MHJffS- BI 1DIWBITHMD WUB Dl f. hhi: vn: a nn i n i;m iüssi tn: u jrn 1’ ft i- No. 14 1881 •w ■ÏW W O E N S den heer Bogaardt in het Wil- CO hvi k I - J---I In Hamburger couranten lezen wij, dat in die stad in de laatste dagen aangekomen is eene voor eene katoenendrijfriemenfabriek bestemde 5000 kilo zware Naaimachine, voorzeker de grootste en sterkste die ooit gemaakt is gewor den uit de wereldbekende Naaimachine fabriek der Singer Manufacturing Co. te New-York. Deze Machine, die natuurlijk door stoom gedre ven moet worden, is belangwekkend door hare groote en kolossalen bouw, daar zij het voor een soortgelijk werktuig zeker nog nooit bereikte gewicht van meerdere tonnen vertegenwoordigt. XV aar anders kleine haakjes beaeven de hand van de naaister de te naaien stof voortschuiven, ziet men hier enorme ijreren rollen, die, door dubbele kamraderen in werking gebracht, de stof uit eigen beweging, zonder eenige bulp der hand onder de naald doortrekken, dezelve per sen en te gelijk glansen. Daar van de Machi ne, die zeer dikke lagen van eene taaie stof te doorstikken heeft, buitengewone kracht en duur zaamheid verlangd wordt, bestaat de bouw ook hoofdzakehjk uit gesmeed ijzer en het beste staal en meent men bij den aanblik eerder een boek- drukpers of een machine voor een dergelijk liet N. v. D. heeft van den thesaurier van hot hoofdcoin.it© van. het Hoode Kruis een opgave verzocht omtrent de beschikbare middelen, ten einde de geruchtëh, dat meerdere gelden onnoo- dig waren, te kunnen logenstraffen. Het ant woord luidt: «Het Roode Kruis had voor zijn besluit tot werkdadige medewerking tot hulp in de Trans vaal de vrije beschikking over slechts ruim f 23,000; hierop is reeds ten behoeve van de strijders in de Transvaal beschikt over f16 000, zoodat alle middelen zich thans nog bepalen tot p. m. f12.000. „Wanneer niet spoedig krachtige bijdragen toevloeien, zal het hoofdcomité zich weldra in zeer moeielyke omstandigheden bevinden.” Men berekent, zegt het Dagblad, de schade, door den doorbraak te Nieuwkuyk veroorzaakt zeer globaal opf 60,000 aan vee, f 200 000 aan huizen en f 300,000 aan landerijen. Door het Groot-Oosten der Vrij metselaarsorde hier te lande is, naar ’t U. D. meldt, werkelijk een adres gereed gemaakt, om dit aan het Groot-Oosten in Engeland te richten. Terwijl het concept ter goedkeuring werd rondgezonden was van wege de loge te Arnhem een voorstel gedaan, om afgevaardigden te benoemen, die een adres van ’t Nederlandsch Groot Oosten aan ’t Britsche zouden opmaken. Het concept, dat reeds door ’t Groot-Oosten hier was opgesteld, bleek niet krachtig genoeg de gionden i an recht on billijkheid der Transvaalsche vrijheidsmannen uiteen te zetten. Daarom is ten slotte het voorstel van Arnhem aangenomen en mag men ook van de zijde der Nederlandsche vrijmetselaars een niet alleen waardig, maar ook een waar woord aan de Briteche broeders ver- wachten. men? Ter vervanging van het „verloren kind” zou ieder dier hardvochtigen gaarne het zijne afstaan, natuurlijk tegen behoorlijke betaling. Dat be delbrieven van allerlei aard nog altijd dat huis bestormen, kan men zich wel voorstellen. De ongelukkige manslag zonder voorbedachten rade, onlangs op een jongeling der rijks hoogere biirgeisohool te Utrecht door een zijner meest- geliefde vriendjes begaan, zaf, naar 'tHand. meldt eerstdaags worden behandeld. Een der oudste advocaten van Nederland neemt de verdediging op zich. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS, Abonnementsprijs voor 3 maanden fl.franco per post ƒ1.25. Alle brieven on stukken, uitgave ot redactie betreffende, franco in te zenden. Vrijdag zijn in Artis te Amsterdam de prijzen uitgereikt, op de jongste internationale vee- en zuiveitentoonstelling door Nederlanders gewonnen. De minister van waterstaat, de heer Klerck, had er zich bereid toe verklaard. Nadat verslag was gedaan van den stand der zaken-—er is bji een uitgave van f16894 een nadcelig saldo van even f 100, ’t welk de Friesche maatschappij van landbouw voor haar rekening heeft genomen verklaarde de minister, dat hij met gröote ingenomenheid de tentoonstelling en den goeden uitslag daarvan begroet had. Hij stelde in het licht, hoe dergelijke tentoonstellingen, ook de gewestelijke, indirect nut opleveren door de leering en aanmoediging die er uit te putten was. Tengevolge daarvan was de landbouw we tenschappelijk beoefend, en had hij een hoogte bereikt, zoodat hij kan mededingen. Hij maakte melding van het gunstig rapport in de Staats courant opgenomen en de getuigenissen der Engeleche pers. Hierop volgde de prijsuitdeeling. Na nog een woord ter eere van den besten Delftschen boterboer door den heer v. d. Chijs en een dankbetuiging aan het comité en de inzenders, door den minister gesproken, eindigde de plechtigheid. Voor zijn tegenwoordigheid werd den minister door den voorzitter dank betuigd. De nitga ven zijn volgender wijze verdeeldAan drukloonen, circulaires, etc. f 1897.49; reis- en verblijfkosten en salaris voor hen, belast met het toezicht op voevervoer f 1501.35; assurantie, overtocht van voe en zuivelproducten naar Lon den f396.50; veevoeder f 627.05; transporten van het vee f 2955.80; garontiekosten aan de Thameshaven-compagnie f 1027.50; voor plaats ruimte f 1300; voor transportkosten zuivelpro ducten f791.80; kosten keuring boter en kaas te Rotterdam, reis- en verblijfkosten van keur meesters f925,77; decoratief Agricultural Hall f 917.10; verlies op een onderweg gestorven melkkoe en waardevermindering eener tweede f 62b; reis en verblyf leden comité ter bijwoning verschillende vergaderingen te Amsterdam, Rot terdam en XVageningen en van de 5 afgevaar digden gedurende de tentoonstelling te Londen f 3272.83; fotografieën van het tentoongestelde en diversen f 745.06. den en behoort te worden vervolgd en gestraft Sneek den 15 Februari 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN, De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, brengen ter kennis van de ingezetenen, dat tor Secretarie der gemeente ter lezing is ne- i dergelegd, do staat, opgemaakt naar aanleiding "l der wet van 17 Augustus 1878 namen i --- ---zes en beneden de i scholen in deze gemeente niet bezochten. I Ouders of verzorgers van op dien staat voor komende kinderen, verkrijgen geene ondersteu ning, geneeskundige hulp uitgezonderd, van we ge de gemeente, tenzij zij aantoonen, dat hunne of het niet school gaan van deze Voor eenige dagen, zoo leest men in liet U. i -' Zaandam gestationeerde commiezen by de njksbelastingen plotseling alle verdwenen en door anderen vervangen. Men vernoemt dat een opbrengst der belasting op het geslacht in 1880, van ruim f1200 minder dan in het vorme jaar, daartoe de aanleiding is geweest. Een der commiezen, en wel de chef, moet ontslagen, en de drie overigen zouden gedegradeerd zijn. Het Red. Comité voor het adres aan de Ko ningin van Engeland vertrok Vrijdag avond via Vlissmgen naar Londen, teneinde het ver zoekschrift aan H. M. persoonlijk aan te bieden. Het adres telt 10,000 handteekeningen uit Ne derland en 1000 uit Belgie. De gelden, aan het Comité toegezonden tot goedmaking der kosten, zijn aan de schenkers teruggezonden, met ver zoek die liever aan het „Oranje”-of het Rende - - Kruis” te willen doen toekomen daar hctCnmiM do(deinde> dan wel eene Naaimachine te zien, alle onkosten uit eigen middelen wo wht t. Niettegenstaande werkt deze kolossus met ver- den ongelukkigen j bestrijden. Het Comité bestaat uit d- hoeren w°nderlijke lichtheid en gelijkmatigheid eri door- 1 1 T«a. n. ax...-.-x uceien naait ae meei. yan vingerdikke en als zoolleder bckmull. taaie riemen met dezelfde sierlijkheid, als de ADI ERTENTIÊN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents voor eiken regel meer 7 */2 Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. J bekendmaking. BURGEMEESTER en wethouders Van do Gemeente Sneek op Zijner Majesteit» besluit van den I7den December 1861 (Staatsblad no. 127). Roepen bij deze op zoodanige ingezetenen, die verlangen als vrijwilligers bij do Militie op- te treden, om zich daartoe bij hen aan te geven ter Secretarie der gemeente, telken voormiddag van 9 tot 12 ure. Om als vrij williger bij de Militie te kunnen worden aangenomen, moet men ongehuwd of Kinderloos-weduwnaar on ingezeten wezen voorts lichamelijk voor den dienst geschikt, mm- stens 1,56 j- - van het jaar der optreding als vrijwdiiger het 2Uste jaar ingetreden zijn en het 35ste jaar niet i volbracht hebben, tot op hot tijdstip der optre- j n Z1Jne vcrPlichtingen ten aanzien van de Militie, zoover die te vervullen waren, vol daan en een goed zedelijk gedrag hebben ge leid. Het bezit van die vereischton, met uitzonde ring van de lichamelijke geschiktheid en van de gevorderde lengte, wordt bewezen door een getuigschrift van den Burgemeester der woon- verkrÜSbaar op plaats en tijd boven ver- Hij, die voor de Militie is ingeschreven, wordt slechts als vrijwilliger toegelaten voor de Ge meente, in welke hij ingeschreven is, tenzij hij geene verplichtingen ten aanzien van do Militie meer te vervullen heeft. Hij, die bij de Zeemacht, bij hot Leger hier te Lande, of bij hot Krijgsvolk in ’s Rijks Over- zeesche Bezittingen heeft gediend, wordt niet als vrijwilliger bij de Militie toegelaten, tenzij hij by het verlaten van dou dienst, behalve een bewijs van oi.tskg van den bevelhebber, onder 1 ^^tstalyk heelt gediend, een getuig- achrnt heeft ontvangen, inhoudende, dat hij zich zön diensttijd go jd heèft gedragen. Hij kan, heeft hij dit ontvangen, tot dat zijn veertigste jaar volbracht is, als vrijwilliger bij de Militie worden toogelatcn. Sneek den 8 Februari 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN.’ De Secretaris, J- w- BENNEWITZ. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, in aanmerking nemende dat van de ver gunning, omop-den verjaardag van Zijne Majes teit den Koning, zwervers en voetzoekers af te steken, bij vorige gelegenheden misbruik is ge--. - 4 maakt door sommige ingezetenen, die voetzoekers I m3t k°8°ltjes en andere schadelijke be- I standdeelen in den handel brachten of zelf af- staken, en daardoo andere personen aan gevaar I en nadeel blootstelden hebben, met toepassing van art 117 der al- ,3 Kemeene Politieverordening, besloten: J7 I 1°. Vergunning te verleunen, om op Zater- L1 v5- 19.ï’ebrua,i a. s., den verjaardag van Zijne 18 t Majesteit den Koning, des avonds na 7 uur 38 zwervers en voetzoekers van volstrekt onscha- dehjkeu aard af te steken; I den hoer Comin ssaris en de Agenten van N politie te machtigen om, zo dra zij vermoeden r nat van schadelijke zwei vers en voetzoekers gebruik wordt gemaakt, de vergunning te ont nemen aan de personen op tetrekkng heeft; 3°. aan .0 1 wat hnlfebrU? VT vuu7aPe,nen en van alles biedingen van onmenschelijke ouders refl vlX °r, r do ?usc,hadeljke zwervers en heeft, om in de plaats van --l' rs !-a,] I van art. 81 uoiyn. »uui uen uienstgescmut, min- - /•suslQK.biQri 5a““vl meter lang, op den Isten Januari i (Staat?bjad n0’ ^7) waarop voorkomen, ir flor Ontro/linn- ok i../ 5au kladers van boven de zes en bene^„ i twaalf jaren oud, die op 1 Januari jl. de lagere scholen in deze gemeente niet bezochten. Ouders of verzorgers van op dien staat ij 1 1 -I ning, geneeskundige hulp»'" uitgezonderd" kinderen ten onrechte op dien staat zijn gebracht of het niet school gaan van deze aan hen niet is te wijten. Sneek den 15 Februari 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN, Burgemeester. J. XV. BENNEWITZ, Secretaris. KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, doen te weten: 1°. dat het door hen voorloopig vastgestelde Kohier van den Hoofdelijken Omslag dezer ge meente,, voor het dienstjaar 1881, gedurende 14 dagen, ingaande XVoensdag den 16 dezer maand, ter Gemeente-Secretarie voor een ieder ter inzage zal liggen. Aan hen, die bezwaren tegen hunne aanslagen mochten hebben, wordt herinnerd, dat zij hunne op OMgezegold papier geschrevene reclames, vóór het verloop van den termijn der visie, bij den Gemeenteraad behooren in te dienen. j' i dat d°1-1 böer van Druten, boek handelaar alhier, insgelijks van af XVoensdag den 16 dezer maand, zoolang de voorraad strekt, te gen 10 cent per exemplaar, verkrijgbaar zijn gesteld: afdrukken van genoemd Kohier van den Hoofdelijken Omslag, voor zooveel betreft het vermoedelijk inkomen, na aftrek van f400 van ieder aangeslagene. Sneek, den 15 Februari 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN, De Secretaris J. XV. BENNEXVITZ. In de zitting van den 1 oo ;en raad van giste ren (Maandag) nam de rdvocaat-generaal, mr. van ftlaanen, conclusie in de zaak W. M. de Jongh. Na-voorop gesteld te hebben ten volle overtuigd te zijn van het bestaan der premedi tatie, bestreed hy het eenig cassatiemiddel, als zou het hof verkeerdelijk de kwalificatie van doodslag met voorbedachten rade hebben toege past, en concludeerde tot verwerping der voor ziening en veroordeeling van requirant in de kosten. De uitspraak is bepaald op 14 Maart a. 0. -j vilIa van den keer Bogaardt in het XVil- wie dat vermoeden lemspark te ’sHage is sedert lang aan politietoezicht onttiokken, maar zou men het kunnen nelooven de ingezetenen te kennen te geven dat de treurende famillie reeds meer dan tien aan- vuurwapenen en van alles biedingen van onmenschelijke ouders ontvangen ne-Joh. G. Stunt, Oh. Zijlstra lir -iTLl. - -i F 1 «i s 4> !■<- -----I-. «J in» S ,1' gj 1% l. A rpl 11 Ir Iri o-on 7-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1