Stormen des Harten. 1 TT He ■nez Vania Cues! Spnla hndsi nister He iel d 'lynai |®v? ILijzi: I itleg Inkt l et i I ipg B IT T E X L, A Si OVERZICHT. te kondigen, tijd, Leonore zich de minister tengevolge ge- Des- rtoru I To ■ran ■rrai gcdac •l’Wf ■ort te grc Jjnb Teller K°i ge.-.ta] voeld qjn Ir Mond ||„G Iflioi Slliei lfw!j Ir IE ,>°i iK W< Polak Daniels te ’s Gravenhage, aan de bestu ren der plaatselijke comités van het Roode Kruis, of aan de correspondenten van het Hoofdcomité. en „Maobeth”, aan T slot zijner lezing, was schoon en getuigde van veel studie. Een aanzienlijk en aandachtig auditorium woonde deze litterarische lezing bij, die, naar wij hopen, met de laatste zal zijn, waarop de heer ten B. ons hier zal vergasten. ■eerst Blaar ■laar] laan teree Et lien Jfgei leere. Een i diplo «inde Jrucl 'priel ■voor ■ielei ■e, o ■tukl J>cpa; Baak ■end. zo o ali Ben ■en i Jreg, 'jan i ■ntw Jmdru lag ■en i heeft ffiona diens werst In Öi'0k< Casti ■an ■ot o leeke iypme lleleii nnd< loert Pgd ■tiend I jn 1 j Hc el i s bi k nle ||dici iiif s 'i die; i >or >or Sa; i m I 'der /iabir ■tier Bigde Volgens de nieuwe indeeling zal ons leger sterk zijn: infanterie 41.000 en kavallerie 2300 man. Bereden artillerie 4000 man met 120 stukken veldgeschut; vesting-artilleristen 8000, pontonniers 580, torpcdisten 480, mineurs en sappeurs 450, hospitaal-soldaten 750, treinsoldaten en werklieden 2800 man. Te zamen 61.360 man. geheel hebben overgegeven aan de betooverde lieftalligheid van dien zomeravond. Thans even wel, nu het daar binnen in haar hart zoo storm achtig klopte, had zij weinig of geen oog voor het haar omringende natuurschoon. Zij liep met het hoofd voorover en bemerkte niet, dat in hare nabijheid vaste schreden hoorbaar werden. Toen zij opkeek, zag zij bot was reeds don ker geworden een glimwormpje op haar toe komen, maar, toen zij wat beter toekeek, ont dekte zij, dat dit glimwormpje het vuur van een sigaar was. Het was Werner, die haar tegemoet kwam. Hij had in den tuin nog een sigaar willen roo- ken. In het eerst had hij zich ongerust gemaakt over het lange wegblijven van Leonore, maar later had hij bij zich-zelf gedacht, dat haar binnen de omgeving van ’t slot toch niets kon overkomen en er wel een gegronde reden zou zyn voor haar wegblijvenmisschien had zij wel iets nood zakelijks met Adelheid te verrichten of te be spreken. Hij dacht daarom het verstandigst te doen, als hij tot aan haar terugkomst een kleine Eene vertelling van Fr. Levanti. XVIII. Vervolg.) Terwijl Leonore de wegijlende nastaarde, voelde zij een innig medelijden met haar. niettemin meende zij haar plicht te moeten doen. Het kwam haar onmogelijk voordat zoo’n schandelijk bedrog langer kon voortduren. Werner moest de waarheid weten, en toch was de ge dachte, dat zij daarvan de draagster was, een marteling voor haar. Zij kon zich zoo levendig zijne ontroering en zijn smart voorstellen; ja, als het misdrijf tegenover haar zelf gepleegd was, dan had zij het niet pijnlijker kunnen gevoelen. Zij bezat zooveel zelfbeheersehing, dat, als Gorssel een twist plaats onder 4 boerenjongens, waarbij zij van hunne messen gebruik maakten. Een hunner werd zoodanig gewond, dat hij aan de gevolgen is overleden. Mr. P. Mij er, oud-gouvemeur-generaal van Ned. Indie, is Zondag avond op 68jarigen leef tijd te Schcveningen overleden. Uit Babilonienbroek, in ’t hartje van het overstroomde land van Heusden, schrijft men aan de Haart Ct.: Nu de ijsdam te Werken dam is opgeruimd, en wij bij den hoogen wa terstand niet langer van den ringdijk teNieuw- kuik afhangen, wijl, door de energie van den aannemer, het nieuwe werk aldaar de was goed voorblijft, begint hier de onrust over een ver nieuwd treurtoonecl allengs te wijken. Ieder echter is meer dan voldaan over de opgedane ervaring van hetgeen het zeggen wil een vloed te krijgen. De hooger gelegen landen beginnen door de ijsvlakte heen te dringen, zoodat zich reeds vele groene plekken vertonnen. De lage re gronden en wegen echter staan nog meer of min onder, terwijl de waterhoogte op p. m. 0.75 meter boven gewoon peil stationair blijft, en dus bij mogelijk langen duur nog veel schade kan berokkenen. Kerken en scholen zijn, of worden weder dienstvaardig gemaakt in eerstgenoemde hebben hier en daar verzakkingen door de gra ven plaats gehad. De muren, die in het water gestaan hebben, zijn door de sterke vorst groo- tendeels gescheurd of ontzet en zouden thans aan een vernieuwden golfslag voorzeker niet lang weerstand bieden. De uitdeeling is Zater dag geëindigd. De daglooners zijn druk aan het dorschen, doch het bevriezen van bijna alle aardappelen zal nog lang voor elk een bitter ongerief blijven. De deskundigen, benoemd tot het onderzoeken van !t lijk der verslagene te Nietap, zijn volgens de Asser Ct. tot de overtuiging gekomen, dat de jeugdige nicht van den overleden landbouwer Meinema zich door zelfmoord van het leven heeft beroofd. De kogel, die de oorzaak was van den dood, is den mond ingegaan en in den schedel terecht gekomen, maar noch aan de lippen, noch aan de tanden is eenige verwon ding op te merken. Door den Minister van Buiienl. Zaken is ter kennis gebracht van het Hoofdcomité der Ned. Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, dat de onzijdigheid van het Ned. Roode Kruis door de Britsche autoriteiten in Afrika zal wor den erkend. De aan de gewonden en zieken van de beide in de Transvaal strijdvoerende partijen te ver leenen hulp zal van de zijde dier autoriteiten de noodige medewerking ondervinden en met erkentelijkheid worden ontvangen. Tengevolge van dit bericht, maakt het Hoofd comité der Nederl. Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog, aan de ingezetenen bekend, dat de Vereeniging werkdadig is opgetredon tot het verleenen van hulp aan de zieken en gekwet sten der strijdende partijen in de Transvaal. Het Hoofdcomité, dankbaar erkennende de milde bijdragen, die telkens toevloeien, wanneer het Roode Kruis de hulp inroept voor zieken en gewonden in den oorlog, vertrouwt dat de Nederlandsche natie nu weder haren krachtigen steun zal verleenen, door toezending van aan zienlijke giften. Voorloopig worden alleen geldélijke bijdragen gewenscht. Men gelieve deze te doen toekomen aan het lid-penningmeester van het Hoofdcomité, mr. D. zij het niet verstandig of raadzaam vond om hare gedachten te openbaren, zij zeer goed in staat was deze geheel te verbergen. Zoolang zij Werner gestorven waande, vertoefden hare ge dachten vaak bij hem en vergoot zij heimelijk hare tranen over hem. Als de zon onderging, begaf zij zich naar buiten, keerde haar gelaat naar ’t westen en haar hart schreide dan vol verlangen naar hem. Zij was daarbij echter getrouw ge bleven aan haar echtgenoot en aan haar zelf, en in het dagelijksch leven was zij altijd dezelfde, altijd even zorgvol en onvermoeid werkzaam. Toen Werner echter teruggekeerd en zij geheel vrij was, had zij een dubbele wachter gesteld i voor haar hart. Zij was vriendelijk voor hem, betoonde hem hare deelneming en stond hem als een trouwe vriendin ter zijde, maar ook niet door het geringste woord of teeken verried zij, wat er in haar hart omging. Thans echter had zij innig medelijden met hem en bittere tranen brandden haar op de ziel. Zijn lot kwam haar zoo hard voor. Zij bemerkte wel, dat hij niet gelukkig was met zijne vrouw; en daarbij De Algemeene Nederlandsche Vrouwenver- eeniging Tesselschade, zich, overeenkomstig hare statuten, de bevordering van Kunstzin mede ten doel stellende, en in aanmerking nemende dat in Nederland voortaan geene gelegenheid bestaat om akte van bekwaamheid in fraaie handwer ken te verkrijgen, heeft besloten de gelegenheid open te stellen tot het afleggen van een examen en het verkrijgen van een diploma van bekwaam heid in kunst-naaldwerk. Dit examen zal jaarlijks te Amsterdam vol gens een vastgesteld programma worden afge nomen, beginnende met het voorjaar van 1882, op nader, in de dagbladen aan te kondigen, tijd, plaats en voorwaarden. SNEEK, 11 Februari. Naar wij vernemen is het maken van de aar- debaan, den bovenbouw enz., voor den spoorweg StavorenLeeuwarden (lijn SneekLeeuwar den) waarvan den 19 Jan. jl. de aanbesteding heeft plaats gehad, aan de laagste inschrijvers, de heeren J. Hille te Grave en Th. Verhoeven te Deventer gegund, en is met de werkzaamhe den reeds heden een aanvang gemaakt. Naar wjj vernemen zullen de oppassers in het ziekenhuis ontvangen voor elke verpleging van ’s morgens 6 tot ’s avonds 6 uur f 1.50 en van ’s avonds 6 tot ’s morgens 6 uur f 2, behal ve behoorlijke voeding terwijl op het einde van het jaar aan elk hunner eene gratificatie van f 25 zal worden uitgekeerd, onverschillig of hun ne diensten in het afgeloopen jaar al of niet werden vereischt. De heer ten Bruggencate uit Leeuwarden gaf gisteren avond in de zaal van den heer R. Agema de laatste zijner Shakespaere-lezingen. Had hij vroeger achtereenvolgens behandeld: „De Koopman van Venetie", „Othello" en „Ham let" thans was de „Maobeth" aan de beurt. Na eéne korte inleiding, waarin spreker o. a. het ontstaan besprak van dit aangrijpend treur spel van den maestro in het schilderen dermen- schelijke hartstochten, volgde hij geleidelijk den gang van dit drama uit den heroënentjjd, uit den tijd toen lichaamskracht en persoonlijke dapperheid als het hoogste gold. In flinke forsche trekken stelde hij ons de hoofdpersonen voor: Macbeth, de krachtige man, wiens sterk geprik kelde eerzucht hem tot vorstenmoord dreef om alzoo zelf tot de hoogste waardigheid te gera ken, en Lady Macbeth, de liefhebbende, haar man bewonderende vróuw, die vóór alles zijne grootheid beoogt, en die, rekening houdende met zijn karakter, diens eerzucht en trots zóódanig weet te prikkelen, dat zij hem dwingt den gru- trent weldaad te volbrengen, die hem den weg tot den troon baant, om hem daarna te doen vervallen tot die daden van bloedig geweld en tyrannic welke ten slotte zijn eigen val na zich sleepen. De heer ten B. dit bleek gisteren avond op nieuw bij de keurige behandeling van Mac beth weet met zorg te kiezen uit den rijken schat van Shakespaere’s dichterlijk geniehij j bezit de gave van zielkundig analyseeren en weet het volle licht te doen vallen op de vele onovertroffen schoonheden in de karakter-schil- deringen van den grooten dramaturg. Vooral ook zijne vergelijking tusschen den „Hamlet’’ joodsche kolonie ter ontwikkeling van Palestina. Oostenrijk en Belgie hebben zich bereid ver klaard ter deelneming aan de conferentie over de suikerpremie. Duitschland heeft geweigerd. Frankrijk en Nederland hebben nog niet geant woord. Het bevestigt zich dat de koning der Ashan- tijnen de Goudkust met een oorlog bedreigt. Deze dreigende oorlog verwekt in Engeland groote bezorgdheid. Sedert Wolseley Coomassie binnenrukte om koning Koffi te tuchtigen en zijn stad en woning verbrandde, heeft men aan het groote Negerrijk aan gene zijde van de Prah-rivier weinig aandacht meer geschonken, doch nu blijkt dat de koning, zoo hij in zijn eigen land althans de handen ruim heeft, over 20000 dappere krijgslieden kan beschikken, ter wijl de macht der Engelschen in Cape Coast Castle tamelijk onbeduidend is. Van het zenden van verdere versterkingen uit Indie, ’t zij naar Afrika’s westkust, ’t zij naar de Transvaal, schijnt voor het oogenblik afgezien te zijn, daar men om zeer verklaarbare redenen dat rijk niet meer wenscht te ontblooten dan thans reeds geschied is. Het Lagerhuis heeft Woensdag eindelijk bij tweede lezing met 359 tegen 56 stemmen de wet aangenomen, waarbij de regeering vooreen bepaalden termijn gemachtigd wordt om in som mige deelen van Ierland buitengewone maatre gelen te nemen tot bescherming der veiligheid van personen en eigendommen. De voorzitter kondigde aan, dat hij een nieu we wijze van behandeling voor dringende zaken ter tafel had gebracht. Hij hoopte, dat zij be vorderlijk zou zijn aan de spoedige behandeling dier zaken, zonder de vrijheid van spreken on behoorlijk te beperken. De Fransche Kamer van Afgevaardigden heeft het beginsel van Naquet’s voorstel, rege ling der echtscheiding (door afschaffing van de wet van 1816, die alleen scheiding van tafel en bed toelaat) met 261 tegen 225 stemmen ver worpen. De regeering had het voorstel niet di rect bestreden, doch de minister van justitie had er zich tegen verklaard, naar men zegt om zich aangenaam te maken bij het Vatikaan, waarme de op dit oogenblik onderhandelingen gevoerd worden en waar men sterk tegen ’t streven van Naquet gestemd is. De discussien der beide laat ste dagen werden door tal van dames bijge woond. In den Dinsdag gehouden ministerraad deelde van buitenlandsche zaken mede, dat van officieuse onderhandelingen de regeering der Vereenigde Staten zijn voorstel had aangenomen om dit jaar een internationaal muntcongres te houden, om de quaestie vau den enkelen of dubbelen standaard op te lossen. De vraag is nu nog maar of de uitnoodigingen door Frankrijk alleen zullen geschieden, dan wel in naam van Frankrijk en de Vereenigde Staten gezamenlijk. Het orgaan van den Duitschen rijkskan- selier, de Nordd. Allg. Ztg., bevat een blijkbaar geïnspireerd artikel tegen de oorlogzuchtige po litiek van Gambetta en zijn geestverwanten. Nog eens de Cherbourgsche rede aanhalende wijst het artikel aan, dat Gambetta’s politiek dubbelzinnig is en geheel in tegenspraak met Frankrijks voorgewende vredelievendheid. Het artikel baart veel opzien en wordt beschouwd als een rechtstreeksche waarschuwing van Bis marck aan den president der Fransche Kamer. In diplomatieke kringen te Berlijn wordt groot gewicht gehecht aan de conferentie, welke Hatzfeld en Goschen, de gezanten van Duitsch land en van Engeland bij den Sultan van Tur kije, in ’t begin dezer week met Bismarck had den. Het is op Bismarck’s verlangen, dat Go schen naar Berlijn kwam. Hatzfeld zal niet zou hij thans nog moeten vernemen, dit deze zich aan een schandelijk bedrog had schuldig gemaakt. Hij zou dat bedrog dubbel hard vinden, omdat hij zooveel’van den kleinen Erwin hield, en Leonore wist, welke verwachtingen hij op het kind bouwde. Het bericht van den dood van zijn kind en van de leugen van Adelheid, moest een zware slag voor hem zijn, en zij rilde reeds bij de gedachte, dat zij-zelf hem dien slag zou moeten toebrengen. Wat zou zij er véél voor hebben willen geven, als Adelheid-zelf hem hare geschiedenis had willen vertellenmaar daaraan viel niet te denken. Binnen twee dagen zou zij gedwongen zijn, met hem daarover te spre ken. In gedachten verzonken en met een beklemd gemoed liep zij het park door. Het maanlicht ver zilverde de toppen der boomen en de natuur ademde diepe vrede; de krekels piepten, zich ver lustigende in den zoelen avond, en van uit de verte klonken de toonen van een lied, dat door de dorpsjeugd werd gezongen. In eene andere stemming zou De berichten uit de T r a n s v a a 1 komen voortdurend over Engeland en waar zij dus gunstig voor de Boeren luiden is er wel niet aan de juistheid te twijfelen. Een telegram van 8 dezer uit Durban reeds beknopt in ons vorig nummer meêgedeeld aan de Times, meldde, dat de Boeren de postgemeenschap hebben afgesneden tusschen het Engelsche kamp voor den Langsnek-pas en Newcastle. Men ver moedt dat zij ook de telegraaf zullen doorsnijden. Een korps Boeren ter sterkte van 1000 man is in den rug van den linkervleugel der Engelsche kolonne gekomenhet is daartoe over het gebied van de Oranje-Vrij staat moeten gaan. Het doel van dit korps, voegt de depeche er bij, schijnt een aanval te zijn op fort Amiel. Volgens la tere berichten had generaal Colley een rege- ment en vier kanonnen afgezonden om den weg naar Newcastle te zuiveren en heeft er reeds een treffen plaats gehad tusschen Newcastle en de rivier Ingogo, waarbij de Boeren het on derspit dolven. Het verlies der Engelschen wordt opgegeven als te bedragen 150 man aan dooden en gewonden, terwijl de verliezen der Boeren aanzienlijk worden genoemd. Er zullen daaromtrent zeker wel spoedig nadere berichten inkomen. Een bericht in Dailij News stelt deze „over winning” reeds in een zeer bijzonder licht daar er wordt bijgevoegddat Golley’s positie zeer critiek begint te worden en de Boeren van alle kanten een domineerende stelling innemen. De bewering dat de afdeeling der Boeren om dezen flankaanval te kunnen doen door het ge bied van den Oranje-Vrij staat zou zijn getrok ken, zal hoogstwaarschijnlijk een onwaarheid blijken, doch, zegt de Köln. Ztg., als Engeland, wat wel te wachten is, ten slotte zegevierend uit dezen strijd te voorschijn komt, zal men na tuurlijk alle gegronde of leugenachtige bewerin gen bij elkander zoeken, die te gelegener tijd ook een annexatie van den Oranje-Vrijstaat kun nen vergoelijken. Voordat Maandag in het Engelsche Parle ment de discussie over de lersche uitzonderings wetten werd voortgezet, had de minister van buitenlandsche zaken op nieuw gelegenheid om inlichtingen te geven omtrent een aantal punten der buitenlandsche politiek, die wij hier achter eenvolgens opnemen. Er bestaat grond om aan te nemen dat uit het geschil tusschen Britsche onderdanen en de Fransche maatschappij in Tunis geen verwikke lingen tusschen Engeland en Frankrijk zullen ontstaan. G een der mogendheden heeft het voorstel om- een conferentie te Konstantinopel begun stigd. Het Turksche voorstel, betreffende onder handelingen tusschen de gezanten en de Porte, maakt bij de mogendheden nog een punt van overweging uit. De Turksch-Montenegrijnsche grens, omschre ven in de akte, die door de gevolmachtigden is onderteekend, loopt uit het Scutarimeer tot het punt der vereeniging- met de Bojana-rivier, van waar de lijn benedenwaarts is doorgetrokken. Turkije en Montenegro zullen ieder het volledig recht van scheepvaart op de rivier hebben. De minister gelooft, dat de Porte geen goed keuring zal verleenen voor de oprichting eerier

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 2