(E1EENTE H HET HlllffllSSHElT ML MFI HX Ell IIHI RIIMli: BLAB W HE j rm B 1881 Z E S-E N-D E R T I G S T E J A A R G A N G. ES De ilijks-Postspaarbank. 1 36 31 A. A. T. ZAT i KDA (i I U I T DE P B R S, ’t Vaderland kan omtrent de invoering van >,00 ror- rt. elia lui- belo te ctrd rde >rdt ijk» ren rrdt 2e i,50 ligd op. tor sen, ong Kje, tuis, en awe ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels,gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 71/, Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. aal. De heer Van Houten heeft onderscheiden amendementen op de rentewet ingediend, thans I bij de tweede Kamer in behandeling. De yoor- Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs yoor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Allo brieven en stukken, uitgave ot redactie betreffende, franco in te zenden. VERGADERING van den Gemeenteraad van Sneek, op Zaterdag 26 Mrt. 1881, ’s namiddags 6 uur. Punten van behandeling: J. Resumtie der Notulen. 2. Mededeelingen van goedgekeurde raadsbe- «lulten, ingekomen stukken enz. 3. Vaststelling kohier hondon-belasting, dienst 1881. 4. Goedkeuring der Rekening van het brand- Advies op een adres van den heer H. Door het hoofdcomité van het Roode Kruis is tot heden ontvangen f82,211,98 Va in den nacht tussehen Zondag en Maandag is, volgens de N. R. Ct., in het gehucht Smeer maas nabij Maastricht een moord gepleegd. Men vond Maandag ochtend het lijk van de wedu we B. met schier geheel afgesneden hoofd on der beddegoed vóór de bedstede liggen. De ooensrebroken kasten bewezen onmiddellijk dat diefstal de drijfveer van dien moord geweest De heer Geselschap, inspecteur van politie te Amsterdam, heeft, naar aanleiding van de uit spraak van ’t gerechtshof, waarbij hij, beschul digd van inbreuk gemaakt te hebben op de vrijheid van een koetsier der Amsterdamsche Rijtuigvereeniging, tot f200 boete werd veroor deeld, ontslag uit die betrekking aangevraagd tegen Mei e. k. Men bericht, dat de ’minister van finantiën, naar aanleiding van de beweging, die voorna melijk in de laatste twee jaren is ontstaan tegen de vigeerende wet op den waarborg en de be lasting van gouden en zilveren werken, twee hoofdambtenaren bij zijn departement belast heeft de verschillende grieven, daartegen aan gevoerd, en de leemten, waarop te dien aanzien is gewezen, te onderzoeken. Irt, Ier- z.v. j ’t Vaderland kan omtrent de invoering van het burgerlijk bestuur in Atjeh meer mededee- len dan de minister van koloniën zelf. Naar ’t E blad verneemt is generaal Van der Heijden, I blijkens particuliere telegrammen, bij besluit van den gcuverneur-generaal van 11 Maart eervol ontheven van zijn betrekking als gouverneur en Yan Atjeh, onder dankbe- Men voorspelt in dezen zomer groote verkie- zingsagitatie en om niet te laat te komen begint de Standaard de vlag reeds te ontplooien. De anti-revoiutionnaire partij zal zich met man en macht bij de stembus plaatsen en waar de R-Catholieken haar de hand willen reiken zal zij die, al is het maar voor korten tijd accepteeren. Later gaan zij dikwerf hun eigen weg. maar voor ééne zaak trekken zij te zamen op voor den strijd tegen de neutrale gemeente-school. Om harentwille zullen zij veel van elkander verdragen. Voor de verkiezing van een lid der Tweede Kamer te Arnhem zijn uitgebracht 1594 geldige stemmen. Gekozen is de heer Ph. W. van der Sleyden (candidaat der liberalen) met 865 stem men. De heer mr. A. P. R. C. baron van der Borgh van Verwolde (cand. der antirev.) had 380 en de heer Enderlein (cand. der kathol.) 300 stemmen. tai-v het I unt I SNEEK25 Maart. Ons departement der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen heeft j.l. Woensdag, met 32 tegen 9 stemmen, die op den heer Bruyn waren uitgebracht, den heer Mr. A. Kerdijk voor het algemeen secretariaat der Maatschappij gekozen. Ook de Kamer van Koophandel en Fa brieken alhier, heeft zich bij uitvoerig en flink gemotiveerd adres, waarbij een duidelijk situa- tie-kaartje is gevoegd, tot de Staten onzer pro vincie gewend, op grond van de daarin door de Kamer a.ingevoerde redenen dit college advi- seerende, alsnog te besluitentot het maken van een kanaal met jaagpad van uit de Wijmerts, bij de Wijnsloot, in rechte richting loopende tot de Kaudumervaart en vervolgens tot Stavoren of van. een kanaal met jaagpad, uitgaande van Hëeg, buiten de meeren om, tiaar Stavoren. Voor den dienst der Rijkspostspaarbank zijn t>. a. in onze provincie aangewezen: de hulpkan toren der posterijen te Kollutn, Rauwerd, Sta voren en IJlst. OVERZICHT. Eindelijk is aan de onzekerheid, die in de laatste dagen ten opzichte van Transvaal heerschte, een einde gemaakt. Gladstone deelde in het Lagerhuis mede, dat er een vergelijk met de Boeren was getroffen en deze de hun door Engeland aangeboden voorwaarden in substantie hadden aangenomen. Met daverende toejuiching, vooral van de zijde der radicalen, van wie de .- - Transvaal-beweging in Londen is uitgegaan, werd de voorspelling, dat hij nog na jaren zal worden 1,00 S 1,00 ),00 3e oer v jh militair bevelhebber F tuiging voor zijn aan land en Kouing bewezen I tronwc diensten. Het ontslag dus is niet ge- schied op verzoek. Integendeel, uit dit en vroe- gere berichten moet het blad opmaken, dat het kwam onverwacht en ongewenscht; ongewenscht rd bestuur ltn. noodig achtte, ard. I f15 6 A 180 Generaal Van der Heijden had aan den gou- I verneur-generaal verlot gevraagd om zich naar Padang te mogen begeven, ten einde den nieuw- I benoemden gouverneur-generaal, den heer ’s Ja- y. cob, bij diens aankomst aldaar te kunnen ver- welkomen. 1 it verlof is generaal Van der Heijden geweigerd. „Met verlangen, aldus besluit het. blad, zien zeker velen naar nadere inlichtingen van regee- ringswege omtrent de verrassende tijding uit, ook om een behoorlijk verband te kunnen bren gen tussehen deze drie feiten: October 1879, terstond na het optreden van de nieuwe regee- M rin«> verleanen der koninklijke machtiging om f het burgerlijk bestuur in Atjeh in te voeren; I 29 September 1880 verklaring van den minister vau koloniën, dat aan overhaaste invoering van s een burgerlijk bestuur, gelijk sommige Kamer- J leden vreesden, in een land, dat daarvoor nog r niet geschikt is, door de Indische regeering niet L gedacht wordt; 11 Maalt 1881 invoering van het burgerlijk bestuur, tegen de meening van zeer vele deskundigen in, welke maatregel zóo onverwacht is, dat hij allen hier te lande, die op de hoogte der Atjehsche aangelegenheden zijn, misschien de regeering zelf wel, volkomen heeft verrast.” eh.) eeg. te te te .ant md. R wezen over 1880. 15. Joustra aan Gedeputeerde Staten. har- ■f en zv. itra, erdi itje, 1 urd, eide laas Onder bovenstaanden titel heeft de directeur van genoemde inrichting, de heer Mr. A. Ker dijk, een klein geschriftje het licht doen zien, waarin op duidelijke, voor ieder bevattelijke wij ze, de werking en het nut van deze voortref felijke inrichting wordt uiteengezet. Na 1 April zullen aan alle postkantoren, alsmede aan die hulpkantoren, die voor den dienst der rijks- postspaarbanken geopend worden, exemplaren van dit geschrift in toereikenden getale verkrijg baar zijn, zoowel voor belangstellenden als voor hen, die genegen zijn, het geschrift in hun kring te verspreiden. Van onzen kant gaarne willen de medewerken om het onder veler oogen te brengen, voldoen wij gaarne aan het verzoek van den schrijver, door het geschriftje in zijn geheel in onze kolommen op te nemen. 1 April, de dag waaraan voor het Nederland- sche volk een belangrijke geschiedkundige her innering verbonden is, heeft nieuwe beteekeni» gekregen, nu het den Koning behaagde, dien dag aan te wjjzen voor het in werking treden van de rijks-postspaarbanken niet gewaagd is De grensscheiding tussehen Nederland en Bel gië loopt dwars door de Smeermaas, en de moord had op het Belgisch gedeelte plaats. Niette min was de vermoorde en zijn vermoedelijk de moordenaars Nederlandsche Limburgers. De wed. B. dreef een ijzerhandel en tegelij kertijd een herberg. Zondag avond ontving zij nog laat het bezoek van drie landslieden, even als zij van het stadje Sittard* herkomstig. Die drie kerels, zekere S., gewezen soldaat, en de gebroeders R., vagebonden, zonder tehuis, ver lieten schijnbaar het huis der weduwe, na er lang in de gelagkamer gezeten te hebben. Zij schijnt de onvoorzichtigheid gehad te hebben zich niet te overtuigen dat zij werkelijk haar woning verlieten. Daar er verder geen gasten meer aanwezig waren, ging zij eenige oogen- blikken daarna hare woning sluiten en deelde aan een buur of voorbijganger het ontvangen bezoek mede. Men vermoedt dat een van dat drietal zich heeft laten insluiten en daarna zijn makkers den toegang heeft verschaft en dat zij daarop hun afschuwelijke daad hebben verricht toen de weduwe rustig sliep. De vrouw be woonde alleen het ruime huis. De Maastrichtsche en de Belgische maréchaus sees zijn onmiddellijk uitgetrokken om de ver- mó Melijke daders in handen te krijgen. Een dezer laatstenis opgespoord en gevangengenomen. De schrik te S. is algemeen, te meer daar de moord in een dichtbevolkte straat heeft plaats gehad. De vermoorde was algemeen geacht De gevatte dader moet zijn misdaad reeds heb ben bekend. deze mededeeling door het Lagerhuis begroet. Gladstone deelde daarop de voor waarden zelf mede. Zij luiden als volgt 1. de suzereiniteit van de Koningin over Transvaal wordt door de Boeren erkend 2. aan de Boeren wordt volledig zelfbewind verzekerd voor alles, wat hun binnenlandsche aangelegenheden betreft 3. het bestuur der buitenlandsche aangele genheden van Transvaal blijft aan Engeland; 4. in de toekomstige hoofdplaats van Trans- vaal wordt een Engelsch resident aangesteld; 5. de koninklijke commissie bestaat uit sir Hercules Robinson, gouverneur van de Kaap kolonie, sir Evelyn Wood, opperbevelhebber in Natal, en sir Henry de Villiers, opperrechter te Kaapstad 6. deze commissie zal bepalingen opmaken tot bescherming van de belangen der inboorlin gen en schikkingen betreffende de grensaange- legenheden 7. de commissie zal overwegen of wellicht eenig gedeelte, en welk, binnen een zekere grenslijn oostelijk van Transvaal zal worden af gescheiden 8. de Boeren trekken zich terug van Langs- nek, en keeren naar hun haardsteden weder; 9. de Britsche garnizoenen blij ven in Trans vaal tot na afloop der definitieve regeling 10. daar de Boeren zich verbinden tot uit ééngaan, belooft Wood dat hij niet voorwaarts trekken zal, noch oorlogsvoorraad zenden naar de garnizoenen. Het schijnt dat beide partijen het eerst op het laatste oogenblik over deze voorwaarden zijn eens geworden, immers in het telegram, voorko mende in ons vorig nummer en nagenoeg woordelijk dezelfde vredesvoorwaarden bevat tende, werd nog melding gemaakt van een krach tig verzet der Boeren tegen een der Engelsche voorwaarden, waarschijnlijk eene militaire de monstratie te Heidelberg betreffende. Men dacht toen, dat eene verlenging van den wapenstilstand met twee maanden, nog waarschijnlijk was. In- tusschenwelke punten bij de Boeren op de meeste bezwaren stuitten of welke verdere voor waarden Engeland nog had willen stellen, zal eerst uit nadere berichten kunnen blijken maar aan eene vreedzame oplossing valt thans zeker niet meer te twijfelen. naamste strekking daarvan is een wijziging in den maatstaf, waarnaar de belasting zal geheven worden. Hij stelt voor art. 1 van het ontwerp aldus te lezen Nicolaas K., geagreëerd klerk aan het post kantoor te Zierikzee, is met ruim f3000 uit de kas van dat kantoor spoorloos verdwenen. De politie doet streng onderzoek naar zijn verblijf plaats; vermoedelijk wil hij naar Amerika ver trekken. t OEEKER C< IJRAN X UI XX EX LiXfl BUITENVAK», S' jin- n. XV 0.111 vil V w GUilb vu Vll^G XV OUÖVUIl J VA1£ V VV V11OVX1U omdat generaal Van der Heijden het militair 1--i -• en Z1jn tegenwoordigheid nog in Atjeh noodig achtte, waarom hij het dan ook zijn 11 plicht rekende op zijn post te blijven, totdat de regeering hem daarvan zou ontheffen. iësz, Jtje dv. „Er wordt van de ingezetenen onder den naam van rentebelasting een directe belasting geheven naar hun inkomen, A. uit kapitaal iu portefenille en B. uit lijf renten en andere uitkeeringen, waarop dcor koop, erf stelling of schenking recht is verkregen, en uit geves tigde of altijddurende renten. Onder kapitaal in portefeuille verstaat de wet 1 alle elfecten, hetzij in den vorm van obligation, rentebrieven, aandeelen of loten, en hetzij de rente al dan niet gère geld betaald wordt of de effecten al dan niet geregeld ter beurze verhandeld worden; 2. geldschietingen en commanditie, 3 rentegevende schuldvorderingen, niet reeds onder 1 of 2 begrepen, onverschillig of de rente afzonderlijk bedongen dan wel iu de aflossing verscholen is, en of de schuldvorderingen al dan niet zijn verzekerd door pand, scheepsverbond, bodemerij, hypotheek op goederen, binnen of buiten het rijk, borgtocht of andere wijze 4 contante gelden, coupons en andere niet rentege vendo sohuldvörderingen; alle voor zoover het bedrag daarvan voor de bel?gging op een der in de Voor gaande notnmers aangewezen wijzen bestemd is. Het inkomen uit kapitaal in portefeuille wordt geach’ vier ten honderd te bedragen van de waarde van het kapitaal, na aftrek van de gelden, die de belasting schuldige tegen rente, disconto of winstaandeel van anderen in gebruik heeft. De renten en uitkeeringen, in het eerste lid sub B van dit artikel bedoeld, worden door den daarop recht, hebbende tol haar jaarlijksch bedrag als inkomen gere kend en mogen door degenen, die ze verschuldigd zijn, tot datzelfde bedraz van bun inkomen uit kapitaal in portefeuille worden afgetrokken.” (Zie te gram.) /i i 1 6 I 0

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1