i ■MS- IDIWEfflE BUD ÏOOR DE M-er if 1881. No. 32 Z E S-E N-D ERTIGSTEJAARÖANG. SO APRIL, W O E AS A. O- ;a. - SNEE K, 19 April. J. van DRIESSEN. het besluit van de 1 w. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden fl.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave ot redactie betreffende, franco in te zenden. Sr- d- it- m be ;e, ;jo us 76 32 96 52 a. d- n- Te Yerseke is, naar de Midd. Crt. meldt, de gemeente-ontvanger P. J. S. gevangen ge nomen. Hij werd den 28sten der vorigü?irtaartd ontslagen wegens een tekort in zijn kas. i- el er a 1 es S- vanger of als nommerverwisselaar verlangt op te treden. Sneek den 5 April 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN. De Secretaris J. W. BËNNEWITZ. Het is thans zoo goed als zeker, dat het te Vlaardingen thuis behoorende loggerschip Willem Baréndsz, schipper W. Verbruggen, in de stor men, die in Maart geheerscht hebben, met man en muis is vergaan. Door deze ramp kwamen 12 fiksche zeelieden in de kracht des levens om, en zijn een aantal weduwen en weezen in rouw gedompeld. Naar de Am. Crt. uit ’s Gravenhage verneemt, is de heer Vissering besloten af te treden als Minister van Finantien. Niet alleen het ge beurde met de rente wet moet daarvan de oor zaak zijn; er zou ook sedert eenigen tijd ernstig verschil van meening in den Ministerraad zijn gerezen omtrent sommige punten van regeerings- beleid. Ook zouden eerlang te verwachten be noemingen daaraan niet vreemd wezen. Bernardus Zweers, de welbekende inbreker, is door het gerechtshof te Arnhem veroordeeld tot 8 jaren tuchthuisstraf. De eisch was 12 jaren. Naar men meldt, zal Zweers eerlang mede voor het gerechtshof te Amsterdam wegens tien ge kwalificeerde diefstallen terecht staan. KENNISGEVING. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur te Sneek, maakt door deze aan de ingezetenen bekend, dat het kohier van belasting op de bin nen de gemeente Snoek gehouden wordende Honden voor het jaar 1880, door heeren Gede puteerde Staten van Friesland goedgekeurd, aan den heer gemeente ontvanger ter invordering is overgegeven en dat een ieder verplicht is zijn zijn aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Sneek den 19 April 1881. De Burgemeester, Hoofd van het Plaat- Uit de naamlijst van leden, verzonden bij Maandblad no. 4 der Vereeniging tegen de Kwakzalverij, blijkt, dat het cijfer 279 bedraagt. Nogmaals deelen wij hier de voorwaarden mede: Lid der vereeniging is elk die haar doel wil helpen bevorderen en een jaarljjksche contri butie betaalt van f 3. Het Maandblad van de Vereeniging wordt geredigeerd door dr. Vitus Bruinsina te Leeuwarden en dr. G. W. Bruin- sma te Steenbergen en uitgegevën by H. van Belkum Kz. te' Leeuwarden. Men wordt lid door aanmelding bij een der beide redacteurs. De leden der vereeniging ontvangen, behalf® een exemplaar van het maandblad, een aantal exemplaren van de nommers die zij wenschen ter verspreiding. Het blad verschijnt den 15 van elke maand. Prijs per jaar voor niet-leden f 1.25 fr. p. post. Men abonneert zich bij alle boekhandelaren en bij den uitgever. Het hoofdbestuur der Hollandsche maatschap pij van Landbouw heeft gemeend op de beste wijze gevolg te geven aan het besluit van de algemeene vergadering van den 15 Maart jl., waarbij een crediet wordt toegestaan van 3000 gulden voor het steunen van internationale ten toonstellingen, door een krachtigen steun te ver- leenen aan de leden der maatschappij, die op de aanstaande tentoonstelling van melknijverheid te Gent willen inzenden. In het najaar had het hoofdbestuur eerst het plan ontworpen, en met alle middelen die het ten dienste stonden getracht tot wezenlijkheid te brengen, om gezamenlijk met de Friesche en Geldersche maatschappijen van landbouw, Ten bewijze dat de rijkspostspaarbank zich al dadelijk op succes kan beroemen, dient, dat van 1 tot 10 dezer voor een bedrag van ruim twee-en-veertig duizend gulden is belegd over de verschillende kantoren. bezwaarschriften, ingevolge art. 1 der Wet van 4 April 1870 (Staatsblad no- 60) een duplicaat van het aanslagbiljet, dat tegen betaling van vijf Cent bij den Ontvanger verkrijgbaar is, moet worden overgelegd. En zal deze worden afgekondigd zoóals ge bruikelijk is. Sneek, den 5 April 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. van DRIESSEN, De Secretaris, j. W. BENNEWITZ. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 71/2 Cents. Bij abonnement is de prijs be lang rijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. beschikbaar, heeft het hoofdbestuur gemeend dat het beter is de inzendingen naar één ten toonstelling krachtig te bevorderen en daartoe Gent gekozen, om den grooten invoer van vee en zuivel, die uit Nederland naar Belgie plaats vindt, alsook omdat de Friesche maatschappij van landbouw voor een belangrijke inzending naar Hanover zal zorg dragen. De tentoonstelling te Gent zal worden gehou den van 1014 Juli a. s. op het St. Pieters plein. Een voorloopige keuring der inzendingen zal vanwege het hoofdbestuur te Rotterdam gehou den worden. De meest mogelijke zorg zal voor het vee en de voortbrengselen in acht worden genomen. Voor de opstelling der voorwerpen op het tentoonstellingsterrein zal het hoofdbe stuur zorgen. Het vervoer van de boter daar heen zal zooveel mogelijk in afgekoelde wagens geschieden; de inzenders worden uitgenoodigd voor behoorlijke verpakking (b. v. dubbel fust) te zorgen. De prijskampen van het programma der ten toonstelling, waarnaar de Nederlanders kunnen mededingen, zijn de volgende: No. twee melkkoeien, 4 prijzen, 1 -rerg., 1 zilv. en 2 bronz. med. met geldprijs van 250 tot 100 frs.2 a koeien, de meeste melk en van de beste hoeda nigheid gevende, 4 prijzen, als no. la; 3avaar zen met twee tanden, 2 prijzen, 1 verg. mod. en 200 francs en 1 zilv. med. met 100 fres. 4 a. vaarzen met meer dan twee tanden, 2 prij- pen, als no. 3 a. Voor boter, mededinging voor alle landen. 3e prijskamp. Versche boter (licht gezouten) voor de onmiddellijke verbruiking in stallen (stukken) van ten minste 2 kilo’s, 1 zilveren med. en 50 frc., 6 bronzen medaljes met resp. 45, 40, 35, 30, 25 en 20 fsr.4o prijskamp. Toebereide boter voor de wintervoorraad (in- legboter) in kist, pot of vat, van tenminste 7 kilo’s, zilveren medaille en f100 fr., 3 bronzen medailles metresp. 75, 50 en 25 frs.; 5e prijs kamp Boter voor den uitvoer in kist, pot of vat van ten minste 3 kilo’s, 1 zilv. med. en 100 frs., 2 bronzen med. met resp. 75 en 50 fr. Voor kaas, mededinging voor alle landen, 6e prijskamp. Vier stuks of 10 kilo’s kaas, ge maakt van niet ontroomde melk, I zilveren med. en 50 frs., 5 bronzen med. met resp. 40, 35 30 en 25 fr.7e prijskamp. Vier stuks of 10 kilo’s kaas, gemaakt van ontroomde melk, 1 zilveren med. en 50 fres., 5 bronzen med. resp. 45, 40, 85, 30 en 25 frs. Gf) Ar inlichtingen zullen bevatten voorts, dat bij de i irö I KENNISGEVING. NA TIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Sneek, voldoende aan art. 87 der wet op.de Nationale Militie van den 19den Au gustus 1861 (Staatsblad no. 72), brengen door deze ter kennis der ingezetenen, dat de tweede zitting van den Militieraad voor deze gemeente e?h er °P de. kI*“e som, voor zal worden gehouden te Heerenveen op Don- het _steUlien van internationale tentoonstellingen derdag den 21 April 1881, des voormiddags ten 9 */2 ure. Dat in die zitting uitspraak wordt gedaan Omtrent alle in de eerste zitting niet afgedane zaken en omtrent hen, die als plaatsvervanger of nommerverwisselaar verlangen op te treden. Dat alzoo voor dien raad moeten verschijnen 1°. hij, wiens zaak in de eerste zitting niet is afgedaan 2°. hij, die voor een loteling als plaatsver- BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van •de gemeente Sneek, brengen bij deze ter ken nis van de ingezetenen: le. Dat de uitreiking der billetten en decla- ratoiren voor de beschrijving van de personele be lasting en het patentrecht, over het dienstjaar 1881/82, zal plaats hebben in de maand Mei dezes jaars en wel op den 13e dier maand, en dat met de wederinzameling daarvan acht da gen daarna een aan vang zal worden gemaakt 3 2i. Dat evenwel hiervan zijn uitgezonderd t de paten til ebtigen, vermeld onder nos. 37—40 van tabel 14 der Wet van 21 Mei 1819 (Staatsblad no. 34); zijnde slijters in wijnen, dranken en li keuren in ’t klein, tappers, kroeghouders en kof fiehuishouders, aan welke door de ontvangers i dadelijk na den ingang van het dienstjaar, dat ia op den eersten Mei aanstaande, een declara toir zal worden bezorgd, hetwelk, na verloop van drie dagen, van hen weder zal worden afge haald; 3e. Dat degenen, welke bij hét aanbieden of bezorgen der billetten of verklaringen, of ook bij het terughalen er van, mochten zijn voor bijgegaan of overslagen, zich in geen geval op zoodanig verzuim mogen beroepen, maar inte gendeel gehouden zijn, de vereischtö en behoor lijk ingeVulde verklaringen, vóór of uiterlijk op den 31 Mei e. k., in te dienen ten kantore des j Ontvangers, alwaar de billetten ter invulling steeds verkr jgbaar zullen zijn. 4e. Dat de patent-plichtigen van de tabellen 7 en 16 (zijnde kramers, vreemde kooplieden en schippers of gezagvoerders van vaartuigen) zoo mede de debitanten van loterij-briefjes, voor zoo veel zij hun beroep niet voor het eerst uitoefe- Men verzoekt ons meê te deelen, dat de dilet tanten-vereeniging „de Club” Zondag e. k. eene tweede uitvoering denkt te gëVën, tot dekking van het vrij belangrijk tekort, ontstaan door de vroeger gegeven voorstelling ten voordeele van de noodlijdenden door den Watersnood. Naar wij van welingelichte zijde Verne men, zal alhier binnen kort eenë bewaarschool worden geopend voor Roomsch-Katholieke kin deren, die onder de leiding van geestelijke zus ters zal staan. De Tentoonstelling van voorwerpen ban Kunst en Smaak, toegepast op huiselijken arbeid, in de vorige week geopend, vindt een welverdiende belangstelling bij het Sneekef publiek. Vooral gisteren, toen de Tentoonstelling gratis toegan kelijk was voor dë werklieden en hunne gezin nen, was het bezoek buitengewoon druk, te druk zeker, om aan ieder voldoende gelegenheid te geven al het tentoongestelde op zijn gemak een belangrijke inzending van vee en zuivel producten te doen plaats hebben naar Birming ham, waar, volgens hetgeen toen bekend was een internationale tentoonstelling zou worden gehouden in de maand October 1881. De besprekingen met de zuster-maatschappij- ën hadden in den beginne den besten uitslag gehad, en reeds was daarvan het gevolg geweest een gemeenschappelijk adres aan de regeering om dezelfde ondersteuning te verkrijgen die in het vorige jaar aan het comité ad hoc was ver leend, toen de aangewende pogingen plotseling vruchteloos zijn geworden, zoowel door het wei nig bemoedigend antwoord dat van de regeering werd ontvangen, als door de tijding, dat de ten toonstelling te Birmingham niet in de maand October maar in het begin van Juni e. k. zou worden gehouden. In dien tusschentijd is het bekend geworden, dat ook te Hanover een landbouw-tentoonstel- ling zal worden gehouden, waarop Nederlanders zullen kunnen mededingen. Met het oog echter op de kleine som, - nen, ter bekoming van patent, aangifte behooren te doen hij de Hoofden der Plaatselijke bestu ren aan de plaats olijke secretarie, en voor de expiratie van den termijn voor de ophaling der gewone declaratoiren van patent bepaald. 5°. dat, voor de onder ten 4en gemelde pa- tentschuldigen, op vertoon van de quitantie van de betaalde rechten, uitgezonderd degenen, die hun aanslag bij termijnen kunnen betalen, aan welke zonder vertoon van quitantie het patent kan worden afgegeven, de patenten dadelijk ver krijgbaar zijn, wordende de patentplichtigen, vermeld order no. 2740 van tabel 14, bij deze tevens opmerkzaam gemaakt, dat het patent, overeenkomstig art. 2 der Wet van den 24 April 1843 (Staatsblad no. 16), niet aan hen mag Worden afgegeven, dan nadat zij de helft van hunnen aanslag voor het dienstjaar hebben be taald, en het verschuldigde van het voorafgaande jaar ten volle zal zijn aangezuiverd; terwijl zij bovendien, wanneer zij in gebreke blijven de gelijk Bestuur voornoemd, patenten af te halen, telken reize, dat zij de vereischte patenten of afschriften van dien aan de bevoegde ambtenaren niet kunnen vertoonen, volgens art. 21 1 der Wet van 21 Mei 1849, vervallen in eene boete van f 15. 6°. dat ingevolge art 29 2 der Wet op het personeel van 29 Maart 1833 (Staatsblad no. 4) tot t3genschatters dezer gemeente zijn benoemd: SIPKE van der WERF, PETRUS MOLENAAR, BERNARDUS de JONGH en t PIETER van der WERF. Wordende de ingezetenen voorts indachtig ge maakt op de wijzigingen, welke een der vrij stellingen van vrouwelijke dienstboden bij art. 5 der Wet van 9 April 1869 (Staatsblad no. 59) hebben ondergaan, on op die, welke in de twee eerste paragrafen van art. 27 der Wet van 29 Maart 1833 (Staadsblad no. 4) bij art. 7 der zelfde Wet van 1869 zijn gebracht, waaromtrent de uit te reiken beschrijvingsbillettendenoodige KER vu j «■wjfflwimiiDissfflmsBi 1 ■il. c s s i R 8 S K X L .1 O l 6 1 a 6 .0, de 31- in g- ze .al us us g- ie- yf en li- 311 n- .0 U R i PU T. 7

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1