Gi.1IL.IAir ffl II CT Ul BIA IH sslll IA1 Alik L Z E S-E N-D ERTIGSTE J A A R G AN G. No. 23 1881/ II' 19 31 W jk. 11 T. an- (Ingez.) vorjg bericht Jen Raad dezer gemeente, gehouden 12 Maart j.l. door den aartshertog Karel Ludwig; koningin ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. is met algemeene stemmen tot onderwijzeres te Blija benoemd, mejuffrouw Janke Meijer van Sneek. werd vermeld. Wol zijn tal van geruchten in omloop, die getuigen van een niet al te groote genegenheid jegens don heer O.doch die ge ruchten werden tot nog toe door niets gestaafd, en het zal dus wol het verstandigst wezen het oordeel daaromtrent op te schorten tot dat het gerechtelijk onderzoek in deze zaak geëindigd is. Dinsdag middag barstte een hevige brand uit in eene boerderij nabij de vroegere Antwerpsche poort te Breda. De boer redde nog een koe en een kalf, doch terwijl hij een paard wilde los snijden, stortte het brandende dak in en kwam hij met het paard en twee koeien in de vlam men om. Ondanks spoedige hulp lagen huis en schuur bij den feilen wind in minder dan een half uur in de asch. Een weduwe blijft met 6 kinderen achter. alhier do heer De Gaaij Fortman, te Vlissin- Bulgarije,hij die gen. f Ferwerderadeel. In de vergadering van Men schrijft uit Heerenveen d.d. 15 Maart, aan de Zw. Ct. Omtrent het voorgevallene te Oranjewoud kan worden medegedeeld, dat, na een hernieuwd on derzoek door den rechter-eommissaris, de recht bank het bevel van voorloopige aanhouding van den koetsier heeft bevestigd, zoodat de gevolg trekking voor de hand ligt, dat er voldoende bezwaren tegen den koetsier bestaan om hem te .erdenken van hetgeen in een 1 L Door het gerechtshof te Arnhem is uitspraak gedaan in de zaak van den heer J. S. J.no taris te Veen, appel., door het gerechtshof te ’s Hertogenbosch, met bevestiging van een von nis der arrond.-rechtbank te ’s Hertogenbosch wegens misbruik van vertrouwen, drie malen gepleegd, veroordeeld tot 3 maanden celstraf en 3 geldboeten van f 12,50, subs. 1 dag celstraf voor iedere boete. Bij arrest van den Hoogen Raad is de zaak verwezen naar het gerechtshof te Arnhem, dat het vonnis alsnu vernietigd en beklaagde vrijgesproken heeft. Verdediger was jhr. mr. de Brauw, advocaat te ’s Gravenhage. In de N. R. Ct. wmrdt het volgende meegc- deeld: In den vroegen ochtend van Zaterdag maakte een landverhuizer in een logement te Rotterdam zulk een spectakel, dat de logement houder zich genoodzaakt zag de politie te hulp te roepen. Terwijl het voor ’t oogenblik niet duidelijk scheen of de man aan waanzin dan wel aan dilirium leed, brachten twee agenten hem naar het politiebureau. Nadat de man al daar eenige uren later tot bedaren was geko men, klaagde hij dat zijn geldtasch was ver dwenen. Toen daaromtrent bij den logement houder onderzoek werd gedaan, vernam de po litie dat de andere landverhuizers reeds per stoomboot waren vertrokken, maar dat er één, die den volgenden avond met een andere boot zou vertrekken, was achtergebleven. Deze per soon verklaarde echter te hebben gezien, dat de beide politieagenten, die den woesteling had den weggebracht, hem zijn geld en geldswaarden hadden ontnomen, naar het scheen om het voor hem op het politiebureau in bewaring te geven. Daarop werd er verder onderzoek gedaan, waar bij een paar feiten aan het licht kwamen, ten gevolge waarvan de beide agenten onmiddellijk in hechtenis werden genomen, onder beschuldi ging van hot geld te hebben ontvreemd en daar van reeds een paar stukken te hebben gewis seld. Tegen een twaalftal Leidsche studenten is procesverbaal opgemaakt door den stationschef te Leiden wegens belemmering in het uitoefe nen zijner functie. De jongelieden waren eerst met hun drieën van het perron verwijderd, daar zij hinderlijk waren voor de reizigers en voor het personeel. Toen waren een twaalftal vrien den van hen komen opdagen en hadden vrij rumoerig toegang tot de wachtkamer verlangd, wat hun door den stationchef, die de gevolgen daarvan voorzag, geweigerd werd. Een kloppartij volgde, die don stationchef belette op het perron te wezen op het oogenblik dat een exprestrein uit Amsterdam aankwam. Er moet tegen do studenten reeds een klacht zijn ingedienl bij den officier van justitie te ’s Ilage. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, maken bekend, dat ter Gemeente-Secre- tarie, ter kennisneming van belanghebbenden is nedergelegd, het werkje, getiteld Neerlands Leger", 5e uitgave, houdende inlichtingen om trent den vrijwilligen dienst bij de korpsen, het Instructie-Bataljon, de Artillerie-Instructie-Com- pagnie, de Pupillenschool het Wapen der Maré chaussee, de Koloniale troepen en het korps Mariniers met vermelding van de voordeelen, daaraan verbondendo gunstige bepalingen voor Militieplichtigen, die zich door bekwaamheden •en ijver onderscheiden de regeling van de Ko ninklijke Militaire Academie; de toelating als Student voor den Militairen Geneeskundigen en Pharmaceutischen dienst hier te lande en als kweekeling bij’s Rijks Veeartsenijschool te Ut recht. Sneek, 15 Maart 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. VAN DRIESSEN. De Secretaris J. W. BENNEWITZ. verhouding tussc'icn goud en zilver, en dat plan dan door de gedelegeerden aan hun respectieve gouvernementen te doen aanbieden. De regeering heeft de uitnoodiging aangeno men en zal twee gedelegeerden naar de confe rentie zenden. Uit den Haag wordt het overlijden gemeld van den heer mr. P. J. Bachiene, lid van den Raad van State. De afgestorvene was lid der Tweede Kamer sedert 1849, totdat hij bij de re organisatie van den Raad van State tot lid van dit staatscollege werd benoemd. De Nederlandsche regeering heeft een uitnoo diging ontvangen, om zich te doen vertegen woordigen op de muntconferentie, welke den 19 April a. s. op het initiatief van Frankrijk en Noord-Amerika zal bijeenkomen. Het doel der conferentie luidt in de uitno digingsbrieven ongeveer aldusom te overwegen en aan te nemen een plan tot regeling van de OVERZICHT. Na het bekend worden der bloedige gebeur tenis, die jl. Zondag in Rusland’s hoofdstad plaats had, spreekt het wel van zelf, dat in de eerste dagen daarhéén aller blikken gewend zijn om nadere bijzonderheden en tevens het alge meen oordeel te vernemen over de mogelijko gevolgen van het treurig uiteinde van keizer Alexander II, ook voor ons werelddeel. Met het oog daarop meenen we dan ook heden het grootste deel der beschikbare ruimte voor ons buitenlandsch overzicht daarvoor te moeten af staan, teneinde daaromtrent nog ’t een en der te kunnen meêdeelen. Te Petersburg hebben nog voortdurend ar restaties plaats, doch de telegraaf brengt daar omtrent slechts sobere bijzonderheden. In de straat Teleshnaja in het Alexander Newski- kwartier werd deze week een zeer verdacht jong- mensch opgespoord, die bij zijn inhechtenisne ming zeven revolverschoten op de politie-agen- ten loste en een hunner zwaar wondde; met den achtsten kogel doorschoot hij zich-zelf en weinige oogenblikken later gaf hij den geest een bij hem inwonende vrouw werd gearre steerd. Voorts zegt men, dat de politie een bende nihilisten van 18 personen op het spoor is gekomen, die de beruchte bommen vervaar digd zou hebben. Onder de bij de ontploffing gekwetste personen was er een, die kort daarop overleed, zonder dat men hem had kunnen be wegen zijn naam te noemen. Waarschijnlijk is ook hij dus wel bij de zaak betrokken geweest een der depeches beweert zelfs dat men in hem den man herkend heeft die de tweede noodlot tige bom heeft geworpen. De jongeling, die de eerste bom wierp, heet Nikolai Iwanow Russakow Tichwin en is 19 jaar oud. Hij was de laatste twee jaar als stu dent ingeschreven aan de mijn-akademie te St. Petersburg doch had in de laatste maanden de colleges niet bijgewoond. Op aanbeveling van vorst Walgonski was hij aan bedoelde hooge- school toegelaten. De bommen, die door hem den anderen persoon geworpen werden, wa ren in watten genuia vu D-i als sneeuwballen uithet waren glazen bollen zooals zij in chemische laboratorien dikwijls ge bruikt worden en bevatten nitro-gly cerine, een allergevaarlijkste zelfstandigheid, waarmede Rus sakow in den loop zijner studiën had leeren omgaan. De deelneming, die de nieuwe Czaar en de geheele keizeAjke familie bij deze gelegenheid ondervindt,is bijzonder groot. Alle gekroonde en andere hoofden van rijken en staten, tot den Sultan van Turkije en Paus Leo XIII toe, alle parlementen, met hoogst zeldzame uitzonderin gen, hebben zich gehaast hun leedwezen over het gebeurde uit te spreken en alom zijn reeds de personen aangewezen of genoemd, die bij de begrafenisplechtigheden de buitenlandsche sou- vereinen zullen vertegenwoordigen. Duitschland’s grijze Keizer, de oom van den verslagene, was eerst bepaald voornemens zelf te gaan, doch moest op raad van zijn geneesheeren dit plan opgeven en zendt nu zijn zoon, den kroonprins, met drie zijner adjudants en waarschijnlijk ook s den graaf Von Moltke. Vorst Alexander van j aan den overleden Czaar zijn kroon dankte, is reeds naar St. Petersburg ver trokken: Oostenrijk laat zich vertegenwoordigen KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek brengen ter kennis van de ingezete nen, dat het kohier van den Hoofdelijken Om slag dezer gemeente, dienst 1881, door den Ge meenteraad den 14den dezer maand is vastge steld en thans gedurende den tijd van 8 dagen, te rekenen van af den 19 Maart e.k., ter Se cretarie voor een ieder ter inzage zal liggen dat binnen dien termijn reclames tegen dat ko- kohier, op ongezeld papier, bij Heeren Gedepu teerde Staten van Friesland kunnen worden in gediend. Snoek don 18 Maart 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. van DRIESSEN, De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS, Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave et redactie betreffende, franco in te zenden. Er zal in Augustus a s. eene internationale tentoonstelling van kracht- en arbeidsmachines voor handwerkers te Altona plaats hebben. Het programma voor deze internationale tentoonstelling is bepaald als volgt: Afdeeling I. Krachtmachinës zal in de eerst klasse gaskrachtmachines, in de 2de klasse waterkracht, in de 3de klasse stoom, in de 4de klasse hcetelucht en in de 5de klasse dynamo electrische koolwaterstofmachines en in de 6de klasse modellen en teekeningen van krachtmachinës bevatten. Afdeeling II Werk- machines en werktuigen, bevat in de verschillende klassen: houtbew’erkingsmachines voor schrijn werkers, draaierstimmerlieden enz,; ijzerbe- workingsmachines voor smeden, slotemakers enz. blikbewerkingsmachines voor blik- en koperslagers ketelsmeden enz.; werkmachines voor koper en tingieters enz.; werkmachines voor horlogemakers, goudsmeden, gasfitters enz.; leder bewerkings- machines, naaimachines weefstoelen en machi nes voor stoffenbereiders; spoel- en garonmachines; hennep, braak-, hekel- en touwslagermachines; machines voor hoedefakrikanten en borstelmakers; verfwrijfmachines; machines voor glasslijpers enz. steenbewerkingsmachineshoornbewerkingsma- chinesmachines voor molenaars, bakkers, con- ditors enz.; machines voor boekdrukkers, li- thographen, photographen enz. machines voor boekbinders enz. machinen voor sigarenfabrikanten; machines voor slachters; machines voor ijsbereiding mineraalwater enz.; machines ter vervaardiging van draadnagels, schroeven, naalden, nagels enz. en vervoermiddelen, voor zoover deze de worK- machines dienstig zijn. Afdeeling III. bevat ar tikelen, welke door de machines en werktuigen der Afdeelingen I en II vervaardigd worden en wel: houtwerken, ijzerwerken, koperslagerswerken en gegotene artikelen; producten der textilindustrie boekdrukkerij, boekbinderij, portefeuille artikelen enz.; en allerhande voorwerpen. Afdeeling IV is bepaald voor machines en gereedschappen voorde zuivelbereidingen melkerij,terwijl Afdeeling V de tentoonstelling van landbouwmachines bevat. De titel „Internationaal” dezer tentoonstelling, zal in gtoote mate bewaarheid worden; de onmiddel lijke nabijheid van Hamburg, deze wereldhandel- stad, zal zeker ook allebuitenlandsche industrieelen in dit vak aansporen, hunne fabrikaten in te zenden en de Hamburger exporteurs voor de export naar alle plaatsen der wereld te bewegen. Hef eerevoorzitterschap dezer internationale tentoonstelling heeft Zijne Exell. de minister van staat von Bötticher aanvaard. (Ingez.~) SNEEK, 18 Maart. - Beroepen tot pred. bij de Herv. Gemeente BEKENDMAKING. De BURGEMEESTER van Sneek, Brengt bij deze ter kennis van de Ingezete nen, dat op den 18 Maart jl. bepaaldelijk zijn vastgesteld en gesloten de herziene Lijsten, aan wijzende de personen, die in deze gemeente be voegd zijn tot het kiezen van Leden van de Tweede Kamer, der Provinciale Staten en van den Gemeenteraad, en dat de bedoelde lijsten zijn aangeplakt en, te rekenen van den 19 de zer maand, ter Secretarie dezer Gemeente voor een ieder ter inzage zijn nedergelegd. En zal deze worden afgekondigd, zoo als ge bruikelijk is. Sneek den 18 Maart 1881. De Burgemeester voornoemd J. van DRIESSEN. OEEKER COURANT nw is iihiiiïiaïii min took bi BBSS! BUITENLAND. t B 1 N N E N L A NB.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1