MBS- El lllicirnMIL l!l.l IIWOR DE Z E S-E N-n E R T I G 8 T E 1881. J Stoomwerktuig. ■V W O E NS H A. Gr 16 NJL A. A. I l T. e U I T DE PERS. ,0 OVERZICH T. de 1. 2. 3. 4. Burgemeester te lit !- sl n- m et n. JO is. ;al n- z. 1. a. r. a, 1- r. d. 12 j- o- r. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7‘/2 Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. Bij Kon. besluit is de controle der dir belast, en van bet kad. te Sneek opgeheven en zijn in gesteld controles der dir. belast, en van het kad. te Eindhoven, Dordrecht en Heerenveen. De controleur der dir. belast, en van het kad. J. 8. P. Schnebbelie is verplaatst van Sneek naar Dordrecht. :e recht. Sneek, 15 Maart 1881. Burgemeester en Wethouders vöornoemd J. van DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. BURGEMEESTER en WETHOUDERS cellulaire gevangenisstraf onderging dan de boete, waartoe hij veroordeeld was i een gevangenisbewaarder de gaskraan gedurende den geheelen nacht had opengelaten, in zijn cel gestikt. Alle geneeskundige hulp was vruchte loos, en de man is eenige uren na de ontdek» king overleden. ’t Vaderland zegt Er hebben opnemingen plaats voor een spoor lijn HarlingenSneek—Lemmer-Blokzijl naar Meppel en van daar zoo mogelijk naar de Duit- schc grenzen. van Sneek, brengen, ter voldoening aan art. 8 der wet van 2 Juni 1875 (Staatsblad no. 95) ter algemeene kennisdat zij vergunning heb ben verleend aan E. M. Jaarsma alhier, tot op richting van een Stoomwerktuig in zijn fabriek van ijzerwerken, staande aan de Geeuw. Sneek, den 12 Maart 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN, De Secretaris J. W. BENNEWITZ. SNEEK 15 Maart. De heer M. Edzard Grefe gaf j.l. Vrijdag avond, met welwillende medewerking der Snee- ker Concert-Vereeniging en een Zangkoor, zijn vroeger geannonceerd Concert. Was het af wisselend programma met smaak gekozen, de verschillende daarop voorkomende nummers werden over ’t geheel ook keurig uitgevoerd, zoowel wat betreft het vocale- als instrumen tale gedeelte, waarbij in bijzonder uitmuntten: de Sérenade pour Saxophone van Demersseman, voorgedragen door den heer Van Lent, en de Fantaisie pour la Flüte, sur un air de Beetho ven, van Boehm, voorgedragen door den Con- certgever. Ten slotte werd op nieuw met uit stekend succès uitgevoerd, de keurige Cantate „Holland,” woorden van Potgieter, door den heer Grefe zoo allerliefst gecomponeerd voor 3 stemmig Zangkoor en Strijkorchest. Warm en welverdiend waren dan ook de bij valsbetuigingen, die de geheele uitvoering ten deel viel. Naar wij vernemen heeft de heer H. Jou- stra zijn ontslag genomen als lid van den Ge meenteraad alhier. Bedankt voor het beroep naar de Chr. Ger. Gem. alhier door den heer Doorn, predikant te ;s Gravenhage. De Koln. Ztg. wijdt onder het opschrift „een nieuwe Engelsche annexatie” een artikel aan het besluit der Portugeesche Cortes tot goedkeuring van het verdrag, waarbij Lorenzo Marquez in Delagoa-baai aan Engeland wordt afgestaan. Het blad wijst er op. dat Delagoa-baai de beste haven is van geheel Zuid-Afrika, dat Transvaal er slechts door een smalle landstrook van is gescheiden en dat Engeland nu door dit nieuwe traktaat den gordel van zijn bezit zoo danig heeft uitgebreid, dat het als een net ge heel Zuid-Afrika omsluit en de vestiging van elke andere macht er onmogelijk maakt. De geschiedenis der zaak komt hierop neder. In 1823 moet een Kaffer- of Zwazi-koning aan een Engelsch kapitein, Owen genaamd, een landstreek aan Delagoa-baai hebben verkocht. Owen was Engelsch onderdaan, dus werd die streek, beweerde men, Engelsch gebied. De Portugeezen gronden hun aanspraken op het feitelijk bezit, dat reeds van den grooten tijd van Vasco de Gama dagteekent. Dit bezit werd eerst in 1873 betwist. Omstreeks dezen tijd, zegt de Engelsche Globe, meende men dat Bis marck met Portugal over den afstand van Delagoa- baai wilde onderhandelen en dan zou een andere groote Europeesche mogendheid den natuurlij ken toegang tot Transvaal hebben bekomen, wat Engeland niet kon duldendaarom werden in 1873 de rechten van Owen weder opgerakeld, treurig, ongeluk gebeurd. Portugal wilde echter niet toegeven en nadat L een I de quaestie aan de scheidsrechterlijke uitspraak K ENNISGEVING. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente Sneek, voldoende aan art. 87 der wet op de Nationale Militie van den 19den Au gustus 1861 (Staatsblad no. 72,) brengen door deze ter kennis der belanghebbenden, dat do eerste zitting van den Militieraad voor deze ge meente zal worden gehouden te BOLSWARD, op Donderdag den 24 Maart 1881, des voormid- dags ten tien ure, in welke zitting uitspraak zal worden gedaan omtrent De verschenen vrijwilligers voor de mili tie de lotelingen, die redenen van vrijstelling hebben ingediend de lotelingenin de artt. 55 en 56 be doeld alle overige lotelingen. Zullende voor dien Raad alleen behoeven te verschijnen 1. Zij, die zich als vrijwilliger voor de Mi litie hebben aangeboden 2. de lotelingen, die vrijstelling verlangen wegens ziekelijke gesteldheid of gebreken, of gemis van de gevorderde lengte. Sneek den 1 Maart 1881. en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN. De Secretaris J. W. BENNEWITZ. De Hooge Raad, den voorbedachten radeniet aannemende, heeft gisteren het arrest van het Hof te ’s Hage in zake-de Jongh vernietigd en dezen veroordeeld tot 25 jaren tuchthuisstraf. Het plan om ten behoeve van Transvaal een leening te sluiten van een millioen door den heer H. Timmer aan de hand gedaan en door ’t Hand, sterk aanbevolen wordt door de N. Rott. Ct. ontraden. Het doel der leening is, dat blijkt uit de toelichting, de Transvalers de middelen te verschaffen, om den oorlog voort te zetten. Dit doel nu acht de N. R, C. on bestaanbaar met de plichten der neutraliteit, die wij als lid der Europeesche volkenfamilien en als kleine natie zoo nauwgezet mogelijk moeten nakomen. Zelfs de leeraars van het volkenrecht, die het begrip contrebande zoo eng mogelijk begren zen, en die daarom aannemen, dat het leenen van geld aan de oorlogvoerende partijen ge oorloofd is, noemen het toch een schending der neutraliteit, wanneer het ’t karakter krijgt van een ondersteunen van een der partijen. Hefftler leert, dat zaken, die van nature geen contrebande zjjn, het echter worden, als zij klaarblijkelijk dienen om een der oorlogvoerende partijen de hulpmiddelen tot voortzetting van den krijg te verschaffen. En Bluntschli, een autoriteit, die door niemand gewraakt zal worden, gaat nog verder en zegt met ronde woorden: „De neu trale Staat mag geen geldleening aangaan ten behoeve eener oorlogvoerende partij, om haar de middelen voor den oorlog te verschaffen, en het strijdt met de plichten der neutraliteit, wan neer bij vergunt, dat in het land een leening voor een oorlogvoerende partij wordt uitgeschre ven of op andere wij zo gelden om haar te steunen in ’t openbaar worden verzameld.” „Wij gelooven daarom, aldus besluit het blad, het plan van den héor Timmer en het Han- delsblad te moeten ontraden, en zouden meenen dat er betere middelen zijn om in ’t belang onzer stamgenooten werkzaam te wezen dan door een handeling, die onze regeering zou moeten nopen tusschenbeide te komen, of haar in verdenking zou brengen van het schenden der volkenrechtelijke regelen, onder beschaafde natiën in gebruik.” BURGEMEESTER «n WETHOUDERS van Sneek, maken bekend, dat ter Gemeente-Secre- tarie, ter kennisneming van belanghebbenden is nedergelegd, het werkje, getiteld„Neer lands Leger", 5e uitgave, houdende inlichtingen om- tretit den vrij willigen dienst bij de korpsen, het Instructie-Bataljon, de Artillerie-Instructie-Com- pagnie, de Pupillenschool het Wapen der Maré- chaussée, de Koloniale troepen en het korps Mariniers met vermelding van de voordeelen, Waaraan verbondende gunstige bepalingen voor Militieplichtigen, die zich door bekwaamheden Jen ijver onderscheiden; de regeling van de Ko ninklijke Militaire Academiede toelating als Student voor dea Militairen Geneeskundigen en Pharmaceutischen dienst hier te lande en als kweekling bij’s Rijks Veeartsenijschool te Ut- BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van We gemeente Sneek, brengen naar aanleiding der missive van den heer Commissaris des Ko- nings in Friesland, van den 1 Maart 1881 le afdeeling A no. 254 (Provincioal blad no. 39) ter kennis van de belanghebbenden, dat op den 18 Maart e. k., des middags ten 12 ure, open bare aanbesteding zal plaats hebben van de le vering van remontpaarden, waarvan hét getal voor elk korps is bepaald, als volgt: voor het le reg. veld-artillerie te Utrecht op 55 2e te ’s Gravenhage op 55 korps rijdende Artillerie te Arnhem 26 Sneek, 15 Maart 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. van DRIESSEN, De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave ot redactie betreffende, franco in te zenden. van Frankrijk was onderworpen, verklaarde Mac te betalen, is, daar Mahon in 1875 dat het geheele gebied rechtens aan Portugal behoorde. Engeland liet daarop, aldus vervolgt de Köln. Ztg., de zaak rusten, doch maakte zich twee jaar later, naar het meende onbemerkt en zonder vrees voor de gevolgen, van Transvaal meester. Daarop volgde dé Zulu-oorlog. Toen vooral ondervond Engeland weder de groöte ongelegen heid van het feit dat Delagoa-baai aan een an dere mogendheid behoorde, daar men meende dat de Zulus langs dien weg kruit en lood ont vingen. Door een sterken diplomatieken drang op den Portugeeschen minister van buitenland- sche zaken, Corvo, werd toen in Mei 1879 het ontwerp-verdrag gesloten dat thans door de Cortes is goedgekeurd en dat Engeland den kortsteh weg naar Pretoria opent. In Portugal kwam echter met de progressisten een ander ministerie aan het bewind en de nati onale trots heeft zich bijna twee jaar lang ver zet tegen zulk een deemoedige onderwerping aan Engelands eischen. Engeland heeft hér- haaldelijk met geweld gedreigd en het thans genomen besluit schijnt ondanks sterke tegen spraak gevallen te zijn onder den druk van eeh op de Taag verschenen Engelsch eskader. Dit noemt de Köln. Ztg. te meer in het oog val lend, daar Portugal toch reeds, zoowel wat zijn, handel als zijn politiek betreft, bijna voor een Engelsche provincie gelden kan. Het Delagoa-gebied wordt ten zuiden begrensd door Zulu-land, ten westen door Transvaal en ten noorden door de Inhambane-rivier. Het is ongeveer zoo groot als Servie (veel grooter dan Nederland) en heeft vele bevaarbare rivieren. De bevolking telde in 1878 slechts 458 blanken, waarvan de meesten in de hoofdstad Lorenzo Marquez wonen. Lorenzo Marquez is de natuur lijke uitvoerhaven van Transvaal en het daar achter gelegen land. Tien jaar geleden begon men een weg aan te leggen, waarmede men echter slechts 50 kilometers vorderde. Toén kwam in 1875 het door den toenmaligen presi dent Burgers ontworpen plan voor een spoor weg, dat echter een plan bleef. Het Delagoa- gebied is berucht om de in zijn moerassen wo nende Tetse-vlieg, die voor paarden en runderen even gevaarlijk is, doch zoo erg als men voor geeft, zegt de Köln. Ztg., schijnt het daarmede niet te zijn, terwijl het klimaat vrij, gezond is. Het genoemde blad twijfelt geen oogenblik of Engeland zal terstond van zijn nieuwe aanwint t gebruik maken om ook uit Lorenzo Marquez de Transvalere te gaan bestrijden. Wij maken van dit stuk uit het Keulsche blad uitvoerig melding met het oog op het be lang der zaak voor Transvaal, ofschoon het mogelijk is dat zij op de tegenwoordige vredes onderhandelingen geen directen invloed zal uit oefenen. Van die onderhandelnigen zelf is heden weinig te melden dan dat er, behalve door ge neraal Wood en den gouverneur der Kaapkolo nie Robinson, ook aan deelgenomen zal worden door den opperrechter De Villiers. Gladstone bevestigde in het Lagerhuis het reeds vroeger medegedeelde bericht dat het plan van een wa penstilstand van Brand, president van Oranje- Vrijstaat, afkomstig was. De termijn, die heden verstrijkt, zal verlengd worden, doch de Engel sche regeeringscommissarissen, die de plannen der Boeren zouden beoordeelen, zijn nog niet bekend. Op de Vrijdag te Birmingham gehouden groote meeting ten gunste, van den vrede met Transvaal is een brief van lord Derby voorgelezen, waarin deze schrijft: „Ik wensch van ganscher harte een vreedzame oplossing en geloof dat ook het kabinet evenzoo denkt. Met vertrouwen laat Men meldt uit ’s Hertogenbosch aan de N. R. C. In den cellulairen vleugel der gevange nis alhier is een t”"”—ia I Zekere Das, die, hoewel rijk zijnde, liever (.ini:i:vi i ei hi t mmissmw she. jt B IT H W JL A. fill, B I IV A E iV L A IVI». 16 1 i 6 6 6 16 :e ia ie ■d id couraa

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1