IBM- H lOfflOTIHLID fflOR lis No. 40 Z E S-E N-D ERTIGSTE 1881. WOETVS O A. Gr 18 AI E I. en r WMM g r e L t en 257 vr. Aan de Meis- 184, 181 en II U O W hulponderwijzer tot noofdonderwijzor werd gedurende 8 uren per week gehouden. Daaraan werd door 5 hulp onderwijzers en 6 hulponderwijzeressen deelge nomen. De Industrieschool telde in December 1880 61 leerlingen, waarvan 45 het volledig onderwijs en 16 slechts enkele lessen volgden. De kosten werden weder door de gemeente gedragen en hebbon beloopenaan jaarwedden f458, aan leermiddelen enz. f9,30 en voor schoonhouden van lokalen f30. Het personeel der leeraren aan de Hoogere Burgerschool werd in den loop des jaars met twee vermeerderd, n.l. door den heer J. Blee der, die met het begin van den cursus 1880/81 in functie trad als leeraar in de Natuurlijke hi storie, en de heer P. Roorda, die op gemeld tijdstip zijne lessen aan ving in de Engelsche taal en letterkunde. Bij het begin van het jaar 1880 bedroeg het getal scholieren a. voor het volledig onderwijs 56 jongens en 1 meisje; b. voor enkele vakken 19 jong, en 7 meisjes; terwijl deze cijfers bij den aan vang van den cursus 1879/80 waren a. Voor het volledig onderwijs 55 jongens en 2 meisjes b. voor enkele vakken 11 jong, en 9 meisjes. Aan het eindexamen namen met gunstig ge volg deel de vier leerlingen der 5de klasse. De uitgaven voor het onderwijs hebben be dragen f 18759.875, waarvoor in mindering werd ontvangen: aan Rijkssubsidie f8500 en aan schoolgelden f2053.40. De Stads Muziek- en Zangschool telde voor de muziek 42 betalende en 14 niet-betalende en voor den zang 93 betalende en 65 niet-betalen de leerlingen, zoodat over dit jaar eene vermeer dering in het getal leerlingen is waar te nemen. De Gymnastiekschool, opgericht en beheerd deor het Dept. Sneek der M. t. N. van ’t Al gemeen, telde op 31 Dec. 380 leerlingen als 278 jongens en 102 meisjes. Bij het einde van den cursus 1879/80 telde het G ymnasium 59 leerlingen. De cursus 1880/81 wordt gevolgd dooi- 69 leerlingen. De uitgaven bedroegen f 14371,56, terwijl aan Rijkssubsidie werd ontvangen f 4767 en aan schoolgelden f5160. Het Dept. Sneek der M. t. N. v. Algemeen telde den 31 December jl. 108 leden, 17 dona teurs en 2 honoraire leden. De door bovengenoemd Departement opgerich te cursus voor onderwijs in handenarbeid, die op 1 September 1880 aanving, werd door 57 leerlingen bezocht. Het getal leden saldo van f855,983 konden sluiten. De ge zondheidstoestand liet nog al wat te wenschen over, aangezien gedurende het geheele jaar zich van tijd tot tijd gevallen van typhuskoortsen voordeden, die extia uitgaven voor waakloon, verpleging en voeding noodzakelijk maakten. De som van f 1200, op de begrooting voor genees middelen uitgetrokken, eischte slechts f 1072,68 voor een getal van 2116 recepten voor den al- gemeenen dienst. Onafgebroken werden in 1879 ondersteund 172 grootere en kleinere huisgezinnen en 28 eenloo- pende personen en kinderen, behalve genees kundige hulp en tijdelijke onderstand aan zie ken, alsmede. verblijf- en reiskosten aan dóór trekkende gezinnen en personen. Voor rekening van het Old Burger Weeshuis werden verpleegd 100 weezende uitgaven ten behoeve van het gesticht bedroegen f 57611.53s; de ontvangsten f49638.993; die van het Stads Werkhuis f4373.463 en f6367.673. Onder de instellingen ter voorkoming van ar moede worden in het Verslag genoemd: de Bank van Leeningde Hulpbank,- de Spaarbank en het Ziekenfonds, waaromtrent de finantiëele uit komsten worden meêgedeeld. De algemeene toestand van Landbouw en Veeteelt was gedurende 1880 gunstiger dan in het vorige jaar. De weid- en hooilanden wierpen een voldoen den oogst af en van uitmuntende kwaliteit. Het gemaak van boter en kaas was ruim. De opbrengst van het hooi was gemiddeld 3350 kilogram per hectare. De gezondheidstoestand van het vee kon over het algemeen zeer bevredigend worden genoemd. Het rotkreupel en de galziekte kwamen ech ter bij schapen veelvuldig voor, terwijl ook we der dit jaar vele varkens stierven aan de telken jare terugkeerende ziekte. In December 1880 werden in deze gemeente geteld: 117 paarden, waaronder 1 dekhengst en 5 veulens, 931 runderen, 121 kalveren, pinken en hokkelingen, 21 springstieren, 208 schapen, 14 geiten en bokken en 11 varkens. De aanfok van paarden heeft hier niet plaats en die van varkens was niet van beteekenis die van runderen als gewoonlijkdie van scha pen was stationair. Volgens ruwe begrooting waren in deze ge meente 2189 hoenders, 48 eenden en 248 dui ven, terwijl het getal bijenkorven 8 bedroeg. Op de veemarkten zijn aangevoerd 201 paar den, 11,907 runderen, 5,519 kalveren, 22,697 schapen en lammeren, 1,975 varkens, 3,287 biggen, 1788,028 kilogr. boter en 988,876 kilogr. kaas. Aan de voor- en najaarsmarkten werden res pectively k 150 en 250 paarden aangevoerd. De beide jaarlijksche kalvermarkten telden een aan- voercijfer van 125 en 150 stuks. Op de wol markten werd niets aangevoerd. In de alhier bestaande middelen van vervoer kwamen weinig of geen veranderingen het aan tal middelen van vervoer te water vermeerderde echter ten gevolge de wet van 23 April 1880. UIT DE PERS. Van verschillende zijden gaan in de gelederen der liberale partij stemmen op om tot eenheid te komen. In het Hand, kwam dezer dagen een artikel voor van den heer Van Assendeltt de Coningh, waarmede het blad verklaarde ge heel in te stemmen. De heer De Coningh acht de schuld gelegen niet bij de leden der kamer niet bij den heer - Kappeijne, maar wel bij dè kiesvereenigingen. Zij hebben er te weinig naar gestreefd om in de verschillende districten de zelfde staatkundige denkbeelden op den voorgrond UIT HET GEMEENTE-VERSLAG. Aan het Verslag van den toestand der ge- Weente Sneek over hel jaar 1880, ontleenen wij M volgende L bev°lhing bestond op 31 Dec. 1880 uit Lr innCa-niien en vrouwen, samen 10686 01 0 zielen meer dan in ’79. I Geboren werden (met inbegrip der levenloos pangegevenen) 189 m. en 204 vr., samen 393, ferwyl overleden zijn 125 m. ea 122 vr., sa men 247. Het getal kiezers bedroegvoor leden van de De lessen werden gevolgd door 54 jongens Tweede kamer en Prov. Staten 320 en voor 17 meisjes JonDens leden van den Gemeenteraad 523 De cursus tot opleiding van hulponderwij Het personeel van den Gemeenteraad onder- tot hoofdonderwiiznr wml d Het getal leden van het Natuurkundig Ge nootschap klom van 121 tot 138, terwijl zes gewone en eene huishoudelijke vergadering plaats had. De Concert-vereeniging telde 106 gewone le den. In het saizoen 1880/81 werden 4 concer ten gegeven. De Vereeniging tot bevordering van Beelden de Kunsten, opgericht door de te Amsterdam gevestigde Maatschappij „Arti et Amicitia”, had hier een correspondentschap, dat op 31 Decem ber 40 leden telde. Blijkens het door heeren Armvoogden inge diend rapport kan het jaar 1880, wat de Arm- voogdij betreft, niettegenstaande de algemeene schaarschte van werk, gevoegd bij het toenemend inkrimpen der kerkelijke liefdadigheid, niet on gunstig worden genoemd. Van de f 18,095.—, bij de begrooting toegestaan, is slechts f 17,239.013 benoodigd geweest, zoodat wij met een batig Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave ot redactie betreffende, franco in te zenden. KENNISGEVING. De Burgemeester, Hoofd van het plaatsolijk bestuur te Sneek, maakt door deze aan de inge zetenen bekend, dat het primitief kohier van den Hoofdelijken omslag dezer gemeente, voor het dienstjaar 1881, door heeren gedeputeerde Staten van Friesland goedgekeurd, aan den heer gemeente ontvanger ter invordering is overgege ven, en dat een ieder verplicht is zijn aanslag op den bij de wet gevorderden voet te voldoen. Sneek den 16 Mei 1881. De, Burgemeester voornoemd J. van DRIESSEN. KENNISGEVING. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van 1 do gemeente Sneek, Gelet op het besluit van den Commissaris des konings dezer Provincie van den 2 Mei 1881 (1 Afd. M. en 8., no. 417) brengen door deze ter kennis van de belanghebbenden, dat het onder zoek over de verlofgangers van de militie te land, n' jZe ^eme za^ plaats hebben op Zater- das den 18en Juni, des voormiddags ten 10*/2 ure. Dat aan dat onderzoek zullen behooren deel te nemen de Miliciens-Verlofgangers van de vier oudste ligtingen, voor zoo ver zij vóór den 1 sten April jl. iu het genot van onbepaald verlof zijn gesteld. J Dat de verlofganger bij het onderzoek moet j teischynen in uniform gekleed, en voorzien van klceding- en uitrustingstukken, hem bij zijn ivertrex met verlof medegegeven, van zijn zak boekje en van zijn verlofpas, I Dat, behoudens het bepaalde in art. 130 dier arrest van twee tot zes dagen door den Militie-Commissaris kan worden opgelegd aan den verlofganger 1°. die, zonder geldige redenen, niet bij het onderzoek verschijnt; d’0’ daarblJ verschenen zijndezonder •geldige redenen, niet voorzien is van de hiervo- ren vermelde voorwerpen; 3 wiens kleedmg- ot uitrustingstukken bij onderzoek niet in voldoenden staat worden be vonden uitrustingstukken, aan een ander toebehoorende, als do zijne vertoont. De verlofgangers worden herinderd dat, nu er maar éen onderzoek in het jaar wordt gehou- ü°n> zjj bepaaldelijk moeten opkomen en dat de strat bepalingen van art. 144 der wet strengelijk zu len worden toego. as’ op de zoodanigen, die zon- üer geldige redenen niet verschijnen en dat zooda- nige verlofgangers, die zich in eene andere ge meente gaan vestigen, de verplichting wordt voor gehouden, welke aan hen bij art. 134 der wet 13 opgelegd. Sneek den 17 Mei 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. van DRIESSEN, De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. ADVERTENTIÊN van 1 tot 4 regels,gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7>/2 Cents. Bij abonnement is de prijs be. langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. ging de volgende verandering: in plaats van deu heer H. Pijttersen Tz., die zijn ontslag nam, werd tot lid van den Raad gekozen de heer H. J. Jaïrsma; terwijl tot Gemeente-Secre- taris en Verslaggever van ’sRaads handelingen werd benoemd, in plaats van den heer W. van Waning Jr.de heer J. W. Bennewitz. De Gemeenteraad hield 21 vergaderingen. De ontvangsten en uitgaven waren geraamd in ontvang en uitgaaf op f 164875,503. Aan inkomsten van gemcente-eigendommen enz. zijn o. a. ontvangen wegens huur van lan derijen f 14978.96; idem van huizen f948.00 (waaronder niet zijn begrepen die der tolhuizen, trekschippersstallen en der brugwachters-woning bij de „laatste Stuiver) pacht van het grasge was f 53,51; grondrenten en recognitiën f2524.643. In den loop van het jaar werd in gebruik ge nomen de Nieuwe Kade, loopende van de ge dempte Kleine Palen tot aan de Oppenhuizer- brug, tevens dienende tot aanlegplaats voor stoombooten en veerschepen, waardoor in eene Uug gevoeldebehoefte voor handel en scheep vaart is voorzien. Voorts zijn ingebruik geno men de in 1879 aanbestede gebouwen voor stads magazijn met werk- en bergplaatsen, kantoor en architects-woning. De kosten van onderhoud van straten en wal len beliepen f8581.58; van waterleidingen en bruggen f4257.945 die van politie en nacht wacht f6670.11; gewone uitgaven voor brand weer f 886.83 en voor straatverlichting f 2500. Het getal scholen voor gewoon- en m. u. 1. onderwijs in deze gemeente bedroeg 4, waaraan werkzaam waren, hoofdonderw. 3 man. 1 vr. hulponderw. 18 m., 14 vr.kweekel. 6 m. 5 vr. Het getal leerlingen aan de Jongensschool bedroeg 15 Jan. 191 15 April 187 15 Juli 189 15 Oct. 180. Op dezelfde datums waren aan de Tusschenschool 190 m. en 197 vr.195 m. en 203 vr.200 m. en 199 vr., en 202 m. en 208 vr. Aan de School v. K. O. 285 in. en 277 vr.289 m en 272 vr.282 m. 282 m. en 267 vr. leerlingen. jesschaol voor M. U. L. O. 183, 190. Het getal scholieren aan do Bijzondere School voor gewoon- en m. u. 1. onderwijs be droeg op 15 Januari 96 jongens en 82 meisjes. De kosten van het openbaar lager onderwijs hebben bedragen f33180.175, terwijl aan school gelden werd ontvangen f5055.855. De Herhaling school, eene instelling van het depart. Sneek der M. t. N. v. ’t Algemeen, werd niet minder druk bezocht dan vorige jaren. De Stads Bewaarschool telde bij den aanvang des jaars 350 en bij het einde 324 leerlingen. De hoofdonderwijzeres werd bijgestaan door 5 helpsters. Voor jaarwedden is uitgegeven f1383,—. De kosten van vuur en licht, leermiddelen en van instandhouding dei lokalen kunnen niet afzon derlijk worden opgegevenzij zijn begrepen on der de kosten van het lager onderwijs, hiervo- ren opgenoemd. Aan schoolgeld werd ontvangen f493,15. De Bewaarschool, behoorende bij de bijzon dere school „Ebenhaëzer”, had op 1 Januari 90 en op 31 December 1880 94 leerlingen. Zij stond onder de leiding van eene Directrice en eene helpster. De bijzondere Bewaarschool, „Fröbelschool” genaamd, had op 1 Januari 28 en op 31 Dec. 1880 43 leerlingen. Aan de Rijksnormaalschool werd onderwijs gegeven door 6 onderwijzers en 1 onderwijzeres. fflumffliiimomssfflBsm. a «o»* c* e 5 t 0 8 1 U 9 a 0 it IE r r o e o lilt ^i?Sl i H OEEKER COURANT. ---U. .WHFBggggBLJ1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1