JEBBITE El HET ffllffllSSEW SBI. Hl» El IIUI Uli Alli III III WOE BE I I 1 N o 1 No. 17. T E K. D Jk. O- !2G EEBUU^lTM. De. heer Kerdijk verkreeg 47 en de heer van bevel aanspraak geeft op schadeloosstelling; zij gunstig». I heid b. ADVERTENTIËN Aan 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7'/2 Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. .et iet et De Seheveninger, die bij de wanordelijkheden, welke onlangs in dat dorp voorvielen, eenige ruiten inwierp, is door de Haagsche rechtbank veroordeeld tot 15 dagen celstraf en f25 boete. Voor het Roode Kruis is thans uit verschil lende afdeelingen en uit andere bronnen zuim f20.000 bijeengebracht. door den heer U. II. Huber kerkvoogden. zelfs wan- ef in >rt o It ie 9 1- te j. ,n l: a- d. 6 -è 10 Zij, die medo willen werken tot een gedenk- toeken Vpor Lessing, waartoe de oproeping van Auerbach uitgaat, kunnen hun bijdragen zenden aan den heer Van Vloten. E hij èn te Arnhem èn te Zutphen gekozen, tot April 1853 bekleedde hij den voorzitterstoel. van de Aprilbeweging, los, maar in 1854 koos het hem O V E R Z I C II T. Een depeche uit Londen, reeds in ons vorig nummer opgenomen, doet voorzien, dat het slui ten van een wapenstilstand met de Trans- vaalsche Boeren na op handen is,. Volgens de Times hebben de onderhandelingen tot nog Zondag a.s zullen drie geneeskundigen met een uitgezochten voorraad instrumenten, verband en geneesmiddelen van het „Roode Kruis” met de maildienst naar Zuid-Afrika vertrekken. A Prof. F. C. Donders is, naar het U. D. ver neemt, benoemd tot officier van het Legioen van Eer. nu hun verzoek, meenende dat een onwettig procedure Oosterend (floreen-quaestie), De plei dooien zijn den 17den Febr. gehouden door den en voor de nieuwe De heer Metelerkamp, voorzitter van het De- ten optreden en verwachten partément-Amsterdam, heeft die betrekking neer gelegd, om de onware en on waardige beoordee- ling over den heer Kerdijk, in de vergadering van het Departement uitgebracht. ment geproclameerd met 86 van de 140 stemmen, j 1 -rr T‘l 1 X rr -IV Gorkum 5 stemmen. zouden ongaarne tegenover het bestuur inrech- i nu een g beschikking op hun adres. B. en W. oordeelden evenwel, dat er thans evenmin voor den raad aanleiding bestaat tot een gunstige beschikking en zij komen op togen de qualificatie van „onwettig bevel”. De ge meentewet geeft aan den raad toch de bevoegd- om strafverordeningen te maken en aan hoeren Gedeputeerde is opgedragen toe te zien, dat zoodanige verordeningen niet in strijd zijn met de wet of het algemeen belang. Van de verordening is Gedeputeerden afschrift gezonden en dezen hebben de ontvangst er van bericht, zoodat de raad gedekt is. Dat door den kan tonrechter geen rechtsingang is verleend, ligt aan andere omstandigheden dan dat de verorde ning onwettig zou zijn en B. en W. adviseeren tot afwijzende beschikking, waartoe de gemeen- teraaad Zaterdag met algemeene stemmen heeft I besloten. Naar men uit Dordrecht aan de V. R. C. meldt, bestaat aldaar eenige ongerustheid naar aanleiding van het verzegelen der goederen van den notaris, die Zaterdag jl. plotseling is over leden. De ontsteltenis over dit geval is te Dord recht en omstreken groot, daar deze notaris een zeer talrijke clientèle had, welke in hem groot vertrouwen stelde. Aan het ministerie van financiën is aanbesteed het onderhouden van en het doen van eenige kerstellingen aan het gebouw, waarin gevestigd is het kantoor van de hypotheken en het kadas ter te Sneek, gedurende de jaren 1881, 1882 en 1883. Minste inschrijver was C. Faber te Sneek, voor f1263. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. Bij koninklijk besluit zijn verplaatst: de con- i heer B. M. Vlielander Hein voor de oude, troleurs der directe belastingen de heer Ligten- berg van Sneek naar Leeuwarden, de heer Blaau- boer van Ommen naar Sneek. In 1879 stelde de gemeenteraad van Wonse- radeel een verordening vast ter voorkoming en blussching van brand, waarin o. a. bepaald werd dat braakhokken moesten opgetrokken zijn van steen en bedekt met pannen. De kosten, daar aan verbonden, konden de meeste arbeiders niet dragen, maar het idéé was dan ook, dat werk gevers er in zouden voorzien. Dit was echter het geval niet, en toen de winter naderde, werd op verzoek van vele arbeiders de in werking treding dezer verordening uitgesteld tot het 'vol gend jaar. Eenigen hadden evenwel reeds het bevel tot verandering der braakhokken opgevolgd en verzochten in Februari 1880 aan den raad schadeloosstelling, welk verzoek werd afgewezen. Sedert is de verordening in werking gesteld en tegen verschillende personen proces-verbaal op gemaakt, omdat zij hun oude braakhokken ble ven gebruiken. Een hunner werd gedagvaard en de kantonrechter sprak hem vrij, omdat de verordening op hem niet van toepassing was en nu werden de anderen, tegen wien proces verbaal opgemaakt was, ongemoeid gelaten. Hieruit leidden de straks bedoelde adressanten, - --a- S. A. Jongsma c.s., af, dat het gemeentebestuur het Amsterdamsche Departe- hun een onwettig bevel had gedaan en herhalen Volgens ’t Hand, bestaat er uitzicht, dat, ver- moedelijk in Mei a.s., Sarah Bernhardt te Am sterdam zal optreden als „Marguérite Gautier”, „Adrienne Lecouvreur” en „Froufrou”. De heer Voitus van -Hamme. heeft haar een aanbod van 24,000 fr. gedaan voor 6 voorstellingen, drie te Den Haag en drie te Amsterdam. De toestand van de stemming over de keuze van een secretaris van het Nut is thans aldus Volgens de laatste jaarvergadering bestaan er 334 departementen, die gezamenlijk 913 stemmen kunnen uitbrengen. Ruim 160 departementen hebben gestemd. De heer Kerdijk verwierf ongeveer 260, de heer Bruijn 200 en de heer van Gorkom 111 stemmen. Het schijnt dus, dat een groot aantal depar tementen dralen met het nemen eener beslissing. Het is daarom zeker niet ongewenscht te her inneren, dat de stemming primo Maart gesloten is. Ook te Leeuwarden is een brandbriefschrijver voorgekomen. Bij een geacht predikant werd, naar het verhaal luidt, in de afgeloopen week een brief bezorgd, met verzoek of bevel van een zekere som geld, die den volgenden dag zou worden afgehaald, gereed te leggen en aan den bode, die zich daarvoor zou aanmelden, af te geven. Werkelijk verscheen op het vastgestelde uur een jongen om „het pakje” te halen. De waakzame politie maakte zich van den jongen meester en vernam van hem, dat een onbekend heer hem gevraagd had, of hij een kwartje wilde verdienen. Hij moest dan aan het aangeduide huis „het pakje” gaan vragen en dat zijn last gever op een afgesproken plaats ter hand stellen. Men liet den jongen, natuurlijk op een afstand door een politie-agent gevolgd, naar de bepaalde plaats gaan, waar evenwel de onbekende heer zich niet liet zien. Waarschijnlijk heeft deze er de lucht van gekregen, dat de politie zich met de zaak bemoeide en het dus raadzaam ge vonden uit den weg te blijven. Van den dader is, volgens beschrijving van een knaap, een sig nalement opgemaakt, doch tot nu toe zonder dat men hem op het spoor is gekomen. De procureur-generaal bij den Hoogen Raad donkt 17 Maart a. s. conclusie te nemen in de Aanstaanden Dinsdag zal de Tweede Kamer der Staten-Generaal, na een vacantie van ruim twee maanden, weder bijeenkomenmaar hij die ze tot nieuwe werkzaamheden had opgeroe pen, zal deze niet meer leiden. De heer mr. W. H. Dullert is Donderdag morgen te 5 ure -to Arnhem ovarleden. Sedert een paar dagen werd die slag verwacht. Een onbeteekenend wondje, door een pedicure veroorzaakt, is gaan zweren en het daarbij ge komen koudvuur heeft den dood ten gevolge gehad. W. H. Dullert was in 1818 geboren te Arn hem, werd in 1840 tot docter in de beide rech ten gepromoveerd te Leiden en vestigde zich in zijn geboorteplaats als advocaat. In 1849 werd hij voor het eerst naar de Tweede Kamer af gevaardigd en wel door Zutphen. In 1850 werd voor welke laatste stad hij opteerde. Van Sept. 1852 Zutphen liet hem in 1853, ten gevolge opnieuw als haar afgevaardigde en wel tot ’Go, «toen hij, bij de ontbinding der Tweede Kamer, na in herstemming gekomen te zijn met den hoer mr. Dam, het onderspit delfde. Nu bood echter Groningen hem opnieuw toegang tot de Tweede Kamer, terwijl Gelderlands hoofdstad hem bij de twoede ontbinding als volksverte genwoordiger koos, en sedert is hij bij voort- during door Arnhem, waar hij ook zitting had in den Gemeenteraad en de Provinciale Staten, afgevaardigd geweest. Dat Dullert bij zijn medeleden steeds hoog stond aangeschreven, bl e hieruit, dat hij jaren achtereen de mededinger is geweest van den heer van Reonen voor het praesidium der Ka mer en dezen eindelijk, in 1870, heeft vervan gen. Dit bleek ook uit de onderscheiding, hem ten deel gevallen, toen hij zijn 25-jarig lidmaat schap der Kamer vierde. Nederland heeft in Dullert een degelijk bur ger verloren. SNEEK, 25 Februari. Gisteren avond had, volgens aankondiging, de uitvoering van het Koudumer Zanggezelschap plaats in de Concertzaal van den heer Agema. De Negerzangen zijn niet van de gemakke lijkste. De melodiën hebben, vooral wat de maat betreft, iets geheel bijzonders, iets vreemds, wat eigenlijk door de Negers zelven, in hunne taal, slechts goed kan weder gegeven worden. Toch mogen we den Koudumers den lof niet onthou den, die hun toekomt. Bij al de Hollandscho moeilijkheden troffen ze meestal den goeden toon, zoodat ze zeker aan alle aapwezenden oe nen genotvollen avond hebben bereid. „De Heer verrees”, „Verlosfer is de Heer”, „John Brown,” „In ons midden was de Heer”, werden zelfs keurig uilgevoerd. Jammer was het, dat nietvelen opgokomen waren, maar het tot weinigen bepaald bleef. We wenschee der Koudumer vereeniging ver deren bloei, en hopen, dat ze- een volgende maal beter onthaal vinden. (Ingez.) De ondernemers van de verschillende stoom- bootdiensten op onze gemeente, hebben zich in de laatste dagen druk beijverd om zoo spoedig mogelijk den dienst te hervatten. liet heeft velen heel wat moeite gekost, zich door het in sommige vaarten en moeren nog aanwezige ijs een weg te banen, maar aan de meesten is dit toch na veel inspanning ten slotte gelukt. Heden morgen is ook de Stoomboot van Lemmer alhier aangekomen, zoodat onze communicatie met Amsterdam langs den waterweg eindelijk ook heropend is, zeker zeer tot genoegen van onze handelaren en nijveren, die ook gedurende dezen vrij langen en onvoordeeligen winter weer al het ongerief en de lasten van die gestremde communicatie hebben moeten ondervinden. —Door ’t kiescollegie der herv. gemeente al hier, is het navolgende 6tal predikanten opge maakt, bestaande uit de heeren: Tigchehnan, Leidschendamvan Arkel, BloemendaalRomein, Ridderkerkde Gaaij Fortman, VlissingenRing- nalda, Oldebroek; van Spall, Leimuiden. Beroepen bij de Chr. Ger. Gem. alhier de heer Doorn, pred. te ’s Hage. Maandag stond voor de arrondissements recht bank te Utrecht terecht de jongeheer v. Z. J., beklaagd van onwilligen manslag op 18 Deo. 1880. Gelijk men zich herinnert, heeft hij bij ongeluk een zijner vrienden doodgeschoten. Een 17tal getuigen werd in de zaak gehoord. Door het O. M. werd een straf geeischt van 3 maan den cellulaire gevangenis, benevens een geldboete van f 25 en de kosten van het geding. De ad vocaat mr. D. Leon trad als verdediger op en meende dat gronden tot vrijspraak aanwezig waren. De rechtbank zal Maandag a.s. uitspraak doen. De vraag„wie behoort benoomd te worden tot secretaris van het Hoofdbestuur der Maat schappij tot Nut van ’t Algemeen?” geeft in verschillende Departementen aanleiding tot leven dige discussien en er wordt menig woord gezegd dat kwaad bloed zet. Het Hoofdbestuur, ja de Maatschappij zelve, komt daarbij in ’t gedrang. Bij ’t eerste vindt men te weinig energie de toestand van de tweede noemt men zelfs critiek. Dat verwekte ernstige tegenspraak en waarschuwing tegen te veel energie, vooral neer die zou uitgaan van één persoon. In de hitte van ’t discours in eene vergade ring van het Amsterdamsche Departement, be schuldigde men het Hoofdbestuur, dat het den naam van den heer Bruijn, de derde op de voordracht, gebruikte als een stoplap, terwijl het niet benoemen van den adjunct-secretaris een affront zou zijn, het Nut aangedaan. Een ander noemde den heer Kerdijk een „alleenbeheerscher, die niet geschikt was in de Republiek der Departementen.” Daartegen werd aangevoerd, dat des heeren Kerdijk’s bezielende kracht zijne kieschheid evenaart, en dat daarom het Nut beslag op hem moet leggen. Het is tpch te doen niet om een hectograaf maar om een bezielende kracht. Nog een ander meende, dat de heer Kerdijk de aangewezen raadpensionaris van de Nuts- Republiek is. Hierop werd weder geantwoord, dat de alge meene secretaris moet zijn een accuraat, net, ontwikkeld en ijverig ambtenaar, de intelligente penvoerder, die den wil van het Hoofdbestuur en dien der Departementen met bekwaamheid weet te formuleeren en uit te voeren. Zooals men weet werd de heer Bruijn tot candidaat van 1 r r •vriê: «raes ™»®?ans E! I V E X E A R 10 10 i» B U I T E Ai E A Hi I». 8 8 ii- it 18 n i. la )0 JT 3- i- t- 'T ..f -l-'V. AXOV/A -U.U1. V4.1J XX Ik OJJL Vltï JJLCKJX ÏU11 I MC V Cl O>O>llDpi Cl Cl XX gVCit ObliaUGlVUiJeiUHlHg 5 Xjy iwi

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1