(MFI ,W EI HET MfflSSffilT SU LK. Het M ill iet 01Ö Bnw WBBStllis. c No. 27. Z E S-E N-D ERTIGSTE JAARGANG. 1881. Bijks-Postspaarbank. WELKOM. 3. Ja, Wat goeds door haar is gewrocht, hoeveel schoons Na ’t zingen van dit nummer trad de heer Mr. D. Alma, president van de feestcommissie op en hield Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. feestelijk samenzijn op den gedenkwaardigen avond van 29 Maart 1881 niet alleen getuigd heeft van vreugde en opgewektheid, maar dat op dien avond de grondtoon van aller hart is geweest: Vooruit is de weg van het leven! Hier ook bloeit met groenend loover Eene spruit van ’d eed’le plant Menschenliefde, vrucht van godsdienst Sieraad van het Vaderland. Ja, zij bracht drie honderd zomers Hier de schoonste vruchten voort. Heil ons, dat geen storm of onweer Haar in haren groei verstoort 1. Welkom zij U toegezongen, ’t Is ons goed U hier te zien, En u in het lied der vreugde Onzen heilgroet aan te biên; U, die steeds met goede zorgen Onzer aller schreden leidt, U ook danken wij deez’ feestdag, Ons zoo liefdevol bereid. 2. Daarom is het, dat wij blijde Hoogtijd vieren op deez’ dag Die drie honderd jaar geleden, ’t Teeder spruitje planten zag O, dat ieder dankbaar deele In de vreugde van ons feest Dat het rein genot moog’ schenken, Naar het hart en naar den geest. geefsche wandeling. De Directeur voornoemd, ENGELHART. VERGADERING van den Gemeenteraad van Sneek, op Zaterdag 2April 1881, ’s voormiddags 12 uur. Punten van behandeling: 1. Resumtie der Notulen. 2. Medcdoelingen van goedgekeurde raadsbe sluiten, ingekomen stukken enz. 3. Behandeling van reclames tegen den Hoofdelijken Omslag, dienst 1881bij Gedepu teerde Staten ingediend. We behoeven niet te vermelden, welken in druk deze schoone rede maakte, ’t 'Was een woord, met zooveel gevoel en opgewektheid uit gesproken, dat de redenaar in het applaus bet krachtigste bewijs vond, dat hij uit het hart tot het hart gesproken had, en wel verdiend waren de woorden van dank, door onzen waardigen Burgemeester geuit, waar hij den heer Alma zijne hulde betuigde voor zij ne toespraak, in het bij zonder, waar hij de belangen der stichting aan de wel willende zorg van het gemeentebestuur had aan bevolen. Hij van zijn kant gaf de verzekering, dat de bloei van het Old Burger Weeshuis vu rig door hem werd gewenscht en zou worden bevorderd. Een tweetal liederen volgde hierop, die met smaak en gevoel voorgedragen werden. Sneek gebeneficieerden geworden. Thans troont hier de ware verdraagzaamheid en openbaart zich de liefdadigheid in baar heer- lijksten vorm. Aan alle kinderen zonder on derscheid wordt zooveel mogelijk het gemis van hunne ouders Verzacht en vergoed. Dat gelijk recht is de hoeksteen van het gesticht en kan niet nalaten de heerlijkste vruchten af te werpen. Een gevoel van dankbaarheid moet daarom de harten der verpleegden bezielen, voor wie zooveel gedaan, is en nog gedaan wordt door Voogden en Voogdessen, door Vader en Moeder, door Leermeestersdie allen hunne beste krachten inspannen voor het heil van die allen, aan wier ontwikkeling en vorming zij werken. En die taak, zij is niet gemakkelijk, waar kinderen van zoo verschillend karakter, zoo verschillend van jaren en afkomst samen zijn. Maar al is die taak zwaar, toch wordt ze licht, waar men zich het heerlijke doelvoor oogen stelt, om aan de kinderen het gemis hun ner ouders te vergoeden. Blijft, zegt 8., hen vermanen en op voeden met kalmte, hartelijke liefde en verstandige gestrengheid, zoo zullen eenmaal de namen van vader en moeder en on derwijzers met dankbare herinnering door het nageslacht in de gedenkboeken van dit gesticht worden gelezen. Hierop richtte de S. zich meer bepaald tot de'’ gekoesterd; dan zal de toekomst leeren, dat het verpleegden zei ven. Hun voegde een juichtoon, voor hen moet de 29 Maart 1581 onuitwisch- baar in het geheugen zijn geprent, als de dag waarop voor het eerst het toevluchtsoord werd geopend, waar ze tot deugd, tot godsvrucht, tot waarachtig geluk worden opgeleid. Hun voegde die innige overtuiging, dat alles, wat gedaan werd, strekte om hen later in de maatschappij als nut tige leden te doen optreden. Die overtuiging moest hen aarisporen tot tevredenheid in hun lot, tot dankbare erkenning van al de moeiten, die aan hen werden besteed, van al de voor rechten, die zij bezaten, boven zoovele andere gestichten. En al mocht op het feest geen wan klank worden gehoord, toch eischte de waarheid te vermelden, dat niet allen altijd even dank baar die zegeningen waardeerden, altijd spraken van hun recht. Die gedachte, zegt 8., leidt tot onverschilligheid, eenzijdigheid en eigenwijsheid en levert eene bijdrage tot de allertreurigste levensbeschouwingen, en daarbij wordt vergeten, dat tegenover rechten ook verplichtingen bestaan. Van geen van allen verlangde S. een woord van ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7 */2 Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. Ter voorkoming van nutteloos tijdverlies, neemt de Directeur van het Postkantoor de vrijheid, aan diegene, welke voor het eerst inlegger der Spaarbank wenscht te worden, vóóraf een for mulier in blanco, ’t welk door den belangheb bende ingevuld en onderteekend moet worden, van het kantoor te doen af halen; het niet be kend zijn met het nommer van het huis en de straat, altemaal zoowel in het Stamregister, als in het uit te reiken spaarboekje in te schrij ven, veroorzaakt den inleggers steeds een ver dank, maar wel verlangde hij, dat de dankbaar heid zich openbaarde in daden. Met een krach tige opwekking tot liefde en eensgezindheid, tot gehoorzaamheid aan Vader en Moeder, tot dank baarheid aan God, besloot de redenaar zijne aan spraak tot de kinderen, èn richtte zich daarop tot het Edel Achtbaar Bestuur der gemeente; dankende voor diens gewaardeerde mede werking, vragende voortdurend vertrouwen, waar de voogden zich met het beheer der stichting belast zagen. Mochten dan ook soms inzichten en meeningen verschillen, de grondtoon van beider streven zal daarom toch dezelfde zijn,- waar ieder voor zich het waarachtig belang van het gesticht voor oogen heeft. Ook de gemeente Sneek noemde de redenaar driewerf gelukkig met eene stichting als het Old Burger Weeshuis. Haar wenschte hij toe, dat die grootsche stichting voortdurend de belang stelling en waardeering mocht ondervinden van allen, wien het lot der weezen ter harte gaat. De Bestuurders zullen steeds naar meerdere vol making streven. En daartoe is er gelegenheid te over. Do zaak der weezenverpleging is in den laatsten tijd een voorwerp van nauwgezette be schouwing geworden. Overal doen zich stem men hooren, die de weezen terug willen ge ven aan het huisgezin, waar ze een vriendelijk en gezellig „tehuis" zullen vinden, waar zij hun ne jeugd genieten kunnen en het hart zich vrij uitstorten kan. Dat is een grootsche taak, dat is een edel doel, dat is een heerlijk streven. Voogden en Voogdessen noemt Spr. gelukkig, die in zulk een richting des tijds leven. Thans het woord tot Vader en Moeder rich tende, vraagt hij van hen die hulp en dien steun om te trachten dit Gesticht meer en meer te doen beantwoorden aan wat het bij mogelijk heid voor de verpleegden zijn kan. Ook den wakkeren Secretaris-Boekhoudor en den onder wijzers werden die belangen krachtig aanbevolen. Zoo was deSpreker aan het einde zijner rede gekomen. Was hij begonnen met te vermelden, wat op 29 Maart 1581 was voorgevallen, hij hoopte, dat allen de Eendracht der Vaderen zouden na volgen met waardeering van elkanders ziens wijze, meeningen en levensrichtingen. Dan kon den allen niet slechts den blik vreugdevol ach ter zich slaan, maar ook hoopvol vooruit, om dat, waar de dichter zingt: „In ’t Verleden, ligt het Heden,” hij er onmiddellijk op volgen laat: „In het Nu wat worden zal.” Daarom allen de hand aan den ploeg op het veld, waar nog zoo veel valt te doen. Allen de beste voornemens door haar zijn gedroogd, hoeveel sterfbed den door haar zijn veraangenaamd en verlicht, hoeveel moeders en vaders er waren die l ij hun heengaan van de wereld hunne onverzorgde panden onder veilige handen zagen overgebracht en met een glimlach op de lippen gerust de oogen sloten neen, wij wagen het niet dat alles te schetsen 29 Maart 1581 is een eeuwig gedenkwaardi ge dagniet alleen voor weezen van vroegeren en lateren tijd, ook voor de gemeente Sneek Geen wonder, dat A oogden en Voogdessen be sloten op eene waardige wijze de herinnering daaraan te herdenken en voor de tegenwoordige verpleegden dien dag onvergetelijk te maken, opdat ook in het gedenkboek huns levens reeds vroeg eene schoone bladzijde zou worden ge schreven. Eene commissie uit de Voogden, gesteund door de-welwillende medewerking van Vader en Moeder van het Gesticht en een tweetal onder wijzers dezer gemeente, aan de inrichting werk zaam, bereidde alles voor tot eene eenvoudige, maar toch waardige viering. Een der zalen werd op keurige wijze door den heer C. Koore- vaar met groen en vlaggen versierd, een klein tooneel opgericht en ziedaar de gewone jongens kamer in een feestzaal herschapen. Zoo naderde het uur der feestviering. Alle weezen in het gesticht en in deze gemeente bij anderen verpleegd, wachtten op hunne plaatsen gezeten de opening af. Daar klonken de vroo- lijke tonen der muziek; Voogden en Voogdessen treden binnen, Vader en Moeder zijn reeds te midden van de schaar; enkele genoodigden, waaronder Hoeren Burgemeester en Wethouders met den Secretaris der gemeente, benevens eeni- ge Oud-voogden, plaatsen zich op de hun aan gewezen stoelen en het eerste feestlied wordt aangeheven. Wij meenen dat eerste nummer te moeten afschrijven 29 MAART 1881. In het leven der volken komen dagen voor die met onuitwischbaar schrift in het gedenk boek van hun bestaan zijn aangeteekend dagen, die eene zoo aangename, maar ook zoo diepe herinnering hebben achtergelaten, dat ze niet dan met eerbied worden herdacht en waarvan het noemen alleen de reinste gewaarwordingen hernieuwt of verlevendigt. Dan nemen de stem men uit het verleden als het ware vormen aan, die ons vriéndelijk lachend de schoonste beelden voor den geest tooveren en ons 'terugvoerer tot tijden van zegepraal en glorie, van bekroonde vol harding na bangen strijd. Ook het leven van den enkelen mensch kent ze, die dagen, toen onze liefste wenschen wer den vervuld, onze stoutste verwachtingen be- t kroond, onze zoetste hope verwezenlijkt, ja soms onze droombeelden werkelijkheid werden. Wie kent ze niet die oogenblikken van innig genoe gen, van zalige voldoening, van reine vreugde, van waarachtig levensgeluk, die wel tot het ver leden behooren, maar zich nog gedurig- aan on zen geest opdringen, als wilden ze onzen levens- weg, die soms zoo moéielijk te bewandelen 's verlichten met den glans hunner lieflijkheid en ons bemoedigen in het voorttreden op onze baan En zou dan het Old Burger Weeshuis alhier, dat een zoo schoon verleden achter zich heeft, i niet met innig welgevallen terug mogen zien op den 29 Maart 1581, toen het eerst zijne grond- slagen werden gelegd, teen het eerste 12tal wee zen toevertrouwd werd aan de leidende en be hoedende zorg van mannen, die begrepen, dat de weldadigheid hare schoonste taak vervult, en haren heerlijksten triumf viert als ze hare be schermende hand over weezen uitstrekt en als een weldoende engel zegenend hare vleugelen uitbreidt over die ongclukkigen, die van vader en moeder beroofd, zonder de steunende, red dende hand van waaraehtige menschenvrienden ten prooi zouden zijn aan ontbering, verwaar- lóozing, ellende? Ja, in het gedenkboek van die stichting is 29 Ij Maart 1581 de gedenkdag bij uitnemendheid. Wat goeds door haar is gewrocht, hoeveel schoons aimn, pwsiueuu vanuuictiöbvumimssie op en mem I door haar is tot stand gebracht, hoevele tranen eene korte rede. Een hartelijk „welkonl” klonk al dadelijk allen aanwezigen tegen op het kin derlijk feest, dat allen hier samen bracht, een feest, gewijd aan den dag, die het 300-jarig bestaan der weldadige instelling van het Old Burger Weeshuis herinnert. De redenaar wenschte niet een historisch verhaal van de drie eeuwen, die henènvlogen, te geven, alleen een kort, opwek kend woord te doen hooren. Als uitgangspunt nam hij 29 Maart 1581, toen „Burgemeester en Schepenen en Raden der stad Sneek op den Raadhuise vergaderd, eendrachtelijk van den Raadhuise na het Kruize-Broeders Klooster zijn gegaan en aldaar hebben ingebracht de eerste twaalf weeskinderen.” Daar ligt, zegt 8. iets hartelijks in, dat de magistraat van die dagen zelf de weezen ter plaatse heeft geïnstalleerddat was een goed begin voor eene stichting, die thans zooveel bloei, welvaart en zegen ondervindt, die nu reeds 98 weezen verzorgt in een gebouw uit- en inwen dig zoo geheel beantwoordende aan zijne roe ping. ’t Is, alsof het gesticht zelf de weezen uitnoodigt om met blijdschap binnen te treden en met dankbare opgewektheid binnen zijne muren te verkeeren. Daar valt, gaat Spreker voort, te roemen en te juichenThans toch zijn alle burgers van OEEKER OIRiV »w ins- a uiitrti: vm: n id took de IB f I i 1 L Z V J. p V

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1