TRANSVAAL EEN HUIS TE HUUR, met een GROOTE PLEK GROND. Te aan vaarden 12 Mei of eerder. Te bevragen bij R. VROLIJK. EVMATMOUMM. lot öDweffino van ueastslijtf levan. 1!!1 WMMMMt Stefteliike Inziek- ei Zanosciiool. 1.1 11 S S; WOTBmUW. B I L L A K l). s ro g k. UitmriaB van tó ZangoezelscIiaD «Crescendo” te Roudum UOUWTBR TOANIELSELSKIP. a. iwommaira MWIIKW GW3IWP ’.o mumioi SAMENKOMSTEN Voorwerpen van Kunst en Smaak, toegepast op Huislijken arbeid. Donderdag 24 Februari a. s., des avonds ten 8 ure, in de Concertzaal te Sneek, ONDER LEIDING VAN DEN HEER op Snein 6 Maert 1881, yn Concertsael to Suits. Algemeene kennisgeving. de groote maatschappij De Heere verblijdde ons heden door Kennisgeving Voor de vele en hartelijke gelukwen- te Bevallen van een Zoon, G. GORTER—Meijer. Utrecht, 19 Februari De Commissie: IÉ VEEN. A. BREUNISSEN TROOST. J. HOUWINK. 1 j t e 1. o ;r o ,r 4 Bevallen van een Dochter, G. SWART—ZONDERV AN. Sneek, 22 Februari 1881. Geheel eenigste kennisgeving. Bevallen van een welgeschapen Dochter R. OLIJ geliefde Echtgenoot van Th. WIERINGA. Sneek 12 Februari 1881. Fabriek van den heer F. Dijkstra, is ontvangen. P. WEERSMA, Café „Gouden Bal". Heden morgen overleed zeer onver- tot diepe droefheid van mij en mijn stra, dër er de Eareprïïs, ütlove troch ’t Sel- skip for Fryske Tael en F' 1879 mei bihellc het. toanielspil mei Sang yn ien bedrieuw, troch S. II. Hijlkema Oanfang 7 l/2 ure. Tagongspries 75 Cinten de persoan. onder leiding van Ds. M. MOOIJ, predikant te Franeker en andere sprekers. OP VBIJDAG 25 FEBR., namiddags 2—4 uur en ’s avonds van 68. Toegang Vrij. Onder verwijzing naar boven staande mededeeling, berichten wij, dat de zaak van onzen vader heden in zjjn geheelen omvang door ons is overgenomen. Wij zullen die geheel op denzelfden voet en op gelijke wijze onder den bestaanden naam van J. F. van DRUTEN voor onze rekening voortzetten. Wij nemen dientengevolge de Vrijheid, onzen BOEK- en PAPIERHANDEL, evenals onze BOEKDRUKKERIJ, beleefdelijk in ieders attentie aan te bevelen. Wij zullen geen moeite schromen, het vertrouwen, dat onze vader Zot) lang heeft mogen genieten, door solide behande ling en het leveren van net werk tegen billijke prijzen ons waardig te maken. Sneek, 21 Februari 1881. J. J. van DRUTEN. W. J. van DRUTEN. zijn werk verstaande, kan dadelijk vast werk bekomen bij T. W. ZANDSTKA, Zeilmaker en Touwslager Sneek. schen met de geboorte van onzen Zoon EVERT, betuigen wij allen onzen innigen dank. Leeuwarden, 19 Febr. 1881. Mr. J. C. MEIJER. G. MEIJER—Bleeker. de voorspoedige geboorte van een welgeschapen Zoon. Sneek, 22 Febr. 1881. E. WIEBENGA J. WIEBENGA—WiJmenga. aan vrienden en begunstigers. Namens HH. Commissarissen heeft Onderge- teekende de eer belanghebbenden te berichten, dat het EXAMEN (openbare les) voor de GRATIS-LEERLINGEN, zal plaats hebben Zondag e. k. 27 Febr., in de Groote Zaal van den Heer AGEMA, ’s avonds half acht. Sneek, 22 Febr. 1881. M. EDZARD GREFE, Hoofdonderwijzer. houden ten behoeve van het ROODE KRUIS, in de Concertzaal van R. AGEMA DEN 25 FEBRUARI 1881 ’s avonds 8 uur door den WelEd. Gestr. Heer’ O 11 ii o KI* si 3i 1 i g*. Entrée per persoon 50 Cts. NB. De geheele opbrengst zal aan het Roo- de Kruis worden gezonden. Kaarten te verkrijgen des avonds bij don in gang der Zaal. Do KAPEL der SCHUTTERIJ zal gedurende den avond hare welwillende medewerking verleenen. nomen.” Leonore, alhoewel doodelijk verschrikt, haalde thans ruimer adem. „Zij heeft zich dus niet opzettelijk het leven benomen?” I De kamenier keek haar verbaasd aan. „Wel neen!” antwoordde zij. „Waaromzou mevrouw zich-zelf het leven hebben benomen Zij kon gisteravond niet slapen en daarom be val zij mij het fleschje met chloral klaar te zetten, maar ik behoefde de druppels niet voor haar af te tellen. Dat zou zij-zelf wel doen. Zij heeft nu blijkbaar te veel genomen. Die arme, arme mevrouwZij wilde veel te graag leven, dan dat zij zich opzettelijk den dood zou kunnen geven.” Leonore ging haastig opstaan. „Zoudt gij werkelijk meenen, dat het te laat is, iets voor haar te doen? Men heeft immers zoo vaak men schen als van uit den arm des doods in het leven teruggeroepen.” „Neen, mevrouw, zij zal niet weer ontwaken.” Leonore verzocht haar, mevrouw van Neu- röuther zoo voorzichtig mogehjk in kennis te stellen van ’t geen er met haar zuster gebeurd was. Na een korte poos verscheen de vreeselijk ontstelde vrouw en viel zij, luidkeels schreiend, Aangiften Voör Inzending worden beleefd ver zocht voor 10 Maart. De Voorwerpen worden uiterlijk 14 G/iriZ in gewacht. Modellen voor Zaagwerk en daartoe dienend Hout, zijn ter bezichtiging gesteld aan het Kan toor van de Firma JAN HOUWINK Gz. alhier. Programma’s en Inlichtingen verkrijgbaar bij Ondergeteekeade Commissie, alsook bij Mejufvr. A. J. van DRUTEN endeulleer P. W. MO LENAAR. eenigste dochter, mijne geliefde Echtgenoote RINKJE JOLLES LANDMAN, in den ouder dom van bijna 58 jaren, na een gelukkige Echt- vereeniging van 28 jaren. Sneek, den 20 Febr. 1881. NAMME JELJERS BOUMA. Heden overleed, zacht en kalm, mijn dierbare Echtgenoote en der Kinderen liefdevolle Moeder HENDRIKA JAKOBUS FOKKENS, in den ouderdom van 41 jaren en ruim 8 maan den. Smarteljjk is dit verlies voor mij en mijne 9 kinderen, waarvan de jongste slechts 1 jaar oud is. Sneok14 Februari 1881. Tj. de ZWART. Strekkende tot kennisgeving aan familie, vrien* den en begunstigers. De ondergeteekende bericht door deze, dat hij heden zijn BOEK- en PAPIERHANDEL, BOEKDRUKKERIJ en UITGEVERSZAAK heeft overgedaan aan zijne zoons J. J. en W. J. van DRUTEN, die reeds vele jaren in zijne zaak werkzaam waren. De nog openstaande vorderingen zullen door hen worden ontvangen en voor voldaan getee- kend, terwijl de zaak overigens geheel op dezelfde wijze, onder den bestaanden naam van J. F. van DRUTEN, voor hunne rekening zal worden voortgezet. Dankende voor het zoo vele jaren genoten vertrouwen, beveelt hij zijne opvolgers daarin beleefdelijk aan. Sneek, 21 Februari 1881. J. F. van DRUTEN. Heeren liefhebbers worden attent gemaakt, dat het fraaije, vlug loopend BILLARDuit de Toanielstik yn fjouwer bidrieuwen, fen T. Vel- Skriftenkennisse yn voor de legerstede harer zuster neer. Zij kon het maar niet gelooven, dat deze dood was en riep haar bij herhaling bij haar zoetste namen; maar die bleeke lippen hadden geen woord meer voor haar en de gesloten oogleden openden zich niet meer voor het daglicht. Wie zou Werner nu in kennis stellen met het gebeurde? Daar viel Leonore plotseling een idéé in. Zij liet de kamenier heengaan om hem te roepen. Aan het sterfbed wilde zij hem alles zeggen; zij wilde hem smeken, zijn hand te leggen op zijne overledene vrouw om haar ver giffenis te schenken. Toen hij de kamer binnentrad, verloor Leo nore van angst bijna het bewustzijn, want zijn gelaat was bijna even bleek als dat van de doode en hij sidderde aan al zijn leden. Wel had hij Adelheid niet hartstochtelijk bemind, maar de boodschap van haar plotselinge dood had hem toch diep geschokt. „Ik Kan net bijna niet gelooven1” riep hij uit. Clara sloeg haar beschreid gelaat naar hem op. „Het is, helaasmaar al te waar,” zeide zij op doffen toon. „Zij is reeds verscheidene uren dood.” (Wórdt vervolgd.) WOu een zeer belangrijke mededeeling. ilet hoofdbestuur van de groote maatschappij hlcft op onbekrompen wijze het departement in X.,t gesteld een flinke volksbibliotheek van ruim honderd boeken op te richten. Het gesproken en geschreven woord kunnen nu samenwerken hier den geest wakker te houden en voedsel te •wrschaffen. En dit is noodig, hoog noodig. Doet men over ’t algemeen wel genoeg om het volk te ontwikkelen Laat men het niet meestal blij ven bij het roepen om ontwikkeling en opvoe ding? Slaat men de handen wel aan den ploeg? Kon er niet meer, veel meer gebeuren voor de Afwikkeling van ’t volk? Laat ons dan een voorbeeld nemen aan Florence, waar men, vol gens de „Hervorming”, Zondagscholen heeft op gericht, niet om psalmen te zingen of bijbelsche «erstellingen te bespreken en in te pompen, ■aar Zondagscholen, waar professoren, docters, -^ledikanten, onderwijzers, kooplieden, aan het dik, al naar mate de ontwikkeling, onderwijs géven in verschillende vakken. Dat onderwijs gaat van het eenvoudigste lezen en schrijven tot wis- en natuurkunde, terwijl ook de verschillende maatschappelijke en staatkundige instellingen besproken en opgehelderd worden. E Aan zoo iets heeft het volk behoefte, en in I Bizen tijd gelukkig, wordt die behoefte gevoeld, e;n zou men dan hier, niet even good als in Italië, daaraan kunnen voldoen Zijn er in alle plaatsen van ons land niet eenige mannen te vinden, die zich tot dat groote werk zouden willen vereenigen In steden zou men voorze ker niet lang behoeven te zoekenen wat zouden in dorpen een predikant, een dokter en een onderwijzer te zamen al niet kunnen uitrichten FZouden zulke zondagscholen geen wegbereiders kunnen zijn tot een wetsartikelverplicht lager onderwijs tot 12jatigen en herhalingsonderwijs tot 16-jarig m leeftijd? JAN van de HEI. K A NT O N G ER E CII T TE SNEE K. Zitting van Woensdag den 16 Februari. I VeroordeeldG. v. d. M. te O., terzake het bejagen van eens anders grond in open jachttijd, I louder voorzien te zijn van een schriftelijk be wijs van vergunning van den eigenaar of recht hebbende te O., tot eene boete van f 20, subs. 7 dagen gev. en in de kosten met bevel tot uit levering der twee geschoten en niet inbeslag ge nomen eenden, of betaling der daarvan door den ■echter bepaalde geldwaarde ad f 1,50 subs. 1 -dag gev. L. J. H. te T., L. B. te W., J. W. G. te AV., J. J. de J. te W., H. J. D. te W., C. A. V. en J. J. B. te W., J. de J., L. H., A. P., J. C. Jr., M. V., allen te W., B. de J., A. V., J. G., II. G., allen te W., allen terzake het ma ken van nachtelijke burengeruchten tot versto ring van de rust der inwoners te W., veroor deeld ieder tot eene boete van f5,50, subs. 2 jjwg. gev. ieder en in de kosten. D. O. en P. W. te 8., terzake höt spelen met geld in het openbaar te 8., veroordeeld tot ■ene boete van fl en f2, subs. 1 dag gev. ie- ■er en solidair in de kosten. Vrijgesproken: J. P. te 8., terzake het rij den in een draf over een brug te S., de kosten "w dragen door den staat. -A.. S rJ? E G E tv O- Uitsluitend worden gezongen de bekende lie deren der Jubilee-zangers. De opbrengst is, na aftrek der onvermijdelijke onkostengeheel bestemd voor de lijders van den jongsten Watersnood en de gewonden in de Transvaal. Bewijzen van toegang te bekomen bij den Heer R. AGEMA en op den avond der Zanguitvoering aan het Locaal. Entrée 50 Cts. OP WOENSDAG DEN 23 FEBRUARI 1881 ’s avonds half acht, BIJ AGEKA Spreker: Dr. A. NULAND. schrikte voor de doodelijke kilheiddie daar heerschte. Een enkele blik op die stijve, bleeke gestalte, meldde haar reeds wat er gebeurd was. Juist toen zij, hevig verschrikt, de kamer weer wilde verlaten, trad Leonore binnen. Deze had den nacht slapeloos doorgebracht en besloten, Adelheid heel vroeg te komen opzoeken, teneinde deze de overreden, haar onzalig gelreim liever zonder uitstel aan haar echtgenoot meê te dee- len. Zij kon dien last der onzekerheid niet langer verdragen. Zwijgend legde de kamenier haar hand op den arm van Leonore en geleide deze naar de slaap stede dan haar meesteres. „Zie eens, wat hier gebeurd is,” zeide zij vol ontzetting. Met een half gesmoorde kreet zonk Leonore voor het bed op de knieën. Woorden waren overtollig. Die doodstrakke, bleeke gestalte en het op het nachttafeltje staand ledige glas zei den alles. Zwijgend en door schrik overweldigd, knielde Leonore neder naast de doode. De kamenier was de eerste die het stilzwij gen afbrak. „Zij is reeds sedert eenige uren dood,” zeide zij. „Zij heeft bepaald te veel chloral inge. I De uren van den nacht kropen langzaam UfOorbij. Het bleeke maanlicht maakte eindelijk plaats voor den rozeroode morgen. Men hoorde feeds het eerste getjilp van de vroeg ontwakende Kogels. Zachtjes ritselden de bladeren der ftioomen en de eerste warme zonnestralen gleden duor de vensters. Daarbinnen echter bleef het stil, doodstil. Geen zonnestraal was in staat dat Auiino vertrek te verwarmen, waar binnen eene «jzige koude heerschte. De morgen was aangebroken. De zon scheen •Varm. De dienstboden maakten zich gereed ■oor hun dagtaak. De arbeiders op het veld, In den tuin en in het bosch, spoedden zich naar Jiun werk. En nog altijd was het zoo stil en «00 kil in het prachtige slaapvertrek van de longe gebiedster van het slot. De gordijnen van ■’osé-zijde bleven in breede plooien nederhangen >le zwijgende gestalte lag zonder beweging op Eet bed, hare handen bleven strak uitgestrekt br was geen leven aan te bespeuren. I Zóó vond men Adelheid Hagen. Haar kame- ïbier, die reeds zoo lang op het geluid der bel ^Siad gewacht, was de eerste, die, verwonderd ®ver het' lange slapen van haar gebiedster, ein- ®lelij£ ongeroepen de kamer binnentrad en terug- 9 A O V E K T E N T 1 K !S. i 3 1 ir r S n I vx - V wacht, *’v OPFIERING fen:

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 3