«(■ïmWBISSfflMB. Paardenmarkt rm ii ÊllMIÏSHlDmHÏÏIHLU VMRH a L EX o I Nu. 38 Z E S-E N-D E R T I G- S T E J 1881. w o i:x s i >.v «- Voorjaftrs-Paardenmarkt TE SNEEK. óijS i 11 .Vï I S I. BV 1TB S L A W i», OVERZICHT. ei. BINNOLA X». 1 dit jaar invalt op Woensdag den Isten Juni e. k. J. van DRIESSEN, Burgemeester. J. W. BENNEWITZ, Secretaris. 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, Cents. Bij abonnement is de prijs be- 4, 5 en 6. 7, 8 en 9, De Kiesvereeniging beeft, in hare vergadering ,611 ,96 ,44 ,00 eft en de 17< 17a 1\ '7a ho i' wonen, zicb insgelijks op dien dag an ■L— 1-::K"'’ ef- Men schrijft uit den Haag aan de Midd. Ct. De liberale, leden der Kamer bereiden zich nog op een warmen strijd voor in de tegen woordlgo zitting. In een Maandag avond in het gebouw der Loge gehouden bijeenkomst moet dat zijn gebleken. Bijzonderheden over die partij-vergadering, on der presidium van den heer Van der Linden, waarop de zoogenaamde Kappeynianen door hun afwezigheid schitterden, zal men uit de dagbla den niet vernomen. De liberale partij bewaart zorgvuldig het stilzwijgen over hetgeen in ha ren raad' geschiedt. Het eenige wat men er .van verneemt is, dat de heeren stipte geheim houding' hebben moeten beloven. 88. Deze COUBANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. ADVEBTENTIËN van voor eiken regel meer 7’/a' C langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernomen bij den Uitgever. •as :en j van gisteren avond, voorloopig tot candidaten gesteld voor het lid maatschap van de Tweede Kamer (periodieke aftreding) de aftredende leden, de heeren Mr. S. Wybenga en Dr. W. H. Idzerda. Ook door een der onderafdeelingen van de kiesvereeniging Wijmbritseradeel” zijn de af tredende leden op nieuw candidaat gesteld. De onderscheidene anti-revolutionaire kiesver- eenigingen in dit district hebben jl. Woensdag tot hare candidaten gekozen de heeren W. M. Oppedijk te IJlst en Mr. W. H. J. baron van Heemstra te Driebergen. Gisteren namiddag heeft zich alhier door ophanging van het leven beroofd, F. de G. wed. van B. de W. Armoede en verdriet schijnen de oorzaken te zijn geweest, f Lemsterland. In ecne voerstreek dezer gemeente zijn de turfmakers aan ’t „boljen” ge gaan, m. a. w. hebben ze ’t werk gestaakt. Voor 16 stuivers per roê waren ze den arbeid be gonnen, doch eischen nu verhooging van loon. Enkelen wilden echter blijven werken, maar zija hierin door de onwilligen verhinderd met de bedreiging eener parate executie. Ofschoon de veenbazen een ietwat hooger bod hebben ge daan, doch niet hoog genoeg naar den zin der veenwerkers, hopen wij, dat deze voor beide partijen schadelijke oneenigheid spoedig moge worden bijgelegd. „12,50 „12,75 5,627, „11,25 De „Willem Barents” is Zaterdag ten. 10 uren van Amsterdam vertrokken en stak te 2 uren, onder veel blijken van belangstelling, in zee. !°’l BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek maken hiermede bekend, dat de UIT DE PERS. De N. B. C. bespreekt de poging door de kiesvereeniging „Burgerplicht” te Rotterdam ge daan om aaneensluiting te verkrijgen tusschen de liberale kiezers. Het b!ad juicht die poging zeer toe en kan zich, op een enkele uitzonde ring na, goed met het programma vereenigen. De bedenkingen gelden de paragraaf waar spra ke is van uitbreiding van kiesbevoegdheid door a. censusverlaging, b. grondwetsherziening, strek kende tot toelating van capaciteiten. Verlaging van den census in het algemeen is, naar het blad doet opmerken, nooit het program der libe rale partij geweest, en is het op heden even min; integendeel met beginsel en praktijk der partij is zulk een verlaging op goed geluk af ten eenenmale in strijd. Tegen de anders nog al voorzichtige verlaging van het ontwerp-Geert- sema heeft de liberale partij zich met hand en tand verzet. En sedert is de liberale partij al meer en meer tot de overtuiging gekomen vooral sedert de kiesknoeienj te Eist dat niet door censusverlaging, maar alleen door het her vormen van het geheele kiesrecht het kwaad te genezen is. De N. B. C. dringt er daarom op aan, dat in het program worde opgenomen de hervorming van het kiesstelsel, door herziening van de grondwetniet éen liberaal zou dan be hoeven te aarzelen om tot de nieuwe vereeniging toe te treden, on tevens zou aan de liberale partij een leus gegeven zijn, waarvoor zij zelve in geestdrift komen en velen in geestdrift bren gen kan. Sneeker Courant. Sneek, den 3 Mei 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. van DRIESSEN, De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. Uit Frankrijk luiden de berichten omtrent Tunis gunstig voor de Fransche wapenen, ’t Zijn nog wel geen officieele tijdingen, maar zij zijn toch aan welonderrichte kringen ontleend. Do Bey van Tunis moet zich namelijk bereid ver klaard hebben de voorwaarden, welke Frankrijk hom oplegt, aan te nemen. Deze komen in hoofdzaak neder op afstand van al het gebied aan de linkerzijde der Medscherda. De officieuss Tunesische afgezant, die zich op dit oogenblik in Parijs bevindt, moet de schikking reeds heb ben voorbereid. Ondertusschen zal de expeditie tegen de Krumirs worden voortgezet. Van het oorlogstooneel zelf luiden de berichten tamelijk tegenstrijdig. Terwijl van den oenen kant wordt beweerd dat de Krumirs in een groote verga dering besloten hebben zich tot het uiterste te verdedigen, zegt een andere bericht, dat zij zich reeds onderworpen hebben en de Fransche troe pen zelf» van levensmiddelen voorzien. In de laatste officieele dopeches, 5 Mei gezonden, wordt meegedeeld, dat twee der Krumirstammen, de Rousaissia en de Ouled-Amor, zich Onderworpen hebben. In het Engelse he Hoogerhuis heeft lord Granville Vrijdag zeer geruststellende verkla- i ringen gegeven omtrent Frankrijks ‘bedoelingen iVbÊÏ den vongen dag lord Lyons dringend verzocht de Engelsche regeering te verzekeren, dat Frank rijk geen plan hoegenaamd heeft tot verovering of annexatie van Tunis. Engeland is niet na ijverig over den gerechtvaardigden invloed, dien een groot land als Frankrijk op een zwakken en oneindig minder beschaafden nabuur uitoefe nen moet, zoolang niet de bij tractaat gewaar borgde rechten en belangen van Engelsche bur gers benadeeld worden. Het is echter de plicht der regeering, zorgvuldig het oog gevestigd te houden op de uit de bestaande verwikkelingen voortvloeiende schikkingen en er voor te waken en toe te zien, dat die niet met bedoelde rech ten en belangen in strijd komen. Omtrent een andere zaak, waarover dezer dagen sprake was het zenden van een Rus sisch gezantschap naar Kaboel kon de mi nister niet zoo positief spreken. De regeering had daarvan geen officieel bericht, doch zou zich haasten om inlichtingen in te winnen. Hot voorstel van Gladstone, om een monument voor Beaconsfield op te richlen, schijnt meer te genstand te vinden dan men oorspronkelijk ver moedde en zal zeker aanleiding geven tot een levendig debat. De afgevaardigde Labouchère, die het voorstel zal bestrijden, heeft een aantal gelijkgezinden onder zijn medeleden gevonden. Wat meer zegt, Daily News verwijt het mini sterie, dat het overijld gehandeld heeft door een nationaal huldeblijk te vragen voor een staats man, wiens avontuurlijke en vaak noodlottige B E K E N D M A KING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van '7 Sneek, roepen bij deze opalle manspersonen, El binnen deze gemeente woonachtig, welke op den -- 1 Januari 1881 hun 25e jaar waren ingetreden, en mitsdien allen, die geboren zijn in het jaar 1856, om zich voor den Schutterlijken dienst te doen inschrijven; zullende daartoe door en na mens heeren Burgemeester en Wethouders, op de Secretarie der gemeente, worden gevaceerd: Woensdag den 18 Mei 1881, des morgens van 9 tot 10 uur voor die van wijk 1, 2 en 3. 10 11 - - 11 12 ’«namiddags om 12 uur. Verder wordt ter kennis van belanghebbenden gebracht Dat diegenen, die, vroeger in andere gemeen ten ingeschreven, sedert de inschrijving van het vorige jaar binnen deze gemeente zijn komen j zullen moe ten laten inschrijven, in het register, loopende over een der jaren 18 47 tot en met 1855, waar toe zij volgens hun ouderdom behooren. Dat een ieder, hetzij hij al of niet vermeent tot de vrijgestelden of uitgcsbtenen te behooren, tot deze nschrijving verplicht is. Dat voor ingezetenen worden gehouden alle Nederlanders, alhier hun gewoon verblijf hou dende, alsmede allo vreemdelingen, binnen deze gemeente woonachtig, welke hun voornemen, om I zich binnen dit Rijk te vestigen, zullen hebben aan den dag gelegd, hetzij door eene uitdrukke- lijke verklaring, hetzij door het werkelijk over- I brengen van den zetel van hun vermogen en de hoodmi Idolen van hun bestaan. Dat zij, die in meer dan in eene gemeente I hun gewoon verblijf houden of den zetel van I hun vermogen hebben gevestigd, tot de inschrij- I ving verplicht zijn binnen die gemeente, alwaar I «ene dienstdoende Schutterij aanwezig is. H Dat de registers ter inschrijving op den 15 Mei e. k. geopend en op den 1 Juni daaraan- I volgende gesloten worden, en dat allen, die be- I vonden worden, zich alsdan niet te hebben doen I inschrijven, volgens art. 9 der wet op de Schut- I terpen, door het gemeentebestuur ambtshalve zullen worden ingeschreven en door den Schut tersraad tot eene geldboete worden verwezen terwijl zij bovendien zonder loting bij de Schut terij zullen worden ingelijfd, indien het zal blijken, dat er, tijdens de verzuimde inschrijving, geene redenen tot uitsluiting of vrijstelling te hunnen aanzien bestonden. Dat eindelijk een ieder, die binnen deze ge meente niet geboren is, wordt aangemaand, zich tijdig van eene gehoorteacte te voorzien, en zich alzoo van zijnen juisten ouderdom te verzekeren, ten einde de inschrijving naar behooren geschiede, en hij alzoo niet kome te vallen in de straf bij het aangehaald art. 9 bepaald. En opdat niemand hiervan eenige onkunde zal kunnen voorwenden, zal deze worden afgokon- digd zooals gebruikelijk is en geplaatst in de Onlangs werd meegedeeld .welke vergoeding door de hoofdcommissie voor den watersnood aan de noodlijdenden werd toegekend, nl.1. Vergoeding voor zaaikoorn, per bunder f25; 2. vergoeding voor vee en huizen, 100 pet. of de volle waarde. In ’t Wag. Weekblad komt A. Z. te Utrecht tegen deze regeling op. Hij schrijft: „Men kan in den regel aannemen, althans wat door bekwame landbouwers wordt uitge zaaid, dat voor zaaisel per bunder wordt be rekend; voor koolzaad ijia mud van f 11,alzoo f 1,10 tarwe rogge haver boekweit 17‘. dit zijn de voornaamste gewassen die in Npord- brabant en Limburg gebouwd worden on de prijzen zijn berekend naar de middenmaat der tegenwoordige koersen. Alzoo.geniet elke wa- tersnoodlijdor de navolgende winst per bunder: van koolzaad f23,90, van tarwe f 12,25, van rogge f 12,25, van haver f19,371/,, van boek weit f 13,75, voorwaar een grove winst, die alle landbouwers zou doen watertanden, indien het geen oneerlijke winst ware. „En wat te zeggen van de vergoeding a 100 pct. voor huizen en vee Nog nooit werd, in dien zulks niet heimelijk en langs slinksche we gen plaats vond, zulk een vergoeding gegeven, want wie zal in deze aangeven of taxeeren wie anders dan de eigenaar, misschien gecon troleerd door taxateurs, die uit vriendschap, me delijden of andere beweegredenen allicht de oo- geu sluiten of den aanslag nog verhoogen. Wat moetén de bewoners van andere streken in ons vaderland, vooral in Gelderland, Over ijssel, Utrecht en Friesland, daarvan twel zeg gen, die door kwel- of zeewater niet minder le den dan Noordbrabant en Limburg en toch niets kregen, zij zijn de zonen van hetzelfde vader land, uit wier midden dat fonds te zamen kwam, terwijl Noordbrabant en Limburg bijna niets hij droegen, maar wel wisten te trekken, zoodat zelfs de kloosters en Roomsche gestichten tot op den laatsten cent hun zoogenaamde liefdedien sten lieten betalen! „Op deze wijs zal het watersnoodfonds wor den premiefonds op doorsteken van dijken en het bekende gebed al meer en meer in zwang komen „O God! help gij ons nit den nood, Én schenk ons ook een watersnood Het Wag. Wbl. ruimt aan dit stuk de eerste plaats in, om er te meer de aandacht op te ves tigen en eventueel tegenspraak uit te lokken. De schrijver is bij de redactie bekend als iemand, die weet wat hij zegt, terwijl hij zich buiten dien voor den inhoud verantwoordelijk stelt. Door de Nedorlandsche Tramweg-maatschappij meldt men, worden pogingen aangewend om een stoomtramweg aan te leggen van Sneek over Oppenhuizen naar j. olgou w eg te leggen naar Snikzwaag, om vervolgens aon te sluiten aan de lijn Joure-Heeren veen. Als dit plan m< chtdoorgaan, dan zal men een der kortste verbindingen krijgen tusschen Harlin gen Bölsward, Sneek, Joure en Heerenveen. „10,- 8,50 4,50 7,50 SNEEK, 10 Mei. r- H ;e- H en 3 !ni I ‘1 ‘J- 1 ;ot en V> en k‘ E to f :5, 1 L svii: COIRAY 8 8 9 9 B 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 jn. I '1 „Burgerplicht” alhier I ■n H

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1