a immiiE-M wdr de 1881. No. 19 Z E S-E N-D E R T I G- S T E „r. 6 S JMC -A. I t T. ZATERDAG —s*« den heer van Nispen met 38 van 74 stemmen. 4. Benoeming twee onderwijzeressen 2. buitbslasb. 15 I M EM 1. A !Wr>. Hl a Deze CO UR ANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden franco per post f 1.25. Alle brieven en stukken, uitgave ot redactie betreffende, franco in te zenden. L 5 i In den toestand van mejuffrouw Beersmans was eenige beterschap te bespeuren, ofschoon zij zeer zwak is. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7’/2 Cents. Bij abonnement is de prijs be. langrijklager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. overleden den 23 Dec. 1879 in het ziekenhuis te Rotterdam, zich schriftelijk of in persoon wenden tot het departement van Marine, teneinde uitbetaling te krijgen van de nalatenschap van den overledene, ten bedrage vanvijftien centen. Bij het Hoofdoomité van het Roode Kruis is sedert de laatste opgave ontvangen fl 1.110.525 en van het Centraal-comité van het Roode Kruis in Duitschland fr. 5000. gaan en door de Boeren gevangen genomen maar met zijn kameraad naar het kamp is terug een beschrijving van den toch van den berg met 47 van 76 stemmen; tot derden candidaat XT. Z no rr 4 rI van die akte, met uitsluiting De verschenen vrijwilligers voor de mili tie de lotelingen, die redenen van vrijstelling hebben ingediend de lotelingenin de artt. 55 en 56 be- dags ten tien ure, in welke zitting uitspraak zal worden gedaan omtrent aan de Door het comité voor de Transvaal te Am sterdam wordt onderstaande oproeping openbaar gemaakt: „Het comité, overtuigd, dat voor het Nederlandsche volk het geschikte oogenblik ge komen is, om in zijn hoofdstad zijne sympathie voor den Transvaalschen vrijheidsoorlog uit te spreken, noodigt een ieder, die den dapperen Boeren een warm hart toedraagt, uit, op te ko men in Frascati, op Zaterdag 5 Maart des avonds te 8 uur.” Als sprekers in deze openbare vergadering zijn uitgenoodigd de heeren professoren Harting, Fruin, de Louter, van Gorkum, voormalig in tendant van het onderwijs in Transvaal en Lion Cachet, voormalig predikant in Transvaal. Dat bijzondere prikkelbare predikanten van den kansel af hun hoorders verbieden, als deze in de kerk het- een of ander doen wat hun niet bevalt, is geen zeldzaamheid, maar dat eeu leeraar onder de godsdienstoefening tot handtas telijkheden overgaat gebeurt niet dikwijls. Dezer dagen was dat in een dorp bij Gravesend het geval. De dominéé maakte in zijn preek eenige aanmerkingen, en een dame onder zijn gehoor waagde het daarom te lachen. Toen de predi kant dat in het oog kreeg, stapte hij van den preekstoel af, liep naar de plaats der dame, schudde haar driftig door elkaar, beklom daar na den kansel weer en vervolgde zijn toespraak. De waardige leeraar zal zich wegens deze wei nig stichtelijke handelwijze voor het gerecht moeten verantwoorden. In verschillende dagbladen, zegt de Amsterd. Ct., is er over geklaagd, dat de aanstaande gar- nizoensveranderingen zoo laat zijn bekend ge maakt en vooral dat die op den len April zul len geschieden. Maar zoude men wel willen of kunnen gelooven, dat er nog officieren zijn en onder deze gehuwden die heden nog niet weten welke garnizoensplaats hun op 1 April is toegedacht?!'! Hoe ongelooflijk het ook moge schijnen, het is helaas de waarheid. Do Koning heeft het wetboek van strafrecht j' bekrachtigd als wet van 3 Maart (Staatsbl. no. 35). De Tweede Kamer heeft bij de nominatie voor ’t voorzitterschap tot eersten candidaat bij tweede stemming gekozen den heer Mirandolle met 41 tegen 32 stemmen op den heer Gleich- man; tot tweeden candidaat den heer Cremers de veel te wagen, maar De correspondent van de Standaard, die, even- I vel. 7. Vaststelling van het plan tot verbetering van de Stadswaag. 8. Vaststelling van het Kohier van den Hocf- p dehjken Omslag, dienst 1881. KENNISGEVING. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER ex WETHOUDERS van de Gemeente Sneekgevolg gevende aan art. 150 der wet op de Nationale Militie van den 19den Augustus 1861 (Staatsblad no. 72) noodigen bij deze de lotelingen der Nationale Militie van deze gemeente uit, om, indien zij verlangen bij de Zee-militie te dienen, zich daar toe voor den lsten April bij hen aan te mel den. Sneek den 1 Maart 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN, De Secretaris J. W. BENNEWITZ. SNEEK 4 Maart. De scheepvaart tusschen Amsterdam en Sneek is weer heropend. Ofschoon nog geen beurt man gearriveerd is, zoo is toch reeds een zeil- lading graan door schipper Buisman hier voor de heeren G. N. Bouma en Zonen aangevoerd. De lezing van den heer O. R. Paehlig voor het Roode Kruis in de vorige week alhier gehouden, bracht juist ƒ70 op. Met genoegen vernemen wij, dat de heer Jac. Velds voornemens is den 18 dezer maand nog een Concert te geven. Onder verwijzing naar achterstaande an nonce, vestigen -wij de aandacht op de morgen (Zaterdag avond) te houden vergadering van het depart. Sneek der Ned. Maatschappij ter bevor- bêhandeïï eln adres 'kan TW een kanaal van de Wijmerts naar Stavoren, een zaak, voor onze gemeente van veel belang. Een getrouwe opkomst der leden van ons departe ment is dus zeer wenschehjk. Prins Frederik heeft een som van f3000 ten behoeve der watersnoodlijdenden geschonken. De arrondissements-rechtbank te Utrecht deed uitspraak in de zaak van den leerling der hoo- gere burgerschool aldaar, die bij ongeluk zijn vriend doodschoot. De rechtbank heeft hem wegens on willigen manslag veroordeeld tot 3 weken gevangenisstraf en de kosten van het ge ding. Dezer dagen werd door de N. R. Ct. gemeld, dat te Cappelle a/d IJsel zekere weduwe B. en de bouwman O. in hechtenis zijn genomen, on der verdenking, dat zij den man van eerstge noemde zouden vergiftigd hebben. Op last en in bijzijn der justitie is.ook het lijk opgegraven van de vrouw van gemelde G., dat in Juli 1880 op de burgerlijke begraafplaats te Hillegersborg ter aarde werd besteld. Het vermoeden bestaat, dat ook deze vrouw een geweldigen dood zou zijn gestorven, Aan het stemmen voor de verkiezing van een secretaris van het „Nut” hebben 321 departe menten deel genomen, 2 hebben zich onthou den. Uitgebracht zijn 998 stemmen. De heer Kerdijk verkreeg 460, de heer Bruijn 345 en de heer Van Gorkum 193. Herstemming alzoo tusschen de beide eersten. De beslissing wordt vóór April ingewacht. Voorzien van een akte, opgemaakt door no- als die van de Times, met Colley was medege- KENNISGEVING. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van i de Gemeente Sneek, voldoende aan art. 87 der wet op de Nationale Militie van den 19den Au gustus 1861 (Staatsblad no. 72,) brengen door deze ter kennis der belanghebbenden, dat de eerste zitting van den Militieraad voor deze ge meente zal worden gehouden te BOLSWARD, op Donderdag den 24 Maart 1881, des voormid- VERGADERING van den Gemeenteraad van Sneek, op Zaterdag 5 Mrt. 1881, ’s namiddags 6 uur. Punten van behandeling: 1. Resumtie der Notulen. 2. Mededeelifigen van goedgekeurde raadsbe sluiten, ingekomen stukken enz. 3. Goedkeuring der rekening en verantwoor ding der begrafenisrechten over 1880. Toelage aan den kweekeling L. Hoekstra. 5. Eervol ontslag onder wijzeresse H. M. Stu- doeld; - 4. alle overige lotelingen. Zullende voor dien Raad alleen behoeven te verschijnen 1. Zij, die zich als vrijwilliger voor de Mi litie hebben aangeboden 2. de lotelingen, die vrijstelling verlangen wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken, of gemis van de gevorderde lengte. Sneek den 1 Maait 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN. De Secretaris J. W. BENNEWITZ. streek. Een plateau op de hoogte bood goede gelegenheid tot bescherming en beveiligde voor het geweervuur van beneden. Colley meende dan ook volkomen meester van den toestand te zijn. Toen de Boeren des Zondags morgens za gen wat er geschied was, schenen zij eerst ge neigd af te trekken. Waarschijnlijk hebben zij hun wagens bijeengebracht en alles voor den aanval gereed gemaakt. Dé geheele morgen werd op de Engelsche troepen gevuurd, maar zonder veel vrucht, daar deze zich goed konden beveiligen. Kort na 1 uur zag men echter de Boeren eensklaps in groote massa’s aanrukken en de storm begon. De vooruitgeschoven linie der Engelschen was in een oogenblik genomen en nu ging het op de hoofdstelling aan. De positie zegt de correspondent van dö Standard was te vergelijken bij een lang werpig bassin op den top van den berg, twee honderd el lang en 50 breed. De geheele macht der Engelschen plaatste zich thans in linie langs den rand en plantte de bajonet op om de aan vallers terug te werpen. De Boeren stormden onder triomfkreten van alle zijden tegen den berg op en deden wanhopige pogingen om dö stelling in storm te nemen telkens echter wer den zij met de bajonet teruggedreven. Na iedere charge brak het vuren, dat gedurende de melée nauwelijks zweeg, met vernieuwde kracht weer los en in de lucht wemelde het van kogels. De troepen deden hun plicht en hielden' zich dap per en flink, en hoewel de toestand moeilijk was, vochten zij met groote koelbloedigheid, aange vuurd door de officieren. Maar ten slotte ver zamelden zich een groot aantal Boeren aan den rand der helling, iets beneden het punt waarop zij hun hevigste aanvallen gedaan hadden, en waar hét aantal verdedigers betrekkelijk gering sprongen ni’’ftefh5Uss‘]!llne1I‘kv V^-d^rs.- heen, loren. De hoofdlinie der Engelsche troepen, wier flank omgetrokken was en die in den rug werden aangevallen, stormde langs het plateau en trachtte zich te hereenigen. Maar te ver geefs. „Met luid geschreeuw zegt de correspon dent en een,storm van kogels drongen de Boeren op ons in. Een wilde vlucht ontstond met de Boeren vlak op de hielenhet, knallen der geweren, het fluiten der kogels, de kreten van den vijand, dit alles te zamen veroorzaakte een helsch geraas. Overal zag ik onze mannen vallener was geen tegenstand meer, geen wij ken het was een wilde vlucht voor levens behoud. Op dat oogenblik werd ik op den grond I geworpen, ik voelde eenige laarzen op den rug,, en toen ik weer bij bezinning kwam, schoten de Boeren over mij heen op de aftrekkende troepen, die den berg afstormden. „Toen ik trachtte op te staan, werd ik ge vangen gemaakt en weggevoerd. Op den berg vond ik het lijk van generaal Colley, door het l hoofd geschoten. Na een onderhoud met den generaal der Boeren verzocht ik hem mij een pas naar het kamp te geven en geneeskundige voor de gewonden te gaan halen. Dezen geweest L_" - uitstekende positie had gekozen. Engelschenhet was een onderneming waarbij hulp de geheele helling van den weg. AU OVERZICHT. De overwinning door de Transvaalsche Boeren bij den Spitskop op de Engelsche troe pen behaald, wordt natuurlijk druk door de pers besproken. De Engelsche bladen zijn bitter uit ’t veld geslagen. „Het schijnt ongeloofelijk roept o. a. de Times uit dat 600 mei ach terladers gewapende Engelsche soldaten hot niet tegen een zesdubbelde overmacht van Boeren hebben kunnen uithouden!” Dat deze Engel sche soldaten daarbij in de meest voordeelige stelling waren, wordt er door ’t blad niet eens bijgevoegd. Uit de nadere beschrijving van den slag blijkt dat Colley, hij moge wat te vurig zijn geweest en niet met genoegzame voorzichtigheid hebben gehandeld, met bijzonder overleg een uitstekende positie had gekozen. Deze omstan digheid vermindert zijn schuld in de oogen van ook veel te winnen viel, lagen dik gezaaid zoowel op het plateau als langs De Boeren waren zeer beleefd. Zij namen taris of kantonrechter, waarbij deze verklaart zich ten volle verzekerd te hebben dat de houders van gerechtigd zijn en der Engelschen naar den top bezwarenden tocht van zes uur, hadden de En- gelschen in den vroegen morgen het. hoogste punt j bereikt en waren meestér van ’een stelling, die de Langsnekpas de. post der Boeren tusschen i het Drakengebergte en de Buffelrivier be leven marinier der le klasse, geboren te Sneek, I als kind van Arnold en Hendrikje de Wolff en alle anderen, gestuurd, geeft eenig en alleen bevoegd en w i tevens voorzien van een bewijs dat de overledene alsmede van het gevecht. Na een buitengewoon gedurende zijn leven op wettige wijze door zijn moeder als haar kind is erkend, kunnen volgens officieele bekendmaking van den Minister van Marine in de Staats-Courant van 24 Februari jl. - de erfgenamen van Klaas Frantzen, in f SYEEn h li i i i !h; i a !i I ssm r h s«. SBI La k I IRAY i. r 6. r I scholen no. 3 en 4. 3. 1W1U. ÏVimiuvivxv -- -- I-’ 'U-' 1 A L ,1 z> I «z! t’n'n Pi rvz-x z-\ L 4- iVTA I j l

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1