GEHEEKTKffl HET IK l(0\DISSH11 1 dill 11DWEM-BLAD VOORDE I Z E S-E N-D E R T I G 8 T E JAARGANG. 1881. No. 26 mt(- 7 WOENS D A€J 30 MAART. •A de Bruijn. (Zie telegram). BlïAEVLAAr). C IT E AL A» D, I In *t Venloosch Weekblad schrijft de heer Haff nians iet 2 J. van DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. 25 Maart 1881- Gedenkwaardige dag in de geschiedenis van i Nederland. Art. 1 der rentebelasting mot 52 tegen 30 «temmen aangenomen. Hiermede is in beginsel beslist, dat het roerend kapitaal zal belast wor- I den. Het aloude privilege der rijken begint te J braken. Straks valt de boom. Vooraf amendement-van Houten verworpen Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave ot redactie betreffende, franco in te zenden. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, Gelet op art. 8 der gemeentewet; brengen ter kennis van de ingezetenen, dat de verkiezing voor één lid van den Gemeente raad zal plaats hebben op Woensdag 20 April e. k. en «en eventueele herstemming op Maan dag 2 Mei d. a. v. Sneek, den 29 Maart 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. Door curatoren in den staat van kennelijk on vermogen van den ontslagen notaris J. T. de Haan, vroeger wonende te Wolvega, is de ba lans aan den rechtercommissaris aangeboden. Het actief omvat onroerende én roerende goe- Het tekort, door den geagre eerden klerk K. aan het postkantoor te Zierikzee in zijn kas achtergelaten, bedraagt niet f3000, maar f321. De bedoelde persoon bevindt zich reeds in hechtenis. Het is gebleken dat ’de kelner Vernimme die een paar maanden geleden de dochter van den hotelhouder Ulrich in de Warmoesstraat te Amsterdam heeft vermoord, voor een. paar jaar gepoogd heeft zijn toenmalige beminde Agatha O. in het Haagsche bosch te verworgen. Hij dacht zelfs, dat hij in zijn voornemen geslaagd was, maar het meisje kwam tot zichzelve en verried onbegrijpelijkerwijze niets van de zaak totdat de moord in de Warmoesstraat haar ein delijk deed spreken. Vernimme bekende dien aanslag te hebben bedreven. KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, brengen ter kennis van de ingezetenen, dat het Kohier van belasting op de binnen deze gemeente gehouden wordende Honden, voor het jaar 1881, door den Gemeenteraad den 26e dezer maand is vastgesteld en thans gedurende den tijd van 8 dagen, te rekenen van af den 30 Maart e. k., ter Secretarie voor een ieder ter inzage zal liggen dat binnen dien termijn recla mes tegen dat Kohier, op ongezegeld papier, bij Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland kun nen worden ingediend. Sneek, den 29 Maart 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7’^ Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij dea Uitgever. OVERZICHT. De Conservatieven in Engeland zijn alles dat hij, ondauks het besluit met 44 tegen 37 stemmen. De zes Limburgers stemden tegen. Hadden zij voor gestemd, dan werd de wet ingetrokken. De Limburgers hebben het dus gedaan. Zij mogen zich aan de lucht vasthouden. Daar zal oen storm opsteken. In de Prov. Gr on, Gt. is de mededeeling ge daan, dat de Minister van Financiën aan de Limburgers concession zou hebben gedaan tot redding der rentebelasting. De aard der concession werd niet vermeld; het Venl. Weekbl. van 19 Maart geeft nu, naar het D. v. Z.-H. opmerkt, de oplossing. „Afschaffing van den zeepaccijns en vermindering van den zoutaccijns (voor de helft, zegt men) zijn door den Minister beloofd. Als lid van de Twèede Kamer treden dit jaar af in het hoofdkiesdistrict: Zuidhorn: mr. E. J. J. B. Cremers; Ap- pingadam: J. Schepel; Winschoten; mr. H. Goeman Borgesius; Assen: mr. L. Oldenhuis Gratama; Leeuwarden; S. Hingst; Sneek: dr. W. H. Idzerda en mr. S. Wybenga; Dokkum: jhr. mr. J. F. van Humalda van Eysinga; Zwolle: jhr. mr. J. A. Sandberg; Almelo: H. A. Insinger; Deventer: mr. A. van Delden; Zutphen: mr. L. E. Den ting.; Arnhem: Ph. W. van der Sleyden; Nijmegen: mr. C. J. A. Heijdenrijck Tiel: mr. H. J. Dijckmeester; Amersfoort: m. Hl. baron MackayHilversumA. baron Schimmelpenninck van der Oije; Utrecht: jhr. mr. J. RöellHoornmr. W. K. baron van Dedem; Alkmaar:*.mr. W. van der Kaaij; Haarlemmr. C. J. F. MirandolleAmster dam: jhr. mr. J. W. H. Rutgers van Rozen burg, P. H. Holtzman, W. A. Froger en mr. J. P. R. Tak van PoortvlietLeidenJ. II. Dohner; -Gouda: mr. M. Bichon van IJssel- mondeDelftA. M. Schagen van Leeuwen Rotterdam: W. A. Viruly Verbruggeenmr. J. van Gennep; ’s Gravenhage: mr. R. J. graaf Schimmelpenninck van Nijenhuis; Dordrechtmr. G. M. van der LindenGo- rinehemH. SeretMiddelburgmr. D. van Eek; Goes: J. P. Bredius Jr.Zierikzee J. J. van Kerkwijk; Breda: dr. H. J. A. M. Schaepman; Tilburg: mr. B. M. Bahl- man; Zevenbergen: mr. R. van der Werk; Eindhoven: mr. A. J. H. van Baar; Roermond: mr. H. F. Lambrechts; —‘Boxmeer: mr. J. H. L. Haffmans’s Boschmr. J. G. deren, door curatoren ingecasseeide gelden, hypothecaire en voor solied aangenomen vor deringen op ruim 230 debiteuren, tot een ge- zamelijk bedrag van f186,000. De dubieuse en insolide vorderingen beloopen ruim f250,000, terwijl tot een bedrag van f 100,000 de bewijzen van inschulden in handen van derden berusten. Tegenover dit actief staat een bekend passief van bijna f 640,000, met een getal van 317 crediteuren. Tengevolge van de gedrukte prijzen der hypothecair verbonden vastigheden, van den onzekeren uitslag der tegen en door de curatoren gevoerde procedures en met het oog op de vele verwikkelingen in dezen boedel, is vooralsnog van de slot-uitkomst weinig met zekerheid te zeggen. UITDETWEEDEKAMER. De interpellatie van den heer van Rees over Atjeh heeft gister (Maandag) plaats gehad. Op zijne vragen antwoordde de, Minister van Ko loniën, onbekend te zijn, of generaal van der Heijden na de benoeming van den hoer van der Hoeven nog militair gezaghebber is; dat de nieuwe Gouverneur-Generaal niet Atjeh zal aan doen; dat deze de vóór zijn vertrek genomen maatregel niet kende en deze hem door den Mi nister naar Suez is getelegrafeerd; dat de Re- geering niet wist, dat de aftredende Gouvor- neur-Generaal vóór zijn aftreden den maatregel zou nemen; dat die maatregel echter niet on verwacht is, daar alle voorbereidende maatrege len waren genomen en generaal van der Heij den zelf de invoering van het civiel bestuur nut tig achtte; dat de Regeering de invoering nood- zakehjk ac;ht, wegens onvoldoend burgerhjk be- Btaur’ en. .rechtswezen, en dat zij er geen onge legenheid van vreest De heeren Keuchenius en Rutgers waren door het antwoord niet voldaan en wezen er op, dat de invoering van het civiel bestuur in strijd was met vroegere verklaringen van den Minister, terwijl zij en de hoer de Casembroot de Regee ring verantwoordelijk stellen voor den genomen maatregel. Heden voortzetting. SNEEK29 Maart. Met genoegen vernemen wij uit achterstaande annonce, dat de van wege het dept. Sneek der. Neder l. Maatschappij ter bevordering van Nij verheid uitgeschreven Tentoonstelling v. voor werpen van Kunst en Smaak, toegepast op hui- selijken arbeid, voldoende ondersteuning en me dewerking mocht ondervinden om haar met hoop op succes te kunnen laten doorgaan. Intusschen heeft de commissie alsnog opgemerkt, „dat zich hier en daar voorwerpen bevinden, waarvan het te betreuren zou zijn, als ze niet werden inge zonden, waarom zij ieder ingezetene nogmaals uitnoodisd daarvan aangifte te doen.” Wij hopen, dat daaraan alsnog door velen zal worden voldaan, opdat de deelneming zoo algemeen en de réussite zoo flink mogelijk worde. Zijn wij goed ingelicht, dan is de opening der Tentoonstelling bepaald op 15 April e. k. en zal zij dien dag en op de beide volgende dagen toegankelijk, worden gesteld tegen 50 Cent de persoon; den 18en vrij-entrée voor de werk lieden en hunne families; den 19 tot en met 23 tegen 25 en den 24en ad. 10 Cts. per per soon. Voorts is in beginsel besloten tot het organi- seeren eener verloting van aan te koopen voor- werpen, waarvan nadere mededeeling zal wor den gedaan. Tot slot van de gedurende dit winterseizoen gegeven Concerten, stelt de heer Jac. Velds zich voor den muziekliefhebbers Vrijdag e. k. nog een genotvollen avond te verschaffen. Met me dewerking van den hier zoo gunstig bekenden dilettant Jhr. E. en de artisten J. Dado en Koopmans uit Groningen en Zwarts uit Leeu warden, wenscht onze talentvolle stadgenoot als dan nog een Concert te geven, dat aan de leden der Concertvereeniging alhier tegeneen geringe geldelijke opoffering tot dekking der kosten, eh voorts aan alle liefhebbers van degelijke muziekeen uitstekend kunstgenot belooft. Het programma toch zie achterstaande an nonce is met zorg gekozen en dat de uit voering daarvan uitstekend zal zijn, daarvoor waarborgt ons de namen van bovengenoemde medewerkers, en die van den Coucertgever zelf in de eerste plaats. Wij vertrouwen dan ook dat een flink bezoek den heer Velds op nieuw de overtuiging zal schenken, dat men hier niet maar alleen zijn talenten weet te waardeeren, maar ook op prijs weet te stellen zijne vele en velerlei bemoeiingen op muzikaal gebied hier ter stede. Tegenover de leus „vrede en eer!” die Bea consfield toegeroepen werd na den' gelukkigen afloop van het Berlijnsche congres, roept de op- positie-pers thans „vrede en schande” naar aan leiding van het einde van den oorlog in Trans- vaal. De vrienden van Gladstone hebben echter een andere leus gevonden en spreken van „vredo en gezond verstand”, een leus, zegt de Köln. Ztg., die Gladstone’s werk in alle opzichten kenmerkt. De Trans va al sc he Boeren hebben in den ochtend van 24 dezer hun kamp in den noorde lijken hoek van Natal opgebroken. Omstreeks 3000 man zouden den terugtocht aannemen, waarbij 250 man ongeregelde troepen, allen to paard en met 150 wagens. Van zieken was volstrekt niets te bespeuren, zoodat de daarom trent in omloop gebrachte geruchten blijkbaar verzonnen waren. Voor dat zij aftrokken stelden zij zich op in carré om generaal Wood en zijn staf te ontvangen als een demonstratie voor En geland. Toen overschreden zij de grenzen en kwamen in Transvaal terug, waar zij tot heden blijven kampeeren om daarna huiswaarts te keer en. Volgens een depeche der Standard waren de Boeren alles behalve tevreden met de vredes voorwaarden. Eenigen verklaarden weder te willen vechten, wanneer de commissie land aan Transvaal ontnam. De ontevredenen protesteer den ook tegen het blijven der Britsche garni zoenen. De algemeene stemming bij de Boeren was ongunstig en geen hunner acht zich jegens Engeland tot eenige dankbaarheid verplicht. Joubert heeft alle t moeite gehad om hen over te halen tot vrede. Ook zijn zij misnoegd over het stellen der quaestie betreffende de inboor lingen, zij beweren, beter dan de Engelschen, de inboorlingen te kunnen controleeren en bij machte te zijn om zich tegen hun naburen te verdedigen. De correspondent acht zich verzekerd, dat de Boerenregeering evenzeer zal mislukken als de vorige en dat de positie der Engelschen in de Transvaal, zoo niet in geheel Zuid-Afrika, on dragelijk zal worden. Brand had hem gezegd, dat de overeenkomst niet zou zijn tot stand ge komen met andere personen dan Wood, dien de Boeren kennen en achten. Deze generaal heeft Langsnek bezocht en de positie aldaar min der sterk bevonden dan hij had verwacht. On der zijn eigen troepen heerscht een verdrietige stemming. De Engelschen zagen tot hun leed wezen, dat er onder de Boeren waren die En- gelsche wapens hadden en Engelsche uniform stukken droegen. j De koninklijke commissie maakt terstond een begin met hare taak, die haar wegens het wan trouwen der Boeren moeilijk zal vallen.’ De liberale partijen hebben Donderdag in den Duitschen Rijksdag een overwinning behaald, waarvan hun bladen hoog opgeven. Met 183 tegen 45 stemmen (in hoofdzaak die van het centrum) werd het voorstel der begroötings-com- missie, in zake de kosten der inlijving van Al tona bij het tolverbond, aangenomen en dus be paald, dat voor de bestrijding van die kosten, voor zoover zij niet door de daarbij betrokken Bondstaten worden gedekt, de goedkeuring van den Rijksdag wordt vereischt. De Independance acht deze overwinning der liberale partij, ondanks het onbeduidende der zaak zelf, van groote beteekenis, daar zij dui delijk aantoont, dat de Rijksdag niet geneigd is zich aan Bismarck’s dictoriale bevelen te onder werpen. Of de rijkskanselier zal toegeven is moeilijk te zeggen, doch te Berlijn meent men, 11 "L 22 J 1 L -L 1-1*1 i - van den Rijksdag, MEEKER WI RAVT 53^saa j I I I I I -w-» z-m TV 1 -i AUUUAl^XK Vü ZiCggUAl, UUUA1 Vt? I - beaalve tevreden over het beloop van zaken in Zuid-Afrika.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1