MEUWS 1 IDWfflTMlD VOOR DE ffllffl E PET HOlWSSfflW SB. A 1 3- i I No. 20 Z E S-K N-D E R TI G S T E J 1881. 9 A li T. 2. 3. >0 ;o. r ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7>/2 Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. lit d. et - II laten. Zijn er vraagt het blad dan geen l- el sr 3- v< ure, in welke zitting uitspraak zal Bij een der huzarencorpsen is het aantal mi liciens, die zonder certificaat van g gopasporteerd zullen worden, even groot als dat van Op verschillende plaatsen in ons land, vooral ook in het noorden, zijn tengevolge van ijzel en hevigen wind de telegraafdraden gebroken of de palen omver geworpen. Voor de spoorwegen heeft dit eene groote stoornis opgeleverdon derscheidene treinen zijn in hun loop erg ver traagd geworden. Met de opruiming der op de rails gevallen palen en draden houdt men zich druk bezig. Men hoopt dat spoedig het tele grafisch verkeer weder is hersteld. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave ot redactie betreffende, franco in te zenden. In den toestand van mej. Beersmans is een zeer gunstige verandering te bespeuren. De zieke wordt met eiken dag merkbaar beter, zoodat alle reden tot bezorgdheid verdwenen is. V 8 8 8 8 a «I I Binnen kort zal waarschijnlijk beslist worden, of de maréchaussee de veldwachters zullen ver vangen. De luit.-kolonel Meijer, commandant der maréchaussée in NoordBrabant en Zeeland, is reeds sedert eenige dagen in den Haag, om bij de overwegingen van het al of niet wensche- lijke der verandering den Minister van justitie met raad en advies te dienen. Op de jl. Zat. te Amsterdam gehouden en goed geslaagde Transvaal-meetingdie, ondanks het min gunstige weder, door pl. m. 2000 personen, waar onder enkele dames, werd bezocht, zijn de na volgende resolution met daverend applaus aan genomen 1. De vergadering in zake de Transvaal, in Neêrlands hoofdstad samengeroepen, betuigt hare warme sympathie voor den vrijheidsoorlog, door onze stamgenooten in Zuid-Afrika ter herwin ning van hunne nationale zelfstandigheid onder nomen gevoelt behoefte om hare bewondering uit te sprekenèn voor den heldenmoed, die in hun kloek verzet uitblonk, èn voor de humane wijze, waarop zij tot dusverre den krijg voerden, en onderdrukt den hartgrondigen wensch niet, dat het loon voor zooveel onverschrokkenheid geen minder moge zijn dan het herstel hunner onafhankelijkheid. 2. De vergadering verklaart te hooge achting te koesteren voor den rechtschapen zin van hot Engelsche volk, om te kunnen aannemen, dat het protest, nu reeds allerwege in Groot-Brittan- nie tegen de onderdrukking der Boeren opgaan de, niet weerklank zou vinden bij heel de natie, zoodra zij slechts, beter ingelicht, den zedelijken plicht om recht te doen weer in de schaal zal werpen tegen de onjuist gestelde eischen van prestige en eer. 3. De vergadering spreekt ten slotte het ver trouwen uit, dat do Nederlandsche diplomatie verder geen enkelen stap ongedaan zal laten die strekken kan tot het verkrijgen van een. èn voor de Boeren èn voor Engeland eervollen vre de, op den grondslag van het herstel derTrans- vaalsche onafhankelijkheid. werd aangekondigd. Zoo koeltjes mag het niet afloopen. Het is en blijft een gruwel, dat En geland met regiment op regiment een volk ver pletteren gaat, dat zich zoo prachtig houdt Te Middelburg staat een diaken der Ned. Herv. Gemeente te Hoek terecht, die er zijn werk van van de getuigen bleek, dat reeds ee- nigen tijd vermoed werd dat van de collecte geld verdween, welk vermoeden op 17 October tot zekerheid werd, toen men, in de consistoriekamer de opbrengst tellende, 26 rijksdaalders vond, die, nadat ze in een bus waren gedaan, later tot 24 verminderden. Om den dief te ontdekken, werd bij de morgengodsdienstoefening van 28 Nov. een gemerkt frankstuk in de collecte gegeven, dat bij het tellen niet meer aanwezig bleek, evenzoo ’s middags. De beklaagde de H., een der collectanten, werd, in het bezit van beide geld stukken, bevonden de dief te zijn, zoowel van deze stukken als van de vroegere gemiste rijksdaalders. Ook op de zitting erkende be klaagde, die zich het verachtelijke van zijn daad niet veel scheen aan te trekken, den diefstal. Zondag morgen is te ’s Hage overleden, in den ouderdom van ruim 71 j aren, de heer S. F. van Hasselt, vroeger predikant te Sneek en in de laatste jaren secretaris van de algemeone Sy node der Fier vormde Kerk in Nederland. SNEEK 8 Maart. Door den gemeenteraad zijn in de voort gezette vergadering van gisteren avond tot on derwijzeressen benoemd aan school no. 3 (hoofd de heer Geel) mej. W. Pelsma te Enkhuizen en aan school no. 4 (hoofd de heer Bergmans) mej. S. Wierenga te Rinsumageest. Naar men van goederhand verneemt, heeft de Raad van State, in zake het geschil tusschen de gemeente Sneek en het Old Burger Weeshuis alhier, betrekkelijk de toepassing van art. 13 van het reglement voor dat gesticht, beslist ten voordeele van laatstgenoemde inrichting. De heer M. Edzard Grefe denkt, blijkens achterstaande annonce, Vrijdag avond e.. k. een Concert te geven, waarop o. a. ten gehoore zal worden gebracht zjne cantate „Holland”, on langs met zooveel succès uitgevoerd op de open bare les van de leerlingen der Sted. Muziek en Zangschool. Wij vertrouwen, dat een talrijke opkomst van ons kunstminnend publiek den Concertgevèr het bewijs zal leveren, hoezeer men hier zijne on miskenbare en onvermoeide talenten en verdien sten weet te waardeeren. KENNISGEVING. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente Sneek, voldoende aan art. 87 der wet op de Nationale Militie van den 19den Au gustus 1861 (Staatsblad no. 72,) brengen door deze ter kennis der belanghebbenden, dat de i eerste zitting van den Militieraad voor deze ge- J meente zal worden gehouden te BOLSWARD, 1’ U ep Donderdag den 24 Maart 1881, des voormid- u dags ten tien ure, in welke zitting uitspraak zal ;e I worden gedaan omtrent I 1. !- j st I g ■g I >r F a- :e of aan de Times, in Natal een alles behalve gunsti- gen indruk gemaaktmen meent aldaar dat men van hem onnoodige ruwheid te vreezen heeft. Terwijl Daily News voorts mededeelt, dat de onderhandelingen, die door den president van Oranje-Vrijstaat waren ingeleid, tijdelijk zijn gestaakt, bljjkt uit een depeche uit Bloemfontein dat dit althans niet aan de Boeren ligt. Presi dent Brand heeft namelijk door bemiddeling van generaal Wood, een depeche van den bevel hebber der Boeren ontvangen, waarin wordt gezegd, dat de Transvalers tegen het vergieten van nog meer bloed zijn, maar dat het aan de Engelsche regeering staat een einde te maken aan de vijandelijkheden. De Boeren verdedigen zich slechts tegen den aanval der Engelschen en zijn genegen hun bijval te schenken aan alle pogingen, welke de president van den Vrijstaat kan in ’t werk stellen om den vrede tot stand te brengen, mits die pogingen niet in strijd zijn met het besluit der Boeren, om hun vrijheid te verwerven. De Times bevat echter een uitvoerig artikel om te betoogen, dat (natuurlijk!) voor alle dingen het prestige der Engelsche wapenen hersteld behoort te worden. De oorlog is niet populair, zegt het blad, er is noch roem noch materieel voordeel in te behalen en de Boeren boezemen niet die vijandschap in, welke somtijds tot oen heftigen krijg voeren kan. Doch algemeen noemt men het onmogelijk dat Engeland na een neder laag de hand tot vrede reikt. De Britsche natie dorst niet naar wraak en niemand gelooft dat Engelands eer bevlekt zou zijn als de nederlaag van Colley niet door een schitterende overwin ning werd uitgewischt. Had men alleen met de Boeren te doen, dan kon het mogelijk zijn de wijsgeerige politiek té volgen, die sir Wilfrid Lawson en anderen aanprijzen, en na een neder laag over vrede gaan onderhandelen. Maar de Boeren staan daar niet alleen. Een schijnbaar erkennen van Engelands onmacht om hen in bedwang te houden, zou den „Afrikaandersgeest” niet alleen in Transvaal en Oranje-Vrijstaat, doch ook in Natal en de westelijke provinciën der Kaapkolonie ontketenen. Als Engeland niet bereid is zich terstond en onvoorwaardelijk uit Afrika terug te trekken, zegt de Times, moet Engelands gezag daar hersteld worden, waar het miskend is en kan er alleen onderhandeld wor den met hen, die zich aan de vertegenwoordigers der Koningin onderwerpen. Het blad voegt er evenwel bij, dat Engeland evenmin gewoon is misbruik te maken van een overwinning als zich te laten ontmoedigen dooi' een nederlaag als sir Frederik Roberts de hem opgedragen taak heeft volbracht, zal de regeering niet te streng zijn jegens de Boeren, die dapper en aan vankelijk niet zonder succes streden voor wat zij als hun recht beschouwden. Allerliefst gezegd, niet waar, van het gezag hebbend wereldorgaan, dat ook hier weer genade voor recht wil gevenMen moet al Times hee- ten, om zoo onbeschaamd te durven redeneren. De Standard verneemt, dat Zaterdag avond in den Engelschen Ministerraad besloten is, dat de vredesvoorwaarden, welke den Boeren zullen worden aangeboden, generaal Wood per telegraaf zullen worden overgezonden. Daily News schrijft, dat in den ministerraad op Zaterdag avond geen verschil van meening bestond over den weg, ten opzichte van de Boe ren in te slaan. Generaal Roberts is de drager zoowel van vredesvoorstellen als van oorlogsma- terieel. Het lijdt geen twijfel of den Boeren zullen zulke voorstellen worden gedaan, als de eer van Engeland gebiedt. Engeland’s eer nu gebiedt, dat onwetend gedaan onrecht weder •e j*. I De Standaard is niet voldaan over de hou ding onzer regeering in zake Transvaal. Wel verheugt het haar dat ons departement van buitenlandsche zaken althans iets gedaan heeft, maar men had het niet bij polsen, d. w. z. bij de vraag of bemiddeling gewenscht is, moeten banden ook met andere hoven? En is niet het zinnen op voor een ander bijna ondenkbare mid delen juist het geheim der diplomatie ’t Is echter mogelijk, dat dat alles opgesloten lag in de toezegging des ministers, dat de Nederlandsche regeering bleef waken. „Men houde ons echter deze dubbele opmer king ten goede besluit de Standaard: 1°. Waarom lei de minister dan zoo den nadruk op I die annexatie-partij, die, naar zijn beweren, in I de Transvaal zou bestaan hebben en die dezer- I zijds stellig wordt ontkend? 2°. Waarom heeft m de minister dan, naar den regel van het volke- I renrecht, ook niet het Transvaalsche gouverne- I OVERZICHT. Uit de Transvaal kwam in de laatste dagen weinig belangrijk nieuws. Naar men meldt hebben de Boeren het lijk van Colley met de gebruikelijke eerbe wij zingen aan de Engelsche troepen uitgeleverd en Maandag is het te Mount- Prospect voorloopig ter aarde besteld, om waar schijnlijk later naar Pietermaritzburg overgebracht te worden. Ook de Times en Daily News heb ben thans uitvoerige berichten van hun corres pondenten ontvangen, zonder dat er iets nieuws gemeld wordt. Allen stemmen daarin overeen, dat de Boeren de gevangenen zeer goed behan delden en niemend verklaart het feit, waarover Joubert, de opperbevelhebber in Transvaal, zich zoo verwonderde, dat Colley nl. de vijandelijk heden hervatte voordat de aangeknoopte onder goed gedrag handelingen nog tot eenig resultaat konden heb- C ben geleid. De benoeming van Roberts tot op- hen, die dit stuk wel erlangen. Dit pleit volger van Colley heeft, volgens een telegram UIT DE P E RS. té re I m ment gepolst, of het bemiddeling zou aannemen? - zeker wel vóór het zedelijk gehalte dat een deel en 3°. Waarom legde de minister de stukken van ons leger niet over Dan kon ieder zien wat er met Lon- den onderhandeld was ’t Blad verheugt zich dat ook in de Tweede Kamer door den heer^ Lenting een interpellatie maakte de armenbussen te berooven. Uit de klaringen KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van V de gemeente Sneek, noodigen door deze, naar I aanleiding van een deswege van den heer Com- I missaris des Konings in Friesland ontvangen I besluit, alle houders van pretentiën ten laste van I het Rijk, den dienst 1880 betreffende, uit, hunne I -declaration zoo spoedig mogelijk in te zenden, en het uiterste tijdstip van indiening, zijnde den laatsten der maand Juni e.k., niet af te wach ten, vermits de pretentiën, op dat tijdstip niet ingediend zijnde, volgens de wet van 8 Novem ber 1815 (Staatsblad no. 31), worden gehouden voor verjaard en vernietigd. En opdat deze kome ter kennis van een ieder die hierbij eenig belang heeft, wordt deze afgekondigd en geplaatst in de Sneeker Courant. Sneek den 8 Maart 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. deze ter kennis der belanghebbenden, dat de meente zal worden gehouden te BOLSWARD, j dags ten tien De verschenen vrijwilligers voor de mili tie de lotelingen, die redenen van vrijstelling hebben ingediend de lotelingenin de artt. 55 en 56 be doeld 4. alle overige lotelingen. Zullende voor dien Raad alleen behoeven te erschijnen 1. Zij, die zich als vrijwilliger voor de Mi litie hebben aangeboden 2. do lotelingen, die vrijstelling verlangen wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken, of gemis van de gevorderde lengte. Sneek den 1 Maart 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN. De Secretaris J. W. BENNEWITZ. SAEEKER <01 RAA IXSIIMWII B 1 A M K A I. A NT». BV 1TE N L AW I), is .6 IS 8. I 4 98 te t .r? -„i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1