n Paardenmarkt TE S.M'EK. No. 37 Z E S-E N-D ERTIGSTE JAARGANG. 18St. a. V *4’ Z FII D AG 7 AI E I. Assen, en vraagt ike van bioola jjb. t^lid Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave ot redactie betreffende, franco •in te zenden. 1. 2. 3. 4. kilo 3.00 iotio van :uen. over r de Van trout >rd jam-, ,ard f 10 6 A 100 1 een bben ;ani- 2o ,00 BURGEMEESTER en WETHOUDERS der genteen te Sneek maken hiermede bekend, dat de Voorjaars-Paardenmarkt dit jaar invalt op Woensdag’den lstcn Juni e. k. J. van DRIESSEN, Burgemeester. J. W. BENNEWITZ, Secretaris. ieb Vit nes •jr. 2e 1,50 Me; I» e, •er 19 '7a P'm P’/h P/a IW >7 J De dader van den doodslag te Rotterdam is Zondag namiddag te Utrecht gearresteerd en naar Rotterdam overgebracht. Het Handelsbl. meldt, dat de klacht over een ergerlijk geval van roof door Engelsche visschers gepleegd op Nederlandsche, in de nabijheid van Terschelling, het gewenschte gevolg heeft gehad. De minister van Marine heeft zich terstond om trent het geval doen inlichten en heeft bevelen gegeven tot bescherming onzer visscherij. Maan dag is dan ook een stoomschip met dat doel van Nieuwediep vertrokken. ge 3 u-- kt. I ;e- oor ialf to- bij 35, 30, De algemeene vergadering der vereeniging Volksonderwijs,, zal dit jaar worden gehouden te Amsterdam, op Woensdag 8 juni. Onderscheiden voorstellen zijn aan de orde. Drie daarvan raken het orgaan der vereeniging, het Volksblad. Terwijl de afdeeling Nijmegen voorstelt aan de redactie sympathie te betuigen met de wijze, waarop zij tot heden het Volksblad heeft geredigeerd en den wensch wil zien uitspreken, dat zij voortga het blad op zoodanige wijs in te richten als zij meest overeenkomstig acht met de belangen van het openbaar onderwijs, stellen de afdeelingen Zuid westhoek v. Friesland en Amersfoort voor tot af schaffing van het Volksblad, daar t nut niet opweegt tegen het financieel bezwaar, de inhond in den regel vrij onbelangrijk is en het blad uitsluitend in de handen der leden komt en dus niet dient tot het verspreiden onder het volk van populaire opstellen over onderwijs en op- worde het in de algemeene kas te storten quotum op de helft verminderd. Onder de overige punten op de agenda komen voor: De algemeene vergadering spreke als haar wensch uit, dat op elke lagere school, als onderdeel vau het her haïingsonder wijs, gelegenheid werde ge geven tot het ontvangen van onderwijs in de beginselen der Fransche taal, en noodige het hoofdbestuur uit de middelen aan te wenden die het daartoe dienstig oordeelt. De vereeniging wende pogingen aan bij de regeering om wijziging te verkrijgen van art. 65a, al. 2 dér wet op het lager onderwijs, in dier voege, dat ook zij, die geen hoofdonder wijzersakte bezitten, gelegenheid erlangen om examen af te leggen voor het onderwijs in vreemde, talen. De algemeene vergadering drage aan het hoofd bestuur op bij de regeering aan te dringen op wijziging der bestaande wet op het lager onder wijs, in dier voege, dat kosteloos onderwijs en leerplicht worden voorgeschreven. De algemeene vergadering bespreke de vraagt Wat kan de vereeniging Volksonderwijs” doen voor de opleiding van den ambachtsman ten platten lande? De algemeene vergadering m .chtige het hoofdbestuur om een commissie te benoemen aan welke worde opgedragen te onderzoeken, wat tot de platen-verzameling voor de lagere school in Nederland behoort, welk gebruik er van gemaakt wordt on wat gedaan kan worden om zoo noodig verbetering aan te brengen en uitbreiding te geven aan het gebruik en het uitreiken van platen. Volgens la Meuse zou Alofs, de vermoedelijke moordenaar van de wed. B. te Smeermaas, door gewetensknaging gefolterd, zijn misdaad hebben bekend en tevens verklaard hebben ook schuldig te zijn aan den moord in 1873 te Sweijkhuizen (Limburg) en aan dien in Febr. 1879 te Maas tricht geplpegd, waar toen een persoon, wiens indentiteit onbekend is gebleven, in het park opgehangen werd gevonden. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 71/2 Cents. Bij abonnement is de pry's be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. De Standaard roemt op de organisatie der kiesvereenigingen van de confessioneele partij. „Wij behoeven nu niet op de groots trom te slaan zegt het blad en wat de liberale partij betreft, zij, die tot dusverre den toon aan gaf, land en luiden beheerschte en de scherpe resolutie doordreef, verkeert in desolaten staat van ontbinding; zij verloor haar program, haar leider, haar éénheid, hare eer en haar moreel bankroet staat op het punt van door een poli tiek failliet gevolgd te worden.” Als de stembus in ’t nadeel der schoolwet- partij uit valt, zal uit de oppositie, op één punt homogeen, zonder moeite eèn Kabinet zijn te for- meeren, dat als eenig mandaat heeft het indienen van eene reformbill, en aanneemt, om na de ont binding der Kamer zijne portefeuilles weder ter beschikking van den Kouing te stellen. Het caudidaten-corps der partij is geformeerd uit vroegere advertentiën en bestaat voorshands uit de volgende personen: J. van Alphen, wethouder te Hengelo; jhr. mr. T. van Asch van Wijck, oud-secretaris van den Lekdijk, te ’s Gravenhage; mr. H. M. J. van Asch van Wijck, substituut-officier-te Breda; mr. A. W. van Beeck Calkoen, lid der Prov. Staten van Utrecht, te Utrecht; jhr. T. M. Beelaerts van Blokland, referendaris bij het mi nisterie van Justitie te ’s Hage; J. van Beest van Audel te Maastricht; J. Binkes, wethouder te Bolsward; jhr. G. H. L. baron van Boetze- laer, directeur der vereeniging voor hooger on derwijs op Ger. grondslag, te de Bildt; mr. A. Pb. R. C. baron van der Borch van Verwolde, lijst der hoogstaangeslagenen in Dordrecht, Appingadam en Assen, en vraagt o. a. of Assen met 2500 kiezers, dat voor twee jaar den beer v. d. Feltz met 557 stommen koos, ditmaal niet bij storm genomen kon worden. De N. IJselbode stemt dus in hoofdzaak op dit punt in met hetgeen de Arnh. Crt, eenige weken geleden deed uitkomen. De redenen waarom katholieken en anti-revo- lutionairen samen kunnen en moeten werken, worden nader door ’t blad uiteengezet. „Met de katholieken toch strijden de anti-revolutio- nairen naar de N. IJselbode doet opmerken mede in den reuzenstrijd, die in alle landen, door alle volkeren gestreden wordt, den strijd tusschen het liberalisme en de kerk van Christus. Het ongeloof, de loochening der Menschwording van Godszoon en de loochening van alles waarvan die Menschwording het middelpunt is aan den eenen kanten aan den anderen kant de kerk van Christus onder haar zichtbaar Hoofd, den plaatsbekleeder van Christus, den Paus van Rome, ziedaar de geduchte tegenstanders, die een strijd strijden niet om den voorrang, maar een strijd op leven en dood. Men moet wel blind zijn indien men zich verbeeldt dat eigenlijk hot Nederlandsche Calvinisme onder zij leider, dr. A. Kuyper, of de Nederlandsche orthodoxie de groote strijder is tegen het liberalisme. Wan neer men zich deze waarheid helder maakt, de kerk en het liberalisme, dat zijn de twee groote machten die in de wereld strijdendan kan het geen moeite aan den katholiek kosten, om, op hoeveel ondankbaarheid hij ook al van ortho doxe zijde gestooten is, altijd weder even trouw de orthodoxen aan de zegepraal te helpen. Wil lens of onwillens staan zij in den grooten strijd aan onze zijde, en waar zij optrekken tegen het liberalisme, vechten zij als hulptroepen zon der soldij voor Rome en den Paus.” Op de o voeding. In geval dit voorstel wordt aangenomen, ’s Rijks directe belastingen in deze provincie, VERGADERING van den Gemeenteraad van Sneek, op Zaterdag 7 Mei 1881, ’s namiddags 6 uur. Punten van behandeling: 1. Resumtie dbr Notulen. 2. Mededeelingen van goedgekeurde raadsbe sluiten, ingekomen stukken enz. 3. Nadere vaststelling van het kohier den Hoofdehjken Omslag, dienst 1881. 4. Eervol ontslag Binnenvader en moeder in het Stads-Armenhuis. 5. Eervol ontslag onderw. T. Kappenburg Pz. 6. Onderzoek geloofsbrieven van het nieuw benoemde raadslid T. Camphuis. van Thedcn, te Velp; A. Brummelkamp Jr. te GroningenS. H. Buitendijk te Amerongen, redacteur van het Wag. Weekbl.-, P. van Eik, oud-penningmeester der vereeniging voor Chr. Nat. Schoolonderwijs te Amsterdam; I. Esser, oucLresident van Timor, te ’s HageJ. C. Fa bius, luitenant der artillerie te Delftmr. D. P. D. Fabius, hoogleeraar te Amsterdam; prof. B- J. Lintelo baron de Geer van Jutphaas, hoog leeraar te Utrecht; dr. J. A. Gerth van Wijck te ’s Hagejhr. M. Gevaerts van Simonshaven, lid van den gemeenteraad te ’s Gravenhagejhr. mr. G. A. Godin de Beaufort, lid der Prov. Staten van Utrecht, te Utrecht; prof. mr. B. J. Gratama, hoogleeraar te GroningenS. baron van Heemstra, burgemeester van Hillegom; mr. W. H. J. baron van Heemstra, burgemeester van Driebergenmr. U. H. Huber, adv. plaats vervangend kantonrechter te Leeuwarden; mr. M. J. van Lennep, officier van justitie te Am sterdam; jhr. mr. M. A. de Savornin Lohman, officier van justitie te Assen; jhr. A. Lycklama a Nijeholt te ’s Hage; mr. D. R. B. baron van Lijnden, substituut-officier te Rotterdammr. P. Lijndrajer te Arnhemmr. T. P. baron Mackay, burgemeester van WinterswijkH. W. van Marie, majoor der artillerie te Naarden; J. C. de Mol Moneourt, lid van den gemeenteraad te Groningen; prof. M. Noordtzij te Kampen; W. M. Oppedijk, lid der Prov. Staten van Friesland te IJlst; G. J. M. Oudenampsen te Gorssel;S. Le Poole, lid van den gemeenteraad te Leiden jhr. mr. J. Pompe van Meerdervoort, rechter te Middelburggraaf van Rechtereu van Appeltern, voorzitter der Geldersche kiesvoreeniging te Ron- kumU. baron Thoe Schwarzenberg en Hohen- lansberg, kamerheer des Konings te Utrecht; mr. O. W. Star Numan, griffier der Eerste Kamer te ’s Gravenhage; jhr O. Q. van Swinderen, rechter te GroningenC. N. Tieleman te Zeven bergen; A. Tilanus, wethouder te Tieï; S. van Velzen, lid der Provinciale Staten van Zuid- Holland, te Alphen; E. G. Wentinck, lid der Provinciale Staten van Utrecht, te Schalkwijk; J. Wolbers, redacteur vau de Werkmansvriend te Utrecht; generaal-majoor W. von Wrangel auf Lindenberg, lid van het Hoog Militair ge rechtshof te Utrecht; dr. Th. C. L. Wijnmalen, onder-bibliothecaris van de koninklijke Biblio theek, te ’s Gravenhage. Later zal men een nader onderzoek ten aan zien van hun politiek geloof instellen en wel door antwoord te verzoeken op deze vragen Wilt gij candidaat zijn? Zijt gij anti-revolutionair Aanvaardt gij het Programma? Sluit gij u, gekozen zijnde, aan onze Ka- mer-chib. UIT D E P E R S. In het nummer van Woensdag 27 April werd door de Ar. IJselbode de opmerking gemaakt, dat er voor de anti-liberale partijen dit jaar op den tweeden Dinsdag van Juni een groo te slag is te slaan. Van de 43 leden die aftreden, behooren 29 tot de liberalen, 14 tot de „anti-liberale fracties.” Van de eersten zouden er 12 met hoop op goe den uitslag kunnen worden aangevallen. Om Delft, waar de heer Schagen van Leeuwen af treedt, Middelburg (Van Eek), Goes (Bredius) en Zwolle (Sandberg) te winnen, behoeven de kiezers zich zelf maar gelijk te blijven. Dat de heer Van de Werk in het rustige bezit is van den zetel te Zevenbergen zal niemand be weren. Daartoe, zegt de IJselbode, dankt hij dezen te veel aan de gunst, of, wilt ge liever, aan de papenhaat der orthodoxen. Het blad geeft voorts een overzicht van de gunstige kan sen in de districten Sneek, Tiel, Utrecht, Arn- burgemeester van Gorssel; C. J. de Bordes, ad- h. hem, Deventer, Zutfen, Dokkum, Winschoten, judant des Konings, lid van den gemeenteraad BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, Gelet op het bepaalde in artt. 6 en 7 der wet van 2 Juni 1875 (Staatsblad uo. 95), tot rege ling van i et toezicht bij oprichting van inrich tingen, welke gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken Brengt n bij deze ter kennis van belangheb benden, dat ter Secretarie dier gemeente ter vi sie ligt een bij hun college ontvangen verzoek schrift met bijlagen van 11. Rinia Kingma, strek kende tot het erlangen van vergunning tot het plaatsen van een Stoomwerktuig op het perceel, plaatselijk gekwoteerd wijk 1, no. 30, kadastraal bekend iu sectie D, no. 139 der gemeente Sneek. Dat op Vrijdag den 20 Mei 1881, <’e; middags ten 12 uur, ten gemeentehuize aldaar gelegen heid zal worden gegeven om tegen het gedaan verzoek bezwaren in te brengen en deze mon deling of schriftelijk toe te lichten en dat zoowel de verzoeker als zij, die bezwaren hebben in te brengen, gedurende drie dagen voor evengemeld tijdstip ter Secretarie der gemeente, in de ge wone bureau-uren, van de ter zake ingekomen schrifturen kennis kunnen nemen. Sneek den 7 Mei 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. Uit Nieuw-Vennep wordt aan de N. R. C. gemeld, dat de predikant bij de hervormde ge meente aldaar, dr. N. T., die Maandag 25 April, zooals hij aan zijn vrouw zeide, naar Amsterdam ging, om daar een vergadering bij te wonen, sedert niets meer van zich heeft laten hooren. Vrouw en kind zouden de familie te Alkmaar bezoeken en Vrijdag jl. zouden man. vrouw en kind elkander te Haarlem ontmoeten, om huis waarts te keeren. Op den afgesproken tijd waren vrouw en kind te Haarlem maar liet de man op zich wachten. De pijnlijke onzekere toestand, waarin de bedroefde vrouw verkeert, is niet te beschrijven, te meer omdat na onderzoek is gebleken, dat de vermiste man zeer waarschijnlijk niet te Amsterdam is geweest. I f ■ws- n lommiwiiD won de rtjo X. i/ tr ie- Jr )’/ig I is- 00-* SNEEKER COURANT.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1