fflfflWfflmWIIOBISSfflWSfflL JlEfflS- i I Id IKTIATIE III III TOOR DE 1 No. 18 1881. R G A N G. 1 Z E S-E -N-D ER.TIGSTE J - I S 51 71 A R T. W OE AS I2> Au O 1. wor- 3. 3. 4. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cent», voor eiken regel meer 7’/j Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voor waarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. Deze COURANT verschgnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. wisselstand'op het zijspoor, dat op den woning van Gelet op artikelen 10, 34 en 35 der Wet van e e 4 i KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Sneek, brengen ter kennis van de ingezetenen dat door hen voorloopig is vastgesteld, het Kohier van belasting op de binnen deze gemeen te gehouden wordende Honden, voor het jaar 1881en dat dit Kohier, te rekenen van deu 2en dezer maand, gedurende 14 dagen ter Secre tarie alhier voor een ieder ter inzage zal lig gen, binnen welken termijn elk zijn bezwaren KENNISGEVING. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente Sneek, voldoende aan art. 87 der Wet op de Nationale Militie van den 19den Au gustus 1861 (Staatsblad no. 72,) brengen door deze ter kennis der belanghebbenden, dat de eerste zitting van den Militieraad voor deze ge meente zal worden gehouden te BOLSWARD, op Donderdag den 24 Maart 1881, des voormid- >i I it I tegen het Kohier, op ongezegeld papier, bij den Gemeenteraad kan indienen. Sneek den 1 Maart 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. 1 i 1 1 3 3 dags ten tien ure, in welke zitting uitspraak zal worden gedaan omtrent i. r Met betrekking tot de nalatenschap van den heer Dullert kan de Arnh. Ct. mededeelen, dat zij ten goede komt aan menschlievende instellin gen te Arnhem en elders. Vele legaten van f50.000, f25.000, f10,000 enz. zijn aan Neder- landsche instellingen vermaakt te Groningen, Amsterdam, Rotterdam enz., terwijl ook familie leden en dienstpersoneel niet zijn vergeten. Het grootste gedeelte van het meer dan aan zienlijk vermogen zal strekken om te Arnhem eene instelling in het leven te roepen in den geest van St. Peter, evenals dit, zonder aanzien van geloofsbelijdenis, weldoende. Tot eenigen uitvoerder van zijn uitersten wil heeft de overledene zijn meest vertrouwden vriend, mr. C. P. Henny, benoemd. Aangaande het plotseling overlijden van den notaris Sch. te Dordrecht, zegt het Roti. Nbld.- de ontstelde bewoners van Dordrecht gerust te kunnen stellen. De verzegeling is uitsluitend ge schied, omdat een der zonen van den overledene uitlandig is. Zaterdag is op den verbindingsweg te Am sterdam, door een trein van den Rijnspoorweg, een jongen overreden, die een paar uur daarna moet bezweken zijn. bekendmaking. BURGEMEESTER eo WETHOUDERS van Sneek Zaterdag had op den Rijnspoorweg te Woerden een ongeval plaats, dat betrekkelijk goed is afge- loopen. De sneltrein (14) ten 11.40 van Utrecht ver- Zijn beminnelijke eigenschappen, schrander, vlug verstand, helderen blik, juist oordeel, werden door den spr. gewaardeerd. Dullert vir verus et justus. Dat stempelde zijn wezen. Hij sprak ook over zijn verborgen weldadigheid, gebleken ook uit zijn laatsten wil. Na den heer Henny sprak de minister Van Lijnden over Dullert als voorzitter der Kamer. Ook de heer Cremers herdacht in hem den hoogst verdienstelijken va derlander en zijn trouw, zijn onpartijdigheid: De burgemeester van Arnhem sprak over zijn verdiensten als raadslid en ook over zijn voor Arnhem zoo gewichtige testamentaire beschik kingen. Hierna sprak de heer G. Everts P. Pzoon als deken der balie, terwijl eindelijk de heer Henny dankte voor de eer den overledene be wezen. Twee kransen werden op het graf ge legd. Ook de minister Van Goltstein was tegen woordig, alsmede de president der Eerste Kamer, vele leden der Kamers, het bureau der Tweede Kamer, de commissaris des konings in Gelderland, de wethouders van Arnhem, en vele vrienden. De Bolsw. Cour. in haar laatste nummer melding makende van liet op den 21 dezer ge houden benifiet-concert van den heer B. deVries, muziek-directeur aldaar, spreekt met veel lof over de verschillende zangnummers, door onzo stadgenoote, mej. de V. daartoe door den Concertgever uitgenoodigd bij die gelegen heid ten gehoore gebracht. „Met een zekerheid en gemakkelijkheid,” zoo lezen wij in het door de Bolsw. Ct. gege ven verslag van bedoeld concert die men bij dilettanten zelden waarneemt, zong zij met veel smaak en gevoel, keurig geaccompagneerd op de piano door den heer Jac. Velds, mede uit Sneek. Daverende toejuichingen vielen haar rechtmatig ten deel, zoodat IIEd. nog een num mer ten beste gaf. HEd. was in waarheid het glanspunt van den avond, velen spraken de hoop uit, dat dit eerste optreden alhier, niet het laatste mag zijn geweest, en riepen haar een welgemeend tot weerziens toe. Naar wij vernemen heeft mej. de V. later in den vorm van een allerliefst cadeauntje, van den Concertgever ook nog een stoffelijk blijk van waardeering ontvangen voor hare welwil lende medewerking. SNEEK1 Maart. Zaterdag avond mochten we op nieuw het ge noegen smaken Multatuli hier als spreker te zien optreden. Iri eene keurige improvisatie behandelde hij Leeuwarden den 23 Februari 1881. De Commissaris des Konings voornoemd (Get.) Van HARINXMA thoe SLOOTEN. Sneek den 28 Februari 1881. De Burgemeester voornoemd Woerden door, zoodat geen gelegenheid was den trein in tijds te stoppen. Wel werd zooveel doen lijk geremd, maar dit kon niet voorkomen, dat de locomotief in de woning van den stationschef terecht kwam. De bagage-wagen werd gedeel telijk verbrijzeld even als de 2 eerste coupés van het eerstvolgende rijtuig. Gelukkig bevonden zich daar geene reizigers in. In de 3e coupé was een dame gezeten, die er wonderdadig goed is afgekomen met een zeer kleine wonde aan het hoofd, gelukkig niet van ernstigen aard. De machinist is in geringe mate bezeerdalleen de stoker heeft een been gebroken en ook het an dere is gekwetst. Beiden bleven trouw op de locomotief op hunnen post, ofschoon zij als het ware het gevaar in den mond liepen. Een con ducteur kwam uit de remkast op den nok van het stationsgebouw te zitten. Verdere persoon lijke ongelukken zijn gelukkig niet voorgeko men. Het overige deel van den trein werd door een reservemachine naar zijne bestemming ver voerd, waar de reizigers met ruim een uur ver traging aankwamen. Doordien het ongeval op een zijspoor plaats vond, werd de loop der ove rige treinen niet gestoord. Gisteren heeft te Arnhem de begrafenis van wijlen den heer Dullert plaats gehad. De plech tigheid duurde van half twee tot kwart over drie. Duizenden belangstellenden waren langs den weg geschaard. De stoet bestond uit 35 volgkoetsen en deputation te voet, achter den lijkwagen; 18 ingezetenen, geboren indeKetel- straat, even als de heer Dullert, droegen de slippen van het lijkkleed. Op het kerkhof ging x r het zeer ongeregeld, daar honderden er toegang trekkende, liep te Woerden door verkeerden hadden. wisselstand 'op het zijspoor, dat op den woning De eerste rede was van den heer Henny, die ,_a een stationschef uitloopt. De trein rijdt te in hem. den mensch en den vriend herdacht. Maken bij deze bekend, dat de lijsten, aan- wijzende de personen, die in deze Gemeente tot het kiezen van Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Provinciale Staten voor Friesland, en van den Raad dezer gemeente be voegd zijn, zijn herzien, en een exemplaar van ieder derzëlve gedurende veertien dagen, van af den 2en dezer maand, ter Secretarie dezer ge meente voor een ieder ter inzage zijn nederge- legd en aan het Gemeente-huis aangeplakt. Dat bij die herziening van de lijsten zijn ge schrapt 1. Van de lijsten der bevoegden tot het kie zen van Leden van de Tweede Kamer der Sta- ten-Generaal en de Provinciale Staten van Fries land P. van Bergen, J. Bergmans, A. D. Boersma, S. van Braam, S. de Bruin, S. Groenhuizen, Adries Jongbloed, S. Kalina, J. Kisjes, M. Me- dema, J. van der Molen, W. Molenaar, Folkert Prins, M. Prins, Sj. D. Reitsma, B. Slier, A. P. vd. Sluis,mr. B. S. Stienstra, J, Tijsma, L. Ver- wer, Johannes A. Visser, R. P. Visser, F. de Wit en J. S. Ybema. 2. Van de lijst der bevoegden tot het kie zen van Leden van den Gemeenteraad B. van der Baan, S. G. Blok, P. N. Boots, J. Boumans, S. van Braam, S. de Bruin, M. E. Grefe, Jan A. de Jong, S. F. de Jong, An dries Jongbloed, S. Kalma, J. Kisjes, A. Koop- mans, M. Medema, Jacob J. Meijer, E. J. van Minnen, J. van der Molen, J. A. van Nieuwen hoven, S. Oidendorp, M. Prins, Sj. D. Reitsma, K. Roll ema, G. Sanders, A. P. van der Sluis, mr. B. S. Stienstra, J. Tijsma, A. van der Veen, L. Verwer, Johannes A. Visser, R. P. Visser, F. de Wit, C. Witteveen en J. S. Ybema, die daarop verkeerdelijk waren gebracht, die een of meer in de Kiezers gevorderde vereischten ver loren hebben, of overleden zijn. En zal deze op de gebruikelijke wijze worden afgekondigd en aangeplakt. Sneek den 1, Maart 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. van DRIESSEN, De Secretaris, J. W. BENNE WITZ. KENNISGEVING. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente Sneek, gevolg gevende aan art. 150 der wet op de Nationale Militie van don löden Augustus 1861 (Staatsblad no. 72) ij noodigen bij deze de lotelingen der Nationale gj Militie van deze gemeente uit, om, indien zij verlangen bij de Zee-militie te dienen, zich daar- I toe voor don laten April bij hen aan te mel- I den. Snoek den 1 Maart 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd I, J. van DRIESSEN, De Secretaris J. W. BENNEWITZ. BEKENDMAKING. De BURGEMEESTER der gemeente Sneek <*ei\ ^en Juli 1850 (Staatsblad no. 37), ^brengt ter kennis van de ingezetenen de vol- lende het Kiesrecht enz. gende KENNISGEVING. r De COMMISSARIS des KONINGS in de Provincie Friesland Gelet op het besluit van Gedeputeerde Sta ff ten der provincie, van den 18 Februari 1881 no. 13, le afdeeling B, zoomede op art. 11 der wet van den 13 Juni 1857 (Staatsblad no. 87); Brengt ter kennis van de belanghebbenden dat de kooieenden in deze provincie, voor het jaar 1881door den kooiman moeten worden opgesloten of gehokt van Vrijdag den 1 April I tot Zondag den 1 Mei en van Vrijdag den 15 Juli tot Maandag den 15 Augustus. En zal deze op de gebruikelijke wijze R?den afgekondigd en aangeplakt, r 1 De heeren H. Boers, J. W. R. Gerlach, S. Hamelink en K. H. Schadd hebben een circu laire verspreid, waarin voorgesteld wordt de oprichting van een Nederlandsche vereeniging voor locaalspoorwegen en tramwegen, een ver eeniging in den trant van den Verein Deutscher Eisenbahn Verwaltungen. Volgens de ontworpen statuten is het doel, het belang van deze vervoermiddelen en dat van het publiek te bevorderen. De vereeniging tracht dit doel te bereiken door onderlinge sa menwerking en grondige behandeling van de onderwerpen, welke door het bestuur of de leden ter overweging worden aangeboden. Als leden der vereeniging worden aangenomen: 1. alle Nederlandsche of in Nederland geëx ploiteerd wordende locaalspoorweg- of tramweg- maatschappijen; 2. alle belangstellenden, die zich voor het lidmaatschap aanmelden. Voorloopige toetreding wordt vóór 15 Maart gevraagd. Daarna zal een vergadering worden gehouden tot stichting der vereeniging. Bij den burgemeester van Amsterdam is van een onbekende „voor aanvulling” van plaatselijke directe belasting f 2100 ontvangen. De verschenen vrijwilligers voor de mili tie de lotelingen, die redenen van vrijstelling hebben ingediend de lotelingenin de artt. 55 en 56 be doeld alle overige lotelingen. Zullende voor dien Baad alleen behoeven te ^schijnen 1. Zij, die zich ais vrijwilliger voor de Mi litie hebben aangeboden 2. de lotelingen, die vrijstelling verlangen wegens ziekelijke gesteldheid, of gebreken, of gemis van de gevorderde lengte. Sneek den 1 Maart 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. VAN DRIESSEN. De Secretaris J. W. BENNEWITZ. Naar het Rott. Nbl. met deelneming verneemt heeft mej. Catharina Beersmans een vrij ernsti ge bloedspuwing gehad, die zich Zaterdag mor gen herhaalde. Ofschoon de dokter hoop koe sterde op herstel, ziet hij den toestand toch niet zonder bezorgdheid in. 9 «P-B- I- i B I N E X L. A T». i j r0ge_ :s 1 ir I f i OEEKER COURANT J. VAN DRIESSEN.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1