«IMS- NI 1IH HlïlUil OUD NM DE Paardenmarkt 1 No. 43 1881, Z E S’E N- TESTEER. Voorjaars-Paardenmarkt te- Z AT K RD A (1 28 JML IE I. la ot Heereuveen. ia U I T DE PERS. i. an an In den laatsten tijd komen er, in de nabijheid van scheidingen onder zeer gepaste toespraken L-l-.'-i—a personen voor zoover bij deze 2e 00 2er DO BURGEMEESTER en WETHOUDERS der I gemeente Sneek maken hiermede bekend, dat de dit jaar invalt op Woensdag den l-s&en Juni e. k. J. van DRIESSEN, Burgemeester. J. W. BENNEW1TZ, Secretaris. .b- an O. ek )iu lift )0- ilo 50 DO I oudste ligtingen, I gesteld. 1: •d. 14 h J; 39 d. sr- d- las ia, S- A 3e 00 >er Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. Voor ambtenaren bij de telefoonmaatschappij te Amsterdam hebben zich, naar ’t N. v. d. I). meldt, reeds een 25tal jonge dames aangemeld. Over eenige dagen wordt aan het centraalbureau met de practische oefeningen begonnen en zoo spoedig mogelijk daarna de dienst geopend, ver moedelijk begin September. De Minister van Lijnden heeft in de zitting der Tweede Kamer van jl. Woensdag medege deeld, dat de minister van finantiën om redenen van gezondheid ontslag aan den Koning heeft aangevraagd, dat de Koning de beschikking in beraad heeft gehouden en inmiddels verlof heeft verleend aan dien minister, dat binnen weinig dagen ex i eert. Dan zal de minister moeten beslissen, of hij bij het ontslag volhardt of niet. Volhardt hij, wat de minister vreest, dan zal de Regeering zich nader beraden, wie hem zal vervangen. !v. W da’ or- Het gerechtshof te Amsterdam heeft Bernhar- dus Zweers veroordeeld tot zeven jaar tuchthuis straf; met de acht jaar te Arnhem is hij alzoo 15 jaar uit de maatschappij verwijderd. Het openbaar ministerie bij het gerechtshof heeft geëischt dat Johannes Vernimmen zou worden schuldig verklaard: 1° aan poging tot moord op zijn beminde te Den Haag; 2° aan opzettelijken doodslag op de dochter van Ulrich s in de Warmoesstraat, en tot 15 jaar tuchthuis straf zou worden veroordeeld. De uitspraak is bepaald op 31 dezer. Een drietal zeer behendige kaartspelers heb ben dezer dagen een ex-remplacant, die zijn geld was gaan halen, in den trein tusschen Utrecht en Hilversum van f 172.50 ontlast. Te Hilver sum uitstijgende, deed do man aangifte van het spel, dat naar hij vermoedde niet eerlijk was geweest, aan den chef, en een inspecteur van politie maakte dadelijk werk van de zaak en arresteerde nog dien eigen avond de drie snaken. Er schijnen termen te bestaan om de behendige spelers te straffen. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7 */2 Cents. Bij abonnement is de prijs be- langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. plechtigheid tegenwoordig uitgereikt- waarna ten slotte door den Voorzitter van het departement, den heer II. Veen, nog een har telijk woord van dank werd gebracht aan allen, die zoo krachtig hadden meêgewerkt om deze eerste Tentoonstelling zoo flink te doen slagen. gekomen, waarbij een paar man ernstig met messen verwond zijn, zoodat men voor ’t behoud van een menschenleven vreest. Dezen man, een partijganger van de Hollandsche zijde, moe ten hoofd en borst vreesehjk verminkt zijn. Het gevecht heeft zich Zondagmiddag herhaald, waarbij de Duitschers, toen met hakbijlen gewa pend, een Hollander weder vreeselijk hebben toegetakeld. De oorzaak tot deze ongeregeldheden moet gezocht worden in een werk, dat door Duitschers zou worden verricht, doch thans voor minder loon door Hollanders wordt gedaan, waardoor de Duitschers op hunne Hollandsche collega’s zijn gaan schimpen en deze belemmeren in het werk. Zondagmiddag is een van de daders, die Za terdagavond de kwetsuren toegebracht heeft naar het huis van arrest overgebracht. De drankwet is aangenomen met G8 tegen 7 stemmen! De kamer heeft het gewaagd Men voet te zetten op den weg die, konsekwent be wandeld, tot een treurige miskenning van de individueele vrijheid voeren zal. We betreuren, zegt Oostergo'," de aanname, al hadden we haar, na de discussie der laatste dagen, verwacht. Dat net drankmisbruik vermindere niemand kan ’t zóó hartelijk verlangen als wij het doen; maar twil er by ons maar niet in, dat deze wag in Nederland moet bewandeld worden, en daarom hadden we niet verwacht, dat slechts 7 kamer leden zich tegen de wet zouden verklaren. Of is het eerste gevolg der aanname niet, dat er bevoordeeling van enkelen zal plaats hebben? Is ’t niet waar, dat de hand zal geslagen wor den aan den arbeid en ’t bedrijf van honderde burgers? En dat doet men in dat Nederland, waar men geen verplicht onderwijs durft invoe ren, waar men den veldarbeid van kinderen niet ridderlijk royaal durft verbieden, waar de prostitutie officieel wordt gesanctioneerd! Maar ’twas eenmaal het geroep van enkelen, dat ge hoord moest worden. Wordt deze wet straks ook door de Eerste Kamer aangenomen en dan door den Koning bekrachtigd, dan hopen wc maar, dat ze zal uitwerken wat men er mede beoogt, dat het, ook in ons oog, allerellendigst drankmisbruik er door zal beteugeld worden. Wij hopen hartelijk, dat onze treurige verwach ting beschaamd zal worden en dat, waar de ééne zonde wordt beteugeld, de openbare onze delijkheid niet zal bevorderd worden. In het kerkgebouw der Herstelde Evang. Lu- thersche gemeente op den Kloveniersburgwal te Amsterdam, dat een groote verandering aan het plafondwerk ondergaat, is een steiger ingestort, waarop zich zes werklieden bevonden. Drie hunner zijn zwaar verwond naar het gasthuis vervoerd, zoodat men voor hun leven vreest; een moet reeds ouerleden zijnde overigen wis ten zich gelukkig te redden in den val. Woensdag werd voor de rechtbank te Leeu warden behandeld de zaak van R. Agem i, koet sier van den heer Bieruma Oosting te Oranje woud. De beklaagde ontkende, onder dreigen met een revolver, f 10,000 te hebben geëischt. Uit het getuigenverhoor is gebleken, dat een der dienstboden, die geholpen hebben den beklaagde van den heer Oosting af te trekken, aan beklaag de den revolver heeft ontnomen, maar weigerde deze aan den heer Oosting en mevrouw af te geven. Zij is met den revolver naar boven ge gaan, heeft hem aan Agema teruggegeven en nadat deze hem opnieuw geladen had, heeft zij den revolver in haar kastje geborgen en aan vankelijk geweigerd aan den veldwachter af te geven. Dit alles zegt Agema dat onwaar is, maar een tweede dienstbode heeft het gezien en gehoord en de huisknecht Willem heeft gezien, dat Agema en die twee meiden te zamon op het bovenkamertje waren. Er waren in deze zaak 9 getuigen a charge en 2 a décharge. De eisch van het O. M. is een halt jaar celstraf. De verdediging werd voorgedragen door den advocaat Meinesz van OVERZICHT. De wensch van Gambetta, dat de Franse he expeditie naar Tunis althans gedeeltelijk reeds voor het einde van Juli terug zou gekeerd zijn, schijnt niet bestemd om verwezenlijkt te worden. De laatste berichten luiden althans niet gunstig. In de Enfida liggen de olijftuinen, die de eerste aanleiding tot het verschil gaven. Vroeger wa ren zij staatsdomein, doch onder het minister schap van Khereddin-pacha gingen zij aan hem als particulier eigendom over en werden door hem aan een Fransche maatschappij verkocht. Lévy, eigenaar der naburige gronden, meende echter volgens de Turksche wet daarop het recht van voorkoop te hebben en daaruit ontstond, zooals men zich herinnert, het eerste vetsohil. In de Enfida nu zijn, voornamelijk op voortdu rend aanhitsen van Lévy zelf, de Arabieren in opstand gekomen en hebben zij verscheiden Israëlitische inboorlingen en eenige Europeanen gedood. Dit zal tengevolge hebben, dit de Fransche troepen onverwijld Tunis en de om streken der hoofdstad zullen' gaan bezetten en in overleg met den Bey zullen er door het ge- heele Regentschap Fransche garnizoenen wor den gelegd, om verdere ongeregeldheden te voorkomen. In plaats dus van aan terugkeeren te kunnen denken, worden er thans nog onop houdelijk nieuwe troepen naar gene zijde der Middellandsche zee gezonden. Ook de opstand in Algerie zelf eischt verdere krachtsinspanning van Fransche zijde. Roustan, thans minister-resident in Tunis, heeft ontdekt dat die door Tunesische agenten is aangestookt en op alle punten tegelijk had moeten uitbai- sten. Dit laatste schijnt gelukkig voorkomen te zijn. Eene depeche van Forgerol bericht, dat eeni ge gouverneurs en eenige opperhoofden van stammen zich onderworpen hebben, verklarende dat de Bey hun gelastte geen enkele daad van vijandschap tegen de Franschen te plegen. Volgens de Standard zal het eerstvolgende „blauwe boek” met diplomatieke stukken, dat de Engelse he regeering aan het parlement zal overleggen, het bewijs bevatten, dat op het Berlijnsche congres lord Salisbury niet alleen verklaarde dat Engeland aan Frankrijk de vrije hand in Tunis zou laten, doch ook Italië vrij liet op gelijke wijze tegenover Tripolis te werk te gaan. Of dit waar is zal de toekomst lee- ren, doch de radicale bladen achten de toen malige minister van buitenlandsche zaken er niet te goed toe. „Laat de edele markies nu eens eerlijk opbiechten, zegt de Echo spottend; wat heeft hij nog meer weggegeven Salonica aan Oostenrijk, Marocco aan Spanje, Belgiaan Frankrijk, Nederland aan Duitschland, Zuid- Amerika aan de Vereenigde Staten? Als wij het ergste weten, dan kunnen wij er ons op voorbereid houden Volgens do Köln. Zeil, is de aanneming der Turkse h-G rieksche grensregeling door Griekenland thans ook verzekerd en heeft Ko- mondouros het voornemen de gesloten conventie te teekenen en de Kamer niet eer bijeen te roepen voordat de bezetting van Thessalie door Grieksche troepen althans begonnen is. Voor Turkije zijn echter de moeilijke tijden nog niet voorbij. Nauwelijks heeft de Groote Heer in 'de Grieksche quaestie zoo het 'hepT KENNISGE VING. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van dc gemeente Sneek, Gelet op het besluit van den Commissaris des E Konings dezer Provincie van den 2 Mei 1881 (1 Afd. M. en S., no. 417) brengen door deze ter kennis van de belanghebbenden, dat het onder- I -zoek over de verlofgangers van de militie te land, I in deze Gemeente zal plaats hebben op Zater- I dag den 18en Juni, des voorraiddags ten 101/2 ure. Dat aan dat onderzoek zullen behooren deel fj te nemen de Miliciens-Verlofgangers van de vier 1 onriste ligtingen, voor zoo ver zij vóór den Isten I April jl. in het genot van onbepaald verlof zijn Dat de verlofganger bij het onderzoek moet verschijnen in uniform gekleed, en voorzien van do -kleeding- en uitrustingstukken, hem bij zijn vertrek met verlof medegegeven, van zijn zak boekje en van zijn verlofpas, Rat, behoudens het bepaalde in art. 130 dier wet, een arrest van twee tot zes dagen door den Müitie-Commissaris kan worden opgelegd aan den verlofganger: 1°. die, zonder geldige redenen, niet bij het onderzoek verschijnt 2°. die, daarbij verschenen zijndezonder geldige redenen, niet voorzien is van de hiervo- ren, vermelde voorwerpen; 3°. wiens kleeding- of uitrustingstukken bij onderzoek niet ia voldoenden staat worden be vonden 4°. die kleeding- of uitrustingstukken, aan «en ander toebehoorende, als de zijne vertoont. De verlofgangers worden herindeid dat, nu er maar één onderzoek in het jaar wordt gehou den, zij bepaaldelijk moeten opkomen en dat de strafbepalingen van art. 144 der wet strengelijk zullen worden toegepast op de zoodanigen, die zon der geldige redenen niet verschijnen en dat zooda nige verlofgangers, die zich in eene andere ge- rneonte gaan vestigen, de verplichting wordt voor gehouden, welke aan hen bij art. 134 der wet is opgelegd. Sneek den 17 Mei 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. van DRIESSEN, De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. SNEEK, 27 Mei. z Nadat jl. Woensdag avond in eene druk be zochte buitengewone vergadering van het de part. Sneek der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, door den voorzitter der Tentoonstellings-commissie, den heer J. Hou- wink, een zaakrijk rapport was uitgebracht over de onlangs von wege bovengenoemd departement alhier gehouden Tentoonstelling van voorwerpen van Kunst en Smaak toegepast op Huiselijken- arbeid, welke gemiddeld per dag door 100 per sonen was bezocht geworden, behalve op den 2e Paaschdag, toen de tentoonstelling gratis toe gankelijk was gesteld voor de werklieden en hunne gezinnen, bij welke gelegenheid het ge tal bezoekers pl. m. 1800 bedroeg, en nadat voorts de uitslag der bekrooningen door den --1.— -werden, bij mon- naar het schijnt^ verregaande ongeregeldheden j de van het lid der commissie, den heer A. Breu- I nissen Troost, de toegekende prijzen en onder- scheidingen onder zeer gepaste toespraken aan .Zateraagavond is- weder eene vechtpartij voor- de botr >kkea - - 1 Amsterdam onder Nieuwer-Amstel, vele en voorzitter was meegedeeld, Lni- Qolinnf- vnrrotTQQndn AnrrinwroldKzirlzm I -3-K -l i:J voor tusselien Hollandsche on Duitsche werk- I •op deze wijze! Wel in plaats van opvoeding, i lieden. «a JO- OEEKER COURANT ■rhhmml «■srxitói HBS taSBSBES BUITENLAND, B I X H O L A N il s 6 1 -'J IS 16 B eg ed m, en no is, an n-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1