(MlfflTiffllEIfflBSBISSIMISB. I i No. 24 Z E S-E N-D E R TIG T E J A. A R G- A N G-. 1881. 1 1 r\' biyveala bib. f 2084.42. r BU ITB N L A W D, 37 02 40 .88 i 50.. ied n ar ig n f 8090.595 flO175ÏÖP. Belegd kapitaal Grondeigendom Diverse Debiteuren Bouwfonds Gebouwen Kassa Uitgaven Spaargeld Intrest Onkosten 154.61. 133.81. 16.16®. 53,71. 853.14 s. Door de duisternis misleid, is Zaterdag avond bij de spoorwegbrug te Abcoude een werkman uit Utrecht, werkzaam bij de herstellingen aan de telegraafdraden, in het water geraakt en ver dronken. de heer S. J. Bouberg Wilson, leeraar Handelsschool te Amsterdam. Diverse leden-aandeel spaarkas Crediteuren Ter cere van Hobein’s 50jarig jubileum wap perde Zaterdag te Vlissingen de vlag van bijna alle huizen. Op een parade van de bemanning van de „Hydra” werd den grijzen held de zil veren medaille van de Eikenkroon, uit naam van den Koning-Groothertog, uitgereikt. Dooi de echtgenoote van den commandant der „Hy dra” werd hem een prachtige bloemruiker aan geboden. Eene feestcommissie bracht hem in open rijtuig bij het standbeeld van de Ruyter, waar de voorzitter hem krachtig toesprak. Hier was het geheele loodspersoneel met een muziek corps vereenigd. Het gemeentebestuur wenschte Hobein ten raadhuize geluk en bood hem den cerewijn, alsmede een zilveren bokaal aan. Het bestuur der sociëteit de Unie benoemde hem tot eerelid. Van vele zijden ontving hij blijken van belangstelling. Des avonds werd hem eene serenade met fakkellicht door het muziekcorps „Ons genoegen” gebracht. Een 17jarig jongeling, in de stroopfabriek te i Steenbergen werkzaam, raakte met het linker been in den riem van een in vollen gang zijn de machine, waardoor, dat been als het ware tot aan de heup van het lichaam gescheiden verbrijzeld werd. Een uur ling overleden. 29.69s. 6.52 s. 26.68. 62.90. f 79ffi24V Ontvangen van heeren inschrijvers, geldleen, voor Volstort, le en 2e storting met rente f7300.35 Totaal 31 December 1880 Het getal leden bedroeg op 31 Deo. 1879 24 en op 31 December 1880 27. Balans op 31 December 1880. f 788.55. 1466.375. - 363.20. 2601.95. 4954.65. 29. f 10175.015. f2511.86. spaarkas Crediteuren-leening Tot directeur der Tooneelschool is benoemd - a Crediteuren heer S. J. Bouberg Wilson, leeraar aan de Reservefonds Beuter meldt intusschen dd. 18 dezer, dat men ondanks de vredesonderhandelingen, ijverig voort gaat met het vooruitbrengen der troepen naar Mount Prospect. Men zegt dat een groot aan tal Boeren sedert eenige dagen aan versterking van hun posities bij Langsnek werkt. De Boe ren erkennen 50 man - verloren te, hebben in het gevecht op den Majubaberg (Spitskop.) Algemeen gelooft men dat de Boeren niet zullen toestemmen in de militaire bezetting van Transvaal door Engeland, hetgeen de grondslag der Engelsche vdbrstellen zijn moet. Onder de thans uit Zuid-Afrika ontvangen stukken komt voor de vroeger reeds per tele graaf in hoofdzaak bekend geworden „Petitie voor rechten, gericht aan ZHEd. den president van den Oranje-Vrijstaat en den achtbaren Volksraad, bij gelegenheid van de buitengewone zitting op 17 Febr. 1881,” door het drieman schap, hetwelk als voorloopig bestuur der Zuid- Afiikaansche republiek is opgetreden. Deze pe titie bevat eenige der offieieele stukken door be doeld bestuur uitgevaardigd en strekt om van den Oranje-Vrijstaat die ondersteuning te krijgen die de republiek overeenkomstig het volkenrecht toekomt. De stukken zijn voorafgegaan door een historische toelichting van de zaak. O. a. blijkt uit deze petitie waaraan Paul Krüger den Ltjl van vice-president ontleent, namelijk aan het feit dat hij in 1877, toen de Volksraad werd verdaagd, die waardigheid bekleedde terwijl Burgers president was. Bij de wederuitroeping der liansvaalsche republiek wees de wet aan wie den volksraad moest saamroepen, namelijk de president. Doch daar deze het land had erlaten was de vice-president do aangewezen man. De petitie eindigt aldus: „Wat nu? Wij weten het niet, maar wij moe ten het aan onzen God overlaten. Wij hebben ons niets te verwijten. Een volk, waarop men meent te mogen vuren zonder sommatie, is tot v daad van zelfverdediging gerechtigd. Na den °Umloozen aanval in Potchefstroom, vrijdag 17 December, ’s morgens vroeg ons bekend geworden, stond het ons vrij, indien wij gewild hadden, eiken gewapenden Engelsehman dood te schieten. Toch zijn wij op den weg der gematigdheid en van eerbied voor de be ginselen van een zoogenaamd beschaafd oorlo°"s- recht gebleven. Maar het baat niet. Onze vijand overstelpt nog -altoos de wereld mot leugenachtige berichten. Van den eerlijken strijd tegen het 94e regiment aan de Hondenrivier wordt een koelbloedige moord gemaakt. Is mis schien .de slag bij Langsnek, waar sir G. Pomeroy Col ley het onderspit delfde, ook ecu verraad? Waarschijnlijk wel, want er vielen 230 tot 300 Engelschen tegen 20 Boeren. Is er dan niemand die ons beschermen wil, niemand, geen enkele Britsche staatsman, om van geen vreemde mogendheden te spreken, die voor ons m de bres springt Waar is Enge land zelf, de verdediger van vrijheid en recht? ^olnu, wij zullen volhouden tot den einde toe. W ij vertrouwen op den Koning der Ko- ningen, en gelijk wij aan Sir G. Pomeroy Colley schreven: Hij zal het voorzien. Eerst zijn wij door leugenachtige voorstellingen van onze souvereiniteit beroofd, en nu wij na ■vier jaren van uitputtend geduld, van voorbeel- delooze lijdzaamheid,van ons recht gebruikma ken, bevecht men ons niet alleen, maar poo°t ons ten tweede male door leugenachtige voor stellingen te vernielen en als rebellen dood te schieten. Rebellen daar is niemand die niet beter weet, lener Engelsch ambtenaar, onverschillig wie die dat woord van ons gebruikt, weet beter of dient 237.90s. „7300.35. 56.49. 68.41. f 10175.01s. Ofschoon bij het sluiten van het boekjaar over 1879, door de uittreding van eenige leden, de vereeniging een gevoelige slag kreeg, blijkt uit het laatste jaarverslag, dat zij toch steeds in bloei en kracht toeneemt. Reeds mag zij zich verheugen door de me dewerking van vele achtbare ingezetenen daar toe in staat gesteld in een twaaftal woningen, die bijna ter bewoning gereed zijn eh die’er op ingericht zijn om zich daar aangenaam thuis te kunnen gevoelen, en zeker zeer veel zullen bijdragen tot de bevordering van den ze- delijken welstand in huisgezin en maatschappij. Wij bevelen bovengenoemde vereeniging dan ook zeer in aller belangstelling aan, en wel voor al in die van den weldenkende i werkman, die er in de eerste plaats belang bij heeft haar te steunen. ADTEBTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone lotter, 40 Cents voor eiken regel meer 7*'2 Cents. Bij abonnement is do prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. SNEEK, 22 Maart. Uit het jaarverslag van de Coöperatieve-Ver eeniging „Selfhelp” alhier ontleenen wij het volgende Totaal 31 December 1879 na aftrek van het betaalde aan uittredende leden Ontvangsten over 1880: Contributie f494.85. Rabat Spaargeld Reservefonds Intrest Het Harting-comité tot behartiging van de belangen der Transvaalsche Boeren stelt zich het volgende ten doel 1. door alle geoorloofde, d. i. vreedzame, met de neutraliteit van ons vaderland strookende middelen te trachten de Engelsche regeering te bewegen aan de Zuid-Afrikaansche republiek hare vrijheid en onafhankelijkheid terug te geven. Dit is het hoofddoel, welks bereiking zich het hoofdcomite tot taak heeft gesteld, en waarvoor het de gelden, die daaraan worden toevertrouwd, in de eerste plaats gebruikt: a. brochures en kleinere geschriften gedrukt en verspreid, die strekken moeten om de ge beurtenissen, welke tot het annexatie-tijdperk hebben plaats gehad, toe te lichten en de me nigvuldige onjuiste en kwaadwillige voorstellin gen, die van hare bewoners gegeven zijn, te wederleggen b. betrekkingen aangeknoopt en onderhouden met alle andere cömité’s, zoowel binnen- als buitenlandsche, die hetzelfde doel op dezelfde wijze beoogea en hun ondersteuning verleend, waar het voor de bereiking van ’t gemeenschap pelijk doel noodig mocht blijken; c. correspondentien onderhouden met bijzon- dere personen, die op eenige wijze dit doel kunnen bevorderen. 2. Indien de oorlog onverhoopt mocht worden voortgezet en de geldmiddelen het toelaten, zon der het hierna onder 3. te noemen te veel te schaden, zal het hoofdcomité een gedeelte dier .geldmiddelen kunnen aanwenden om, al dan niet in verband met het Roode Kruis en andere vereenigingen, aan de gewonde Transvaalsche Boeren heelkundige hulp te verschaffen. 3. Na den vrede onderstand te verleenen aan de weduwen en weezen der gesneuvelde Boeren en in het algemeen de door den oorlog veroor zaakte rampen te lenigen. Om dit op de beste wijze te doen stelt het hoofdcomité zich in ver band met personen in Zuid-Afrika of aldaar gevormde cömité’s, die het de noodige voorlich ting kunnen verschaffen om dit doel zoo goed mogelijk te bereiken. 4. Wanneer de oorlog geëindigd en de orde in de Zuid-Afrikaansche republiek hersteld is, behoudt het hoofdcomité zich voor om, in ver eeniging met andere belangstellenden, maatrege len te beramen, ten einde de beschaving in de Transvaal op de meest gepaste wijze te bevor- i deren. OVERZICHT. De onderhandelingen tusschen Transvaal en Engeland worden in de laatste dagen voort gezet zonder dat men iets van den uitslag ver- shaam gescheiden en ?eAlnt ?e aut?riteiten althans laten niets ver- daarna is de jonge- luideV doch uit Newcastle wordt aan Reuters agentschap geseind, dat er in ambtelijke en mi litaire kringen veel ontevredenheid over het aanknoopen der onderhandelingen -heerscht, ter wijl de Köln. Ztg. meldt, dat Joubert en Kruger, ondanks hun vroegere weigering, thans hebben bewilligd in het benoemen van een koninklijke j commissie,mits slechts het Transvaalsche ele- j' ment daarin ook behoorlijk vertegenwoordigd zij. Deze COUBANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. van geboorte) schrijft o. a. dat men zich door de Denen heeft laten overvleugelen; dat het Deensche systeem verreweg het beste isdat de Hollanders eit nog maar niet genoeg algemeen willen inzien; dat de Hollandsche landbouwer met hardnekkige halsstarrigheid zich vastklampt aan oude gewoonten en gebruiken, en nieuwig heden veroordeelt als uitvindingen, die hem geen zegen kunnen aanbrengendat hij, ondanks dit, niet aarzelt met de boter te knoeien en dikwijls den bodem van het vat met een duali teit vult, die meer op smeer dan op boter ge lijkt. En zoo redeneert de schrijver voort, om te besluiten met de opmerking; „Met ons prach tig vee en onze bloeiende weilanden behoeven wij in de boterproductie voor geen enkele natie onder te doen, zoo de landbouwer zich slechts met hart en ziel op zijn taak wil neerleggen en recht door zee wil gaan.” De zaak verdient zeker do behartiging der solide handelaren en der solide boeren. De aanmunting van 1-centstukken aan ’s rijks munt is afgeloopen. Thans worden voor een be langrijk bedrag 10-centstukken gemunt. Te Meijel (Limburg) hebben groote onge regeldheden plaats gehad. De boeren meenden dat de tolgaarder, die tevens herbergier is, de smokkelaars verraden heeft waarop een groote menigte diens huis bestormde, de glazen inwierp en alles in het water smeet wat zij maar konden bereiken. De politieagenten schoten hunne ge weren af in de lucht, waarop de boeren riepen: „schiet maar toe.” Daaraan werd echter geen gevolg gegeven en de opgewonden menigte zakte langzaam af. De herbergier, die de verklikker zoude zijn, houdt zich échter schuil en moet beschermd worden door de politie. Naar men van wel ingelichte zijde verneemt, heeft het comité voor de Londonsche tentoon stelling van Oct. 1880 welk comité den 10 Febr. jl. een rapport nopens die tentoonstelling aan den minister van waterstaat onz. uitbracht nog een schrijven ontvangen van een bekwaam nauwgezet en actief handelaar te Londen, over de Hollandsche boter, haar geleidelijken ach teruitgang op de Londensche markt en de beste middelen, die gebezigd kunnen worden, om het oude prestige terug te winnen. Dien brief heeft het comité niet opgenomen in zijn verslag aan den minister, omdat men geloofde beter te doen dien niet in een officieel rapport op te nemen, daar de handel eerder dient beschuldigd te wor den van knoeierij in zake boter, dan de boeren stand en dat de schurkerijen niet op rekening der boeren moeten worden gesteld, m tar cp die van boterknoeiers-handelaren. Alle ingezonden boter van de Nederl. inzending was puik te noemen, en het was moeilijk de beste er uit te xoeken, maar dergelijke beste boter ziet nooit de markt 'De Londensche handelaar (een Nederlander OEEKER siffiis- is immm mD be t. 5 8 1 V 5 >1 RVV'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1