I MEEHS- H IDïmiHLID MOR HE CEIEEKTE ES HET ABRAWISSBIEÏT SXEEIi. m No. 34 1881. Z JE S-E N-D ERTIGSTE w o en s d a. o i J 8L f I a naam k -u 6 12 16 >2 Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden fl.franco per post fl.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. Bij dit nummer behoort een bijblad. J. van DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. n’ I I „Met deze twee doeleinden voor oogon, aldus besluit het blad, en steunende op God en ons goed recht, behooren wij den verkiezingsstrijd te beginnen. Zonder onmogelijke bondgenoot schappen te begeeren, veel minder te vragen, zullen wij de anti-liberale en met name de anti revolutionaire candidaten steunen, waar de waar digheid der katholieke zaak daaronder geen schade lijdt. Wij vreezen geen overheersching der orthodoxie on op den godsdienstoorlog zijn wij gerust. „Marnix”. tegen het beginsel en ginsel is ons dus verwerpelijk.” ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7’/2 Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. S N E E K, 20 April. Do dilettanten-vereeniging „de Club" gaf jl. Zondag avond in de Concertzaal alhier op nieuw eene gastvoorstelling, die door een vrij talrijk au ditorium werd bijgewoond en zeker bij allen een recht aangenamen indruk heeft achtergelaten. Opgevoerd werd 1° „De Kleinzoon"tooneelspel in één bedrijf, door A. F. J. Reiger; 2° „Neen," blijspel in één bedrijf, van R. Benedix en 3° „Papa gaf permissie," blijspel in één bedrijf, van Mr. C. T. van der Bi-ugrghon De geheele uitvoering, zoowel van het too neelspel dat allerliefste en roerende tooneel- tjes aanbiedt, die tot het gemoed spreken en aan menig oog een traan ontlokten als die van de beide blijspelen. lieve stukjes, die, zonder plat te zijn en te speculeeren op dubbelzinnige aar digheden, de verdienste hebben de lachspieren niet weinig in beweging te kunnen brengen, al tijd als zij zóó worden uitgevoerd als jl. Zon dog avond getuigde van smaak en studie en pleitte voor het ernstig streven der vereeniging I om, als zij optreedt in uitgebreider kring, dan j ook degelijk voorbereid te zijn. De warme en welverdiende bijvalsbetuigingen, die de „Club” bij hare uitvoering van jl. Zon dag avond ten deel viel, zij een prikkel te meer voor de leden dier vereeniging, om krachtig voort te gaan op den ingeslagen weg en ook met de hun. gegeven krachten meê te werken om den tempel van het schoone en goede meer en meer op hechteren grondslag te vestigen. Zaterdag jl. had hier een concours plaats van brandspuiten, waartoe door het college Brand meesters eenige fabrikanten waren uitgenoodigd, met het oog op het aanschaffen eener nieuwe spuit voor onze gemeente. Door een viertal fa brikanten werd aan den wedstrijd deelgenomen, en wel: door de firma Bedué te Luik, door C. Honig te Keulen, B. Beider en door de Gebr. van Bergen te Midwolde (Groningen). toe benoemde commissie uit het college Brand meesters, besloten werd altijd behoudens ap probatie van het gemeentebestuur tot den aankoop van de spuit van de Gebrs. van Ber gen te Midwolde. Door het Kiescollege bij de Herv. Gemeente alhier is het navolgende zestal opgemaaktbe staande uit de heeren Pij zei te Goënga, van Goor te Oud-Beijerland, Langhorst te Anjum, de Hoest te Barneveld, Tichelman te Leidschen- dam en Oberman te Ommen. O V E R Z I C II T. Het voorspel, dat tot beslissing van de Tu nesische quaestie zal moeten leiden, is aangevan gen. F r a n k r ij k heeft reeds uit metalen mon den gesproken tot de krijgszuchtige zonen van Noordelijk Afrika. Het Fransche eskader, uit drie oorlogsschepen bestaande, is 20 dezer voor het eiland Tabacka aan de kust van Tunis aan gekomen, om zich van zijn taak te kwijten, na melijk het eiland te bezetten en de forten to vernielen, waaruit door Tunesische troepen op de Hyène was gevuurd. Honderden Krumirs te voet en te paard bevonden zich aan het strand teen het eskader aankwam. De beschieting be gon terstond en des namiddags werd het fort genomen. Dat het bericht niet vroeger over gebracht werd is te danken zoowel aan de slechte communicatie als aan het strenge verbod dat de correspondenten ontvangen hebben ten aanzien van het overzenden van dergelijke tij dingen. Dit laatste is dan ook oorzaak dat er zoo weinig mede te deelen valt. Het blijkt evenwel dat het bezit van Tabacka (afgezien nog van een vermoedelijke annexatie) onvermij delijk geacht werd om ook aan de noordkust de operaties tegen de Krumirs te kunnen be ginnen. Volgens berichten uit Bona is het expeditie korps, dat ten zuiden in het gebied der Krumirs gevallen is, rijkelijk van alles voorzien en wordt er niets verzuimd wat voor de verzorging en den gezondheidstoestand dor troepen noodig is. Overtollig is dit zeker niet met het ooc on kot kimxaat cu ac vcruere moony sneden, waar tegen het expeditie-korps zal hebben te strijden. De clericale partij in Frankrijk schijnt béslo ten om van verdere agitatie tegen de bekende Maart-besluiten, zelfs in den Senaat, af te zien. Het Journal Officiel bevat namelijk de rappor ten der senatoren Vétillard en de Ravignan, beiden volbloed-ultramontanen, waarin voorge steld wordt om tot de eenvoudige orde van den dag over te gaan naar aanleiding van nieuwe en heftige protesten tegen de toepassing der be doelde decreeten. Beide rapporteurs wijzen er op, dat zoowel de rechtbanken als de wettige regeeringslichamen die zaak als uitgemaakt heb ben beschouwd en dat men dus, hoe hard het ook zijn moge, zich in het onvermijdelijke moet trachten te schikken. Over de vraag: of de Turksch-Grieksche quaestie in zoover een zachte dood zal sterven, dat het zwaard in de schede blijven en Grieken land zich neer zal geven onder de jongste be sluiten der groote mogendheden, zijn de gevoe lens verdeeld. Zooveel schijnt echter zeker, dat de oorlogspartij in dat kleine landje nog altijd een hoog woord voert en nog gedurig met de sabel rinkelt. Volgens een depeche van Havas, uitte de Grieksche minister van oorlog in den jl. Don derdag gehouden kabinetsraad, waarin het ant woord op de collectieve nota der mogendheden x. vo/- ter sprake kwam, het verlangen, dat dit ant- De uitslag was, dat op voorstel van de daar- I woord verbazing zou uitdrukken over het feit, Men schrijft aan de Middélburgsche Courant: De geruchten omtrent het aftreden van den. heer Vissering als Minister van Finantiën blij ven in sommige kringen in den Haag nog steeds aanhouden. Na de onverwachte intrekking der rentewet, waartoe, wij zijn daarvan zeker, vóór weinige dagen bij den heer Vissering het plan nog niet bestond, zouden wij die hernieuw de geruchten niet durven tegenspreken; vooral omdat de Minister aanvankelijk werkelijk voor nemens is geweest de groene tafel te verlaten en alleen voor den aandrang zijner ambtgenoo- ten, om niet heen te geen, is gezwicht. Nu hij echter zijn voordracht blijkbaar uit moede loosheid heeft ingetrokken, verkrijgt de oor spronkelijke lezing, dat de Minister zal aftreden, zoodra een opvolger voor hem zal zijn gevonden, meer schijn van waarheid. a. De christelijk-historische kiezersbond heeft ten doel: de christelijke vrijheid, volgens het Woord van God, op elk gebied van ons volks leven te bevorderen. b. In het bijzonder bedoelt hij, overeenkom stig a., de onverwijlde schrapping van art. 168 en wijziging van art. 194 der grondwet, alsme de opheffing van alles, wat de volle vrijheid van kerk en school enz. door wettelijke of financieele banden in Nederland en zijne koloniën belem mert. Met name verklaart hij zich evenzeer te gen restitutie en subsidie van regeeringswege voor de school als voor de kerk. Ook zal „Marnix” van stonde aan arbeiden tot verkrijging van wijziging van den grondslag der kieswet en verlaging van den census. De heer C. P. Mctelerkamp, die zijn ontslag als voorzitter van het departement Amsterdam der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen heeft genomen ter zake van de wijze, waarop de can- didatuur van mr. A. Kerdijkvoor het algemeen secretariaat in de departements-vergadering is bestreden, is thans door de leden op nieuw tot lid van het bestuur gekozen. Men vertrouwt, dat de benoemde zich de benoeming zal laten welgevallen. Invloedrijke personen in de gemeenten Zwolle, Hasselt, Zwartsluis, Vollenhove, Blokzijl, Kuinre, Lemmer en Stavoren hebben eene uitnoodiging ontvangen, om op een nader te bepalen tijd en plaats eene bijeenkomst te hebben, ten einde middelen te beramen om door den aanleg van een stoomtram -van Zwolle naar Stavoren, langs bovengenoemde plaatsen, een einde te maken aan den geïsoleerden toestand van een deel der provinciën Overijssel on Friesland. Vrijdag had in het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht, onder presidium van prof. Fruin, eene bijeenkomst plaats van afgevaar digden van het Hoofd-comité tot behartiging der belangen van de Transvaalsche Boeren, met afge vaardigden van verschillende plaatselijke comi- té’s. Naar het U. D. verneemt, heeft op die bijeenkomst eene gedachtenwisseling plaats ge had over de statuten eener op te richten Ne- derlandsche Zuid-Afrikaansche vereeniging, waar van een concept, door eene commissie uit de Utrechtscho en Amsterdamsche comité’s ontwor pen, aan de vergadering werd voorgelegd. Men is het over die statuten voorloopig eons gewor den en zal ze alsnu op eene op 12 Mei e. k. te Utrecht te houden eonstitueerende vergadering ter goedkeuring voordragen. De eventueele nieu we vereeniging zal onmiddelhjk na het sluiten van den definitieven vrede tusschen Engeland en do Transvaal hare werkzaamheden aanvangen. De grondslag der ontwerp-statuten voor de op te richten „Vereeniging tot behartiging van de belangen onzer Nederlandsche stamverwanten in Zuid-Afrika” is: het behartigen dier belangen door het nauwer toehalen der banden tusschen Nederland en Zuid-Afrika, het openen van nieuwe hulpbronnen van stoffelijken aard tot bevordering van welvaart, handel, nijverheid enz. Als stellige voorwaarde voor de werkzaamheid der toekomstige vereeniging, waarvan, ook in de toekomst, krachtens de ontwerpstatuten, nim mer mag afgeweken worden, is aangenomen: uitsluiting van het oefenen van eenigen invloed op zedelijk en godsdienstig gebied. De bedoeling is voorts dat, tot aan het in werking treden der toekomstige vereeniging, de tegenwoordige comités met hare bemoeiingen ten behoeve der Transvaalsche Boeren voortgaan. BEKEND M A K I N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Sneek, Gelet hebbende ep a:t. 7 van Zijner Majesteits besluit van 7 September 1828 (Staatsblad no. 55), roepen bij deze op, alle personen, welke als gehuwd of als weduwnaar met kind of kin deren, in de tweede klasse van de algemeene k rol der schutterij, in het vorige jaar opgemaakt, zijn gebracht, doch sedert dien tijd door het overlijden van hunne vrouwen of kinderen, de bevoegdheid hebben verloren om in die klassen te verblijven, en dus als nu in de eerste klasse der voor dit jaar te formeren algemeene rol ge rangschikt moeten worden, om van zulke ver- anderde omstandigheden ter Secretarie dezer ge- (R meente kennis te geven, vóór den 15en der vol gende maand, zullende bij verzuim dezer aan gifte de belanghebbenden, ingevolge art. 8 van voormeld koninklijk besluit, bij de schutterij wor den ingelijfd en bovendien tot eene geldboete en gevangenisstraf verwezen worden. Voorts wordt ter kenn’s van de belangheb benden gebracht, dat zij, die hun 34e jaar heb ben voleindigd, of gedurende vijf jaren bij de reserve hebben gestaan, des verkiezende kunnen worden ontslagen, wordende dus elk, die van dit recht wenscht gebruik te maken, aangemaand, om zulks uiterlijk vóór den 30 Juni aanstaande ter Secretarie aan te geven. En opdat niemand hieromtrent eenige onkun de zoude kunnen voorwenden, zal deze worden afgekondigd en geplaatst in de Snooker Courant. Sneek den 22 April 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd UIT DE PERS. wam uw v Met ds. Lindeboom aan het hoofd is er een meerdereofmindere" hetzelfde is. Wij'strijden nieuwe (afgescheiden) christelijk-historische kie- Art. 1 der statuten luidt: De Tijd heeft den weg afgebakond welken het blad bij de algemeene verkiezingen wenscht ingeslagen te zien. Twee doeleinden moeten de katholieke Nederlanders in ’t oog houden: voor eerst handhaving hunner rechten als zoodanig, de verdediging hunner belangen, de bevestiging hunner onafhankelijkheid en zelfstandigheid, ten tweede: de vernietiging der liberale overheer- sching. Over ’t eerste doel behoeven weinig woorden te worden verspild: „Do katholieken zijn nog te weinig aan ’t gebruik en t genot hunner rechten gewoon, dan dat deze niet door ande- ren zouden worden bedreigd. Zij hebben te lang hun belangen zien ontkennen om ze niet fier en open voor te staan, en iedere nieuwe strijd is voor hen een nieuwe proef, die hen meer gewoon maakt aan het openbare leven. Het tweede doeleinde wordt aldus toegelicht „Voor ons is het liberalisme de vijand. In wel ken vorm ook, gematigd of in zjjn gloeiendste -J openbaring, het is de vijand. Zijn levensrich ting druischt lijnrecht tegen de onze in. Het is hier staat tegen staat en altaar tegen altaar. I De beginselen van het liberalisme zijn de ge heele loochening van de onze. Als het „vrij- heid” schreeuwt, dan hooren wij „dwang”, en roept het „recht”, dan vernemen wij „macht!” Op dit stuk mag de praktijk geen toegeeflijk- heden hebben. Zelfs de keuze tusschen meerder en minder kwaad valt hier weg, daar juist het punt, waar hot op aankomt, het kwaad, bij den iedere vorm van het be- zersbond opgericht onder den rï HHIBBHHbHHf jhd S\EI,I COURANT HIMNEXLAN»* V ITS HL AW B. 1 1 t 1 9 «ss^raasassEnresrawras:

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1