«■fflfflBnmOMIMSWSBM. i S EN j s s I L A 8 osmm mmm sasssass®» S - e e o e e ‘Ir No. 39 1881. s: 25-Jarige Echlvercenigina: 25 Jarige Echtvereeniging U 25-Jarige Echlvereenigi 45-Jarige Echtvereeniging 25-Jange EchlvereeniginR' 40-Jarigc Echtvereeniging ging g ai I? Gr ZA. T BR D 7k G 14 VI E r. r- IWWEXIiA N1». RCITEML A V», OVERZICHT. a r D n a geheele gelijkheid Over 0 0 0 9 Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. ANTJE Y. TUINSTRA. Sneek, 18 Mei 1881. Hunne drinkbare kinderen. L 5 $2 R. T. ZIJLSTRA' H. JANSEN. Sneek, 12 Mei 1881. van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, Cents. Bij abonnement is de prijs be- -j te vernemen bij den ADVERTENTIËN voor eiken regel meer 7’/2 langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent Uitgever. JACOBJE KRAMER. Sneek, 18 Mei 1881. Hunne dankbare kinderen. m <e a. la o, v. en klein- Bij Kon. besluit is bepaald, dat de stembriefjes ter verkiezing van leden van de Tweede Kamer in de lioofdkiesdistricten Middelburg, Goes,Zie- rikzee en Dockum, op 14 Junia. s. in te leveren zullen geopend worden op 16 Juni d. a. v. Door het centraal comité der anti-revolutionaire partij is een commissie benoemd, met verzoek om voorlichting over de vraag, in welken zin de herziening der grondwet zou dienen tot stand te komen; tot leden der commissie zijn benoemd ’de heeren prof. De Geer van Jutphaas, prof. Gratama, prof. Fabius, jhr. mr. De Savornin Lohman, mr. Van der Hoop van Slochteren en mr. Keuchenius. In Hoorn, waar men nog 16 cent voor do kub. ■meter gas betaalt, hebben de concessionarissen «aangeboden den prijs met 5 cent te verminderen, wanneer de gemeente de concessie met 20 jaren wilde verlengen. Do stad zal echter de gasver lichting liever voor haar eigen rekening nemen. Uit diezelfde plaats meldt men dd. 9 Mei: De laat ste 3 dagen hebben onze visschers langs de kust ruim 200 last of 10,000 tal haring gevangen. |Op sommige plaatsen had men ze maar op te scheppen. Zij werden 221ji cent per mandje (2 a 300) in twee scheepsladingen naar Rijns- burg vervoerd, tot bemesting der bloemkool- akkers. - Men verzekert, dat de Indische regeering hot voornemen heeft om voorstellen te doen tot verhoogmg van tractementen bij de rechterlijke ‘macht daar te lande met 26 of 30 pet. De heer C. Busken Huët heeft, volgons het weekblad de Portefeuille^ het grootsche plan op gevat een geschiedenis der beschaving (Cultur- geschichte) van Nederland te schrijven. Voor lopig zal dit werk den tijd tot aan de 17e eeuw omvatten. Te oordeelen naar de reusachtige literatuur, die do schrijver daarvoor samenbrengt, zaL zegt het blad, dit een werk worden met «en rijkdom van bouwstoffen, zooals die zelden werd aangetroffen. Eon verpleegde in het 3e gesticht te Veen buizen heeft zich Vrijdag schuldig gemaakt aan «en moordaanslag op een ziekenoppasser. Het mes, een soort van dolk, dat op den hals was gericht, trof den oppasser aan de kin. In den loop der week is een ander verpleegde ont vlucht. Sneek 15 Mei 1881. Hunne dankbare Kinderen en Klein kinderen. Cf e e e e e o e In de gemeente Zijpe is Dinsdag een keet met alles wat zich daarin bevond een prooi der vlammen geworden. Het treurigste van dit on geval is dat daarbij twee kinderen, een meisje van 4 en een jongetje van */2 jaar, zijn omgekomen. De moeder had de kleinen alleen gelaten, om «on boodschap te doen bij een der buren, en jmt is waarschijnlijk dat het meisje een op de tafel liggend doosje lucifers is machtig geworden ea daarmede den brand heeft veroorzaakt. SNEEK, 13 MM. Bij Min. es. dd. 7 Mei jl. is, met ingang van 1 Aug. e. k., op verzoek verplaatst van oneek naar Groningen, de landmeter le klasse 'de heer F. H. W. Mulder. Door het kiescollege dor Herv. Gemeente alhier werd het navolgende drietal opgemaakt, bestaande uit de hh.: van Goor, te Oud-Beijer- mnd; Pijzel, te Goënga en Oberman, te Ommen, Iwaaruit beroepen is ds. Pijzel, te Goënga. De berichten omtrent de Fransche expedi tie tegen de Krumirs behelzen nog altijd niet veel bijzonders. Het handelend optreden schijnt voortdurend door het weder belemmerd te wor den. Dit neemt echter niet weg, dat vele der belangrijke punten reeds bezet zijn, zoodat, naar de Fransche bladen doen opmerken, slechts en kele zonnige dagen nobdig zijn om beslissende stappen te doen. Volgens bericht uit Bizerte, zouden de daar gelande troepen naar Materer oprukken. Een deel zou dan westelijk worden gericht tegen de Krumirs en een ander ooste- lijk voortrukken naar Djedeida, op slechts zes mijlen afetands van de hoofdstad Tunis. Uit Run-el-Suk meldt men voorts, dat de Krumirs, zich bijna ingesloten ziende, de belangrijke stel ling van Sidi-abdallah zonder gevecht ontruimd hebben, welke daarop onmiddellijk door de Franschen was bezet. Deze stelling zou be slissend zijn voor den uitslag der expeditie. Deze mededeelingen zijn ongetwijfeld nog voor aanvulling vatbaar. Is de ïndépend. goed in gelicht, dan zal de regeering Donderdag, bij de heropening van de zittingen der Kamers, een overzicht van den toestand en van de militaire operaties der laatste weken geven. De regee ring vleit zich schrijft het blad dat°zij, niettegenstaande de vertraging door het slechte weder veroorzaakt, het eindigen der voornaam ste militaire manoeuvres kan aankondigen. Behalve de circulaire, welke de Turksche Sultan aan de mogendheden heeft gericht, heeft ook de Bey van Tunis, M.ohamed-es-Sadock, een schrij ven aan de verschillende regeeringen gezonden. Dit schrijven zou iemand, die in de politieke wereld niet bijzonder ervaren is, allicht doen deuken, dat de Bey gelijk had. „Do regeering der Fransche republiek, zegt hij o. a., heeft al tijd de Europeesche kabinetten en ook mijzelf de verzekering gegeven, dat haar optreden alleen en uitsluitend ten doel had de Krumirs te straf fen voor de rooverijen, welke zij op de grenzen van Algerie zouden hebben gepleegd niettegen staande deze duidelijke verklaringen is mijn stad Kef bezet, de Fransche troepen zijn op marsch naar Beja, mijn forten te Tabarka zijn vernield en door een Fransche legermacht bezetandere stammen dan die der Krumirs zijn aangetast; een I ransch garnizoen bezet mijn haven van Bizerte en laat van de citadel de Fransche vlag wapperen.” Na daarop in herinnering gebracht te hebben dat hij, Mahomed-es-Sadock, alles gedaan heeft wat hij kon om Frankrijk genoeg doening te verschaften tegenover de Krumirs en dat hij in zijn eigen staten steeds de beste orde heeft, gehandhaafd, besluit hij met een beroep op allen om de ramp, die zijn onderdanen be dreigt, te bezweren. Dat dit beroep veel zal uitwerken, is niet te verwachten. Men zal echter moeten toestemmen dat de Bey niets verzuimt wat strekken kan om zijn toestand te verbeteren. Daar het echter in staatkundige verwikkelingen niet alleen aan komt op recht, maar ook op de macht om zijn recht te handhaven, ziet de toestand er, niet tegenstaande alle betoogen, voor den Bey vrij bedenkelijk uit. Volgens een latere depêche van generaal For- gemol, zou de veroverde belangrijke stelling van Sidi-Abdallah ben Dschemel, weer door de Fran schen ontruimd zijn, zonder dat de redenen den opgegeven waarom zulks is geschied, onverklaarbare van de wijze waarop men op de noordkust van Afrika te werk gaat, als wor- Het men. althans de officieele verzekeringen,'dat’ het al- slagingen van de'gèzantem G. W. B O E L E N S. ‘S? Sneek, 18 Mei. 1881. Hunne dankbare Kinderen. I leen om tuchtiging der Krumirs te doen is, ge loot wil schenken, zou do weinige belangstel ling, die de expeditie thans meer trekt, zeker wel eenigszins wettigen. Wat do Franschen het meest hindert, zeggen de Duitsche bladen, is dat de Krumirs nergens te vinden zijn en vol strekt niet geneigd schijnen om te vechten, zoo dat er zelfs in den geheelen tocht nog hot klein ste beetje roem niet te behalen is geweest! De I taliaa n s ch e minister-president heeft jl. Dinsdag, in antwoord op de aangekondigde interpellatie, gezegd, dat de beschuldigingen, die buitenlandsche bladen tegen Italie’s vertegen woordiger in Tunis ingebracht hadden, zoo over dreven zijn, dat zij zelfs den stempel der waar schijnlijkheid missen. De consul Maccio heeft bij het optreden van Italie’s belangen en wet tige rechten zijn plicht geen enkel oogenblik uit het oog verloren en voor het gerucht, dat hij teruggeroepen zou zijn of worden, bestaat geen de minste grond. Even ongegrond noemde de minister de tegen de overige leden van het con sulaat ingebrachte beschuldigingen. De Itali- liaansche nederzetting in Tunis is kalm en rus tig gebleven en de regeering duchtte voor haar volstrekt geen gevaar. De afgevaardigden Guiceioli en Fabrizi, van wie de interpellatie uitgegaan wasbetuigden hun dank voor deze verklaringen en hoopten, dat zij algemeen bekend gemaakt zouden wor den, opdat de vertegenwoordigers van Italië in het buitenland niet langer bloot zouden staan aan zulke onbillijke beoordeelingen. De Transvaal-quaestie is weder op nieuw in het E n g e 1 s c h e Hoogerhuis ter sprake geko men. Lord Carnavon, de minister van koloniën onder Beaconsfield, liet zich afkeurend uit over het schrijven van Gladstone, waarin deze ge zegd had dat hij bloedschuld voorkomen wilde, en daarom met Transvaal vrede had gesloten. Graaf Kimberley, de tegenwoordige minister van oorlog, verklaarde dat hij indertijd voor de inlij ving gestemd had, toen hij meende dat de vorige regeering den staat van zaken naar waarheid had voorgesteld, en dat de Boeren met de an nexatie genoegen namen. Thans echter was gebleken, dat de politiek van de vorige regeering in Zuid-Afrika een jammerlijk fiasco had ge- gemaakt en was men genoodzaakt geweest een anderen weg in te slaan. Hij wilde niet voor spellen dat de politiek van de tegenwoordige re geering gelukkiger zou uitvallen, doch hare kansen op goeden uitslag waren gewis grooter. Hiermede liep het debat af. In het Lagerhuis deelde de secretaris voor buitenlandsche zaken, sir Charles Dilke, mede, dat Frankrijk geen schriftelijke verzekeringen betreffende Tunis gegeven, doch wel geprote steerd had tegen het uitzenden van de Turk sche vloot. De gezanten der mogendheden te Konst a n- t i n o p e 1 beraadslagen thans over de termen der Turksch-Grieksche conventie, waarin het vergelijk zal vervat worden, dat in de grens- regelings-quaestie getroffen is. De Porte wenscht daarin, volgens de Indépendance^ een artikel op te nemen, waarin bepaald wordt, dat Grieken land een deel der Turksche schuld zal overne men, in evenredigheid met het nieuw verkregen gebied. Men zou tot basis nemende gemid delde opbrengst der belastingen in Thessalie ge durende de laatste tien jaar. Voorts eischt de Porte voor de Muzelmannen in het afgestane gebied vrijheid om hun bezittingen te gelde te maken en het land te verlaten, of als zij willen daar te blijven op voet van g met de overige Grieksche onderdanen. men deze beide punten vooral loopen thans de beraad- - EEKE MODDERMAN. Sneek, 16 Mei 1881. Hunne dankbare kinderen kinderen. 4' sg H 8 0 0 0 VAN BEREND K. GROENEVELD EN o 0 VAN EN VAN HENDRIK BAKKER EN VAN IDS VAN DER WEU EN H. JONK. SVIlIlkKIt (OIRAV .111 H IBIMfflHlia Wit K VAN H H. J. S I N N E M A VAN PAULUS SCHUIL EN

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1