ffllEElTEHIIETlRRRffilSSElBTSHEIi. ES 1II1ERTE1TIE-M.il) HR DE kl 4 I e 1881. No. 29 Z E S-E N-D E R T I G S T E JAARGANG. 1 6 I ZATERDAG I Je U I T DE PERS. ii. een die zijn niet j jfl 'V de 1 J* ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel moer 7 Va Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. do ie m MJ fft n- ti- d. ar des mr. der in ser i Den eersten dag dat de postspaarbank in wer- 1G I 2e )0 Sedert eenige dagen is men op de marine werf te Amsterdam begonnen de Willem Ba- rendsz voor den aanstaanden vierden tocht ge reed te maken. De zeildag is den 7en Mei en de vermpedelijke tijd van terugkomst ’t begin van November. In het reisplan is ook opgeno men het bezoek van Spitsbergen en zoo moge lijk het bevaren der Karazee, ten einde die zee te onderzoeken, Dicksonhaven aan den mond der Yenessei te bezoeken en in Barendsz’ ijsha- ven den gedenksteen te plaatsen. De comman dant zal over het geheele tijdsverloop der maan den Juli en Augustus mogen beschikken om te trachten in Karazee te dringen en genoemd on derzoek te doen. Zooals bekend is, ligt de Ka razee beoosten Nova-Zembla en is die 'zee in de laatste jaren slechts door enkele stoomschepen, bestemd naar de Siberische rivieren, bevaren kun nen worden. king was 1 April werd, naar t Vad. meldt, reeds f 8,911.09 ingebracht door 763 in leggers aan 127 kantoren. Een beter bewijs dat de nieuwe dienst in een behoefte voorziet, is niet te geven. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden fl.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. In 1872 werd er te Rotterdam diefstal met inbraak gepleegd en werd de verdachte, genaamd E., niet gevonden en daarom in het Politieblad gesignaleerd. Eenige weken geleden kwam men tot de ontdekking, dat de vermoedelijke dader te Amsterdam zou zjjn en wel als politie agent. Hoewel hij ter herkenning naar Rotter dam is gezonden, ontkent hij, naar de N. R. C. meldt, de persoon in quaestie te zijn. Een hoedenmaker te Rotterdam is door het kantongerecht veroordeeld tot een boete van f5 of gevangenisstraf van twee dagen omdat hij in den avond van 11 Februari in een achtervertrek van zijn hoedenwinkel aan de Gedempte Bin nenrotte schellak in spiritus (ten dienste van zijn zaak) had doen oplossen, zónder dat hij daartoe vergunning had verkregen van Burg, en Weth. van Rotterdam. In dien avond had aldaar een ontploffing plaats van de blikken bus waarin de schellak in spiritus werd opgelost, tengevolge waarvan een begin van brand ont stond, en de vader en één der knechts van den hoedenmaker zoo ernstige brandwonden bekwa men, dat zij kort 4 daarna overleden. Geen der getuigen kon op de terechtzitting verklaren waar aan het ongeval was te wijten. In een gehouden vergadering van den gemeen teraad van Schiedam, werd door Burgemeester en Wethouders medegedeeld, dat zij ter uitvoe ring van het raadsbesluit van 24 Februari 11. houdende opdracht om, met behulp van de daar toe door hen noodig geachte deskundigen, den gemeenteraad een plan aan te bieden tot den aanleg en de exploitatie van een drinkwaterlei ding voor rekening der gemeente, hiermede heb ben belast den heer H. P. N. Halbertsma, in genieur fe Amsterdam, die. als zoodanig van 1875 tot 1879 bij de waterleiding te Hannover en van 1879 tot 1881 bij die te Groningen is werkzaam geweest. I: d. 15 i I io 7 In ’t jongste nommer van de Vragen Tiji e komt een artikel voor van den heer G. de Bosch Kemper over bet vraagstuk statistiek te onze.it. Na don loop, dien de zaak in de laatste jaren genomen heeft, komt hij tot het resultaat, dat de vereeniging voor de statis tiek op haar aanstaande vergadering een par ticulier instituut voor statistiek in het leven behoort te roepen. De comnissie, door de vereeniging in 1879 belast met liet onderzoek o. a. ook van dit voorstel, had daartegen twee bezwaren, name lijk dat men geil zal moeten vragen, waardoor het aanziea der instelling niet zal worden ver hoogd, en dat het gemis aan gezag, bij zulk een niet-officieel instituut, zijn werkzaamheid met onvruchtbaarheid zal slaan. Die bezwaren telt de heer De B^s h Kemper niet. Geld vragen voor een zaak van wetenschap verlaagt de vra gers geenszins. Bovendien zal het niet onmogelijk zijn subsidie van de regeering te verkrijgen, dat langzamerhand grooter zal kunnen worden, om dat het bureau de departementen van lieverlede van werkzaamheden zal ontlasten. Wat het gemis aan gezag betreft, het gezag, dat tot nu toe de statistiek hier te lande steunde, heeft waarlijk niet zooveel ten goede uitgewerkt, dat men het gemis daarvan zou moeten betreuren. De grootste vijanden die de statistiek heeft zijn onverschilligheid en minachting, en die zijn niet - -- door gezag te overwinnen, maar wel door met amendementen en sub-amendementen. tact te vragen en zich nuttig te maken. I’ 11 KENNISGEVING. NA TIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Sneek, voldoende aan art. 87 der wet op de Nationale Militie van den 19den Au gustus 1861 (Staatsblad no. 72), brengen door deze ter kennis der ingezetenen, dat de tiveede zitting van den Militieraad voor deze gemeente zal worden gehouden te Heerenveen op Don derdag den 21 April 1881, des voormiddags ton 9',, ure. Dat in die zitting uitspraak wordt gedaan omtrent alle in de eerste zitting niet afgedane zaken en omtrent hen, die als plaatsvervanger of nommerverwisselaar verlangen op te treden. Dat alzoo voor dien raad moeten verschijnen 1°. hij, wiens zaak in de eerste zitting niet is afgedaan; 2°. hij, die voor een loteling als plaatsver vanger of als nommerverwisselaar verlangt op io treden» Sneek den 5 April 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. VERGADERING tan den Gemeenteraad van Sneek, kan, volgens den schrijver, het begin zijn 1 van een tijdperk van bloei voor de statistiek. Als de. regeering den toegang tot de bronnen opent, die haar ten dienste staan, en als een oordeelkundige organisatie van de statistiek de verschillende krachten doet samenwerken, kan zulk een bureau, al is het maar particulier, nut tot stand brengen. Men leest in ’t Vad. „Onder de namen en leuzen, waaronder po litieke partijen en fraction zich vereenigd hebben, komen soms zeer vreemde voor. Doch de naam, dien de Stand, thans heeft gevonden voor een deel van de antirevolutionairen, is zeker wel de vreemdsoortigste op dit gebied. „De Stand., die eerst een oproeping heeft ge richt tot alle partijen, wie maar wilden, om bij de aanstaande verkiezingen met de antirevolu tionairen mee te doen op den grondslag van een kieswetherziening, krimpt allengs haar illusien in en komt bij nader inzien tot het besef dat zelfs, als de antirevolutionairen bij ontstentenis van saamwerking, ditmaal weer op eigen terrein zich moeten terugtrekken, veel kans op groote verdeeldheid onder hen zelf bestaat. Het is toch een bekend verschijnsel schrijft zij dat er een groep links en een groep rechts staat, die bedacht is op afscheuring van de antirevo lutionaire partij. De groep links nu wordt het best in herinnering gebracht door de Liggende Os de groep rechts draagt eenhoog-hervormde, juister misschien nog gezegd predikantskleur. De mannen van „de Liggende Os” willen storm- loopen op art. 168 van de grondwethun te genvoeters willen juist van dat uituemendste al ler artikelen het shibboleth maken. „En zoo is het een zich wellicht afscheidend deel van de antirevolutionaire partij reeds ge doopt als „de Liggende Os”, het andere als de dominésgroep. Of de mannen, die zich tot de eerstgenoemde partij rekenen, zich dien naam zullen laten welgevallen, is echter zeer de vraag. De herinnering aan het logement te Utrecht, waar onlangs een partij vergadering dier mannen gehouden werd, is op zieh-zelf niet belachelijk, maar om in de wandeling de partij of de man nen van „de Liggende Os” en bij verkorting misschien „de Liggende Os” zelf genoemd te worden, zal hun minder gepast voorkomen, zoo- dat zij wel waarschijnlijk den door de broeders zoo gracieuselijk toegedeelden partijnaam zullen afwijzen.” De Kamp. Ct., die gewoon is de puntjes be hoorlijk op de ï’s te zetten en gewoonlijk ook niet schroomt flinkweg voor hare opinie uit te ko men, ook al moet zij daardoor vaak harde waar heden doen hooren, dient in haar laatste num mer een even welverdiende als welgemeende oorveeg toe aan de Tweede Kamer over hare slakkerige, onpractisch wijze van werken, waar door zooveel nationale tijd wordt verknoeid. Wij lezen daar „Van de Tweede «Kamer zijn wij gewoon, dat zij de zaken die aan haar overweging worden opgedragen, niet met spoed afdoet. Maar wat nu bij de behandeling der rentewet plaats heeft, is zoover onze herinnering strekt zonder voorbeeld. Niet alleen, dat ieder lid zich bevoegd schijnt te achten om, als ware hij eene financieele spe cialiteit van den eersten rang, over dit onder werp een hoog woord te voeren, maar ieder lid schijnt ook aandeel te willen hebben in de redactie van het ontwerp. Welk een stortvloed van redevoeringen niet alleen, maar ook van Het gevolg zal hoogstwaarschijnlijk zijn, dat de Kamer vóór Paschen niet met deze wet ge reed komt, en na het Paasch-rocès nog eens weer dit onderwerp zal moeten ter hand nemen. En er liggen voor de Kamer nog zoo belangrij ke <wets voordrachten ter afdoening gereedWij noemen slechts de drankwet en het wetsontwerp betreffende het vervoer van pakketten. Deze wijze van werken is inderdaad onhoud baar en onduldbaar. Gewichtige maatregelen van wetgeving, belangrijke verbeteringen in de toestanden van het volksleven worden zoodoende op de lange baan geschoven, en de vooruitgang wordt een slakkengang. Geen hervorming is zoo hoog noodig als eene hervorming in de wijze van werken der Tweede Kamer. Met de wijze van samenstelling der Kamer zou men het desnoods nog kunnen doen, als zij voor de afdoening harer werkzaamheden maar een anderen weg volgde. Van de leden zei ven heeft men, als er geen andere regels worden gesteld, niets te hopen. Zij zijn in dit opzicht on verzettelijk On onver beterlijk. Aan andere parlementen spiegelt onze Kamer zich niet. Het vele dat daar in korten tijd wordt afgedaan (tenzij, als in Engeland, obstructionisme in het spel is), maakt haar vol strekt niet ijverzuchtig. Zij dingt naar de eer de langdradigste en vervelendste van alle wet gevende vergaderingen te zijn. Hoe dikwijls is het reeds gezegd: laat de discussie over aan enkelen, die het onderwerp machtig zijn en gezag hebbenlaat des noods elke partij bij elke wet een of twee woordvoer ders kiezen, die namens haar met de Regeering van gedachten wisselen of de grieven en bezwa ren uiteenzetten. Het blijft aan doovemans ooren gepreekt. Allen blijven praten, al wordt ook hetzelfde vijf, zesmaal herhaald. De behandeling van het strafwetboek heeft getoond, dat er een betere methode bestaat, en dat de Kamer deze betere methode ook kent. Waarom dan niet het reglement van orde ge wijzigd in dien zin, dat voor elke belangrijke wetsvocrdracht zelfstandige commissies van rap porteurs worden benoemd, die voor het grootste deel het werk doen, dat nu in de openbare zit ting moet geschiedenof anders het stelsel ge volgd, in den Duitschen Rijksdag bestaande, waar wetsvoordrachten, die bezwaar ontmoeten, ter onderzoek worden opgedragen aan eene tal rijke commissie, zooveel mogelijk uit alle par tijen samengesteld. Iets moet er in allen gevalle gedaan worden, om bij de Kamer een betere wijze van werken in te voeren en vooral een einde te maken aan het schromelijk misbruik van het recht van amendement. Punten van behandeling: 1. Resumtie der Notulen. 2. Mcdedeelingen van goedgekeurde raadsbe sluiten, ingekomen stukken enz. 3. Behandeling adres van de onderwijzeres J. Verweij. 4. Behandeling adres G. H. ter Horsj Jz. c. s. 5. Behandeling adres „Volksonderwijs”. 6. Benoeming hulppersoneel aan de openba re scholen no. 1, 3 en 4. 7. Benoeming Stembureau. De instelling van een particulier bureau De Rechtbank te ’s Hage heeft den graan handelaar v. B. te Breda veroordeeld tot 6 we ken celstraf en eene boete van f 50 wegens po ging tot omkooping van den kapt.-intendant A. van Gelder. Zij nam als bewezen aan, dat het bankbiljet van f100 door bekl. aan den officier was gezonden met de bedoeling hem te bewe gen in ieder geval, ook indien de partij erwten onvoldoende was, een gunstig oordéel uit te brengen. SNEUEER (OIRAN csrsn I R JO B I ar X K X t, A JIB. A 5 5 T I ■ie >0 )0 T CU S’ ■I .1 16 I I ii- Die vrees heeft zich reeds bevestigd. Bij den a-rn vang der zitting op Woensdag jl. van de Tweede K >tner der Staten Generaal verzocht de Minister van Finantien schorsing der verdere beraadslagingen over de Rentewet, d’ar de beslissingen onvermijdelijk groo- ten invloed zullen uitoefenen op de werking der wet, zoo die tot stand komt, cn al dadelijk omwerking van verscheidene bepalingen van het oniwerp vorderen. De Minister vond zich verplicht de gevolgen dier besluiten in ernstige overweging te nemen en na te gaan, of en op welke wijze daarin zal kunnen worden voorzien. De debatten over de rentewet zijn daarop geschorst en de Tweede Kamer is thans reeds op repes om uit te rusten van de vermoeienissen van een langgerekt en vruchteloos debat. Wij staan althans, wat de totstand koming der wet betreft, weer even ver als voor drie weken, en wie weet of ’t geheele ontwerp ten slotte nog niet door den minister zal worden ingetrokken. De effectentrommels zullen dan weer kunnen opspringen van blijdschap I j op Zaterdag April 1881, ’s namiddags 6 uur.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1