weg Stt® fiziÉ- on zeetal. Alles moet Hiring VERKOOPl.XGEN. ST1SHKM1H. Postkantoor te Sneek. COKES, Aardappelen, Turf, Hout, Briqi lies enz., worden tegen billijke prijzen geleverd door 1. wa- 2. 3. 4. Heden overleed onze geliefde Moeder (Wordt vervojd.) I Eenige kennisgeving. Voorspoedig bevallen J. A. van TRICHT. ’s Gravenhage, 6 Februari 1881. Bevallen van een welgeschapen Meisje, van De Directeur bericht, dat in de Wachtkamer ------ - w en behuwdmoeder, Mevrouw de Weduwe A. E. van TRICHTWEIJERS, in den ouderdom van 75 jaar. p - G. DE JAGER, geliefde echtgenoot K. van der WAL. Snoek, 10 Febr. 1881. alle GOUD en BOKMA, GrootzandSneek. had opgezien, haar zijne liefde Iiad verklaard. Zij had het in ’t eerst niet willen gelooven. Maar toen zijn afscheidskus nog langen tijd op hare lippen brandde, toen eerst gevoelde zij, dat zij den scheidende méér had bemind, dan zij-zeif had gedacht. Zij bleef een trouwe, opofferende gade voor haar Robert, maar er staken stormen op in haar hart, waarvan de vroegere zeeman niets bemerkte. Eerst nadat het bericht van Werner’s dood tot haar gekomen was, eerst toen gevoelde Leonore al de zwaarte van haar ver lies. Namens H.H. Commissarissen, heeft onderge tekende de eer H.H. Dilettanten, welke hunne zéér gewaardeerde medewerking verleenen aan de uitvoering der Cantate „Holland”, dringend uit te noodigen de EIND-REPE1TTIE te ko men bijwonen, die plaats zal hebben op Maan dag e. k, in de Concertzaal, des avonds 8 uur. De uitvoering heeft plaats Vrijdag 18 dezer, op het jaarlijks examen der b. g. inrichting. Sneek, 11 Febr, 1881. M. EDZARD GREFE, Hoofdonderwijzer. Notaris de JONG zal: Maandag 14 Februari, ’s avonds 7J;2 uur in het Rood Hert te Sneek, finaal verkoopen Een nieuw KOETSHUIS met STAL LING, WONINGEN en GROND, in de groote Kerkstraat alhier, bod f 2044. Woensdag 16 Februari, ’s avonds 7 */2 uur, bij Breitsma te Oppenhuizen, veilen: Eene nieuwe HERBERG en WINKEL- IILIS met STALLING en GROND, aan den grintweg te Oppenhuizen, bij W. Breitsma in huur. Maandag 21 Febniari, ’s avonds 7 uur, bij Ids Bouma te Sneek, finaal verkoopen Drie GEBOUWEN, geschikt voor Pak huizen, en 4 BOUWTERREINEN, aan de Haven en Kruizebroederstraat alhier; totaal slechts geboden f 3185. Dinsdag 22 Februari, ’s nam. 3 uur, in de Concertzaal te Sneek, veilen: Een stuk best G REIDLAND onder Lutkewierum bij de eeuwige Kaan naar Scharnegoutum, groot n. n. e. f 2 H. 66 A. 38 cA. (7 */4 p.) in gebruik bij E. J. Zon derland. lijke vrijheid gelaten, om een loyale proef te nemen met zijn politiek en die der dynastiek- liberale coalitie, waarover in den laatsten tijd zoo dikwijls sprake is geweest. De clericale bladen in Frankrijk zijn over deze oplossing der crisis zeer verstoord. De Union voorspelt, dat koning Alfons ditmaal zijn laatste ministerie heeft benoemd en de Monde zegt, dat de revolutie thans met volle zeilen de havens van Spanje inzeilt. Bevallen van een Zoon, A. H. W. van GORKUM—Munro. Sneek, 6 Februari 1881. II. v. d. MOLE N, bij de Trekvaartsbrug. MONSTERS BAGGELAAR, SPONTURF en LANGE TURF, woiden a 60 Cts. de 100 vrij aan huis bezorgd; verzoekt vriendelijk gunst. beneden inkoopsprijswordt ZILVER uitverkocht, bij H. M. 13urgerwoningen, Huurprijs f 110, f 100 en f90 per jaar. Tevens TE HUUR een nieuw te betimmeren BOVENWONING met vrije opgang, bestaande uit VOORKAMER, ACHTERKAMER, TWEE SLAAPKAMERS, KEUKEN, GANG en ZOL DER. Ee bevragen bij F. SWART. Gedurende de weinige seconden, 'waarin zij aan Werner’s borst lag, vloog de gedachte haar blik semsnel "door de ziel, dat het niet enkel me delijden was, wat zij voor Werner gevoelde. Snel echter overwon zij hare zwakheid. Met lachenden mond zeide zij „Ik dank u, Werner. Het was niets dan een aanval van duizeligheid, die ik soms méér heb, maar niet veel te beduiden heeft. Gij zult mij zeker wel uitlachennu gij mij nog zwakker Ondertrouwd P. van TERWISGA, van Joure en A. MIDDEL van Appingadam. Eerste afkondiging 13 Februari 1881. Geen receptie. Eenigste kennisgeving. BEKNOPT VERSLAG Gedurende dat jaar werd aan 115 leden ge nees- of heelkundige hulp verstrekt waarvan 27 personen bovendien gedurende langer of kor ter tijd geldelijke uitkeering genoten. De verschillende ontvangsten eii uitgaven ren als volgt. Ontvangsten. Saldo over vorige diensten Contribution van de leden Rente van uitgezette gelden voor het publiek steeds ter inzage zal aanwezig zijn eene Tabel aanwijzende de aankomst en het vertrek der posten tusschen Amsterdam, Rotterdam en ’s Gravenhage, ter eene, en de voornaamste steden van Europa ter andere zijde. Voor belanghebbenden alhier valt het gemak kelijk, Amsterdam als uitgangspunt nemende het uur der ter postbezorging dienovereenkomstig te regelen. De Directeur ENGELHART. leci’st over een maand, doch reeds half Februari •Klaar Konstantinopel vertrekken. Goschen is reeds ■daarheen vertrokken, na nog eerst een bezoek ■aan Weenen te hebben gebracht, waar hij con fereerde met Haymerle en Elliot. Eenige leden der Grieksche Kamer heb- fe:n gemeend het voorbeeld van den Franschen Afgevaardigde Proust te moeten navolgen en Kok minister Coumondouros te moeten interpel- leeren over de buitenlandsche politiek. Zij vroe gen eigenlijk eerst overlegging der gewisselde diplomatieke stukken over dz grensquaestie, ten hinde behoorlijk op de hoogte te komen en een Jjruchtbaar debat te kunnen voeren. Doch de rieksche minister van buitenlandsche zaken ant woordde, dat er geen stukken over te leggen pielen, behalve die, welke de kamer reeds ken- ■e, om de zeer eenvoudige reden, dat er geen ■tukken waren gewisseld, doch alles zich had Bepaald tot mondelinge mededeelingen, in hoofd- feak reeds aan de volksvertegenwoordiging be- 'rfend. De minister voegde er bij, dat een debat, looals men scheen te verlangen, nergens toe die nen en Griekenland daardoor in gevaar zou kun nen gebracht worden om af te wijken van den Ireg, die naar de verwezenlijking der besluiten yan de Berlijnsche conferentie leiden kon. Dit antwoord schijnt buitenaf nog al een gunstigen Juidruk te hebben gemaakt. f Intusschen heeft de minister van oorlog Dhis- ■ag aan de Grieksche Kamer van Afgevaardig den medegedeeld, dat de regeering een besluit heeft genomen, waarbij de manschappen der na tionale garde van 31 tot 40 jaren in actieven dienst zijn opgeroepen. Hierdoor zal het leger Bersterkt worden met 113,993 man. I In Spanje is een ministerieele crisis uitge- token. Het conservatieve kabinet Canovas del lastillo heeft zijn ontslag ingediend op grond an ’s Konings weigering om het wetsontwerp it conversie der amortisabele rente te onder tekenen, omdat in de toelichting daarvan do i pmerking was opgenomen, dat het regeerings- eleid na aanneming van het ontwerp in dezelfde inden zou blijven totdat het geheele plan uitge- oerd was, .zoodat het ministerie dat, zooals ge- jgd werd, nu het vertrouwen der kroon ver- iende, dan nog minstens twee jaar zeker van jn bestaan zou zijn geweest. j Het bericht heeft algemeen verrast. Men was lel is waar in den laatsten tijd wel op een eri- fe bedacht, doch iedereen verwachtte dat de Inleiding daartoe, van de liberale of de jdicale oppositie, doch niet van den Koning j If zou uitgaan. Nog meldde de telegraaf een gepraal der regeering in de zaak der door de i dicale partij op touw gezette banketten, die >or het kabinet verboden werden als gevaarlijk por de rust des lands. Sagasta, de aanvoerder der liberale oppositie, i maarschalk Campos zijn bij den koning ont- )den. Sagasta zal waarschijnlijk een nieuw abinet vormen, waarin o. a. Navarro en Bala- [uer zitting nemen, en de Kamer van Afgevaar- figdén ontbinden. Het nieuwe kabinet is aldus saamgesteldMar- jnez Campos, oorlogAlonso Martinez, justitie Jamacho, financiënAlbareda, openbare werken Cuesta, koloniënPavia, marineGonzales, bin- qpnlandsche zaken De la Vega Armijo, buiten- fendsche zakenSagasta, president van den mi- Isterraad. I Het kabinet is gekozen uit den uitersten vleu gel der liberalen, namelijk uit de constitutioneel- 1 lynastiek-progressistische partij. Zijn programma Iinvat ontbinding der Cortes, invoering vaneen .'ij zinnig regeeringsbeleid en vooral een ruimer tlegging der artikelen van de grondwet, die op I irkehjke aangelegenheden betrekking hebben. I et corps diplomatique zal geheel worden ge- ijzigd. De koning heeft Sagasta alle moge- f 731.11. „1011.05. 33.36. •Totaal f 1775.52. Uitgaven. Geldelijke uitkeering, hierboven genoemd f235.12s Kosten van genees- en heelkund. hulp „465.75 Idem van medicijnen „463.43c Idem van administratie enz. 88.92 Totaalf 1253Ï23? Zoodat de rekening sloot met een voordeelig saldo van f522.29. Het fonds telde op 1 Januari jl. 165 leden. it rondwandeling door het park ging maken. M Toen het glimwormpje in Werner’s sigaar ®randerd was, liet Leonore een lichte kreet van Krrassing hooren. Zij had hem, met wien hare «dachten. zich geheel bezig hielden, hier niet 'trwacht. Zij gevoelde zich plotseling door een soort duizeling overvallen. De overspanning was e groot geweest. Zij leunde met haar hoofd aan Jjn borst en ’t was haar, alsof zij in zwijm zou «Hen. Ook Werner toonde zich verrast, Leonore hier aan te treffen. Maar toen hij die lieflijke gestalte bijna zonder bewustzijn aan zijn borst voelde rusten, toen bedwong hij het kloppen van «In hart en geleidde de weer tot bewustzijn ko llende naar een nabij staande tuinbank. KI „Gij zijt erg opgewonden, Leonore en hebt jlhoefte aan rust,” zei hij op deelnemenden toon. Ijlier kunnen wij ongestoord een poosje zitten, It'wijl de avondlucht u goed zal doen. Praat iu maar niet, alvorens gij weer geheel tot u-zelf J|komen zijt. Ik ben geen geneesheer, maar •k weet als natuurvorscher wel, dat de lucht van een schoonen zomeravond het verhitte bloed af koelt en de zenuwen tot rust brengt.” Leonore keek hem aan als een bedeesd meisje. Daar haar uiterlijk nog zoo echt meisjesaehtig gebleven was, herinnerde zij werkelijk aan een schoon kind, dat men in ’t geheim heeft beluis terd. Eu terwijl zij zich de haren van het voor hoofd streek en hare oogen daarbij vragend en angstig gericht waren op zijn bezorgd gelaat, scheen ’t wel, alsof zij betrapt was op ’t uit voeren van iets, wat niet goed was. En was het ook niet iets verkeerds geweest, waaraan zij gedacht had? Zij meende medelijden met Werner te hebben en toch was er nog een ander gevoel, dat in haar sprak, als zij aan hem dacht. Zij had een gevoel, als op dien bewusten dag, toen hij afscheid van haar nam, nadat zij hem verteld had, dat Robert zoo pas haar jawoord had ontvan gen. Zij vermoedde toen niet, dat Werner haar beminde. Wat zij toen voor hem gevoelde, was haar onverklaarbaar. Het was een overweldi gend gevoel, als zij bedacht, dat hij, tegen wien zij steeds als een model van edele mannelijkheid BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, zijn voornemens op Maandag 14 Febru ari e. k., des avonds 8 uren bij Halbesma in het Rood Hert alhier, in het openbaar te ver huren voor den tijd van VIJF JAREN, ingaande don 5deh Maart 1881. 2 PERCEELEN WEILAND, nader bij bil jetten omschreven, welke kosteloos tor Gemeente secretarie verkrijgbaar zijn, waar tevens de voor waarden van af den 2en dezer ter lezing zullen liggen. Sneek, den 1 Februari 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. van DRIESSEN, Burgemeester. J. W. BENNEWITZ, Secretaris. hebt gezien, als nu eenmaal het voortecht schijnt te zijn van het zwakke geslacht.” Hij drukte haar de hand, die zij hem gewil lig liet. Het was haar, alsof zij geheel onder zijn invloed stond en alles moest doen, wat hij zou verlangen. „Ik weet,” antwoordde hij, „ik weet, hoe sterk gij zijt, Leonore. En daar gij in den laatsten tijd zoovele stormen hebt moeten doorstaan, waarbij wel een hart, zoo sterk als het uwe noodig was om ze het hoofd te kun nen bieden, daar weet ik die kracht dubbel te waardeeren. Ik geloof, dat onze beide karakters veel op elkaar gelijken. Ook ik heb van het noodlot geleerd en zal daarvan misschien nog méér moeten loeren. Maar de kracht van den wil weet zich te verheffen boven alles wat ons overkomt.” Leonore ging opstaan. „Gij hebt gelijk, de kracht van den wil is de sterkste. Maar laat ons nu naar binnen gaan; het begint koel te worden.” Heden overleed, na eene korte onge steldheid, onze geliefde Moeder HEI JE GAA STRAVrolijk, in den ouderdom van 62 ja ren. Sneek, 11 Februari 1881. A lgemeene kenn isgeving. Namens de Kinderen, R. KROONGaastra. S. de JONGGaastra. Voorspoedig bevallen van een Zoon, G. MEIJERBleeker, geliefde Eehtgenoote van Mr. J. O. MEIJER. Leeuwarden, 5 Febr. 1881. Hoewel het Onderlinge Ziekenfonds met het oog op zijn bijna 40-jarig bestaan, zeker geen onbekende mag heeten en tot nog toe ook- vol doende bewezen heeft levensvatbaarheid te be zitten, valt hot toch niet te ontkennen, dat het ledental van lieverlede vermindert en in de laat ste jaren zelfs is gedaald van 230 tot het boven opgegeven g>ta! van 165. Dat zulks van nadeeligen invloed is op den finantiëelen toestand, behoeft geen betoog. Im mers alleen bij deelneming op ruimer schaal kan eene zaak als deze in stand blijven en bloei en. Eu wanneer men nu let op het genoemde getal leden in verhouding tot die massa inge zetenen dezer gemeente voor wie men het be staan van eene zoo nuttige instelling als de hier bedoelde, schier onmisbaar zeu achten, dan mag men het voorzeker betreuren, dat de deelneming niet meer algemeen is, en het is daarom dan ook dat het bestuur van voormeld fonds van deze gelegenheid gebruik maakt om met nadruk de zaak onder de aandacht te brengen, zoo van patroons als van dat welgezinde deel van den werkenden stand, dat op „Selfhelp” den mees ten prijs stelt. Nadere inlichtingen omtrent de werking van het fonds, zullen door het bestuur gaarne wor den verstrektterwijl voor belangstellende pa troons reglementen te bekomen zijn bij den boekhouder G. Elzer. Sneek 10 Februari 1881. Namens het Bestuur II. F. PIJTTERSEN, Pres. Heden overleed onze geliefde Moeder AUKJE KUL, Weduwe M. IJkema. ’s Gravenhage, 6 Februari 1881. Uit aller naam, Y. YKEMA. ’ll I A It i 'V K St T S4 T 8 K VAN DEN TOESTAND VAN HET ONDERLING ZIE KENFONDSTE SNEEK, over het jaar 1880. VAN Hieronder zijn niet begrepen de vrouwen en kin deren van gehuwde mansleden voor zoover n.l. de eersten zelf geen lid zijn en erenmin de kinderen van weduwnaars of weduwen, welke allen alléén ge neeskundige Lu'p van wege bet fonds genieten.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 3