Mil U S El ID I III TIM IL III. Ill 101)11 OE 1.1 'II IMI Ell HET MMR SIBIL Le No. 36 Z E S-E N-D E T 1 1881. - - 4 MEI. De officier van justitie bij de Rechtbank te Er zullen derhalve voortaan alleen openbare ver gaderingen zijn. In de vorige week is de stoombedveorenfa- briek van gebroeders Peters op het Hekelveld te Amsterdam voor de derde maal binnen acht maanden totaal verbrand. Twee werksters, van 17 en 20 jaar, zijn in de vlammen omgekomen. een een Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave ot redactie betreffende, franco in te zenden. De Rotterdamsche gemeenteraad heeft het ontwerp-besluit, ter zake de bijdrage van 3 mil- I lioen voor verbetering van den waterweg naar zee, aangenomen. verklaring van de eischers in hun vordering tot terugbetaling eener som van ruim f 200,000, voortspruitende uit prijzen, op een Oostenrijksch lot gevallen, met veroordeeling in de kosten. van den heer Das, eischeres contra de ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7*/2 Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. Uit Wierum wordt aan de Zw. Crt. gemeld dd. 30 April: Onze v isschersvloot heeft reeds sedert geruimen tijd veel te lijden gehad van de Engelsche visschers. Niet alleen dat zij tot zelfs zeer dicht onder den wal visschen, zoodat zij met het bloote oog kunnen waargenomen worden, komen zij in zoo’n groot aantal, som tijds wel met 100 a 200 tegelijk, dat er voor onze visschers bijna geen plekje overschiet. En ware dit het geval nog maar alleen, lieten zij i onze visschers nog maar met rust, maar neen. Met moedwil zeilen zij dan nog over het want- vischtuig der onzen en vernielen zoodoende veel van het tuig. Vrijdag echter zijn de handelin gen der Engelsche visschers alle perken te bui ten gegaan, daar het volgende is voorgevallen Onze vloot, bestaande uit 15 vischaken, was aan het visschen in de Noordzee onder de kust van het eiland Ameland, toen op eens een massa Engelsche visschers kwamen opdagen en, ofschoon herhaaldelijk gewaarschuwd en vriendelijk ver zocht wordende door de onzen om een anderen koers te nemen, stoorden zij zich daar niet aan, maar zeilden moedwillig dwars door het visch- want der onzen, sneden de lijnen los en namen èn tuisr èn visch .UvIa derdeu. Onze visschers, te klein in getal om zich te verzetten, moesten dat met leede oogen aanzien. De schade, hun berokkend, beloopt ongeveer f 400sommige visschers hebben zelfs tot f80 schade. Met recht vraagt men hier, kan de regeering daar niets aan doen zoo ja, waarom doet zij dat dan niet, waarvoor hebben wij onze zeemacht (Mej. Catharina Beersmans zal Zaterdag a. s. voor het eerst na haar herstel weder in Rotter dam optreden in een harer boste rollen, in „Annemie”, van Rosier Faassen. SN EEK, 3 Mei. J1 Zaterdag avond hield de Sneeker Zeilver- eeniging hare gewone jaarvergadering, die slechts door 17 leden werd bijgewoond. Na de lezing der notulen van de vorige samenkomst, bracht de voorzitter verslag uit van den toestand der vereeniging, waarin hij met genoegen mocht con- stateeren, dat deze zeer bloeiend mag genoemd worden, daar niet alleen het getal leden 396 be droeg, maar ook de toestand van de kas gunstig was. Als lid van het Bestuur werd herkozen de heer J. Jaarsma, terwijl als nieuw lid be noemd werd, in de plaats van den heer P. Fen- nema, die het vorige jaar zijne benoeming niet had aangenomen, de heer A. T. Pijttersen, wel ke beide heeren verklaren de benoeming aan te nemen. Hierop bracht de penningmeester, de heer Y. Wouda, verslag uit oyer den stand der Volgens een Haagschen brief in de conservatieve Rotterdamsche Courant zal de Minister van Financiën zijn „gestorven rentewet” niet overleven „Maar dat gaat in tempo’s zoo schrijft hij. Zooals het bij de rentewet ging, zoo met de portefeuille. De Minister van Financiën heeft lust noch kracht meer om den arbeid voort te zetten; eenige financieele maatregel zal door hem niet meer worden voorbereid en na eenige we rken, wanneer het Ministerie die gedeeltelijke crisis beter zal kunnen verdragen, zult gij ver nemen, dat den heer Vissering het meest eervol ontslag is verleend, op verzoek en onder dank betuiging voor de gew cht'ge diensten den lande bewezen,” BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, roepen bij deze opalle manspersonen, binnen deze gemeente woonachtig, welke op den 1 Januari 1881 huu 25e jaar waren ingetreden, en mitsdien allen, die geboren zijn in het jaar 1856, om zich voor den Schutterlijken dienst te doen inschrijven; zullende daartoe door -en na mens heeren Burgemeester en Wethouders, op de-ISecretarie der gemeente, worden gevaceerd: Woensdag dén 18 Mei 1881, des morgens van 9 tot 10 uur voor die van wijk 1, 2 en 3. 4, 5 en 6. w 7,8 en 9, kas. De ontvangsten hadden bedragen f965,20, de uitgaven f891,04s, zoodat oen batig saldo overbleef van f74,155. Onder de uitgaven be hoort o. a. ook de aflossing van liet nadeelig slot der vorige rekening groot f98,0 f, zoodat ook ih dit opzicht de Zeilvereeniging flink is voor uitgegaan. De rekening, met de noodige beschei den, werd door eene Commissie nagezien, die haar in volmaakte orde bevond. Aan het einde der vergadering werd nog een voorstel van een der leden besproken, om nl. een Friesche Z’eil- bond op te richten, die eenmaal ’sjaars een con cours zou kunnen houden. Het voor en tegen weid overwogen en ten slotte besloten, dit punt tot eene volgende vergadering te verdagen, op dat het Bestuur gelegenheid zou hebben, het tot een punt van onderzoek te maken. Ten opzichte der contributie werd besloten deze te laten blijven zooals zij in het vorige jaar is vastgesteld. De alhier voor vijf jaren opgerichte Coöpera tieve Vereeniging „Self help", mag zich dank zij vooral ook de bereidwillige medewerking van eenige meer gegoede ingezetenen uit onze ge meente thans verheugen in het bezit zij ’t dan ook nog niet onbezwaard van een twaalftal zeer doelmatig ingerichte en flink af getimmerde woningen met winkel aan den Op- penhuizer weg. Deze woningen, dank zij het nauwlettend toezicht van den ontwerper _W. de Jong frisch en luchtig gelegen en in twee reien gebouwd, terwijl er terrein is overgelaton voor het bouwen van nog een viertal wonin gen, bevatten een flinke kamer, kleine gang met zijkamertje, waaronder een allerliefst keldertje en een vrij ruime zolderzij bieden daarbij de huismoeders nog een aardig plekje grond aan om als bleekveld te gebruiken. De betrekkelijk nog jeugdige vereeniging kan alzoo met vol doening terug zien op ’t geen zij reeds thans heeft tot stand gebracht, nu zij reeds in staat is aan een twaalftal harer leden en hunne gezin nen, een doelmatig ingericht, vriendelijk „thuis” te kunnen verschaffen, wat zeker een krachtig middel is ter bevordering van een prettig en gezellig huiselijk leven. Dat de vereeniging’ p -„ijzc voortga eu iiet haar daarbij voortdu rend niet aan den noodigen steun eu medewer king ‘moge omurea-eu. Bij de heden plaats gehad hebbende ver kiezing van een lid van den Gemeenteraad (va cature-Joustra) hebben van de 530 kiesgerech tigden 233 hun stembiljetten ingeleverd. Door het R. C. Kerkbestuur alhier is naar wij van goederhand vernemen, aan het Hooiblok bij de Nieuwe Kade alhier een huis en terrein aangekocht voor het stichten van eene bijzondere school voor R. C. kinderen alhier. Hoezeer het getal Baptisten in deVereonig- de Staten van Amerika toeneemt, moge hieruit blijkenDe Amerikaansche Baptisten-Almanak van 1881 toont aan, dat hun getal verleden jaar met 163,283 leden en 1,195 predikanten ver meerderd is geworden. Het aantal gedoopte Christenen bedraagt daar thans 2,296,327, die onder leiding van 16,596 geordende predikanten en 26,060 Gemeenten en 1,130 Associaties ver- eenigd zijn. Be tegenwoordige President der Vereenigde Staten, de heer Garfield, behoort eveneens tot hunne leden. Ook in Nederland breidt zich hun aantal uit zelfs in onze stad is eene kleine gemeente van dien naam. f Hoornsterzwaag, (Schoterland) 2 Mei. Door den arbeider S. Bergsma alhier zijn bij het afgraven van het hoogveen een twintigtal oude zilveren munten, gevonden, ter grootte van een gulden en dateerende van het jaar 1601. De N. R. C. meldt dat Vrijdagavond om streeks 11 */2 uur in de Goudsche Wagenstraat te Rotterdam op den openbaren weg een moord gepleegd is. De juiste bijzonderheden zijn ’t blad nog onbekend. Volgens den berichtgever zou de vermoorde een man van ongeveer 35jarigen leeftijd zijn, on zou de dader, die met hem twist had gehad en zich in gezelschap van een derden persoon bevond, ontsnapt zijn. Een der twee personenbetrokken bij den moord, bevindt zich, naar de Nieuwe Rott. Ct. nader meldt, reeds in handen van de politie. Het is een zeventien- of achttienjarige knaap, de jongste van de twee, een vischkooper van beroep. De ander, 23 jaar oud, werkman aan een expediteurskantoor, heeft zich met ee- nig geld, dat hij op het kantoor van zijn baas had opgènomen, uit de voeisn gemaalrr. HIJ wordt voor dengeen gehouden, die den doode- lijken steek heeft toegebracht. Zijn naam en signalement zijn bekend en men mag dus ver trouwen, dat hij ook spoedig de politie in han den zal vallen. De handelende personen in dit drama, schij nen elkander geheel onbekend geweest te zijn. De verslagene, een Russisch zeeman, die zijn meisje te huis gebracht had en op den terug weg naar zijn logement was, kwam de beide knapen op het nauwe trottoir bij het Weeshuis tegen. Men liep elkander onnadenkend tegen het lijf. Daaruit ontspon zich een twist en ge vecht, dat men den dood van den vreemdeling eindigde. ,10 11 U 12 ’s namiddags om 12 unr. Verder wo. dt ter kennis van belanghebbenden gebracht Dat diegenen, die, vroeger in andere gemeen ten ingeschreven, sedert de inschrijving van het vorige jaar binnen deze gemeente zijn komen wonen, zieb insgelijks op dien dag zullen moe- t<n laten inschrijven, in het register, loopende over een der jaren 1847 tot en met 1855, waar toe zij volgens hun ouderdom behooren. Dat een ieder, hetzij bij al of niet vermeent tot de vrijgesteld m of uitgc 1 tenen te behooren, tot deze n chrijving verplicht is. Dat voor ingezetenen worden gehouden alle Nederlanders, alhier hun gewoon verblijf hou dende, alsmede alle vreemdelingen, binnen deze gemeente woonachtig, welke hun voornemen, om zich binnen dit Rijk te vestigen, zullen hebben aan den dag gelegd, hetzij door eene uitdrukke lijke verklaring, hetzij door het werkelijk over brengen van den zetel van 1 u i vermogen en de hoofdmiddelen van hun bestaan. Dat zij, die in meer dan in eene gemeente hun gewoon verblijf houden of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd, tot de inschrij ving verplicht zijn binnen die gemeente, alwaar «ene dienstdoende Schutterij aanwezig is. Dat de registers tir inschrijving op den 15 Mei e. k. geopend en o den 1 Juni daaraan volgende gesloten worden, en dat allen, die be vonden worden, zich als lan niet te hebben doen inschrijven, volgens art. 9 der wet op de Schut terijen, door het gemeentebestuur ambtshalve zullen worden ingeschreven en door den Schut tersraad tot eene geldboete worden verwezen terwijl zij bovendien zonder loting bij de Schut- terij zullen worden n .elijfd, indien het zal blijken, dat er, tijdens de verzuimde inschrijving, gbene redenen tot uitsluiting ot vrijstelling te hunnen aanzien bestonden. Dat eindelijk een ieder, die binnen deze ge meente niet geboren is, wordt aangemaand, zich hjjdig van eene geboorteacte te voorzien, en zich alzoo van zijnen juisten ouderdom te verzekeren, ten einde de inschrijving naar behooren geschiede, -en hij alzoo niet kome te vallen in de straf bij het aangehaald art. 9 bepaald. En opdat niemand hiervan eenige onkunde zal kunnen voorwenden, zal deze worden afgekon- digd zooals gebruikelijk is en geplaatst in de Sneeker Courant. Sneek, den 3 Mei 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. van DRIESSEN, De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. De kiesvereeniging „Burgerplicht” te Am- I sterdam heeft besloten de voorafgaande besloten i vergaderingen ter zake der candidaturen voor Utrecht heeft geconcludeerd in zake mej Altena, de verkiezingen af te schaffen, op grond dat de huisvrouw van dv,«L^ vuuti« Lh V. publieke zaak publiek moet worden behandeld. I erven Verdonk als gedaagden, tot ontvankelijk- ----- Naar de Amsterdammer meedeelt, zal de ver eeniging „Burgerplicht” te Amsterdam, mot het oog op de aanstaande verkiezingen, over eenige dagen de leden oproepen, ten einde over de po litieke beteekenis der verkiezing te spreken. De vereeniging ging daarbij uit van het denkbeeld, dat het, om tot een beteren toestand te geraken, noodig is: over eenige hoofdpunten een debat te openen, opdat het duidelijk blijke wat de liberale partij wil Het spreekt wel van zelf, zegt het blad, dat censusverlaging daarbij een der onder werpen van discussie zal uitmaken. Op verlan gen van een der leden zal ook de inkomsten belasting onder die hoofdpunten worden opge nomen. Ziedaar een begin, zegt het blad, een eerste teeken van leven onder de liberale partij. Een teeken van leven, dat, nog afgezien van de vraag of het reeds dadelijk tot eenig resultaat leidt, in staat is om den moedeloozen een hart onder den riem te steken. Men zal dan toch trachten aan het stelselmatig stelselloos verkiezen einde te maken: iets anders zoeken dan vage en bedriegelijke leus: beproeven te ont komen aan een zinledige vrijzinnigheid SVEEkElt (OLRAA 0S3I U1N> EXLAMh rm w V

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1