IMS- ffl 1DÏEWÏTII-III III TOOR DE CUBE EI Illi lllROffllSSEJIffi SIB. B WTRANSVAAL- HET ROODS KRUIS. 5 ii. I No. 16 1881. 23 if juk u a u i. s I h i I i J. I 1 Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave ot redactie betreffende, franco in te zenden. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7’/2 Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, Gelet op het bepaalde in artt. 6 en 7 der wet van 2 Juni 1875 (Staatsblad no. 95), tot regeling van het toezicht bij oprichting van in richtingen, welke gevaar, schade of hinder kun nen veroorzaken; Op de officieele lijst der bekroningen van de 35e sectie (Bieren) aanwezig op de wereldten toonstelling te Melbourne, komt de firma „do Gekroonde Valk,” Van Vollenhoven. Co., voor. Zij heeft voor hare export-bieren een eersten en een tweeden prijs ontvangen. Het Purmerender Comité, dat naar Londen is gereisd tot aanbieding van een adres aan do Koningin van Engeland, ten bate der Transvaal, geeft van zijn wedervaren een verslag, dat geene bijzonderheden bevat, behalve dat het comité, ter audiëntie bij den Nederl. gezant, graaf van Bylandt, toegelaten, bescheid ontving, dat de tusschenkomst van den gezant niet kon plaats hebben, om reden dat deze particuliere zaak van het adres officieel zou worden, zoo spoedig de gezant er zich mede bemoeide en omdat de Ne- derlandsche regeering in de Transvaalzaak de strengste neutraliteit in acht neemt. Het Comité verklaart ten slotte alle reden te hebben tót erkentelijkheid voor de hartelijke ontvangst, vooral van de zijde van het Engelsche Comité, en aan de opdracht zoo goed mogelijk voldaan hebbende, verklaart zich het Purmerea- der Comité voor ontbonden. De thans aangevangen worstelstrijd door de Transvalere, klein in tal, maar sterk in de over tuiging van hun goed recht, omdat zij strijden voor eigen haardsteden, voor den grond, die hun lief en dierbaar geworden is, omdat zij dien in ’t zweet huns aanschijns hebben bearbeid en vruchtdragend gemaaktde worsteling alzoo van een klein, maar vrijheidlievend volk voor zijn onafhankelijk voortbestaan, tegenover een machtigen overweldiger, wiens annexatie-politiek meebrengt om onder allerlei schoonklinkende drogredenen „in te palmen” -Wat maar eenigs- zins begeerlijk schijnt, die worsteling moet den eerbied en de bewondering afdwingen van elk vrijheidlievend menschenhart, dat een afschuw heeft van geweldenarij en onrecht en zich dus met walging afwendt van eene politiek, die tot der gelijke daden van willekeur en geweld, tot ver krachting van de heiligste volksrechten leidt. Een dergelijke politiek noemt men te recht e me „perfide” en de Britsche Zuid-Afrikaansche politiek heeft waarlijk geen recht op eene zach tere benaming. Allerwege niet alleen in óns land, (wat allicht te verwachten was, omdat onze sym pathie als onwillekeurig toch zou spreken voor onze stamverwanten in de Transvaal) maar even zeer in Duitschland, in Amerika en andere lan den verneemt men dan ook stemmen van afkeu ring en protest tegen Engeland’s houding tegen over de Transvaal, die zelfs door de beter ge zinde Engelsche bladen gebrandmerkt wordt. „Onze zaak in de Transvaal, zoo schreef o. a. dezer dagen nog Pall Mall Gazette is eene slechte zaakslecht, niet alleen uit het oogpunt van recht en zedelijkheid, maar ook uit dat van politiek”. Zeker wel het meest krach tig pleidooi voor het „goed recht” van de vrij heidlievende Transvalere Deze worden- echter al bitter weinig gebaat met protesten en pleidooien, zoolang de Engel sche regeering daarvoor doof blijft en, steu nende op haar macht, die haar in staat stelt de gapingen in de gedunde gelederen telkens op nieuw aan te vullen, alleen op de kracht van haar zwaard vertrouwt, dat er ten slotte wel in zal slagen, de onafhankelijkheidszucht van dat hand jevol „Boeren” in bloed en tranen te smoren. Terecht heeft men dan ook ingezien, dat, be halve moreele, ook materieele hulp voor de Trans vaal noodig was. Lang en breed is geredeneerd over de vraag: op welke wijze en langs welken weg die hulp moest worden verstrekt, alvorens tot handelen werd overgegaan en het Roode Kruis, aan zijn plicht getrouw, zich eindelijk geroepen heeft geacht de handen aan het werk te slaan, om te helpen, diuir, waar hulp zoo dringend noodig is. Het Roode Kruis is dan thans werkdadig op getreden ter ondersteuning van de zieken en gekwetsten in de Transvaal. Een ieder zal dit bericht met blijdschap begroet hebben, want of- was voortreffelijk zijn streven, om den achter lijken staat van verstandelijke ontwikkeling te verbeteren door flinke behartiging van het on derwijs, waartoe hij eenige uitstekende man nen uit Nederland tot zich riep, verdiende i ge- Van lieverlede ont- schen tegen de verschillende Kafferstammen, schoon het ter elfder ure geschiedde, was het toch dat alles ligt nog te versch in het geheugen om nog niet te laat. het hier in bijzonderheden te vermelden. Naar aanleiding van een lezing van ds. F. Lion Cachet die twaalf jaren onder de T r a n s v a a 1- sehe Boeren heeft verkeerd op uitnoodiging van het Nederlandsch werkliedenverbond Patri monium, 21 Jan, te Amsterdam gehouden, heeft zich op voorstel van den boekhandelaar H. de Hoogh te Amsterdam een commissie gevormd, bestaande uit de hh. J. Wolbers, eere-voorzitter, K. Kater, voorzitter, P. Poesiat, secretaris, J. W. Witmond, F. Lion Cachet, H. de Hoogh, J. A. Wormser, J. Paulis, W. C. Beeremans, F. H. von Meyenfeldt en II. J. de Swart, om in ’t belang van de Transvaal werkzaam te zijn. De Werkmansvriend geeft in een buitenge woon nommer tot opwekking eener algemeene deelneming in den hachelijken toestand van „de Hollandsche Boeren”, behalve een woord van inleiding, den tekst van de vier adressen, die voor de Transvaal zullen worden opgezonden. In het eerste, aan den Koning, wordt Z. M. verzocht stappen tot bemiddeling te doenin het 2e, aan de Tweede Kamer, wordt de wensch geuit, dat onze regeering zich niet schuldig ma ke aan „non-interventie”in het 3e, aan de Koningin van Engeland, wordt aangedrongen Het kostte den Transvalere verbazend veel ■moeite, zich in hun nieuw vaderland te hand- havende inboorlingen deden hun best om de vreemdelingen te verjager. Die voortdurende worsteling heeft don krijgshaftigen aard den Boe- 8*'er^c ontwikkeld als ruitere zijn zij on overtrefbaar, en bij den aanval gaan zij gewoon- »lijk met veel overleg te werk. Met dat al nam ■het land in bloei toe, zoodat het in 1872, toen Burgers tot president werd gekozen, reeds on- ■*derscheiden kleine steden telde. Burgers was een volbloed hervormer. De plannen, die hij ten uitvoer trachtte te brengen, .strekten om land en volk tot een hoogen trap J van welvaart te brengen, maar, hielden niet genoegzaam rekening met den tragen, van in- I grijpende veranderingen afkeerigen aard der bc- vol king. Het ontwerp, om de Transvaal door I (middel van een spoorweg met de Portugeescho I havenstad aan do Delagoa-baai te verbinden I r, ■toejuiching, doch vond bij zijn volk geen noegzame medewerking. jStond een reactiezelfs bij den strijd tegen de Kaffers vond hij geen steun, en onder die om- I «handigheden bleef hij met zijn geniale plannen alleen staan. Inmiddels waren ook de Engelschen wakker geworden. De spoorweg naar Delagoa-baai zou jjvoor den handel van Kaapstad een geduchte ■concurrentie in het leven geroepen hebben en op dat punt is onze overbuur zeer prikkelbaar. Nu rijpte in het brein van den Engelschen M:- nister van Koloniën, lord Carnarvon, het plan van een „confederatie” der Zuid-Afrikaansche koloniën, natuurlijk onder Frtsche opperheer schappij, onder voorwendsel dat men dan be- ter in staat zou zijn de inboorlingen te weer- 1 staan. Burgers zag wel uit welken hoek de wind woei, en werkte de uitvoering van dat ^Voornemen uit alle macht tegen. In 1876 brak sou nieuwe strijd uit tegen de Kaffers, waarin de Boeren, door gebrek aan eensgezindheid, meestal ongelukkig waren. De Engelschen be moeiden zich met de zaak, en in weerwil van het feit, dat een groot aantal Mogendheden de zelfstandigheid der Transvaal-republiek heb- <tben erkend, kwam den 12en April 1877 Sir Theophilus Shepstone, secretaris voor de zaken der inboorlingen in de Kaap-kolonie, met een |tro9penmaoht te Pretoria en verklaarde de re publiek ingelijfd bij de Engelsche bezittingen. Wat er verder is geschied, de vruchteloo- zc protesten van Krüger en Joubert, de af treding van Burgers, die van de Engelsche re- ggeering een ruim pensioen ontving, waardoor hjj, onzes inziens, den eerbied voor zijn persoon niet -iheeft verhoogdde onafgebroken protesten |der Boeren, de ongelukkige strijd der Engel- Brengen bij deze ter kennis van belangheb benden, dat ter Secretarie dier gemeente ter visie ligt een bij hun college ontvangen ver zoekschrift met bijlagen van Everhardus M. Jaarsma alhier, strekkende tot het erlangen van vergunning tot het oprichten van een Stoom werktuig in het gebouw, plaatselijk gekwoteerd wijk 4 no 39lö, kadastraal bekend in sectie C. no. 1004, der gemeente Sneek Dat op Dinsdag den 8 Maart 1881, des mid dags ten 12 uur, ten gemeen tehuize aldaar ge legenheid zal worden gegeven om tegen het ge daan verzoek bezwaren in te brengen en deze mondeling of schriftelijk toe te lichten en dat zoowel de verzoeker als zij, die bezwaren heb ben in te brengen, gedurende drie dagen voor evengemeld tijdstip ter Secretarie der gemeente, in de gewone bureau-uren, van de ter zake in gekomen schrifturen kennis kunnen nemen. Sneek, den 23 Februari 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN. De Secretaris J. W. BENNEWITZ. Hebben we dit deels te danken aan de ver klaring van het Engelsch gouvernement, dat de Boeren als oorlogvoerende partij zullen behan deld worden, voor het grootste gedeelte ech ter aan den sterken aandrang, welke uit den boezem onzer natie is opgegaan. We mogen ons daarom verheugen over dit verkregen succes en koesteren dan ook het vast vertrouwen, dat, waar de natie het Roode Kruis tot handelen geroepen heeft, zij het daartoe ook in de mogelijkheid zal stellen. Er zijn zooveel verschillende zaken noodig, dat een ieder zijn hulp kan verleenen.’ Wat er noo- nig is, we behoeven het niet in bijzonderheden te melden. Een ieder weet het gewis in eigen kring bij ondervinding, wat zieken en herstel lenden noodig hebben: wijn, versterkende mid delen, versnaperingen enz. enz. Voor de gewon den, die gezond van harte maar ziek van lichaam zijn, ook eens wat tabak en sigaren en vooral pluksel, dat een eerste vereischte is tot het be handelen hunner wonden en dat zeker een ie der leveren kan. Het Roode Kruis zal dit alles in dank aan nemen. Doch wat het in de eerste plaats be hoeft is geldgelden nog eens geld Toezending van ruime bijdragen in geld zijn toch vooral thans noodig. Het transport van andere zaken is hoogst moeielijk en zou veelte lang duren om doel te treffen, als er niet eerst spoediger hulp werd geboden. Wanneer er ech ter geld is, dan kan de telegraaf in den arm genomen worden en reeds ter plaatse in de meest dringende behoeften worden voorzienzooals trouwens reeds voor een deel is geschied. De heer Mjjburgh, Nederlandsch Consul-Ge- neraal voor alle Britsche bezittingen in Zuid- Afrika, is geslaagd in het oprichten van een comité van het Roode Kruis en voorloopig is reeds f12000 door het höofd-comité ter zijner beschikking gesteld. Laat ons er prijs op stellen dat het Roode Kruis een zoo schitterend mogelijk figuur ma- kede eer onzer natie is er mede gemoeid. Het is een uitstekende gelegenheid om te toonen, dat het kleine Nederlahd-nog genoeg kracht bezit om zich te doen gelden, waar het geroepen wordt zijn eer te handhaven. Niemand blijve dan ook achter een ieder doe het zijne, zende van alles wat den zieken en gewonden dienstig kan zijn; maar men zor- ge in de eerste plaats dat het geld er is. Het hoofd-comité te ’s Hage en de sub-comi- té’s in de verschillende plaatsen, o. a. ook in onze Gemeente, zullen elke gift in dank ont vangen. Mogen de bijdragen hun in rijke mate toevloeien i OEEKER COURAY f B I M K X k A Mh L I 1; l L’

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1