«■TEH'IW MfflIWMffl. Paardenmarkt TE SXE1.K. >o i Z K S-E N-D ERTIGSTE 1881. ru- zijn J 1 da, I STOOMWERKTUIG. Voorjaftrs-Paardeninarkt d. W O ENSD A. O 25 31 ID I. sec- -J. W. BENNEWITZ. 1 1 al- lan itte ail- ale, md der By go- die ver nto ,76 ,40 ,88 ,36 BURGEMEESTER en WETHOUDERS der I gemeente Sneek maken -hiermede bekend, dat de t ei. I buteïlani). O V E R Z I o II T. De Fransche Kamer heeft jl. Donderdag stand overleden Maandag avond in dere bezoekers, na gelagkamer was hoofd tegen een a senschudding is ontstaan. Tegen’ de daders is van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, Cents. Bij abonnement is de prijs be- ADVERTENTIËN voor eiken regel meer 7’/2 lang rijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. te L Pt' R De Midd. Cour. leidt uit de pogingendie de liberale partij buiten de Staten-Generaal in ’t werk stelt om tot eenheid te komen, af, dat onder hen nog genoeg eenheid bestaat om regeerend en hervormend, tot ontwikkeling on zer politieke instellingen naar de behoeften des tijds werkzaam te zijn. Doet zij dit niet, dan ligt de schuld aan hen, die de liberale partij op het staatstooneel vertegen woordigen. Program noch centralisatie der kiesvereenigingen zal, hoe wel op zichzelf goed te keuren, de aanhangige politieke vraagstukken een stap nader brengen tot hun opiossing in liberalen zin, zoolang in de kern onzer liberale staatslieden geen mannen worden gevonden, die invloed en bekwaamheid genoeg bezitten om den daartoe gevorderden wetgevenden arbeid op zich te nemen. „Onder deze omstandigheden kan, naar ’t blad schrijft, voor de aanstaande verkiezingen het zoeken naar een algemeen program geen prac tised hut opleveren. Het kan hier en daar dienst doen als middel tot vereehiging der kiezers, doch men zou zich illusion maken, indien men zich voorstelde dat er een merkbare invloed door op den toekomstigen gang der zaken zal uitgeoefend worden. Het beste wat de liberale kiezers doen kunnen, is zich te vereenigen tot het verdedigen van wat zij hebben, ten einde de aanvallen van de steeds vooruitdringende tegenpartij af te slaan. Onze taktiek moet een taktiek tot behoud onzer tegenwoordige positie wezen. Sluiten wij de oogen niet voor het werkelijk bestaande gevaar, dat bij onverschilligheid of onthouding van on zen kant de liberale meerderheid in de Tweede K E N N I S G E V I N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ™eek, doen te weten, dat voortaan de aan de gemeente verschuldigde GRONDRENTEN, RE COGNITIËN ENZ., niet meer door of namens *°n Gemeente-Ontvanger zullen worden opge leid, doch dat ieder verplicht is, het verschul- «gde binnen vier weken na den verschijndag, k 1 of 12 Mei of 12 November a. s. te 'etalen, ten kantore van den Gemeente-Ontvan- ler. >8neek den 24 Mei 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. van DRIESSEN, Burgemeester. J. W. BENNEWITZ, Secretaris. bixxexlaxb. Dinsdag is te Haarlem in bewusteloozen toe* -i een 52-jarig werkman, die 1.1- een tapperij door twee an. twist, met geweld uit de geworpen, waarbij hij met het muur is gevallen, waardoor her- proces-verbaal opgemaakt. Het circus van den heer Carré is Donderdag met een extra-trein van den Haag naar Weenen vertrokken. Naar men zegt, kost die trein den heer Carré f 10000. BURGEMEESTER es WETHOUDERS van Sneek, brengen ter voldoening aan art. 8 der wet van 2 Juni 1875 (Staatsblad no. algemeene kennis: dat zij vergunning hebben verleend aan H. RINIA KINGMA alhier, tot het plaatsen van een STOOM WERKTUIG op het perceel ten kadaster bekend gemeente Sneek, tie D. no. 139, gelegen buiten het Oost. Sneek den 24 Mei 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ■J. van DRIESSEN. De Secretaris, Van de artikelen in de Stand. over de ver houding tusschen de katholieke en anti-revolutio- naire partijen gewag makende, zegt de Tijd „De contourteekening is correct; de lijnen zijn scherp en met vaste hand getrokken.De beeltenis onzer partij rijst in volle lengte, zui vere verhoudingen en juiste omtrekken voor onze oogen. Wij zijn de onontbeerlijke steun der anti-revolutionaire.” Het artikel voorts onder de oogen zijner lezers brengende, zegt de Tijd: „Neen, geen dankbaarheid, geen betoon van wederdienst, herhalen wij. De staatspartij, die aan gunst of ongunst hangt, is reeds op den terugtocht naar haar ondergang. Niet om de anti-revolutionairen te believen, niet uit sym pathie voor het Calvinisme, hebben wij gehan deld, maar omdat wij op onzen marsch de leger- afdeeling der anti-revolutionairen ontmoetten, bereid om denzelfden vijand te bestrijden, waar tegen wij oprukten. Dus niet in de catechisa- tiekamer, niet aan deil voet van den kansel, niet in bijbelgenootschappen of tractaatjes-bure- aux, maar op het oorlogsveld hebben wij de anti-revolutionairen de hand gereiktdaar heeft de krijgsklaroen beide partijen, ieder onder haar eigen vaandel, tot een gemeenschappelijken aan val opgeroepen, om den stormloop tegen de li berale veste te ondernemen. De Tijd is de Stand, dankbaar voor de er kenning van zijn streven, maar kan een derge- ljjk.e .lof, als aan de Roomsche partij door de Stand. wordt töegezwaaid, niet aan het adres der anti-revolutionairen terugzenden. De Stand. toch verklaart, dat anti-papisme levensfactor voor haar partij is. Die verklaring ontlokt de Tijd deze woorden: „Dus anti-papisme de eenigo levensfactor, de eenige! Geen vaderland geen voordeel voor den algemeenëh toestand, maar louter anti-papisme, louter hartstocht, louter godsdiensthaat. „Wij, katholieken, denken er een weinig an ders over. Ook bij ons bestaat, wat men noemt anti-Calvlnisme wij hebben op onzen eigen bodem êen historie, welke dien af keer van Cal- vijn tot diep in het bloed heeft ingeprent; de klove tusschen katholicisme en Calvinisme valt niet te dempen. Maar waar wij als staatsbur gers tot plichtvervulling worden opgeroepen waar wij het welzijn van het vaderland, zonder hoogere beginselen daarbij in te boeten, kunnen bevorderen, daar staan wij schouder aan schou der met onze medeburgers in de phalanxdaar slaan wij zonder ommezien of rouwe „tot voor deel van den algemeenen vaderlandschen toestand” j den dreigenden vijand af; daar zwijgt alle veetei daar zijn wij burgers van hetzelfde vaderland.” j <dit jaar invalt op Woensdag den laren Juni e. k. J. van DRIESSEN, Burgemeester. J. W. BENNEWITZ, Secretaris. KENNISGEVING. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van lis-11 e semeonte Sneek, P Gelet op het besluit van den Commissaris des het gj Konings dezer Provincie van den 2 Mei 1881 <1 Afd. M. en S., 417) brengen door deze ter I kennis van de belanghebbenden, dat het onder steek over de verlofgangers van de militie te land, in deze Gemeente zal plaats hebben op Zater dag den 18enJuni, des voormiddags ten 10*/2ure. Dat aan dat onderzoek zullen behooren deel te nemen de Miliciens-V erlofgangers van de vier oudste ligtingen, voor zoo ver zij vóór den Isten April jk in het genot van onbepaald verlof zijn (gesteld. Dat de verlofganger bij het onderzoek moet verschijnen in uniform gekleed, en voorzien van in- de kleeding- en uitrustingstukken, hem bij zijn vertrek met verlof medegegeven, van zijn zaK- boekje en van zijn verlofpas, Dat, behoudens het bepaalde in art. 130 dier "wet, oen arrest van twee tot zes dagen door den Militie-Commissaris kan worden opgelegd nan den verlofganger: 1°. die, zon Ier geldige redenen, niet bij het onderzoek verschijnt; 2°. die, daarbij verschenen zijndezonder geldige redenen, niet voorzien is van de hiervo- ren vernielde voorwerpen; 3°. wiens kleeding- of uitrustingstukken bij onderzoek niet in voldoenden staat worden be vonden; 4°. dio kleeding- of uitrustingstukken, aan een ander toebehoorende, als de zijne vertoont. De verlofgangers worden herinderd dat, nu *jr maar één onderzoek in het jaar wordt gehou den, zij bepaaldelijk moeten opkomen en dat de strafbepalingen van art. 144 der wet strengelijk zulten worden toegepast op de zoodanigen, die zon der geldige redenen niet verschijnen en dat zooda nige verlofgangers, die zich in eene andere ge meente gaan ves.tigen,. de verplichting wordt voor behouden, welke aan hen bij art. 134 der wet opgelegd. Sneek den 17 Mei 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. van DRIESSEN, De' Secretaris, J. W. BENNEWITZ. UIT DE PERS. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden fl.-; franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave ot redactie betreffende, franco ïn te zenden. De Standaard is nooit bang geweest de puntjes op de i's te zetten. Dit blijkt tegen woordig ten duidelijkste in haar opmerkingen over de stemming en de hulp der anti-revo lutionaire candidaten door de Roomseh- Katholieken te verleenen. Naar aanleiding van een opmerking iu de Zoom gemaakt, schrijft het blad: „Enkele Roomsche bladen pogen nog te drei gen. Ze zullen tegen-candidaten stellen, om desnoods bij de herstemming pressie te kunnen uitoefenen. Hier hebben wij natuurlijk niets op aan te merken. De Roomsche bladen, kiesver eenigingen en kiezers moeten zelf hun plicht, zelf hun belang kennen. Daar raden we zelfs niet. Slechts worde hun ééne illusie benomen. Wat er ook gebeure, hun toeleg moet toch fali- kant uitkomen. Zelfs bij herstemming zal ons volk het stil aanzien, dat onze eigen candidaat valt, liever dan dat het in een ander district den Roomsche er door zou helpen. We oordeelen thans niet. We zeggen maar: het is zoo; en onze correspondentie met alle doelen van het land laat geen den minsten twijfel over of zoo staat het.” Omtrent het ongeval, op het IJ voor Amster dam aan werklieden van het stoomschip Urania overkomen, is nader gebleken, dat het omvallen dor vletten veroorzaakt is door het zuigen van het schip, waaraan die vletten waren vastgemeerd. Niet acht maar twaalf personen bevinden zich in de booten, slechts 6 konden gered worden de overigen zijn omgekomen. De zaak van II. L. v. B., graanhandelaar te Breda, appellant én geïntimeerde van liet vonnis der Rechtbank van ’sGravenhage van 4 April jl. (waarbij hij wegens poging tot omkooping van een openbaar ambtenaar van het regeé- ringsbestuur tot zes weken gevangenisstraf is ver oordeeld, zal den 28n dezer bij het Gerechtshof te ’s Hage inhooger beroep worden behandelt’. Het Openbaar Ministerie zal worden waarge nomen door den Adv.-Gen mr. Gregory; mr. D. van Eek zal opnieuw als verdediger optrede.,. De heer W. J. de Bordes, secretaris van de Fancy-fair-commissie te Amsterdam, heeft aan den burgemeester het netto-bedrag overgeinaakt van het feest van 18 Febr. en zijn gevolgen. Dat netto-bedrag, ten bate van do noodlijdenden door den watervloed, is f48,968,24’/,. Inder tijd raamden de Amsterdamsche bladen het re sultaat op een ton. ’t Is toch nog een aanzien lijk bedrag voor één feestavond. I Kamer verloren zou kunnen gaan, dan blijft ons I althans de hoop op betere dingen in de toekomst. Ging daarentegen die meerderheid verloren, dan zou niet alleen de kans tot een oplossing der 95) ter staatkundige vraagstukken in liberalen zin voor eerst vaarwel gezegd moeten worden, maar bij de veideëldhèid der anti-Iiberale partijen onder ling zou et ook geen uitzicht bestaan op een krachtig bewind in tegenovergestelde richting. Dit laatste zou, onder de tegenwoordige omstan digheden, misschien nuttig kunnen wezen. De liberale partij zou, onder tegenspoed en in de oppositie, wellicht de kracht kunnen herwinnen, die zij bij voortdurende étembus-overwinningen en als regeerende partij verloren heeft. Maar zooals de zaken staan, zou uit een nederlaag der liberalenslechts een chaos geboren worden, waarin niemand zich bevredigd zou zien en door welke de regelmatige ontwikkeling onzer consti- tutioneele instellingen voor geruimen tijd ge stremd zou worden.” SNEEK, 24 Mei. Tot inspecteur van politie in deze gemeente zonder bezwaar voor de gemeentekas, is door den heer Burgemeester benoemd, de heer W. Guldenarm, volontair aan het politie-bureaü alhier. Met 368 tegen 59 stemmen hebben de stemgerechtigde leden der Herv. Gemeente al hier, bij de gisteren gehouden stemming, be slist voor het behoud van het kiescollege gedu rende het eerstvolgende tiental jaren. In het geheel waren ingekomen 430 stembiljetten, waar onder 3 van onwaarde. Zaterdag jl. had de aanbesteding plaats van ’t bouwen eener nieuw Kerk voor de Chris telijk Gereformeerde gemeente alhier. 11 in- schrijvings biljetten waren ingeleverd, alsJ. H Bos te Twijzel voor f23,127, B. H. Kamstra te Jorwerd f22,990, P. F. Postma te Wouds- end f22,817, F. Prins te Sneek f22,744, Brou wer te Franeker f21,987, R. Jonkers te Oos- terhttens f21,800, K. J. van der Schaaf te Ter- horne f21,770C. Schiere te Boornbergum f20,965, E. de Graaf te Bergum f20,468, H. Hoekstra te Leeuwarden f19,952 en J. Pieksma te Bergum f19,642. maan S i s 1 A ik- den NVEEKER 011(1 VI. inn ih -hi iHioiirnitwork L 4 7,c 1 6 I G 8 r 3 ju ic- itje '1 tof. I in- J em 3 iga >rst 1 jr.l jen - -j

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1