FBI HIM El BÏ MOMMHIT SIB. ÉS I a No. 33 Z E S-E N-I> E R T 1 G 8 T E J 1881. U I T DE PERS. 7. Dokkum. A Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. 33. Tilburg. 34. Eindhoven. 35. Maastricht. 36. Roermond. 37. Boxmeer. 38. Den Bosch. VERGADERING' van ren Gemeenteraad van Sneer, 3 uur. J. P. Bredius jr. J. J. van Kerkwijk. Dr. II. J, A. M. Schaepman. een adres van den heer G. Knap J.Jz. 11. Voorstel regeling onderwijs Gymnasium, cursus 188 1*1882. 12. Benoeming Stembureau. Bij een officieel schrijven van 20 April heeft de minister Vissering aan do Tweede Kamer meegedeeld dat de rentewet, krachtens ’s Ko- nings machtiging, wordt ingetrokken. KENNISGEVING. 3 Het Hooft! van het Plaatselijk Bestuur te Sneek, maakt door deze aan de ingezetenen 1 Bekend, dat het kohier van belasting op de bin- 1 nen de gemeente Sneek gehouden wordende I Honden voor het jaar 1881, door heeren Gede- puteerde Staten van Friesland goedgekeurd, aan i den heer gemeente ontvanger tor invordering is overgegeven en dat een ieder verplicht is zijn I zijn aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Sneek den 19 April 1881. De Burgemeester, Hoofd van hel Dlaat- selijlc Bestuur voornoemd, J. van DRIESSEN. 8. Zwolle. 9. Almelo. 10. Deventer. 11. Zutfen. 12. Arnhem. 13. Nijmegen. 14. Tiel. 15. Amersfoort. Mr. jE. baron Mackay. 16. Utrecht. 17. Hoorn. 18. Alkmaar. 26. Dordrecht. 27. Gorinchem. H. Seret. 28. Middelburg. Mr. D. van Eek. 29. Goes. - 30. Zierikzee. 31. Breda. 32. Zevenbergen Mr. R. van de Werk. Jhr. mr. J. B. A. J. M. Verheije Mr. A. J. H. van Baar. Mr. M. V. Nijst. Mr. II. F. Lambrechts. Mr. J. H. L. Haffmans. Mr. J. G. de Bruijn. Uit deze lijst blijkt dat van do 43 uitvallende leden er 29 behooren tot de liberale partij. De Arnh. Ct. wijst er op dat de liberalen een zwaren kamp zullen moeten doorstaan. Op het maken van veroveringen in de districten waar anti-liberale candidaten uitvallen bestaat weinig kanshandhaven der positie zal op zich zelf reeds moeite kosten, vooral in de districten Zwolle, Delft en Middelburg, waar de kiezers twee jaar geleden hun liberale afgevaardigden, Sandberg, Schagen van Leeuwen en Van Eek, flankeerden met de anti-liberale afgevaardigden, Van Dedem, De Casembroot en De Jonge. De Arnh. Ct. is niet bijzonder optimistisch gezind wat betreft den uitslag der aanstaande verkiezingen voor de partij der liberalen. Zij Jhr. mr. J. Roëll. Mr. W. K. baron van Dedem. Mr. W. van der Kaay. 19. Amsterdam Jh. mr. J. W. II. Rutgers van Rozenburg, P. H. Holtzman, W. A. Froger, Mr. J. P. R. Tak van Poortvliet. Mr. C. F. Mirgndolle. J. II. Donner. Mr M. Bichon van IJsselmonde. A. M. Behagen van Leeuwen. mr. I sluiten, ingekomen stukken 3. man. 4. 5. 6. 7. ADVERTED TIÉN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents voor eiken regel meer 7’/2 Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voor waarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. J Mr. S. Wybenga en dr. W. II. Idzerda. Jhr. mr. J. F. van Humalda van Ey singa. Jhr. mr. J. A. Sandberg. II. A. Insinger. Mr. A. van Delden. Mr. L. Ed. Lenting. Ph. W. van der Sleyden. Mr. C. J. A. Heydenryck. Mr. H. J. Dijckmeester. cp Dinsdag 26 April 1881, ’s namiddags 6 Punten van behandeling: 1. Resumtie der Notulen. 2. Mededeelingen van goedgekeurde raadsbe- Eervol ontslag onderwijzer H. L.^Bouw- Af- en overschrijving begrooting 1880. Aanvulling begrooting 188L Benoeming van eene onderwijzeres. Voorstel tot het verleenen eener toelage 1 aan kweekelingen wegens verleende hulp bij I ontstentenis van onderwijzers. 8. Voorstel tot goedkeuring eener af- en over- j schrijving op de begrooting der algemeene Arm- I Voogdij, dienst 1880. 9. Behandeling eener aanvraag tot deelne ming in eene geldleening ten behoeve der Ne- I derlandsche Tramweg-maatschappij. 10. Voorstel tot wijziging van het Regle- JW mmt voor het Gymnasium, naar aanleiding van verwacht dat do op handen zijnde verkiezing het werk zal veortzetten dat de verkiezingen vzn 1879 begonnen hebben, het stelselmatig aibreken van de liberale meerderheidspartij in de Iweede Kamer. Toen is don liberalen wel een meerderheid gebleven, maar het is niet te 1/ioclwmou do,t liberale oppositie in kracht was toegenomen. En wau i.> j. berale partij-meerderheid in de Tweede Kamer godaan Is zij in aanzien en zedelijke kracht vooruitgegaan? Heeft zij bijzondere diensten aan het land bewezen? de schade van vroegere jaren hersteld? grootsche werken van wetgeving tot stand gebracht? Neen, dat kan noch beweerd, noch volgehouden worden. En wanneer dit niet kan geschieden, welke aanspraak heeft deze meerderheid dan vraagt het blad om ge steund, gehandhaafd, bestendigd te worden Het stemt dan ook de juistheid toe van het onlangs openlijk uitgesproken harde, maar verdiende woord: „In den tegenwoordigen toestand van „do groote liberale partij moet, hoe eer hoe „beter, veranderihg komen, wil men haar niet „tot volstrekte machteloosheid doemen. Welke „beslissing do kiezers nemen is nog maar van „betrekkelijk belang; hoofdzaak is, dat zij eene „keuze doen en daaraan, zonder aanzien van „personen, onvoorwaardelijk vasthouden. Aan de „kiezers is de macht om den onzaligen perso nenstrijd te doen ophouden; maar ook op hen „de verantwoordelijkheid, zoo zij die macht on gebruikt laten.” De Arnh. Cour, besluit haar artikel aldus „Alles voorspelt, dat alles weder gaan zal vol gens de oude, jaren lang gevolgde sleur. Men zal beproeven, of het ook ditmaal niet weder gelukken zal de aftredende leden herkozen te krijgen en zoodoende de kwijnende zaak nog een paar jaren aan den gang te houden. Het is wel mogelijk, wel waarschijnlijk zelfs dat er wel weder eenigen op het slagveld zullen blijven liggen en dat de meerderheid van 14 zal slinken tot 11, of 10, of 9; maar het is dan toch een troost, dat de liberalen altijd nog een meerder heid behouden en, bij plechtige gelegenheden, de anti-liberale minderheid onder den duim houden kunnen. En over twee jaren, bij de verkiezingen van 1883, zullen wij wel verder ziendie dan leven, zullen dan wel zorgen. „Zelfs wanneer do liberale kiezers zich nu nog, ter elfder ure, vereenigden en al hun krach ten inspanden, zouden wij den uitslag der ver kiezingen zeer twijfelachtig oordeelen maar wat is anders dan een nieuwe en een grootere ne derlaag dan in 1879 te verwachten, wanneer zij lijdelijk en werkeloos blijven? Zij doen als de oude Oostenrijksche generaals in de oorlogen te gen de eerste Fransche republiek deden; zij hou den onvoorwaardelijk vast aan de regels der orthodoxe krijgskunst en stellen er meer eer in methodisch, volgens de erkende regels der oude kunst, geslagen te worden, dan overwinningen te behalen, door de nieuwe regels der jongste strategie en tactiek in practijk te brengen.” Het voorstel van de Standaard, om bij de aanstaande verkiezingen voor de Tweede Kamer door onderlinge samenwerking der anti-liberale partijen te komen tot een wijziging van de kies wet, vindt bij de Tijd geen ondersteuning. Na gewezen te hebben op de oneenigheid, die zich nu reeds voordoet onder de aanhangers der anti revolutionaire partij, wijst het blad op de on mogelijkheid om op een wijze, als door de Stand. is voorgesteld, tot eensgezindheid en samenwer king te komen. Reeds het vormen van een comité uit de verschillende groepen, op de wijze als het centraal-comité der anti-revolutionairen, is moeilijk, zoo niet onmogelijk te achten. Maar BEKENDMAKING, BURGEMEESTER> WETHOUDERS van 1-de gemeente Sneek, Gelet hebbende ep a:t. 7 van Zijner Majesteits I besluit van 7 September 1828 (Staatsblad no. B 55), roepen bij deze op, alle personen, welke I als gehuwd of als -weduwnaar, met kind of kin- I deréu in de tweede klasse van de algemeene I rol der schutterij, in het vorige jaar opgemaakt, zijn gebracht, doch sedert dien tijd door het m overlijden van hunne vrouwen of kinderen, de bevoegdheid hebben verloren om in die klassen te verblijven, en dus als nu in de eerste klasse I der voor dit jaar .te formeren algemeene rol ge rangschikt moeten worden, om van zulke ver anderde omstandigheden ter Secretarie dezer ge- meente kennis te geven, voorden 15en der vol- I gende maand, zullende bij verzuim dezer aan- ,4 gifte do belanghebbenden, ingevolge art. 8 van voormeld koninklijk besluit, bij de schutterij wor- den ingelijfd en bovendien tot eene geldboete en I gevangenisstraf verwezen worden. Voorts wordt ter kennis van de belangheb- I benden gebracht, dat zij, die hun 34e jaar heb- I ben voleindigd, of gedurende vijf jaren bij de reserve hebben gestaan, des verkiezende kunnen J worden ontslagen, wordende dus elk, die van dit J recht wenschf gebruik te maken, aangemaand. I om zulks uiterlijk vóór den 30 Juni aanstaande I ter Secretarie aan te geven. En, opdat niemand hieromtrent eenige onkun- 1 de zoude kunnen voorwenden, zal deze worden afgekondigd en geplaatst in de Sneeker Courant. Sneek den 22 April 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. 20. Haarlem. 21. Leiden. 22. Gouda. 23. Delft. 24. Rotterdam. W. A. Viruly Verbrugge, J. van Gennep. 25. Den Haag. Mr. R. J. graaf. Schimra elpen- ninek van Nijenhuis. Mr. G. M. van der Linden. Dezer dagen wezen wij er op dat de anti revolutionaire partij reeds op eenige plaatsen hare candidaten voor de aanstaande algemeene verkiezingen voor leden der Tweede Kamer heeft geproclameerd. De Arnh. Cour, spoort in haar nommer van. Maandag de liberalen aan mede spoed te maken, daar de datum 14 Juni snel nadert en zij nog weinig hebben gedaan. De leden welke dit jaar uitvallen zijn: 1. Zuidhom. Mr. E. J. J. B. Cromers. 2. Appingadam J. Schepel. 3. Winschoten. Mr. H. Goeman Borgesius. 4. Assen. Mr. M. Oldenhuis Gratama. 5. Leeuwarden. S. Hingst. 6. Sneek. Z. M. heeft kwijtschelding verleend aan den jongenheer van Z. te Utrecht, die tot 3 weken celstraf was veroordeeld wegens onwillekeurigen manslag. Do arrondifssemonts-reehtbank te Don Haag heeft bij vonnis van Zaterdag den student P. Ik uit Leiden, die in dronkenschap eenige personen had mishandeld, schuldig verklaard aan de hem ten laste gelegde moedwillige verwonding en gewelddadigheid jegens een politiedienaar en hem veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 dagen, te ondergaan in eenzame opsluiting, als mede in twee boeten, ieder van f8. Men meldt uit Maastricht: Volgens hier loopende geruchten, welke be vestigd worden door het te Smeermaas verschij nende weekblaadje de Nieuwsbode, heeft Aloffs niet alleen den moord op do weduwe Breuls be kend, maar heeft hij ook verklaard de dader te zijn van den moord te Sweijkhuizen, in 1873 ge pleegd, en van dien op een onbekende voor een tweetal jaren in het Stadspark te Maastricht. Men vond namelijk op zekeren ochtend in dat Park aan een klein boompje een man handen wiens voeten met gebogen kieën den grond raak ten. Niemand kende dien ongelukkige en nu toe weet men nog niet wie het kan zijn ge weest. Men begreep evenmin hoe iemand, zon der een ijzeren wilskracht te bezitten, zich op die wijze om het loven kon brengen, wijl het reeds verstijfde hjk volkomen op de voeten steun de. Er is destijds eene photografische af beelding van het gelaat des omgekomenen genomen. De bekentenis van Aloffs zou een gedeelte van dat raadselachtige geval kunnen oplossen, misschien zelfs aan het licht brengen wie de vreemdeling geweest is. ook al slaagde men daarin, dan nog zou men met het resultaat verkrijgen wat voorgespiegold TV OI CIC. „Een comité toch aldus schrijft het blad is met het volk, en daarom ook meenon wij, dat de Standaard zijn voorstel omtrent samen werking met andere partijen, zelfs van zijn ei- Ongetwijfeld zouden alle leden van het comité bij wederzijdsche aanneming van het voorstel, hunne stem op den gemeenschappelijk aangewe zen candidaat uitbrengen, zoowel in de distric ten, waar die candidaat een conservatief of ka tholiek als een anti-revolutionair zou zijn. Mis schien slaagden zij er nog verder in een zeker aantal kiezers tot dezelfde gedragslijn te bewe gen; maar het volk in massa daartoe te bren gen wat dan toch noodig ware zou hun niet gelukken. De Standaard zelf getuigt: „het volk wil niet." Bij dien onwil kan hij met zooveel aanbiedingen komen, als hem goeddunkt, hij is en blijft niets anders dan een procuratie houder zonder procuratie, een woordvoerder zon der machtiging van hen, van wie alleen de machtiging practische waarde zou hebben. „De voorgestelde wijze van samenwerking, aldus besluit de Tijd, kan alzoo, om al de bo vengenoemde redenen, niet tot stand komener dient dus een andere weg te worden ingeslagen. Welke die weg is en wat wij onzerzijds bij deze ver kiezing öp den voorgrond meenen te moeten stellen, zullen wij eerstdaags beginnen uiteen te zetten. OEEK L K A N imb-n immwimii issue B I M w K x I. A N f 0 I l 11 1 I I I I I I i 1 I I a* i enz.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1