I f I I 1 i Eene vertelling van Fr. Levanti. XVIII. {Vervolg.) Xit i" H wrehe 7 f Stormen des Harten. Brieven van buiten. v. 4 3> le ■tl! jtui ip 3M ^■et hi ski hon en j hier vers men onf. ven dins Koi eatx VOOl gan ger! leer man prei voll gev gaai wis man besi A 0117/ pill: vim will kor in oud 7 f'fcn ond tot R e i nm Le/1 J. J. 3& en den heer Adelheid de over een ont- Wu Vo in 111! Zo ]01 To: w lie er ir 18 IV dm *<e ■Voi till -<e( Vo. 1>O d<o h i h‘j; Son jÖEi hoi koi rill: dee Pg- Jmt Ber haar gezegend had, en daar viel haar blik o°p de haar omringende voorwerpen. Zij had slechts gedroomd! Mot een zware zucht trachtte zij weer in te sluimeren; maar het gelukte haar niet, en toch smachtte zij naar slaap. Zij kon dien toestand niet meer verdragen. Zij greep naar het kleine fleschje en naar een glas. Wel beproefde zij de druppels te tellen, maar haar hand beefde en de vloeistof liep met een dun straaltje in het glas. Vervolgens zette zij het fleschje weer op zijn plaats, -bracht het glas aan hare lippen en ledigde het in één teug. „Dat zal mij den sl>rp brengen,” fluisterde zij. En toen zonk zij op nieuw inde kussens terug, het glas nog altijd in de handen houdende. Nog eenige oogeublikken bewoog zij zich zachtjes heen en weer, toen ontsnapte een zucht aan hare wijd geopende lippen en het glas ontviel aan haar hand. Maar al te spoedig viel zij thans in diepe rust. De levenskleur verdween allengs van haar gelaatzelfs hare lippen kregen een vale kleur en haar ademhaling werd al zwakker en zwak ker en hield eindelijk op. Thans werd dat kopj o niet meer rusteloos in de kussens heen en weer geworpen en geen beweging stoorde meer d volkomen rust van het lichaam en van de ziée geworpen -- J den Hemel te danken, dat Hij 1 Februari 1881. Mijnheer de Redacteur'. „Wel, Jan, ga je meê naar de volkslezing”, zoo riep de eene buur den ander toe. „M el ze ker”, was het antwoord, en gezamenlijk stapten ze er heen, onder weg druk pratende over de volkslezing”. Wat zou dat wezen Deze vraag zweefde op beider lippen, maar een antwoord er op konden zij elkander niet geven. Met gejaagde schreden liep mer op eu neer. -- eene photografie, die boven een tafeltje hing. Het was het portret van Felix van M elden. d' -Li voor dat portret gestaan zien daarvan zich allerlei schoone droo- 1 haar gelaat, nu zij die zag. eiue zy, „dat ik h e m maar be llij heeft mij thans schandelijk met het toezicht daarop zou belast blijven. De Standard spreekt echter van een ander voorstel en zegt, dat het gedeelte van de Transvaal, waarop de Boeren onbetwist recht hebben, vol komen onafhankelijk zal worden verklaard, doch dat de rest door een Engelschen administrateur zal worden geregeerd en deze zijn zetel zou heb ben in de hoofdstad des lands. Uit Bloemfontein wordt gemeld, dat de volks raad van den Oranje-Vrij staat jl. Vrijdag door president Brand geopend werd met een re devoering van vredelievonden aard. Hoogst waarschijnlijk zal de volksraad zich verklaren voor het handhaven van de stipste neutraliteit in den strijd tusschen de Boeren en de Engel- schen. De strijd in het Engelsche Lagerhuis te gen de obstructie-politiek der lersche leden duurt voort, zoodat de voorzitter nieuwe rege- len aankondigde voor dringende debatten. Glad stone deelde mede, dat, wanneer de discussie over de artikelen der lersche dwangwet niet weldra een einde nam, hij zou voorstellen, dat zij voor middernacht ten einde moet zijn gebracht. Het nieuwe reglement bepaalt, dat over zulk een voorstel zonder discussie gestemd moet worden, en het aangenomen is, als een meerderheid van drie vierde zich daarvoor vei- klaart. Men verwachtte dat hiervan het gevolg zou zijn, dat de discussie op den bepaalden tijd zou worden gesloten. Gladstone’s voorstel vindt intusschen niet al leen afkeuring bij do Ieren en de radicalen, doch ook bij vele conservatieven. Het schijnt echter of er thans met de behandeling iets meer spoed wordt gemaakt. Vrijdag werd het eer ste artikel der wet aangenomen met 302 tegen 44 stemmen. Nadat de Fransche Kamer jl. Donderdag de nog overblijvende artikelen der drukperswet had goedgekeurd, nam zij het geheele ontwerp aan met 456 tegen 6 stemmen. Daarna inter pelleerde Janvier de la Motte de regeering over zekere handelingen van het credit foncier, doch dit eindigde met het aannemen van een eenvoudige orde van den dag tegen den zin v an den interpellant. Ten slotte besloot do Kamer om het voorstel tot wijziging der kieswet m overweging te nemen. Dit voorstel-Bardoux zal nog een wijziging ondergaan, die ten doel heeft een gedeelte van de daartegen gevoerd wordende oppositie tot zwij gen te brengen. Oorspronkelijk strekte het voor stel om aan de departementen één afgevaardig de te geven voor elke 70000 inwoners en nog één als de overblijvende fractie meer dan ooOOO bedraagt. Volgens deze basis zouden echter 20 departementen een of meer afgevaardigden aei- liezen en de aldus bedreigde gedeputeerden zou den uit zucht tot zelfbehoud geneigl kunnen - ziin om tegen het voorstel te stemmen. De nu bedoelde wijziging strekt om te bepalen, dat e departement minstens evenveel afgevaardigden zal hebben als arrondissementen, zoodat de Ka mer, die nu 535 leden heeft, er dan 543 zou krijgen. Gambetta moet zeer met dit denkbeeld meenomen zijn. Men kent thans den volledigen uitslag van do verkiezingen voor de gemeenteraden van 9 en 16 Januari. Van 35,108 raden kent men de politieke kleur; er zijn .19,961, waarvan do meerderheid republikeinsch is, en 0397 (of 30 b minder dan verleden jaar), waar de reactionairen de overhand hebben. In de 5750 overigen staan de partijen ongeveer gelijk. Versla g van het verhandelde in den Raad der gemeente Sneek, op Zaterdag 19 Februari 1881. Na lezing der notulen, deelt de Voorzitter mede, dat is ingekomen de rekening en verant woording der gedurende 1880 ontvangen begra- fenis-rechten. Deze wordt gesteld in handen der Commissie tot het nazien van rekeningen en begroetingen, ten fine van onderzoek en rapport. Op voor stel en Burg, en Weth. wordt besloten: aan den te benoemen Concierge (man en vrouw) in het stedelijk Ziekenhuis, behalve vrije woning met vuur en licht, benevens vergoeding voor buitengewone diensten, eene jaarwedde toe te kennen van f200, en aan elk der 8 te benoe- men wakers (4 mannelijke en 4 vrouwelijke) bij getrouwe plichtsbetrachting, ter beoordeeling van den Geneesheer-Directeurna een vol jaar dienst eene belooning van f25. In behandeling wordt genomen het adres van Jehs. W. Meijer alhier, in de vorige vergade- ring gerenvoieerd aan liet dag. bestuur om hier- omtrent een voorstel te doen. Burg, en Weth. stellen den Raad voor, aan gezien naar hun oordeel geen overtreding van bepalingen op het lager onderwijs hebben plaats gehad, over te gaan tot de orde van den dag. De heer Reitsma acht den Raad onbevoegd omtrent dit adres eene beslissing te nemen stelt in dien geest eene motie, voor. Na discussie wordt de motie van Reitsma met 12 tegen 1 stem, die van den heer de Vries, aangenomen. Ingevolge gedaan verzoek, wordt aan A. Groen huizen alhier, eene gratificatie verleend van f 35. Wordt besloten goed te keuren: a. de rekening van den waagmeester hot dienstjaar 1880aanduidende es vangst van f5772,05. b. de rekening van den afslager van Mscn over 1880, in ontvangst een bedrag van f50,10 aanwijzende. Wordt goedgekeurd een voorstel van voogden van het Old Burger Weeshuis, om op hunne bogrootingdienstjaar 1880een bedrag v an f 1047,84 af- en over te schrijven. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten de vaste jaarwedde van den hoofdonderwijzer Visser, bij de begroeting voor 1881 op i 1300 bepaald, weder op f1375 vast te stellen. Zoomede om de goedkeuring van God. Staten te vragen op de regeling der vergoeding voor huishuur van de hoofden der scholen no. 1 en 2 op f300. Niets moer aan do orde zijnde, sluit de V oor- J zitter de vergadering. wat op vele plaatsen niet geschieden kan, het weinige publieke leven, dat hier is, aan te moe digen en te versterken. En werkelijk, dat was wel noodig. Gij kunt u in de verste verte nog geen begrip vormen, op welke wijze velen hier de lange winteravonden doorbrengen. Groote avondpartijen worden er niet gehouden, omdat de geldmiddelen dat niet toelaten, eveneens ver hinderen die het herberg bezoek; gelezen wordt er ook niet uit gebrek aan boeken; gesproken kan er ook ui et altijd worden uit gebrek aan stof. Is dan ook het avondmelken gedaan en het vee gevoederd, dan gaat de boer met do zijnen om den grooten vuurpot zitten, de pijpen worden aangestoken, de rookwolken verdwijnen in de breede schoorsteen en vol belangstelling vestigen drie of vier paar oogen zich op de war relende vlammen. De boer gaapt eens en spuwt in ’t vuur, zijn oudste zoon volgt dat loffelijk voorbeeld, daarop de tweede, dan de derde, tot het een algemeen gesis wordt in de vuurpot. Die gewichtige werkzaamheden worden eindelijk afgewisseld wanneer de vrouw een grooten voor raad aardappelen aandraagt. Zwijgend worden de messen getrokken en het aardappeljassen ver vangt het spuwen. Nu weer een klein halfuur pauze, totdat de dampende schotel aanrnaant om aan tafel te schikken en het pijpje vervan gen wordt door de vork. Met gevulden maag wordt het bed opgezocht om daar te droomen van ja waarvan? De geest heeft zeker dien avond geen stof tet droomen ontvangen. Meen niet, dat ik overdrijf, mijnheer de re dacteur; werkelijk vindt men zulke families en zeker zult ge nu toestemmen, dat het noodig, hoog noodig is, dat er meer leven en beweging in ons dorp ontstaat. Maar ge zult nu zeker ook gemakkelijk begrijpen, dat er kracht, ja, ik zou haast zeggen, dommekracht noodig is, om die slapers wakker te schudden en in beweging te brengen. Welnu, deze winter is er een beweging ont staan. Door bewerking van onzen predikant is hier een afdeeling van de groote maatschappij tot Nut van ’t Algemeen tot stand gekomen, en met krachtig leven begint de jeugdige af deeling te werken. Geen gezellige nutsavonden moet ge hier evenwel verwachten en beroemde sprekers uit den vreemde zullen nog wel lang wegblijven, want daarvoor is nog geen geld, en: zonder geld geen sprekers. Het jonge de partement is dadelijk begonnen om voor het volk te werken en wel in de eerste plaats door het houden van volkslezingen. Het bestuur onzer gemeente stoud daarvoor goedgunstig de school- localen af en zoo namen dan Zondag avond geen kinderen, maar volwassenen plaats op do schoolbanken. De school was flink bezet en vol nieuwsgierigheid wachtte men de dingen, die komen zouden. Ja, wat zou er komen Een wist in allen ernst te vertellen, dat het buikspre ken was; waar hij dat weghaalde weet ik niet. Dat buikspreken deed de rondte en veranderde al spoedig in goochelen. Een vrouwtje dacht er zeker anders over; zij zat ten minste zeer eerbiedig met het kerkboek op hare knieën to wachten. Hare gedachten zijn te raden: een dominee staat immers aan ’t hoofd van die zaak en dominees en kerkboeken behooren bij elkan der. Al die lieden werden in hunne verwach tingen bedrogen; —ook teleurgesteld? De buik spreker en goochelaar voorzeker, want wat er gesproken werd, was helder, duidelijk eu klaar. Na oen eenvoudige, maar keurige rede van den eersten spreker, volgden nog een paar aardige bijdragen en daarmee was het afgeloopen. Neen, Gij moet dan weten, mijnheer de Redacteur, dat hier dezen winter nieuw leven in ons dorp is bekomen. Nieuwe heeren, nieuwe wetten; zoo’ook hier. Verleden voorjaar hebben we een nieuwe dominee en een nieuwen meester gekregen en die twee trachtten veiee nigd,iets, aankomend Maar hj^was" valsch en leugenaeh- tig, hij is eerloos, even als ik. Zij schonk zich een glas wijn in en ledigde het m één teug. Die opwekkende vloeistm scheen nieuwen moed in hare aderen te storten. Zij keek rond in het prachtvol vertrek. Hoe zou ik dit alles kunnen prijsgeven, zei j zii”bii zich-zelf. „Hoe zou ik in staat zijn, om, na al de genoegens der weelde te hebben gesmaakt, mij am het gebrek te zien prijsgegeven. O, Erwin, mijn klein blondlokkig knaapje, waarom moest gij sterven:” En het gezichtje van het knaapje, zooals zij dat voor de laatste maal had gezien, kwanj haar weer voor den geest en de ongelukkige wrong zich de hinden. Als gij in leven waart gebleven, mijn lieve ling, dan zou alles mij gelukt zijn Een inwendig verlangen dreef haar naar den hemel te zien. Zij liep naar het venster en opende het. Langen tijd liet zij hare blikken <man over het bekoorlijk landsehap met de van dauw beparelde bloemen, en van daar naar den ^Van^it de muziekzaal weêrklonken de tonen der pianino en een heid luisterde. r-»- ka- ■BXÖI'_s^“‘2’eêr. Plotseling viel haar oog op Hoe vaak had zij niet voor dat portret gestaan 1 i* men in de toekomst voorgespiegeld. Thans vloog een toornige blos over haar gelaat, nu rj photografie voor .haar „O,” mompelde zij, Zij nam de photografie, sloeg het glas aan stukken en verscheurde het portret. Alle mannen zijn valsch, riep zij uit, ter wijl de tranen haar van toorn in de oogen kwa men. „Hoezeer heb ik dien man niet bemind. om haar mond. „Zij zijn woer bij elkaar, zoide zij. „Ik weet, dat hij haar bemint. Maar haar, de heldin der deugd, dien tri- umf niet gunnen. Ah ik talent had om te in- trio-eèren, dan zou ik die zoete verhouding kalm aanzien en schijnbaar begunstigen, om haar daarna, als ik zeker van mijn zaak was, te ont maskeren. Maar ik gevoel mij daartoe te zwak en te vermoeidVermoeid vermoeid 1 vermoeid Ziedaar juist mijn vloek, dat ik raij-zelf moede ben en toch niet voor altijd kan inslapen. Dan zou ik hun althans niet meer in den weg staan Zij sloot het venster on wierp zich op haar legerstede. Zij beproefde te rusten, maar de slaan wilde baar niet in de oogen komen. Haar hoofd brandde en haar hart klopte geweldig. Zij dronk nog meer wijn, maar daardoor ge voelde zij nog meer den gloed van het koorts achtig vuur in haar binnenste. Het slaapmiddel stond in een klem fleschje noest haar. Nogmaals beproefde zij de slaap te vatten zonder van dat middel gebruik te maken. Zij vleide het hoofd in de kussens en sloot de oooen, en thans beving haar een levendige, opwekkende droom. Alles wat met den kleinen Ei win in verband stond, was niet waar. Hij een welluidend gezang. Adel- leefde en haar gelukzon scheen helder. Zij Een bitter trekje plooide zich ontwaakte, om -- gericht is aan de burgers der Zuid-Afrikaansche ter teekening. SNEEK, 22 Februari. Vrijdag avond jl. had in de Concertzaal alhier het gewone jaarlijksche examen plaats van de leerlingen onzer Stedelijke Muziek- en Zang- S onder leiding van den verdienstelijken hoofdonderwijzer dier inrichting, den heer il. volgde het zeer tal rijk auditorium ouders, voogden en verdere genoXden - de verschillende nummers van het afwisselend programma, dat, zoowel in zijn vocaal- als instrumentaal gedeelte, zeer verdien stelijk werd uitgevoerd door de jeugdige exeou* tanten van de onderscheidene klassen en het be wijs feverde van het flink onderwijs door hen aan bovengenoemde inrichting genoten. Vooral de derde afdeeling van het program ma waarin de Cantate „Holland” werd uitge voerd, vond algemeen bijval. De gespierde dicht-, regels m onzen Potgieter, zoo .verdienstelijk voor driestemmig zangkoor en strijk-orkest ge componeerd door den heer M. hazard Giefe, spraken het auditorium bijzonder toe, nu de mu ze der poëzie zoo krachtig gesteund werd door ^D^veXnstélijke en onvermoeide hoofdonder wijzer onzer stedelijke Muziek- en Zangschool zal in het jl. Vrijdag ondervonden succes zeker een strelende belooning vinden voor al zijn on vermoeide inspanning en zorg die zulk em in 8 gemeente been, naar wij vernemen, ten behoeve van de Trans vaal voorloopig f240 kunnen overmaken aan het Hoofd-comité van het Roode Kruis als zuivere opbrengst van de alhier voor dat doel mgekome giX’Met genoegen vernemen wij, dat heden de eerste spade” in den grond gestoken, voor de uitvoering van den lang gewenschten Spoorweg Stavoren—Leeuwarden (lijn Sneek Leeuwar- de_'Naar wij vernemen is door de werkende leden der Gymnastlek-Véréeniging «Uitspanning door Inspanning” alhier, de som van f28 bj eengebracht ten behoeve der Transvaalsche Boe- ie Het bedrag zal aan het hoofd-comité worden toegezonden. 15 I T E I* V A M OVERZICHT. De door Engeland naar do Transvaal ge zonden versterkingen zijn er in geragdzic i met de troepen van generaal Colley te verg nimn, zoodat deze thans uit den nood is. De Boeren schijnen zich uit de omstreken van het Biggarsgebergte weder naar Langsnek terugge trokken te hebben en zich tot verdediging die pas te zullen bepalen, zoo de aangeknoopte on- derhandelingen niet tot een goed einde mocht n leiden. Volgens Daily Telegraph wil de En gelsche regeering beginnen met een amnestie af te kondigen en aan de Boeren volkomen zelf- regeering toestaan, echter met ae beperking, dat de betrekkingen tusschen hen en de stam men der inboorlingen geregeld worden onder medewerking der koloniale regeering en deze ijn hart, als ik hem hoorde ik zal aan

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 2