verder ver scheidene vaandels, vele maten meel en fourrage. egen 19 stemmen de indiening van liet voorstel jan den heer Forster, minister voor Ierland, on- lersteunde:- Dit voorstel werd voor de eerste naai gelezen. Deze merkwaardige zitting, die van Maandag middag tot Woensdag ochtend duurde en die findigde met het sluiten van het debat door den voorzitter ondanks het nadrukkelijk protest der ■ersche leden, heeft tengevolge, dat Gladstone maatregelen heeft voorgesteld tot wijziging van ■iet reglement van orde in dien zin, dat de voor zitter werkelijk het recht zou verleend worden bin de discussien gesloten te verklaren als een ..zaak voldoende is toegelicht, en om dus tever- '-tiinderen dat het parlement buiten de mogelijk heid werd gebracht om een besluit te nemen. Goschen, de Engelsche gezant in T u r k ij e zal binnen weinige dagen weder derwaarts ver trekken. Bij deze mededeeling, die sir Gharles jDilke Maandag in het Parlement deed, gaf hij tevens eenige nadere 'inlichtingen omtrent den tand der Oostersche quaestie, die wel geen deuw licht over de zaak verspreiden, doch die n elk geval het voordeel hebben, dat zij door en Engelsch minister worden medegedeeld, ter- ivijl van al het verdere, wat wij omtrent den oop der zaken aldaar vernemen, de bron moei- ijk is na'te gaan. Er is geen sprake van een onferentie te Konstantinopel, zeide sir Gharles, isaar het Turksche voorstel luidde, dat onder- landelingen over de Grieksche quaestie zouden plaats hebben tusschen de Porto en do ver tegenwoordigers der Mogendheden. Do meening Aer regeering betreffende de Grieksche grens regeling, uitgedrukt in hare circulaire van den 25 Augustus, is niet gewijzigd; zij heeft geens zins op ’t oog geisoleerde stappen te doen, maar ^l\oopt dat de onderhandelingen, die nu zullen ''plaats hebben, leiden zullen tot zulk een ver- èenigd optreden der Mogendheden en dat een wreedzame oplossing van de Grieksche grens- ■uaestie daarvan het gevolg zal wezen. F Uit Konstantinopel komt het bericht, ■iat de gezanten der mogendheden, elk afzonder lijk, doch met gelijkluidende instructies, de on- ■erhandelingen over de Grieksche quaestie ge- ■Opend hebben. I Van de onderhandelingen zelf verneemt men Bog altijd weinig. De. Tribune meent, dat Tur- lije in elk geval Larissa zal moeten afstaan en I quaestie dan wel om de positie van Barthelemy ■at Griekenland afgezien heeft van zijn aanspra- - ■en op Janina. In hoofdzaak zou de knoop der ■uaestie dus nog te Metzowo liggen, doch stel- ■ge berichten omtrent een en ander zijn nog J h-et ontvangen. In de Grieksche Kamer van Afgevaardig- i len interpelleerde de ex-minister Tricoupis de 'en and. Koumoundouros antwoordde, dat de geschonken, die hem niet mocht. Hij geleek wel - op de gedachte, met den afrikaanschen reiziger, ADVERTENTIE N, I echtgenoote vp u.v gvuciojiwj iiAKju U.VU. aniivaanouiivii IW<

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 3