J rm Mfflffi- EE »Him nil IWR Di 1 w J Jfijl Wj -1 L 1881 No. 12 W. te Wijk. Dagen. Datums. gewichten onherijkt worden te- SNEEK 8 Februari. tijd lang met groote hevigheid woedde I BllïNEJïLAWn. I hof vreesde, wijl hij dan misschien genoopt U I T Prof. Hartog beklaagt zich dat een artikeltje, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Deze CO URANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. 72) en artt. 20 en 21 van Z. M. 1 no. 12 14 W;' L ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7 7, Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. Door den Kerkeraad der Chr. Geref. Ge meente alhier is het navolgend 3tal predikanten I opgemaakt: Duursema te Arum, Bakker te Sex- bierum en Doorn te ’s Gravenhage. 4 12 28 j 40 <0 door hem geschreven ter weerlegging van een geheel onjuist stuk in de Daily Telegraph over de Transvaal niet is opgenomen en evenmin door een der bladen, aan welke het is aangeboden, is geplaatst. Er schiet derhalve zegt hij niets anders over dan het Engelsche volk, dat opzettelijk door sommige personen misleid wordt, langs andere wegen omtrent den waren staat van zaken voor te lichten. Dit geschiedt dan ook door persoonlijke toezending aan parlements leden en andere hooggeplaatste personen van gedrukte stukken, die het hoofdcomité daarvoor geschikt oordeelt. Dinsdag is de schoon gestelde en waardige proclamatie van het Driemanschap, in de Engelsche taal, met de daarbij behooren- de documenten aan zeer velen toegezonden, o. a. aan de mayors van de 60 grootste steden, aan vele parlementsleden enz. Ook heeft een toe zending plaats gehad van het adres met lijst van onderteekenaars en de zooeven genoemde pro clamatie, alles in aantal exemplaren aan al de presidenten van vertegenwoordigende vergaderin gen in alle landen der geheele beschaafde we reld, hetzij dat daar de constitutioneele monar chie of de republiek de regeeringsvorm is. I Ier len De BURGEMEESTER van Sneek Gelet op de mededeeling van den Landmeter voor den velddienst te Sneek, gedaan bij zij n brief van 4 Februari 1881 no. 323, Brengt ter kennis der ingezetenen, dat de ge wone op- en uitmeting voor het kadaster in de gemeente Sneek zullen worden aangevangen op Woensdag 9 Februari 1881. Sneek den 7 Februari 1881. De Burgemeester voornoemd, J. van DRIESSEN. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente Sneek Gelet op Zijner Majesteits besluit van den 17den December 1861 (Staatsblad no. 127). Roepen bij deze op zoodanige ingezetenen, die verlangen als vrijwilligers bij de Militie op- te treden, om zich daartoe bij hen aan te geven ter Secretarie der gemeente, telken voormiddag van 9 tot 12 ure. Om als vrijwilliger bij de Militie te kunnen worden aangenomen, moet men ongehuwd of ki derloos-weduwnaar en ingezeten wezen voorts lichamelijk voor den dienst geschikt, min stens 1,56 meter lang, op den Isten Janua i van het jaar der optreding als vrijwilliger het 20ste jaar ingetreden zijn en het 35ste jaar niet volbracht hebben, tot op het tijdstip der optre ding aan zijne verplichtingen ten aanzien van de Militie, zoover die te vervullen waren, vol daan en een goed zedelijk gedrag hebben ge leid. Het bezit van die vereischten, met uitzonde ring van de lichamelijke geschiktheid en van de gevorderde lengte, wordt bewezen door een getuigschrift van den Burgemeester der woon plaats, verkrijgbaar op plaats en tijd boven ver meld. Hij, die voor de Militie is ingeschreven, wordt slechts als vrijwilliger toegelaten voor de Ge meente, in welke hij ingeschreven is, tenzij hij geene verplichtingen ten aanzien van de Militie meer te vervullen heeft. Hij, die bij de Zeemacht, bij het Leger hier te Lande, of bij het Krijgsvolk in’s Rijks Over- zeosche Bezittingen heeft gediend, wordt niet als vrij williger bij de Militie toegelaten, tenzij hij bij het verlaten van den dienst, behalve een bewijs van ontslag van den bevelhebber, onder wien hij laatstelijk heeft gediend, een getuig schrift heeft ontvangen, inhoudende, dat hij zich gedurende zijn diensttijd goed heeft gedragen. Hij kan, heeft hij dit ontvangen, tot dat zijn veertigste jaar volbracht is, als vrijwilliger bij de Militie worden toegelaten. Sneek den 8 Februari 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. Vrijdag Zaterdag Maandag Woensdag 16 Donderdag 17 Vrijdag 18 Zaterdag 19 Maandag 21 Woensdag 23 Donderdag 24 dat dit jaar al de maten en gewichten aan den herijk moeten worden onderworpen; dat, ingevolge art. 1 en 4 van het Koninklijk 11 Februari 87,-12 1 n n v •n w n n n n Gisteren (Maandag) is voor den Hoogen Raad het cassatieberoep van W. M. de Jongh behan deld. Na voorlezing van het verslag door den raads heer Jolles, hield mr. Van Rossum een pleidooi ten betooge dat de qualificatie van doodslag met voorbedachten rade verkeerdelijk op de voor be wezen verklaarde feiten door het hof is toege past. De premeditatie moet vervallen, daar het hof zelf aanneemt, dat vooraf beraamd geweld niet is geweest oorzaak van, maar aanleiding tot den dood. Pleiter herhaalde overigens dat zijn cliënt een nieuw onderzoek voor een ander hof vreesde, wijl hij dan misschien genoopt zou worden tot het geven van niet gewenschte in lichtingen. De conclusie van het O. M. is bepaald op 14 Februari heeft verklaard. In ’t volgende stuk werd ge wezen op de mindere achting die actrices en acteurs in den regel genieten. Met het oog daarop is men, naar den eisch van de christelij ke consseientie, welke voorschrijft zijn naasten lief te hebben als zichzelf, verplicht zich het bezoek van den schouwburg te ontzeggen. Daarop bespreekt de Standaard de vraag of men niet verkeerd handelt door zich te verzet ten tegen de uitoefening van een gave door God de Heer zelf in vele mannen en vrouwen gelegd. Tegenover die vraag stelt het blad een ander, nl.hoe bewijst men de bewering dat God geen gaven kan gegeven hebben met het doel om ze niet te gebruiken? De geheele natuur bewijst het tegendeel. l(uo vele kiemen worden gelegd die niet tot ontwikkeling komen! De stelling deugt niet. Waarom zou God geen talent voor dramatische kunst hebben ingeschapen, al is het zijn wil dat, om der zonden wil, dat talent rusten zal Er hangt een sluier ook over die geheimenissen. In een tiende artikel wordt het tooneelschrij- ven behandeld. Het blad verzet zich tegen de meening dat zonder tooneel onze beschaafde wereld nooit verrijkt zou zijn met de heerlijke scheppingen van bijv, een Shakespeare. Daar is niets van aan. Mannen als Shakespeare, Racine, Schiller en Vondel zijn volstrekt niet in den lage- ren zin door het tooneel tot schrijven bezield. Hun scheppingen behouden hare waarde, ook al viel alle tooneel weg en de lezing geeft een nog dieper en rijker genot dan het zien opvoeren. Genieën als Vondel, en zijn evenknieën zijn dan ook geen eigenlijke tooneelsehrijversmaar scheppende kunstenaars, wien niet het tooneel, maar innerlijke bezieling aandreef en die, juist om de hoogte te bereiken die ze innamen, niet aan het tooneel, maar aan hot leven hun schep pingen ontleenden. Een tooneelschnjver denkt bij zijn arbeid aan coulissen en planken en claqueurs en rekent met de grillige caprices van zijn publiek. Hij laat zich beheerschen. Mannen als Vondel en Shakespeare daarentegen, staren op het leven; doen over denbajert van dat leven het schijnsel van hun toorts lichten, heerschen met kunstenaars majesteit en buigen alleen voor het ideaal dat hen wenkt. Wel hebben ook zij in hun zwakke oogenblikken aan het tooneel gedacht en daardoor zijn er vlekken op hun schoonheid, maar het genie is zoo overweldigend, dat men al zeer bedorven van hart moet zijn om er door aangestoken te worden. Zoo beslist als de Stand, dan ook tegen het tooneel op treedt, zoo weinig wil zij geacht worden de lezing dezer kunststukken tegen te staan. besluit van 16 October 1869 (Staatsblad no. 160), de onjuist bevonden gewichten, op verzoek der belanghebbenden, tegen dadelijke betaling van een bij dat besluit vastgesteld bedrag, ten bate van ’s Rijks kas, door den Ijker worden ge justeerd; dat geene maten of gewichten tot de verifi catie kunnen worden toegelaten, dan die welke behoorlijk droog en schoon zijn en dat de aan bieders het aan zich zelven te wijten hebben, indien, bij niet inachtneming van drt voorschrift, hunne maten en gewichten onherijkt worden te- ruggegeven; dat de Minister van Binnenlandsche Zaken bij beschikking d.d. 16 April 1872, no. 193, afd. 12, Nijverheid, heeft bepaald, dat de onderdee- len van het gram de verificatie van den herijk uitsluitend aan de IJkkantoren zullen ondergaan; en dat de weegwerktuigen, waarop het over- gangsmerk onduidelijk is geworden, kunnen wor den overgestempeld. Sneek den 18 Januari 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN, Burgemeester. J. W. BENNEWITZ, Secretaris. besluit van den 8sten Mei 1862 (Staatsblad 46) Donderdag avond had, naar ’t Vad. verhaalt, in de Scheveningsche bosehjes het volgende ge heimzinnige voorval plaats. Een grenadier, die met zijn geliefde die bosehjes voor een wande ling had uitgekozen, werd in zijn aangename stemming eensklaps opgeschrikt door een kogel, die hem om de ooreu floot. Toen een tweede schot volgde, nam het paar de vlucht en stuitte het in den ren tegen een sergeant der artillerie die eveneens met zijn meisje in de bosehjes een rustig half uurtje had willen slijten. Aan hen werd het gebeurde omstandig verhaald en de verbonden wapens besloten op den rustverstoor der los te gaan. Weldra klonk hun tegemoet: „Geen stap verder of ik schiet er op los!” Zij hoorden den trekker overhalen. Op dat geluid kozen de vereenigde militairen opnieuw hot hazenpad; alles, wat zij van den schutter weten, is dat hij in burgerkleeding was. Ongelukkig voor den sergeant heeft hij tot heden zijn lot genoot den grenadier nog niet kunnen opsporen. BEKENDMAKI N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, gevolg gevende aan het verzoek van den IJker der maten en gewichten te Leeuwarden, dd. 10 Januari j.l., brengen ter kennis van de I ingezetenen dat, voor den herijk der maten en gewichten, I in deze gemeente zal worden gevaceerd, in een F der localen van de voormalige Meisjesschool in de kleine Kerkstraat, in orde als volgt: Uren voor- na middags. De Stand, zet nog steeds haar beschouwing over Publiek vermaak voort. In de beide laat ste artikelen, die wij beknopt weergaven, werd be- I toogd, dat de kerk zich steeds tegen het tooneel Brengen door deze ter kennisse der belang hebbenden, dat de loting van de ingezetenen dezer gemeente, die in het vorige jaar voor de Militie zijn ingeschreven, voor zoo ver zij op den 3Isten December .1880 nog in leven waren en ingezeten van het Rijk zijn gebleven, zal plaats hebben te Sneek in de Concertzaal, op Woens dag den 16 Februari e. k., des voormiddags ten 10 7, ure dat op den 18cn dier maand, ter Secretarie der gemeente door of van wege de lotelingen aanvraag kan geschieden voor de getuigschriften ter bekoming van vrijstelling wegens broederdienst of op' grond van te zijn eeuige wettige zoon, als mede dat, om vrijstelling wegens eigen militairen dienst of die van broeders te verkrijgen, het paspoort of ander bewijs van ontslag of een uit treksel uit het stamboek, of een bewijs van wrerkehjken dienst, ten minste tien dagen vóór den dag, waarop de eerste zitting van den Mi- litie-raad wordt geopend, ter Secretarie voornoemd moet worden ingeleverd. Sneek, den 28 Januari 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN. De Secretaris J. W. BENNEWITZ. DE PERS. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente Sneek. Gelet op art. 28 der Wet betrekkelijk de Na tionale Militie van den 19den Augustus 1861 (Staatsblad no. De sneeuwstorm, die gisteren avond weer een i en het verkeer buitenshuis bijna onmogelijk maakte, heeft van hier een treurig offer geëischt. Een flink jongmensch van ruim twintig-jarigen leef tijd, gisteren avond van de reis huiswaarts kee- rende, schijnt onderweg door het vreeselijke ruwre weder overmand en daaronder bezwreken te zijn, althans zijn lijk werd heden morgen, dicht bij de stad, aan den straatweg in de sneeuw gevonden. Dit allertreurigst ongeluk vindt hier te meer de algemeene deelnemingomdat de flinke jongman een krachtige steun was voor zijne familie. Voor deze is zijn treurige dood dan ook een dubbel harde slag. Wij vestigen de aandacht van belangstel lenden op de vierde. Lezing, door den heer ten Bruggencate Donderdagavond in de Concertzaal alhier te geven. Met niet minder genoegen dan de vorige, door den spreker met zooveel talent behandelde meesterstukken van Shakespeare, zal men zeker de „Macbeth” door hem hooren be spreken. ®rai: a1 nr «iimbi seek saaaaw^jgqi 3BS8EHSS3 l'i e r 1 - VU k LW.- I'. 1/41/ 12 87,—12 17,-3 11-12 17,-4‘4 87,-12 1’4-4 ’4 87,-12 17,-47, 8’4-12 17,-47, 87,-12 17,-3 11—12 17,-4 7, 87,-12 1’4-4 7, 8*4—12 17,—3 '•■v: ■w k .^4.7

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1