WnmilMINO 80. Zoekt uw Voordeel! 'wïhoöowb® ge™«ga bij F H phtteesen Papieren Servetten, voorhanden bij cqql BQO[X GEVRAAGD: Grootc opruiming van Manufacturen tot Vrijdag 18 Februari 1881. r en "VêïïïïïjrïNcT mjh ES wnmfflEs is W ny m Vis-t Oi I I Vraagt overal naar Robert ilollz WASCH-CR1STAL. te sjnjeek. Zalf tn Pillen Holloway. SXEEK. GROOTZAND. Geneeskundig attest. UHHRtf- EN SISHIIiililClim is er 85) artikel 2 alinea 7 ma- van y G. N. BOUMA ZONEN. P E R p Erie 1 van a voor 2c kw. 140 130 id. id. id. id. id. id. id. idem idem idem idem idom idem idem idem 67,47 A 59,84 A 52,24 A 43,52 A d h ken de ondergeteekenden bekend, dat zij hunne Fabrieks- *1 i M 1 11_ 1— 1I v- ter Grime van in d< 88,40 81,60 68,— 57,12 c b b ii b r b 1 1 i b d b e v j’ A a 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 S. L d( in id. id. id. id. 1881. Zeer fijne Fijne Middel Ordinaire 130 A 120 100 84 70,72 1 65,28 54,40 45,70 De WINKELHUIZINGE, thana door den Slager P. SOETING in de Galigostraat be woond, wordt tegen Mei as. te huur aangebo den. Information bij de Heeren Gebre. J. E. SANDERS te Sneek. en hoog. 1873 91 1877 947/18 6e Serie 83, Oost. Papier Mei/Nov. 617i Turkije Peru 1872 Door verkoop van het huis worden alle GOUD- en ZILVERWERKEN tegen fabrieks prijzen uitverkocht. Grootzand, Sneek. H.,M. BOKMA. IHTirilo’iÈO omstaê bwbk-soba, per pakje van 6 Cents, ia verkrijgbaar bij O K. NIEUWE KADE. Bespaart veel zeep, maakt de wasch helder wit, kan de bleek geheel vervangen en ismde huishouding aan te bevelen voor het afzeepen van alles wat dagelijks voorkomt. Zij doet aan wasch en handen geen schade hoegenaamd en wordt door koud en warm water zoor snel opgelost. GEBRUIKAlen neme bij de wasch een zes de gedeelte op twee emmers water en gaat dan op de gebruikelijke manier te werk. Heerenhof-Boter, Fijnste Soort 138 Krn. a n n n Y> 124 110 96 80 id. Boter van 150 Krn. f 102,— 95,20 88,40 n 1 Notaris DE JONG zal Woensdag 9 Februari 1881, ’s avonds 7 uur, in de. Zaal van R. AGE- MA te Sneek, provisioneel veilen: Drie zeer ruime en hechte GEBOUWEN, waarvan een nieuwallen uitmuntend gesc ii voor PAKHUIZEN en vele andere doeleinden, benevens vier beste BOUWTERREINEN, alles aan de haven en uitkomende aan de Kruize- broedersstraat te Sneek, ter grootte van ongeveer 7 are. Direct na den verkoop te aanvaarden. Verkoopbiljetten met schetskaarten te verkrij gen bij den Notaris. ZIT- en SLAAPKAMER, met KOST. Opga ve van voorwaarden aan den Boekhandelaar J. CAMIEN. «w» Het KOETSHUIS met STAL- SlïSa LING en WONINGEN c. a. in de Kerkstraat alhier, staan thans op f 2044. DE JONG, Notaris. WwoTtTIw Verders voor hunne andere Handels-artikelen, /o SNEEK, 5 Januari 1881. j ’s IIAGE. 4 Febr. Het Roode Kruis besloot eöUCbcl^6ilJlm som geld naar de Transvaal te zeker middel zen(ien ter voorziening in geneeskundige hulp. ia Hartwater j LONDEN, 3 Febr. Davitt, de stichter van de te Dublin gearresteerd. De, uit proclamatie, aanmanende geduld te oetenen. 4 Feb. 65 7< 23 21’7x8 517s 997.. 91 941/» 83 627, 6174 13 7x8 217s 136 48% ONTIJDIG VERVAL. De onvoorzichtige en onnadenkende kan zich- zelven in de toekomst een zee van rampspoed besparen, door eene spoedige toevlucht tot deze uitmuntende geneesmiddelen. Alle puisten, waar uit ook voortvloeiende, zwellingen der klieren, waar ook gezeteld, ontstoken wonden en ver zwakkende ontlastingen, kunnen veilig en zeker genezen worden door het gebruik van Holloway s Zalf en Pillen, volgene de voorschriften die om iederen pot en doos gewikkeld zijn Geen schroomvalligheid behoeft de zwakste terug, te houden om deze herstellende middelen aan te wenden die de drievoudige hoedanigheden be zitten om te zuiveren, te regelen en te herstellen zonder de maag in wanorde te brengen, het zenuwgestel te schokken of het noodzake ijk te maken om in huis te blijven. Holloway s me dicamenten zullen de bron van menige ziekte stuiten, die, indien veronachtzaamd, duurzame ellende te weeg brengen. Doosjes Pillen en potjes Zalf a f0,80, i 1,8U, f3,00, f6,75, f 13,50, f20,50.. Zijn op franco aanvrage a contant te beko men bij alle apothekers in Holland alsmede bij HOLLOWAY’S Etablissement te Londen, 353 Oxford Street vroeger 244 Strand. ^EDRUKT^FiHtgËgËv^BIJ W. COOL VAN BOKMA, TE SNEEK. en prijzen vast beter weder verwacht. Ier van 25, 20 en 10 Kilo, aan de zakken geplombeerd Nam aanleiding van de Wet van 25 Mei 1880 (Slmlsblad no. 85) artikel 2 alinea 7 ma ken de ondè“eSrk“nden bekend, dat zij hunne Fabrieks- en Handelsmerken bobben ingezonden ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Leeuwarden. ter ™eF^riekgmerken Y001. ons prima bloem van Boekweiten Meel zijn. voor verpakkingen van 50 en 40 Kilo, aan de zakken geplombeer Voor verpakkingen V’AIEV Voor verpakkingen 5 en 2% Kilo op de papieren zakken gedrukt Notaris PEEREBOOM te Bolsward, zal Maan- dao- 14 Februari 1881 ’s avonds uur, in het Rood Hert te Sneek finaal verkoopen Een HEERENHUIS en bijbehoo- rende Gebouwen, met Voor- en Ach- ^^^tertuin, zamen groot 0—18—33, staan de en gelegen aan de Nauwe Noorderhorne, aan de Stadswal en aan de Tichelsteeg te Sneek thans in huur bij den heer Dr. Schepers; te aanvaarden 12 Mei 1881. De “veiling heeft plaats gehad in vier percee- len, bij billetten omschreven. Geboden op I f 7377, II f983 III f1413, IV f1339. In totaal slechts t 11,112. De bezichtiging kan alleen geschieden op Maan dag namiddag van 1 tot 4 uur. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek zijn voornemens op Maandag 14 febru ari e. k.. des avonds 8 uren bij Halbesma m het Rood' Hert alhier, in het openbaar te ver huren voor den tijd van VIJF JAREN, ingaande den 5den Maart 1881. 2 PERCEELEN WEILAND, nader bij bil- letten omschreven, welke kosteloos ter Gemeente- Secretarie verkrijgbaar zijn, waar tevens de voor waarden van af den 2en dezer ter lezing zullen liggen. Sneek, den 1 Februari 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. van DRIESSEN, Burgemeester. J. W. BENNEWITZ, Secretaris. aan de zakken geplombeerd KOPENHAGEN, den 29 Jan. 1881. - 13k^7 93.84 A f is per 84,32 a - 74,80 a 65,28 a M 54,40 a zoete room, per 50 Kilogram, is per vat f 81)60 76,16 70,72 •eheel handel zeer goed; door ’t ongunstige weder Ruimer aanvoer en daling in prijs worden Steenwyker-buurt. Tevens een mooie HOND TE KOOP. Ie soort 2e 3e 4e 5e LONDEN, 31 Jan. BOTER. U_ L was aanvoer zeer beperkt door 1- - f 64,80 a f 67,20. Den Druiven-Borst-Honig van W. g II ZICKENHEIMER te Mamz, heb ik sedert vele jaren dikwijls voorgeschreven 4 en steeds bevonden, dat dezelve een zeer o-oed geneesmiddel tegen chronische hoest, aft heeschheid enz. is. Ook heb ik den Drui- ven-Borst-Honig gedurende eene kina- È?- hoest-epidemie laten aanwenden. Terwijl .(fc Jy deze hoest, met andere middelen bestre- Jj; den, reeds omtrent een half j aar aanhield, was dezelve, door aanwending van den Druiven-Borst-Honig, binnen eemge we- 7;. ken genezen. Ik kan alzoo den Druiven- 5 Borsthonig als een zeer voortreffelijk mid- del tegen hoest-, borst- en halskwalen aan- bevelen. Grabow in Mecklenburg-Schwennx- den 24 Mei 1875. Dr. C. RüST, Gezondheidsraad. Alleen echt verkrijgbaar in flesschen van twee Gulden, A’ Gulden en 65 Cent, voor- DORS- teo-en Maagkwalen, Zuur, Braking Hartwater i f c“ erx a 50 Cents, te Sneeft bij Wed. S. H. van DORb j SEN. ^"~BÏfsR=GXE RL IJ lï'E S T A N D. GAASTERLAND. - Van 14 tot 27 Janu- ari. GeborenAntje, dv. Kerst Jans Beu kens. Sibbele, zv. Lubbert Sibbeles I ieter- sma. Fettje, dv. Jan Jans Keizer allen K gondel. Anne, zv. Jan Johannes Reuceis. gjoerd zv. Wiebren Jouke 1 elsma, beide c jjalk Eelkjen en Gerritje, dsv. Foeüe Hor- res van der Wal, te Wijckel. Overleden: Janke Gerardusbemplomus, 74 jr., wedu Vrouwkjen Hepkes Lunenburg, 1 jr., wedu. beide te Balk. - Rommert Herkes van Rijs, 1 m.te Sondel. LEEÜWAKDEN, 4 Feb. Boterpnjs f 6.,00 a£63—, 2e soort f60,-; D k N 3 Id K :l/3 een Wuiuen en oo vein., fovi- zien van nevenstaand fabriek- g stempel. Tc Sneek bij de Wed. S. IE VAN SEN; Akkrum bij S. VisserBolsward bij R. S. Dijkstra Co.; Joure bij de Wed Douwe Egbert Zoon; te Sloten bij do V ed. G. F. v. d. Wal. De vorige week was over 't gi irtwVXn'ÏTkw.’t 75,84 4 f 78,72 en van Amsterdam. van 3 Feb. "7.8 Buitenl. Spanje 237/iq Binneal. 22 Portugal 51 /3 Rusland A°. 1798/1816 99*% Zilv”' Jan.j Juli 6274 iie 12’718 22 139 49 7; eene effectenbeurs 2\l2 pCt. Nat. Werkel. Schuld 65^ V V Ti T Ti T T T T 5 Peru 1872 Aand. Chic, North. W. 4U‘/S Engelsche Wissels f 12.12 71 A and. Gr. Russ. Sporen 126 74 °/o ligt gezuurde room, per 50 Kilogram. vat f 75.08 a f B 67,47 A Ti Ti 1 r> f di 1 It o tVJL IClllvnv -- IClllïUt/l -V J H.BRENHMMBUEB ZONEN STÖÖM^ïffllJDlHOÖP. EN H id VAN r> V - n V r '8 Ti Ti T>

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 4