HEWS- H iNBfflHI BLAD TOOR IE fflBfflWfflHTlIlMNSSIIIiTSfflL Paardenmarkt TE S>EEE. No. 41. Z E S-E N-D ERTIQSTE J R G- A N G-. 1881. J 7» J f l J ,N ZATF. 1? I) A G 21 M TG I. I or- I A dit fraaie plan BllAAEXLA WB. J. W. BENNEWITZ. UIT DE PERS. de kiesbevoegd- <'•11 T" 1» r> rr<i.< ..m.. - bo- Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.— franco per post 1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. 2o ,00 2o 00 :ilo ,00 ,50 •d: rd. '15 a 00 de, iet ion en. !e- oer BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek maken hiermede bekend, dat de Voorjaars-Paardenmarkt dit jaar invalt op Woensdag den laten Juni e. k. J. van DRIESSEN, Burgemeester. J. W. BENNEWITZ, Secretaris. De Standaard wijdt een hoofdartikel aan de Roomsche staatspartij. Zonder omwegen wordt daarin verklaard, dat de anti-revolutionairen de in 1877 en ’79 veroverde Kamerzetels niet zou den hebben verkregen, zonder de hulp van de leiders der Roomsche staatspartij. Ja zelfs als dit jaar oQk in het noorden van het land terrein door de anti-revolutionairen wordt gewonnen, dan zal het ook nu blijven: „Met de hulp der Roomschen even er door. Zonder die hulp bijna ADVERTENTIENvan 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Gents, voor eiken regel meer 1"^ Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. ei. 7i KENNISGEVING. SCHUTTERIJ. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, brengen bij deze ter kennis van de be langhebbenden, dat de Commissie van onderzoek voor de Schutterij, hare zitting zal houden ten gemeentehuize op Vrijdag den 27 Mei 1881, des middags 12 uur, tot onderzoek der redenen van vrijstelling, van hen, die ten vorigen jare voorwaardelijk van de Schutte ij lienst zijn vrij gesteld. Voorts wordt herinnerd dit, indion zij niet voor de commissie verschijnen, zij gehouden worden geeno redenen van vrijstelling te hebben. Ter bekoming van inlichtingen omtrent de ten dezen gevorderde bewijsstukken, zullen be langhebbenden van af heden, zich des voormid dag» tusschen 10 en 12 uur tor Secretarie dezer gemeente kunnei aanmelden. Sneek, den 20 Mei 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. van DRIESSEN. De Secretaris, verwanten daarop te wijzen. Niet echter om daardoor eenige dankbaarheid te toonen. Ver plichting daartoe bestaat niet, want de Roomsche partij is niet dwaas genoeg om haar eigen be lang op te offeren voor dat van haar anti-revo- lutionaire landgenooten. De -Roomsche partij doet eenvoudig zakenhoewel zij den bloei van het Calvinisme met leede oogen ziet, zij steunt de candidaten der anti-revolutionairen, omdat zij hierin voor den algemeenen vaderlandschen toe stand en voor haar eigen partij voordeel ziet, vast besloten ze met de meest nuchtere koel bloedigheid veder te laten glippen, zoodra ze in gewijzigde tactiek meer heil mocht zien. Men heeft jaren lang beproefd de zaak anders in te richten door het vormen van een geloovige partij. Dat was de Triple-alliantie, die van 1860’70 onze politiek opgehouden en bedorven heeft. Die valsche partij-formatie is nu van de baan. Men heeft ingezien dat geloof een zaak des harten is, die buiten beoordeeling valt; dat dus alleen „geloot” in den zin van „belijdenis” basis van partij-formatie zou kunnen worden, en dat, waar nu op het stuk van belijdenis, voor wat de politieke artikelen der confessie aangaat, Roomsch, Calvinist en Arminiaan vlak tegen elkander aanbotsen, en uitteraard nooit anders dan door zelfmisleiding en oppervlakkigheid aan liet formeeren van éen machtige partij, op zulk een gespleten grondslag, kan wordon gedacht. Althans de Tijd beaamt te dien opzichte thans ten volle wat steeds door de Standaard ver dedigd werd, en arbeidt nu ook harerzijds aan het organiseeren van een Roomsche staatspartij op eigen basis. In de Kamer-oppositie spiegelt zich de oppo sitie, die in het land bestaat, vrij zuiver af. De conservatieven verdwijnen, en insteê daarvan ziet men twee scherp afgescheidene groepen, die, elk op een eigen levenswortel, allengs een orga nisch leven ontwikkelen, naar de Stand, doet opmerken, t. w. de anti-revolutionaire partij, die reeds tot eenheid kwam, en de roomsche, die er naar streeft. Nu zouden beide partijen geheel afzonderlijk kunnen werken, maar het verspreid wonen der verschillende gezindten en het ellendig systeem der twee-, drie-, vier- en zevenvoudige districten dwingen de minderheden zich te vereenigen en elkander hulp te bieden, willen zij niet tot mach teloosheid worden gedoemd. „Bestond er nu ten onzent aldus vervolgt de Standaard na deze uiteenzetting -niet wat men noemt antipapisme; hadden we niet een historie, welke die vrees voor Rome tot diep in het bloed heeft ingeprent; en ware, alzoo de klove, die ons van de roomschen afscheidt, ’t zij te dempen, ’t zij te overbruggen, dan zou nog alles normaal loopen en de hulp zich over en weer zonder wrijving of bezwaar verleenen laten. „Maar nu dat anti-papisme eenmaal levens- factor is, valt ook aan zoo iets niet te denken, en dient het feit erkend, dat de liberalisten heer en meester van het terrein zullen blijven, tenzij de roomsche staatspartij besluiten kan, om stel selmatig onze candidaten in alle districten te steunen, waar ze zelve niet de volstrekte meer derheid bezit.” ’t Is hard, dit erkent het anti-revolutionaire orgaan, en het moet aan de roomsche staats partij veel kosten dien stap te doen, maar het schijnt harder dan het is, daar de anti-revoluti onaire partij regelrecht op censusverlaging en op enkelvoudige districten aandringt. Wordt dat doel bereikt, dan krijgt de roomsche staats partij in Schiedam, in Utrecht, in Rijnland, in Amsterdam, in Rotterdam, in Almelo, in Staats- den de noodige bekwaamheid te bezitten, thans van het stemrecht zijn uitgesloten: a. reeds aanstonds door verlaging van den census, waar deze naar de plaatselijke gesteldheid te hoog is b. bij herziening der grondwet door toelating nen de grondwettige grens. Waar zal men nu het liberalisme moeten zoeken, te Amsterdam of te Rotterdam? Of zullen er voorfaan moeten zijn Amsterdamsche liberalen en Rotterdamschö voor liberalen? Als men een leus kiest voor de verkiezingen, dan moet het er eene zijn, waarbij alle gelijk gezinden in het land zich kunnen aansluiten, en niet eene, die een deel der geestverwanten af stoot. Het streven moet niet zijn nieuwe ver deeldheid te stichten, een slagboom te plaatsen tusschen liberalen en liberalen, maar de eenheid en eensgezindheid der partij te bevorderen. Heeft Amsterdams Burgerplicht en dit ten slotte er ook wel aan gedacht, dat zij in de kaart gaat spelen van de mannen van de Stan daard Lang voor mr. Levy heeft dr. Kuyper ver kondigd, dat de aanstaande verkiezing moet ge schieden onder de leuze: „censusverlaging. En wat in dien mond deze leuze beteekent, heeft de Standaard zoo duidelijk en onbewimpeld mogelijk gezegd. De censusverlaging moet aan de kerkelijke partijen het overwicht verschaften, en met behulp van het stelsel van enkelvoudi ge districten moeten voor de clericale coalitie eenige zetels worden opgericht. Tot de verwezenlijking van dit fraaie plan zullen toch zeker de mannen van Burgerplicht niet willen medewerken 1 Zooals reeds in ons vorig nummer werd ge meld, werd in eene vergadering van de Amster damsche kiezersvereeniging Burgerplicht met 50 tegen 22 stemmen aangenomen de volgende motie voorgesteld door den heer mr. J. A. Levy „De vergadering is van oordeel, dat de aanstaan de verkiezing in het algemeen op dit oogenblik behoort te geschieden onder do leuze: census verlaging binnen de grondwettige grens.” Door keurigheid van stijl onderscheidt zich deze motie zeker niet. Hoe kunnen de aan staande verkiezingen op dit oogenblik geschieden Wij hebben echter, zegt de Kamp. Ct., tegen de motie ernstiger grief. Zij schijnt (wij spre ken, op grond van de over de motie gevoerde discussie) gericht te wezen tegen hen, die her vorming van het verkiezingsstelsel wenschen met wijziging van de grondwet, opdat de census niet langer de eenige grondslag zij voor de kies bevoegdheid. Dit geeft aan het besluit van Burgerplicht een hoogst bedenkelijke beteekenis. Het denkbeeld om, zonder vertoon van hun aanslagbiljet in de belasting, de ingezetenen die uit anderen hoofde geacht kunnen worden be kwaam te zijn om de vertegenwoordigende col leges te helpen samenstollen, in het kiezerskorps op te nemen, heeft bij zeer velen in het land grooten bij val, ja warme sympathie gevonden. Het is bij uitnemendheid een liberaal denkbeeld, een denkbeeld dat in de begrippen van onzen tijd past; Daartegen zal nu Amsterdams Bur gerplicht gaan reageeren, want censusverlaging binnen de grens van de grondwet wil blijkens de toelichting zeggen: bestendiging van den geldcensus als eenigen grondslag van de kiesbe voegdheid. Allen, die de bepalingen der grond wet, op het kiesrecht betrekking hebbende, wil len herzien, zullen door Burgerplicht worden buitengesloten, als waren zij geen liberalen, geen geestverwanten van de kiesverceuiging. Hoe is het mogelijk, dat in dezen kring van ontwikkelde en vrijzinnige mannen zulk een be sluit kon worden genomen! Wat de motie des te bedenkelijker maakt, is, dat zij in de gelederen der liberale partij ver warring sticht. Te Rotterdam is men op dit oogenblik bezig een nieuwe liberale kiesvereeni- ging te stichten, en deze heeft op haar program ma de volgende paragraaf betreffende het kies recht gesteld: „Uitbreiding van C. heid tot hen, die, schoon zij geacht mogen wor- VERGADERING van den Gemeenteraad van Sneek, Op Zaderdag 21 Mei 1881, ’snamiddags 6 uur. Punten van behandeling 1. Resumtie dor Notulen. 2. Instal latie van het nieuw benoemde raads lid Th. Camphuis. 3. Mededeelingen van goedgekeurde raadsbe sluiten, ingekomen stukken enz. 4. Behandeling adres A. Dokkurn. 5. Alsvoren van Dr. M. A. Schepers. 6. Alsvoren van de Nederlandsche Tram- wegmaatschappij. 7. Behandeling der rekening van het O. B. Weeshuis, dienst 1880. 8. Alsvoren der Stadsreiniging. 9. Alsvoren der Kamer van Koophandel en Fabrieken. 10. Concept-voorstel omtrent een schrijven van den Commissaris des Konings. 11. Benoeming van een onderwijzer aan school no. 2. 12. Idem van een stembureau voor de ver kiezing van leden voor do 2e Kamer der Staten Generaal. Men schrijft uit Amsterdam: Het is nu beslist, dat Amsterdam in 1883 een internationale en koloniale tentoonstelling zal hebben. Eergisteravond werden in eon algemeene bij eenkomst door do commissie de statuten vast gesteld en de contracten eenpariglijk goedgekeurd, hetgeen men het recht had te verwachten, daar de voorbereidende werkzaamheden reeds onge veer negen maanden geduurd hadden. Geheel Nederland zal nu opgeroepen worden, om aan dat grootsche werk deel te nemen en die oproe ping zal zeker niet tevergeefs worden gedaan. Het geding tusschen den heer Broekman van Naarden en den gemeento-ontvanger te Amster dam over de vraag of eerstgenoemde, die te Naarden woont en te Amsterdam een huis heeft waarin hij kantoor houdt dat dagelijks te zij ner beschikking is ook te Amsterdam in de gemeentelijke inkomsten-belasting kan worden aangeslagen, is door de arrondissements-rechtbank te Amsterdam ten nadeele van den heer Broek man beslist, zonder dat echter de hoofdvraag is uitgemaakt. De rechtbank heeft namelijk den heer Broekman niet ontvankelijk verklaard in zijn verzet tegen het dwangbevel van den ge- meente-ontvanger, omdat dat niet behoorlijk met redenen was ontkleed. Tot leden van het hoofdbestuur der „M. tot N. van ’t Alg” zijn gekozen de heeren H. de Veer, mr. II. P. G. Quack en J. R. de Kruijff. De eisch tegen den bekenden inbreker Zweers is 12 jaar tuchthuisstraf. Zijn advocaat beweerde dat de man eigenlijk zonder bepaalde reden, alleen uit liefhebberij, stal, en drong op een genees kundig onderzoek aan wat betreft den staat van zijn geestvermogens. Dinsdag uitspraak. zeker verloren.” Vlaanderen en in Zevenbergens omtrek eigen Nooit verzuimde de Standaard eigen geest- districten en takelt de anti-revolutionaire partij in Zuidholland weer geheel af, om in Friesland en Groningen op te leven. De roomschen met hun bijna der bsvol M o o king zijn veel te slecht vertegenwoordigd. Hun van capaciteiten.” Alzoo geen beperking bin- zeventien leden zijn een bespotting van hun be volkingscijfer. Maar juist om daar een eind aan te maken, is het nu sterken van de anti-revo lutionairen, om langs den kortst mogelijken weg tot de enkelvoudige districten te komen, de roomsche staatspartij aangewezen weg. Dat zien de heeren van de Tijd dan ook perfect goed in; dat zijn ze bezig aan hun conservatie ven vleugel met eiken dag duidelijker te maken, daarin ligt Ze fin mot van hun tactiek. „Maar is dit zoo aldus besluit het blad dan is het ook helder als de dag, dat ze vol strekt niet om onzentwil, maar uitsluitend uit welbegrepen eigenbelang handelen gelijk ze han delen; en vervalt hiermee dan ook elke preten tie, die ze zouden kunnen doen gelden op onzen dank. Ze arbeidden niet voor ons, maar om het loon dat hun is weggelegd, en dat loon zal dan komen, als het enkelvoudige district weer geschreven wordt in onze kieswet.” Levy heeft dr. Kuyper schieden onder de leuze: iCWlfflilil'IWDililBOii Ihl iHiir.lilJl|liïll!ll?llli l Uiiir- oeeker <h k tvr II- Al J V. 0119 o lO- ll 3e 00 t il 3 I 1 9 9 4 9 9 19 8 i .il

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1