t rm ffliffl EHETWOlMWSfflL A 1IWS- Eï IDIIIlTffllHEID ÏWl DE j dB! No. 35 1381. E S-E N-D J A A 30 A r II I L. a*l 1 Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. Kamer en regeering zoo eenstemmig over zwijgen, dat men gerust, op de manier der oude juffrouw komen juist!maar de zaken uit te stellen van het ééne zittingjaar tot het andere, is toch zeker niet het middel om goede wetten te krijgen. Sneek, doen te weten, dat voortaan de De zes leden der Tweede Kamer, die het ini tiatief namen om den voorzitter të verzoeken de Kamer reeds op 26 April bijeen te roepen, waren de heeren van der Linden, Wybenga, Gratama, Patijn, Goeman Borgesius en Gleich- man. Met verwondering zeker zal men verne men,. dat die heeren in do zitting van Dinsdag aan een niet malschen aanval van de zijde hun ner ambtgenooten Van Kerkwijk, Van Houten, Heydenrijck - en Van Eek hebben blootgestaan. Zelfs werden hunne bedoelingen verdacht ge maakt. Is liet dan zoo onnatuurlijk, dat volks vertegenwoordigers, die het met hunne plichten ernstig meenen, niet zoovele hoogst belangrijke wetsvoorstellen, als bij de Kamer aanhangig zijn, onafgedaan willen laten? Maar erger dan die aanvallen, waaraan zij blootstonden, is, dat de goede bedoeling der zes leden grootendeels verijdeld is door het besluit der Kamer om niet vóór Maandag de openbare behandeling der zaken aan te vangen, en dan nog wel eerst de interpellatie van den heer Keuchenius, over een zaak, die de aandacht der Kamer niet waard is. Deze geheele week zal de Kamer besteden aan sectiearbeid en aan uitrusten van dien arbeid. De heer Van Kerkwijk moge zeer laag neer zien op den wetgeVenden arbeid, wij zijn over tuigd (zegt de Kamp. Ct.) dat zeer weinigen in den lande het met voldoening zullen zien, dat de obstructionistische taktiek der lersche leden van het Britsche parlement in Nederland navol ging vindt. Juist het verloren gaan van zooveel kostelij- kën tijd als aan het onvruchtbaar debat over de rentewet is verdaan, had voor de kamer een prikkel behooren te zijn om nog zooveel moge lijk van hetgeen er gereed ligt af te doen. Niet om veel, maar om goede wetten moet het te doen zijn, is in de Kamer gezegd. Vol- Dc gecombineerde commissie uit de Maat schappij tot Nut van ’t Algemeen de Maat schappij voor Fabrieks- en Handwerksnijverheid, de Hollandsche Maatschappij voor Nijverheid en het Algemeen Werkliedenverbond, die zich bezig heeft gehouden met het ontwerpen der grond slagen voor een algemeen Nederlandsch werk- lieden-pensioenfonds, is met haar eindrapport ge reed en zal het binnen een paar weken pu- bliceeren. Maandag is te Amsterdam, onder voorzitting van den heer Herman F. Bultman, de algemeene vergadering gehouden van de vereeniging „Het Nederlandsch Rundvee-Stamboek.” Uit het ver slag van den staat der vereeniging bleek o. a., dat het belangrijk besluit van de vorige verga dering tot verlaging van de contributie der la den van flO op f2.50, van geen groote nadee- lige gevolgen is geweest op de financiën en dat het aantal ingeschreven runderen belangrijk is toegenomen en thans 170 bedraagt, tegen 68 in 1879, waaronder thans ook vee uit Zeeland voorkomt, wat tot nu toe het geval niet was. Het aantal leden is van 142 op 140 gedaald, maar dat van begunstigers tegen een contributie van f 10 is met 26 vermeerderd. Het getal af- ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. De algemeene pr ovinciale Watersnood-commissie te ’sllertogenbosch heeft in de door de waterramp geteisterde gemeenten aan vergoeding uitgekeerd voor het verdronken vee 100 pet; voor zaaikoren f 25 per hectare en voorts billijke tegemoetkoming verstrekt voor geleden verliezen aan pootaar- dappelen en veevoeder. Binnen enkele dagen zal de uitbetaling volgen voor huizen, getim merten en verzandingen te Vlijmen te Nicu wkuik en in de omstreken van Grave; vermoedelijk zal ook daarvoor 100 pet. kunnen worden vergoed. Uit Limburg is nog geen enkele opgaaf in zake den watersnood bij de commissie ontvangen. KENNISGEVIN G. URGEMEESTER en WETHOUDERS van aan de gemeente verschuldigde GRONDRENTEN,'RE COGNITIËN ENZ., niet meer door of namens •den Gemeente-Ontvanger zullen worden opge haald, doch dat ieder verplicht is, het versehul- -digde binnen vier weken na den verschijndag, d. i. 1 of 12 Mei of 1 of 12 November a. s. te betalen, ten kantore van den Gemeente-Ontvan- jgêr. ■Sneek den 29 April 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. vax DRIESSEN, Burgemeester. HS* J. W. BENNEWITZ, Secretaris. de 86 Kamerleden plus de 8 ministers, zonder kans op een bevredigend antwoord, de rondvraag zou mogen doen: „of iemand, bij geval, iets van uitbreiding van. het kiesrecht heeft vernomen?” Hot militaire vraagstuk dommelt. Persoonlijke dienstplicht steekt nauwelijks meer van tijd tot tijd zij n hoofd omhoog, als een verongelukt schip de toppen zijner masten boven de oppervlakte der zee. De koloniale quaestie slaapt. Daar zijn nog de drankwet en de zeevisschery en de waterwegen en de kanalen en nog een heele reeks dingen, die met hun allen den lijvigen stapel bijlagen van het Kamerverslag vormen. Maar wie daarin, met het scherpst gewapend oog, een bruikbare partij schifting onderscheiden kan, mag den geheelen papierberg van ons pre sent hebben. „Een ding blijft over. Het plechtanker onzer hoop. De rots waarop wij bouwen. Het anti- clericalismus. Onder de hoede zijner liberale vertegenwoordigers Is oud-Nederland vrij Van priester-dwinglandij „Achter dezen wal zullen wij ons opstellen om, even als de Fransche generaals in den oorlog van ’70 zoo dikwijls beloofden, „door een stout moedige rugwaartsche beweging den vijand te verpletteren.” „Maar wanneer straks, bij ’t roeren van de trom, het instrument misschien dof mocht klinken en de strijders onder hunne tenten blijven of lusteloos toekijken, dan wijte men het toch niet aan de trommelslagers. Zij doen al zoo lang met dit eene kalfsvel. Dat het nooit bijster dik is geweest en in den laatsten tijd angst wekkend dun begon te worden, hebben zij dik wijls genoeg verkondigd. Maar het vullen van den magazijnsvoorraad is niet hunne taak.” Bij arrest van het gerechtshof te Leeuwarden in raadkamer gewezen, is de koetsier Rients Agema, ter zake van mondelinge bedreiging met moord onder voorwaarde, verwezen naar de correctioneele terechtzitting van de arrondisse- ments-rechtbank aldaar, met last dat hij in vrij heid zal worden gesteld. Ingevolge die beschik king bevindt Agema zich reeds op vrije voeten. Naar wij vernemen heeft mr. J. Meinesz, advo caat te Heeren veen, zich met zijn verdediging belast. B E K E N D M A KING. I BURGEMEESTER en WETHOUDERS van •de gemeente Sneek, Gelet hebbende ep a:t. 7 van Zijner Majesteits besluit van 7 September 1828 (Staatsblad no. 55), roepen bij deze op, alle personen, welke ^•als gehuwd of als weduwnaar met kind of kin deren, iu de tweede klasse van de algemeene rol der schutterij, in het vorige jaar opgemaakt, zijn gebracht, doch sedert dien tijd -door het overlijden van hunne vrouwen of kinderen, de fcevoegdheid hebben verloren om in die klassen te verblijven, en dus als nu in de eerste klasse -«der voor dit jaar te formeren algemeene rol ge- rangschikt moeten worden, om van zulke ver in stand moet houden en ken! „Wat wil men dat wij aan de kiezers zeg gen? aldus besluit het blad haar artikel. Of dwalen wij wellicht, wanneer wij beweren dat de rentebelasting voorkomt op het program, ook der liberale kiezers? Zou de af keer van ’c betalen van 2 pet. hunner coupons bij hen misschien grooter wezen dan hun wensch naar hervorming van ’t belastingstelsel? Ook indien men dat aannemen wilde, hoe zouden wij, gesteld wij konden het met onze overtuiging overeen brengen, het verongelukken der ren- tewet onzen vertegenwoordigers als een verdien ste kunnen toerekenen, nu zij de wet niet ver worpen, er niet over gestemd hebben, nu integen deel ieder, die haar met amendementen tot uit stel, tot nieuw sectie-onderzoek, tot verbetering van redactie, tot verandering van stelsel, heeft helpen begraven, om strijd verklaard heeft dat hij in beginsel het, o zoo hartelijk! met haar eens was? „Of kan men ons wellicht een andere strijd leuze aan de hand doen? Wij bekennen er geen i te weten. Kieswet-herziening is een ding waar ^erp acht het blad allerongunstig. Even als i voor twee jaren het uiteenspatten van het mi- -o- oisterie-Kappeyne, juist op het oogenblik der in de Schipbreuk van den „Schoolmeester aan Weder wordt over diefstal op zee door En- gelsche visschers geklaagd. Ongeveer veertien dagen geleden hebben Engelsche visschers van een Volendammer visseher twee breilcn in stuk ken gesneden en medegenomenden 23sten April, heeft een Engelsche kotter weder 30 lij nen van zulk een botter afgesneden, benevens twee breilen terwijl men de derde breil weg wierp. Eerstbedoelde schipper heet E. Veerman, de tweede visseher Cornelia Hansen, beiden van Volendam. Eerlijk bekenden de visschers. ech ter, dat er andere Engelsche visschers waren, die aanboden om lijnen en breilen terug te geven, daar zij zich wellicht schaamden over het ge beurde. Dat zulke tooneelen echter voorvallen, vlak bij onze stranden, op de zoogenaamde leg, de plaats, waar zich het grootste gedeelte des jaars de Noordzeevisscherij concentreert, is wel wat erg. verkiezingen, aan de liberale zaak haar rugge- merg en levenssap ontnam, zoo worden nu de handen der liberalen in het land, op hetzelfde beslissende, oogenblik, met krachteloosheid ge- I slagen door de gebleken onmacht der liberale Kamer-meerderheid. Daar toch komt het op neer. Er is een liberale meerderheid in de ver tegenwoordiging. Belasting-hervorming, in de richting eener belasting op het roerend vermo gen en ontheffing der eerste levensbehoeften en der bronnen van handel en bedrijf, is sedert de grondwetsherziening een deel van het liberaal regeeringsprogram. Een verschijnsel, waar men nauwelijks op had durven hopen, het zelfstandig partij kiezen der Limburgsche afgevaardigden vóór de rentebelasting, versterkt in dit bijzonder geval nog de kracht der liberale meerderheid. Een minister doet een voorstel in haren geest. Niemand uit haar midden verklaart zich in be ginsel er tegen en zelfs uit den boezem der te genpartij laten zich stemmen in denzelfden geest hoeren. En niettemin valt, neen dat is het weer niet, niettemin raakt het ontwerp zoek, zakt het ineen, vliëgt het de lucht in, wordt het onder den grond gestopt, uit pure onbe kwaamheid om het beginsel, waarover men het eens is, in een bruikbaren wettelijken vorm be lichaamd te krijgen. Nu kan men wel beweren, dat niet de Kamer maar de regeering de schuld draagt; dat de minister zwak en onhandig is geweest; dat hij met beginselen geschipperd, toegegeven waar hij op zijn stuk had moeten staan en uit de hoogte alle toelichting geweigerd heeft, waar die geenszins overbodig ware geweest. Maar dit is geen voldoende verontschuldiging. Want een partij, die een langen staat van dienst in het regeeren heeft, en die ten laatste uit haar midden niets meer weet voort te brengen dan bewinds lieden, buiten staat om bruikbare wetten voor te stellen en te verdedigen, en vertegenwoordi gers, alleen in staat om de onbruikbaarheid van het voorgestelde te doen uitkomen, zulk een partij behoeft het brevet harer machteloosheid niet van de natie meer af te wachten. Onder deze omstandig heden verlangt men van de woordvoerders der liberale partij buiten de Kamer, in het land, dat zij over weinige weken de kiezers zullen gaan vóórhouden dat zij de liberale meerderheid in de Kamer, die deze dingen doet, ze geschieden laat of ze achterwege laat, in stand moet houden en zoo mogelijk verster- UIT DE PERS. I BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek., brengen ter kennis van de ingezetenen •dat ter Secretarie der gemeente, voor den prijs van 25 Cent per stuk, afdrukken verkrijgbaar zijn van het verslag van den toestand der ge moeide over 1880, hetwelk den Raad in zijne Wgadering van den 26 April 1881 is aangebo- bodeii. I Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. van DRIESSEN, De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. anderde omstandigheden ter Secretarie dezer ge- jpeente kennis te geven, vóór den 15en der vol gende maand, zullende bij verzuim dezer aan gifte de belanghebbenden, ingevolge art. 8 van Voormeld koninklijk besluit, bij de schutterij wor den ingelijfd en bovendien tot eene geldboete en gevangenisstraf verwezen worden. Voorts wordt ter ken n>s van de belangheb benden gebracht, dat zij, die hun 34e jaar heb- Jen voleindigd, of gedurende vijf jaren bij de feserve hebben gestaan, des verkiezende kunnen worden ontslagen, wordende dus elk, die van dit recht wenscht gebruik te maken, aangemaand, oni zulks uiterlijk vóór den 30 Juni aanstaande ter Secretarie aan te geven. ',®En opdat niemand hieromtrent eenige onkun de zoude kunnen voorwenden, zal deze worden Iftekondigd on geplaatst in de Sneeker Courant-. ■Sneek don 22 April 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. I De Midd. Cour, bespreekt de gevolgen welke Bet verongelukken der rentewet kan hebben op pen algemeenen politieken toestand, met het P°g vooral op de aanstaande verkiezingen. De f eteekenis van het blijven steken van jlat ont- twee jaren het uiteenspatten van het mi- OURAN ra BI1OOLA Ï¥B. 3 v

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1