ffl® H ADVERraTlE BLAD Illi DE fflBKffl HIT MOfflSSBIffl >11.1 k. 1881. R Q A N G. Z E S-E N-D E R TI G 8 T E J A ten, n u I T DE PERS. 1. B I N EVL AM»- L*' X er, 3rd aa, d- jr- na 'P- kc ÜP ke te an 42 .art - zv. nd. Fel ker ics, on ma lit- te en tje, )p- Ü1- em d.t en d. d t- n a- Ü- ;r. I jek 13 m ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 71/2 Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. r I Te Utrecht zijn in de privaten van het station van den Néderlandschen Rijnspoorweg eenige gouden en zilveren voorwerpen gevonden. liet onderzoek daarnaar geschiedde naar aanleiding van een bekentenis van den dief van kerksieraden uit een R. K. kerk ia Belgie, die kort.geleden was gearresteerd. De confessionelen van ons land maken zich gereed tot een levendigen verkiezings-strijd, on der het krijgsgeschrei„de school met den bezwaarschriften, ingevolge art. 1 der Wet van 4 April 1870 (Staatsblad no. 60) een duplicaat van het aanslagbillct, dat tegen betaling van vijf Ceut bij den Ontvanger verkrijgbaar is, moet worden overgelegd. En zal deze worden afgekondigd zooals ge bruikelijk is. Sneek, den 5 April 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. vax DRIESSEN", De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. Men schrijft uit Den Haag aan de Midd. Cour. De schorsing der beraadslagingen over de rentewet heeft" opzien gebaard. Sommige tegenstanders dér wet meenen zelfs dat zij zoo goed als in getrokken is en de minister van financiën „het niet lang meer maken zal. „Toch meen ik u de verzekering te kunnen geven, dat het den minister van financiën vol komen ernst is met zijn verlangen om de wets- voordracht, naar aanleiding van de beslissingen der kamer, om te werken en dat hij er op dit oo- genblik allerminst aan denkt te gaan. Trouwens zijn ambtgenooten, met wie hij de zaak vóór den aanvang der zitting besprak, waren geheel van zijn gevoelen, dat niet een intrekking doch zoo mogelijk een wijziging van het wetsontwerp diende te volgen. „Velen meenen nu dat dit gewijzigd ontwerp bij de kamer zal inkomen, vergezeld van een ontwerp-bedrijfsbelasting. Ónmogelijk is dat niet, doch wanneer de minister daartoe mocht be sluiten, dan is het te vreezen dat noch de rente- noch de bedrijfsbelasting dit jaar tot stand zullen komen. Juist daarom acht ik het vermoeden niet zeer waarschijnlijk.” Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave ot redactie betreffende, franco in te zenden. In de Amsterdamsche afdeeling van de Maat schappij tot bevordering der bouwkunst is jl. Vrijdagavond uitvoerig gedebatteerd over eene voordracht van burg, en weth. der hoofdstid, tot wijziging van art. 525 der algemeene politiever ordening. Die wijziging bepaalt, dat yoortaan in straten de gevels van woonhuizen niet hoo- ger mogen worden opgetrokken dan de breedte der straat bedraagt, waaraan zij gelegen zijn. Uitzonderingen zullen alleen kunnen worden toegestaan bij herbouw tot de hoogte van den bestaanden gevel, voor kerken enz. Het debat eindigde met aanneming van eene motie, verkla rende, dat de vergadering in ’t algemeen goed keurt, dat de bepalingen worden in ’t leven ge roepen, waarbij paal en perk gesteld wordt aan het bouwen tot willekeurige hoogte. De door burg, en weth. voorgestelde bepaling wordt ceh- ter niet doeltreffend en voor sommigen zeer be. zwarend geacht; beter wordt hef gerekend, al. De Amst. Ct. ontvangt eenige nadere toelich tingen omtrent hetgeen tegen de schrijvers en klerken op de landswerf te Amsterdam is ge schied: „Allereerst moet ik u doen opmerken, schrijft de welonderrichte berichtgever, dat de klerken er volstrekt niet in betrokken zijn. Deze zijn: ambtenaren, tot het algemeen bestuur behooren- de. Het zijn alleen de schrijvers uit de werk plaatsen, aan wie sedert eenigen tijd de voor rechten van mindere geëmployeerden der 2 e klasse zijn toegekend, en die altijd met het wer kend personeel zijn gelijk gesteld geweest. Hoe wel het loon der schrijvers f 1.50 a f2 is (in de laatste jaren werd dit van f l a fl.50 tot f 1.50 a ;f 2 verhoogd), zooals is vermeld, is het niet ondienstig mede te deelen, dat de grootste helft der sollicitanten f2 daggeld heeft, 2 van f 1.90, 1 a f 1.80 en 1 onlangs aangesteld a f 1.70.. „Er is vermeld, dat zij „een zeer eerbiedig adres” aan den minister besloten in te zenden. Juist deze qualificatie is aan twijfel onderhevig. Zij zullen misschien gemeend hebben „eerbiedig” te schrijven, doch al hun superieuren noemen den toon „zeer ongepast en aanmatigend”. Drie hunner zijn het concep.t-adres den chef de bureau komen aanbieden, die tot antwoord gaf: „dat hij hun de inzending van dit request moest afraden dat zij wel als burgers recht op de inzending hadden, doch dat de hoofd-ingenieur verplicht was, daarop zijn kantteekeningen te plaatsen”. „Toevallig kwam bij dit gesprek juist bedoelde hoöfd-ingenieur binnen, die, naar de reden van het bezoek der boden vragende en haar verne mende, evenzeer de inzending sterk ontraadde Het Centraal verkiezings-comité dier partij zal weldra de candidaten-lijst opmaken, de man schappen indeelen en dan aan de kiezers van de verschillende districten presenteeren. "Waar conservatieven on R -Catholieken met do confessionnelen willen en kunnen samenwer ken, zal met alle genoegen een tijdelijk bond genootschap worden aangegaan. Confessionelen zullen dus hier aan een R.-Catholiek candidaat hunne stem geven, en deze, op eene andere plaats, de confessionnelen te hulp komen. De conservatieven, weinig in getal en dikwerf be spot, mogen meê dienst doen om de Protestant- sche en Roomsche orthodoxie de overwinning te bezorgen. Al de locale comité’s der confessionnele Unie: „eene school met den Bijbel” in Zuid-IIolland, houden op 21 April te Delft eene vergadering, onder de leiding van den heer mr. A. F. de Savornin Lohman. Ds. Buitendijk, predikant te Amerongen, die de liberale partij onlangs eene „kliek” noemde, zal op die bijeenkomst de stellingen inleiden en verdedigen, dat er geen „neutrale school” zijn kan, dat onze openbare school in lijnrechten strijd is met het hoofdbeginsel van den moder nen Staat: „gelijk recht voor allen”, dat van de gelegenheid om godsdienstonderwijs in de lo- calen der openbare school te geven, geen ge bruik behoort gemaakt te worden, enz. Hoogstwaarschijnlijk zullen de locale comité’s van de Unie in andere provinciën het voorheek van Zuidholland volgen en er zoo een georgani- seerden kruistocht tegen de openbare school worden ondernomen. 2°. vanger te treden. Sneek den 5 April 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. en zeide, dat hij voor zich er bepaald tegen was, maar dat zij als burgers vrij waren dit te doen, „mits de inzending langs denlegalen weg geschiedde.” „Ieder die aan de werven werkzaam is, kan en moet weten, dat men geen adressen mag indienen, dan door tusschenkomst der chefs. En vooral zullen bedoelde schrijvers, die menigmaal voor werklieden verzoekschriften opmaken en onder wie er zijn die 24 jaren diensttijd heb ben, van die bepaling wel niet onkundig zijn ge-, weest. Wat nu deden die schrijvers niettemin Zonder dat een der chefs er iets meer van hoor de, zouden zij ’t zelfde request regelrecht aan Z. E. den minister. „Dat hierbij moedwil in ’t spel was, ligt voor de hand, en heeft hun de straf bezorgd, aller eerst op bevel van den minister zelf.” Het personeel van de Bell-Telephon-Maat- schappij is te Amsterdam druk in de weer met het maken der bovengrondsche leidingen voor do telephonische gemeenschap. Het getal deel nemers wordt dagelijks grqoter en reeds strekt zich een net van draden van hot dak van het gebouw de Groote Club naar verschillende rich tingen uit. Binnen een niet al te groot tijds verloop zullen reeds een 100-tal gcabonneörden zijn aangesloten. In eene vergadering der ijsvereeniging. te Groningen, werd aan het bestuur machtiging verleend tot toetreding tot den bond voor den internationalen wedstrijd op schaatsen. Het bestuur deelde mede, dat verscheidene besturen van ijsvereenigingen in Nederland reeds eene vergadering gehouden hadden te Utrecht tot het o. richten van zulk een bond. Tot het voorloopig hoofdbestuur zijn benoemd de besturen van Amsterdam, Leeuwarden en Groningen, terwijl aldaar bepaald is, dat de eerste inter nationale wedstrijd op schaatsen zal gehouden worden te Amsterdam. De Rechtbank te Zutphen heeft jhr. W. van Loon, door wiens onvoorzichtigheid brand is ont staan, welke den dood tengevolge had van een knecht, ten huize van den patroon bij wien v. L. op kamers woonde, veroordeeld, in overeen stemming met het openbaar Ministerie, tot 45 dagen celstraf en f 25 boete. De Eerste Kamer der Staten-Generaal zal vooreerst niet worden bijeengeroepen en de laat stelijk door de Tweede Kamer aangenomen wets ontwerpen zullen dus nog eenigen tijd op ver dere. behandeling en bekrachtiging moeten wachten. B E K E N D M A K I N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Sneek, brengen bij deze ter ken nis van de ingezetenen: le. Dat de uitreiking der billetton en decla- ratoiren voor de beschrijving van de personele be lasting en het patentrecht, over het dienstjaar 1881/82, zal. plaats hebben in de maand Mei dqzes jaars en wel op den 13e dier maand, en dat met de wederinzameling daarvan acht da gen daarna een aan vang zal worden gemaakt; 2e. Dat evenwel hiervan zijn uitgezonderd: de pitentplichtigen, vermeld onder nos. 3740 van tabel 14 der Wet van 21 Mei 1819 (Staatsblad no. 34); zijnde slijters in wijnen, dranken en li keuren in ’t klein, tappers, kroeghouders en kof fiehuishouders, aan welke door de ontvangers dadelijk na den ingang van het dienstjaar, dat is op den eersten Mei aanstaande, een declara toir zal worden bezorgd, hetwelk, na veilojp van drie dagen, van hen weder zal worden afge haald 3e. Dat degenen, welke bij het aanbieden of bezorgen der billetten of verklaringen, of ook bij het terughalen er van, mochten zijn voor- bygegam of overslagen, zich in geen geval op zoodanig verzuim mogen beroepen, maar inte gendeel gehouden zijn, de vereischte en behoor lijk ingevulde verklaringen, vóór of uiterlijk op den 31 Mei e. k., in te diene i ten kantore des Ontvangers, aLvaar de billetten ter invulling steeds verkrijgbaar zullen zijn. 4e. Dat de patent-plichtigen van do tabellen 7 en 16 (zijnde kramers, vreemde kooplieden en schippers of gezagvoerders van vaartuigen) zoo mede de debitanten van loterij-briefjes, voor zoo veel zij hun beroep niet voor het eerst uitoefe nen, ter bekoming van patent, aangifte behooren te doen hij de Hoofden der Plaatselijke bestu ren aan de plaatselijke secretarie, en voor de f expiratie van den termijn voor de ophaling der gewone declaratoiren van patent bepaald. 5°. dat, voor de onder ten 4en gemelde pa- tentschuldigen, op vertoon van de quitantie van de betaalde rechten, uitgezonderd degenen, die hun aanslag bij termijnen kunnen betalen, aan welke zonder vertoon van quitantie het patent 1 kan worden afgegeven, de patenten dadelijk ver krijgbaar zijn, wordende de patentplichtigen, vermeld onder no. 2740 van tabel 14, bij deze tevens opmerkzaam gemaakt, dat het l atent, •overeenkomstig art. 2 der Wet van den 24 April 1843 (Staatsblad no. 16), niet aan hen mag worden afgegeven, dan nadat zij do helft van hunnen aanslag voor het dienstjaar hebben be taald, en het verschuldigde van het voorafgaande jaar ten volle zal zijn aangezuiverdterwijl zij 1 bovendien, wanneer zij in gebreke blijven de I patenten af te halen, telken reize, dat zij de vereischte patenten of afschriften van dien aan de bevoegde ambtenaren niet kunnen vertoonen, volgens art. 21 1 der Wet van 21 Mei 1849, vervallen in eene boete van f 15. 6°, dat ingevolge art. 29 2 der Wet op het personeel van 29 Maart 1833 (Staatsblad no. 4) tot tegenschatters dezer gemeente zijn benoemd: SIPKE van der WERF, PETRUS MOLENAAR, BERNARDUS de JONGH en PIETER van der WERF. Wordende de ingezetenen voorts indachtig ge maakt op de wijzigingen, welke een der vrij stellingen van vrouwelijke dienstboden bij art. 5 der Wet van 9 April 1869 (Staatsblad no. 59) hebben ondergaan, en op die, welke in de twee eerste paragrafen van art. 27 der Wet van 29 Maait 1833 (Staadsblad no. 4) bij art. 7 der zelfde Wet van 1869 zijn gebracht, waaromtrent de uit te reiken beschrijvingsbillettende noodige inlichtingen zullen bevattenvoorts, dat bij de bijbel 1 KENNISGEVING. NA TIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van do gemeente Sneek, voldoende aan art. 87 der wet op de Nationale Militie van den 19den Au gustus 1861 (Staatsblad no. 72), brengen door deze ter kennis der ingezetenen, dat de tweede zitting van den Militieraad voor deze gemeente zal worden gehouden te Heerenveen op Don derdag den 21 April 1881, des voormiddags ten 9’/2 ure. Dat in die zitting uitspraak wordt gedaan omtrent alle in de eersto zitting niet afgedane zaken en omtrent hen, die als plaatsvervanger of nommerverwisselaar verlangen op te treden. Dat alzoo voor dien raad moeten verschijnen 1°. hij, wiens zaak in de eerste zitting niet is afgedaan hij, die voor een loteling als plaatsver- of als nommerverwisselaar verlangt op i je> it 3- »ve Bos en ii- in 3- U ?e i rk SNEUEER COURANT EKaMBgMaa^Mii iww Mana»»—

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1