voor Libra” HAAR-LOTION. I STEENKOOL I Lees dit S. v. i*. HAIR-LOTION. fk VERKOOP1NG fÏMAMWlBKOOP 0® WO a f 1,20 per flesch. HERIJK. G E L I MTiSTS S. COS zal aanstaanden Vrijdag den 25 dezer te Leeu warden in het hotel „de Nieuwe Doelen" en aan staanden Maandag en Dinsdag den 28 dezer en den 1 Maart te Sneek in het hotel „de Wijn berg" van den Heer Stellingwerff te consul- teeren zijn over het vervaardigen van KUNST TANDEN en KUNSTGEBITTEN, a ƒ5 per Tand, fraai en soiled bewerkt-, is tevens te con sulteren over alle MOND- en TANDZIEKTEN. v Huur gevraagd een KAMER met Gang op 12 Mei; en 2 a 3 KOSTGANGERS kunnen dadelijk geplaatst worden, desverkiezende met vrij Kamertje. S®0HF“ST00WÖ0TOWT de Transvaal Aan M den Koning, Aan de Tweede Kamer, Aan de Koningin van En geland en aisiins- EN M AUKTIlEltlCIITL N D' De Stoomboot I Vraagt overal naar Robert Holtz WASCH-CR1STAL. es7/,, 13 205/18 142*; PER TELEGRAAF. TE SNIER. Herberg en AA inkelhiiis met PAARDESTALLING en GROND te Op penhuizen, op Woensdag 2 Maart 1881,’s nam. 3 uur, in die Herberg, bewoond door Breitsma, voor ƒ165 ’sjaars. ijzeren en Blikken Maten, voor natte en droge waren. Ijzeren en Koperen Wichten Lengtematen enz AANBESTEDEN: e alom bekende C. BECKER'S BAUM EN BASCCLES ■worden alléén vervaardigd en zijn geijkt tebekomenbij Becker en Buddingh, Arnhem, alsmede bij R. van DRIESSEN ZOON Ijzerhandelaars te Sneek. DE ADRESSEX Aan de Transvaalsche Boeren Dr. M. A. SCHEPERS. niet geëindigd. Graaf Eulenburg verscheen niet 50 GEDRUKT EN T. S. REITSMA. G. S. REITSMA. W. SEVENSMA, buiten 't Hoog end. f 1,10, en hectoliter. Dit water houdt het uitvallen van het haar tegen, houdt het hoofd kool en zuiver en door de wortels langzamerhand te voeden geelt het grijs haar zijne oorspronkelijke kleur terug. AANWIJZING VOOR HET GEBRUIK. Borstel dagelijks (met een tandborsteltje) on geveer een dessert lepelvol in de wortels van het haar, totdat het geheele hoofd vochtig is. Geen olie of pomade mag gebruikt worden. Alleen verkrijgbaar bij firma C. LOS. pCt. Nat. Werkel. Schuld 65*/< Portugal RuslandA0. 1798'1816 100 heeft heden haar gewone DIENST hervat. PLANTINGA en TRIP. Zuiver brandende gezeefde NUFTKOOL, a beste SMEÊKOLEN a 90 ets. per De ondergeteekende beveelt zich minzaam aan tot AANZEGGING van Geboorte- en Sterfge vallen. Vriendelijk de gunst van zijne Stadge- nooten verzoekende. THEODORUS de VRIES. bij de Nieuwe Koemarkt Sneek. This Lotion prevents the Hair from falling off, keeps the Head cool and clean, and bij nouris hing the roots gradually restores Grey Hair to its original colour. DIRECTIONS FOR USE. Brush daily (bij means of a Small tooth brush) about a desstrt-Spoonful into the roots of the Hair, until the whole of the Head is moistened. No oil or pomade must be used. Alleen verkrijgbaar bij firma C. LOS. 22 Feb. 65 217/. 21’/, 517/, 99‘s/t. 93 957. 837/g 63’; 49‘/3 Engelsche Wissels f 12.15 Aan-d. Gr. Russ. Sporen 127*/» °/o LONDEN, 22 Fobr. De onderhandeling met de Transvaalsche Boeren is thans officieel aan geknoopt. DUBLIN, 22 Febr. In een herderlijken brief ontzegt de Aartsbisschop alle vertrouwen aan Parnell, omdat hij met den goddeloozen Rochefort samenwerkte. BERLIJN, 22 Fobr. Do Ministeriecrisis is nog De Notaris BRUINSMA te Bolsward zal Maandag den 28 Februari 1881, ’s avonds 7 uur, ten huize van den Kastelein Bokma, buiten het Hoogond te Sneek, veilen: Eene wel onderhoudene deftige BURGER- HUIZINGE met ERF, GROND en vrije STEEG, benevens eene voor korte jaren nieuw gebouwde SCHUUR met STALLING voor 4 Koeien en 1 Paard, staande buiten het Hoogend aan den Lemsterstraatweg te Sneek, kad. nos. 840 en 841, groot 2 aren 95 centiaren, laatst in ge- b uik bij den Heer Jan Tijsma; te veilen voor- behoudens het recht tot samenvoeging in twee perceelen, breeder bij biljetten omschreven. Op de verkoopdagen te bezichtigen. Conditiën te vernemen bij den Notaris. Geboden de uiterst geringe som van 1360. DE JONG, Notaris. W. H. VISSER. in voorraad bij M. II A G A. ne ondergeteekenden hebben den heer S. CO- U HEN, Chirurgijn en Dentiste, dikwijls in hunne practijk als Tandmeester zien werkzaam zijn en hebben hem bij die gelegenheid leeren kennen als iemand, die zijn vak bij uitnemend heid kent en bij de noodige kennis een groote mate van handigheid en oordeel paart. Behalve dat hij door zijne gemakkelijke wijze van Tan- dentrekken aanbeveling verdient, munten zijne kunstgebitten, zoowel geheele als gedeeltelijke, bijzonder uit en toont hij daardoor op de hoogte der wetenschap in dezen te zijn. Meermalen hebben zij ondervonden, dat zijne toestellen zoo net en doelmatig zijn ingericht, dat zij gerust met de meest geprezene van elders kunnen wedijveren, ja door sommigen, die ook van elders Kunstgebitten bezitten, boven deze geroemd worden, zoodat zij hem met vertrouwen in dit vak kunnen aanbevelen. Groningen, Prof. KOOIJKER. Prof. MIDDENDORP Prof. JANSEN. Prof. RANKE. En den Boekhandel van J. F. v. DRUTEN I wordt gevraagd een JONGMENSCH van omstreeks 16 jaar, een goede hand schrijvende, om in Winkel- en Kantoorzaken werkzaam te zijn en verder opgeleid te worden. dadelijk of met Mei a. s. beschikbaar op eerste Hijpotheek op land, of Huizen in Steden 4*/2 en 43/4 °/0 rente, o. a. dadelijk f40,000, f 20,000, f14,000, f 10,000 en diverse kleinere sommen. Brieven franco onder letter G. Z., bij den Boek- en Kunsthandelaar C. NOE Lz., Nieuw- stad Leeuwarden. Onder voorbehoud der vereischte authorisatie, zullen Voogden van het Old Burger Weeshuis te Sneek, op Woensdag 23 Febr. e. k. in het Koffiehuis „de Nieuwe Doden" aldaar het maken van een GEBOUW voor ZIEKEN VERPLEGING bij het genoemd Weeshuis. De Teekeningen en het Bestek liggen in bo vengenoemd Koffiehuis ter visie, terwijl het Be stek tegen betaling van 40 Cents is te verkrijgen bij den Architect A. BREUNISSEN TROOST. den 1 Januari 1881, de Fabriekzaak vanGOUD- en ZILVERWERKEN der Gebr. REITSMA, die wordt voortgezet onder dezelfde Firma, door den eerste Ondergeteekende. Sneek, Febr. ’81. van 21 Feb. Buitenl. Spanje 21?/t Binnenl. - 20% he 1873 937le 1877 95% 6e Serie 831 e Oost. Papier Mei/Nov. 63 3/g Zilv. JanJJuli 65**/4e Turkije 13% Eene GEMEUBILEERDE KAMER, te be vragen bij de Weduwe LOUWMANS. Zich te vervoegen bij II. W1ERDSMA, ach ter de Hoven te Sneek. 2’; i i 3 5 5 5 5 5 5 I 5 5 Peru 1872 20% I Aand. Chic. North. W. 142% n Erie Ondergeteekende, bovenstaande nieuwe dienst bij open water zullende ondernemen, beveelt zich beleefdelijk bij Heeren Kooplieden, reizigers en fabrikanten aan, tot het vervoeren der goe deren terwijl die goederen, welke per spoor aankomen, indien op den vrachtbrief vermeld staat „STATION RESTANT HEEREN VEEN” kosteloos van het Station worden afgehaald, zoomede de te verzenden goederen kosteloos aan het Station Heerenveen worden bezorgd, belovende hij in alles eene billijke en accurate bediening. burgerlijke stand. SNEEK. Van den 11 tot den 18 Febr. o GeborenBeent Keulen, d. Tjeerd Groen- 1 Kamer van Afgevaardigden. Aan het land, z. Klaas van der Wal, d. Jan jjof ;a men zeer ontstemd op Bismarck. Kamst, z. Thomas Wieringa, d. Roelof Siersma, d. Pier Hoekstra d. Auke Boot- effectenbeurs van Amsterdam. sma, d. Geert Zijda, z. Een dochter bui ten echt. Gverleden: Heije Vrolijk, 62 j. Ernestus 'van hlinnen, 58 j. Pieter Duizendstra, 18 mnd. Jakob Post, 27 j. Waltje Zonder- van, ruim 2 mud. Jakob Keiler, 73 j. - Henderika Fokkens, 41 j. Froukje Algera, 73 j. WIJMBRITSERADEEL. Van den 11 tot en met 17 Febr. Geboren: Watze, zv. Been van Klaarbergen en Grietje Pruiksma, te Heeg. Rigtje, dv. Hendrik Twerda en Hau- kje Frankena te Nijland. Trijntje, dv. Hen- i drik Drijfhout en Piertje Noorderwerf, te Woudsend. Antje, dv. Sjoerd Rollema en j Hotske Riegstra, te Abbega. Edjer, zv. Herre Zwarts en Afke Bootsma te Folsgare. Frans, zv. Fedde v. d. Werf en Marijke Eng- UITGEGEVEN BIJ W. COOL VAN BOKMA, TE SNEEK, Ondergeteekende roept bij zijii vertrek naar O. I. aan Familie Vrienden en Kennissen een hartelijk Vaarwel toe. H. VEEN Ezn. Aan boord van Noach VI. Brouwershaven, 21 Febr. ’81. Bij het Bestuur der AFD. van de Friesche Werkl. Vereen, al- hier, is voor belangstellenden GRATIS verkrijgbaar, het ADRES der VEREEN. ALG. KIES- en STEMRECHT te Amsterdam, aan de Tweede Kamer, in zake Algemeen Kies recht enz. BLAUW, Secr. (Bij ’t badhuis.) Op verzoek van J. A. DE JONG, verklaart ondergeteekende dat diens vrouw niet overleden is aan Typhus. Sneek, 22/2 81. liggen voor de stad Sneek en omstreken ter teekening bij de H.H. Boekhandelaren: J. CAMPEN, H. PIJTTERSEN Tzn., J. J. WIARDA en G. RIERINK. Belangstellenden worden uitgenoodigd de Adres sen onverwijld te teekenen, aangezien die bin nen eenige dagen moeten worden afgezonden. DE COMMISSIE VAN „PATRIMONIUM”. BUREAU P. C. Hooftstraat 160, Amsterdam. Notaris FENNEMA zal op Woensdag 23 Fe bruari a. s., in het Koffiehuis van H. A. VIS SER, aan den Oosterdijk te Sneek, finaal ver- koopen De van ouds bekende HERBERG, genaamd „het Hooghuis", met STALLING voor circa 80 Paarden, grooten TUIN enz., op een der beste standen aan de Wijde Burgstraat te Sneek: eono grondoppervlakte hebbende van 9, 20 are. Geboden op perc. 1 (Herberg en Tuin) f 8696, en op perc. 2 (Stalling met Erf) f 3042. Aanvaarding 12 Mei 1881. J. G. W ARC KEN, Ondernemer, werda, te Tirns. Stijntje, dv. Gerrit Oppen huizen en Lipkje de Groot, te Uitwellingerga, Johannes, zv. Wijbren Wielenga en Tjitske Eizema, Rudolphus, zv. Hilbrand Wesselius en Antje Wierda, IJmkje, dv. Namle Zijl- stra en IJtje Wiersma, allen te Hommerts. OverledenEen levenloos aangegeven kind. Anne Steigenga, 1 j. te Woudsend. Pieter Duizendstra, 18 mnd. te Oppenhuizen (overt, te Sneek.) Pieter van Borssum Waalkes, 85 j. echtg. van Adriana Bernhardina Trip, te IJs- brechtum. Klaas Sijsling, 47 j. echtgen. van Durkje Boersma, te Oppenhuizen JanPlan- tinga, 65 j. wedn. van Anna de Boer, to Oost- henr. Kuinre, 17 Fobr., Prijs per */4 vat f67,00 a f Aanvoer ll/4 4/g. Lemmer, 21 Febr. Boterprijs per */4 vatf h f Aan voer 17 /4 19/g. Vereeniging: le keur f 73,50 k f,00, 2o keur f 72,00, 3e keur f 69,50, 4o keur ,00. Woudsend, 21 Febr. Boterprjs f.00. Aan voer 8/4, 0L. N.N. Kaas f Vereeniging le keur f 73,00, laatste f 65,00 Boter te SNEEK den 22 Febr. f65.00 kf72,— 2e soort f 52,a f 58,3e soort f Aanvoer 2264 104/8. Vereeniging: le keur f72,50 h f73,00, 2o keur f69,— f 71,00, 3e keur f 67,50 k f69,00 laatste keur f ,00 a f ,00. Aan de Veemarkt waren heden aangeveerd 31 koeien, 7 kalveren, 55 schapen, 00 lam meren, 2 stieren, 50 varkens, 00 biggen, 0 paard. Prijs der Koeien: f 70 f 220; Kalveren f 6 a f 15; Schapen f 15 f 30; Lammeren f k Stieren f 100 k f 130; Varkens f 40 h f 120 Biggen f 00 a f 00; Paarden f k f 00. Schapenvellen per stuk f 3,00 h f 5,00. Kalfsv. per stuk f 1,75 h f2,25. Koehuiden 32 k 34 Ct. por kilo. Pink. 38 a 42 Ct. per kilo. Paardenhuiden per stuk f7 A f8. T) r> r> r> •n •n 7) y> 7) w 7) 7> VAN EEN NIEUWE --

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 4