CEniJHEIMUKTSU. I No. 44 Z E S-E N-D E R TI G STE JAARGANG. 1881. J I 't: 1 J u 2\ I. 1 :i. biwexla nb. in de gelegenheid ’,32 ,14 .,80 ,3o Alle brieven in te zenden. van van de ict et I'd 31- tjo .te lit ,80. lire vé sa ;je de iet ;er d. al ia 31’. :je tje ct n- iot li as m in m ke ija ie- o- ier rts tje an SNEEK, 31 Mei. Daartoe uitgenoodigd en er de portefeuille bij neer te leg- 1 van den Minister voor hem een ander aan de deugdelij le van wat hij jaren- Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco sterdam heeft Donderdag avond, ua£li meldt, een man in dronkenschap zijn vrouw doodgeslagen. De moordenaar is in hechtenis. Donderdag middag had aan de Oranjesluizen te Schellmgwoude een treurig ongeluk plaats. De secretaris der gemeente Ransdorp, de heer Kloppenburg, van Amsterdam per Hoornsche boot naar bchellingwoude gaande, is, bij het afstappen van genoemde boot aan de Oranje sluizen, tusschen den sluismuur en do boot ge vallen de machine was nog werkende, zoodat de ongelukkige eenige malen met de raderen werd rondgeslingerd. Hij is met zware hoofd wonden te Schellingwoude aangebracht en daar verbonden. Ook te Oudewater had dien dag aan het station een droevig ongeluk plaats. Juist toen de trom uit Utrecht om 12.28 aldaar stil hield, wilde iemand, uitstappen. Hij opende het por tier aan de zijde, waar de treinen moesten pas- seeren. Nauwlijks was hij op de spoorbaan of een aankomende sneltrein overviel hem en dood de hem op de plaats. Het slachtoffer was wer kend lid en secretaris der rederijkerskamer „Kunstmin’’ te Rotterdam, met name Snitler, en zou eenige oogenblikken te Oudewater ver toeven om voor een te houden voorstelling door gemelde rederijkerskamer een en ander te re gelen. Volgens later bericht is de toestand van den secr. Kloppenburg, wien jl. Donderdag het ongeluk bij de Oranjesluizen overkwam en die volgens het ■Hand, en -de N. R. C. Vrijdag reeds overleden zou zijn, zeer gunstig er is volstrekt geen ge vaar meer. wor de derde verdieping wordt her- voor het publiek toegankehjke gesloopt worden en op het daardoor te verkrij gen terrein een monumentaal gebouw worden opgericht, waarvan de onder- of gelijkstraatsche verdieping eene grootsche restauratie zal wor den, de verdieping daarboven een panoptikon bevatten zal en de derde verdienina wordt her schapen in en sterrewacht. Maandagavond hebben zich in Nieuwer-Amstel de wanordelijkheden herhaald. Hollandsche werk lieden, voor ’t meerendeel metselaars, hebben met koevoeten de woningen van eenigen Duit- schers „geramd„ zonder dat men evenwel tot persoonlijke aanvallen is overgegaan. Eenige rijks veld wachters uit Amsterdam doen thans lijdelijk dienst te N.-Amstel. Inmiddels hebben eenige Duitsche werklieden met hunne gezinnen de gemeente verlaten. Te Nieuwersluis heeft een treurig ongeval plaats gehad bij het repareeren van de brug over den Amstel. Onverwachts stortte de brug, waar een viertal werklieden werkzaam waren naar beneden, met het ongelukkig gevolg, dat het hoofd van een der werklieden bijna geheel werd verbrijzeld; een ander bekwam een wonde aan den arm. spoedig „voor hem een ander” te vinden was en is. Het is de wetenschap die treurt, omdat een barer eerste strijders haar in den steek laat en den moed verliest. „Van ’t geheele Kabinet werden van prof. Vissering en prof. Modderman dé grootste ver wachtingen gekoesterdde laatste volbracht wat zijne persoonlijkheid, zijn naam deed hopen, de eerste bereidde ons niets dan eene teleurstelling”. Is zoo vragen wij dit wel wat krasse oordeeltegenover prof. Vissering, een billijk oordeel Moet de „geleerde van Europeeschen naam” plus zijne „stelsels”, op zoo’n wijze direct worden afgemaakt, omdat hij als „minister” min- der gelukkig slaagde bij eene volksvertegenwoor diging, die zoo nu en dan blijken te overgeeft, dat zij-zelf niet weet wat zij wil? ’t Komt ons voor, dat het vonnis van het R. WW., over prof. Vissering uitgesproken, een zéér lichtzinnig vonnis is. Naar aanleiding van de bekende Amsterdam- sche kohieren-quaestie in de Tweede Kamer, sedert dat schrijven door de Kamer beslist geworden zegt de Amsterd. Cour, aan ’t slot van een hoofdartikel „En wat zal men nu zien gebeuren Dat Amsterdam een flinke en verdiende les ontvangt. „Amsterdam is eene goede, groote stad, maar zij is niet de Staat. Wij zijn zeer gemeente- lievend; maar hooger gaat onze liefde voor eene gezonde en gelijkmatige werking van onze Staats instellingen. Zelfs de schijn moet worden ver meden, dat niet de wet aan Amsterdam wordt voorgeschreven, maar dat Amsterdam den Staat de wet voorschrijft. En dit is hier het kwaad, dat wel het meeste van alles weegt. De hec- ren Lenting en Patijn hebben den Minister een middel aan de hand gedaan om zijn ontwerp te redden; het is een heröiek middel, dat, zooals de heer Rutgers zeide, niet zonder bloedverlies zal kunnen aangewend worden en dat met de onthalzing van het ontwerp gelijk staat. Kan de minister de aanwending daarvan met zijne waardigheid overeen brengen: d la bonne heure. Men zal dan zeker weten, waaraan Amsterdam, indien het niet boven de wet verheven is, zich voortaan zal moeten houden. Uit het ontwerp zal het „schadelijke'’ verwijderd zijn, en het over bodige, de regeling der rechtsgevolgen van de vernietiging van een besluit van Gedeputeerde Staten, in belastingzaken, door den Koning, zal dan overblijven. Maar dat is zeer onschuldig; behoudens de gezonde opvatting van hetgeen dan een Gemeentewet „voor het publiek” zal voor schrijven, zal het onmisbare beginsel der publi citeit gered zijn. „Indien de minister mocht kunnen goedvinden om, nu hij toch aan eene partiëele wijziging be zig is, eene zeer noodzakelijke voorziening te nemen ten aanzien der quaestie van het „hoofd verblijf’ in art. 245 der Gemeentewet, hij zou niet alleen de heeren Rutgers en van Kerkwijk, maar ook vele belastingschuldigen der gemeente genoegen doen. Vrijdag is op den spoorweg te Hillesluis, bij de guanoloodsen, een 5jarig zoontje van den scheepmaker G. Stolk onder den trein geraakt die van Rotterdam kwam. Het kind werd zwaar gewond en is na korten tijd onder een smarte- met het Café maatschappij concessie verleend tot den aanleg ;roote plannen van een tramweg JoureSneek over Snik- zwaag. UIT DE PERS. Het Rott. Nbl. schrijft naar aanleiding het vermoedelijk aftreden van den Minister Financiën „Wanneer men een geleerde, die zich een Europeeschen naam op een bepaald gebied ver sie ’fdie stelsels opbouwd*-, waarbij jongeren van dagen hebben leeren zwerendie als een autoriteit gold welke geen tegenspraak toeliet wannier men, zeggen we, zoo’n geleerde ziet Optreden aan het hoofd van een departement waar hij gelegenheid vindt de deugdelijkheid zijner stelsils, die hij anderen onderrichtte, proef ondervindelijk te bewijzen, dan heeft men recht iets bijzonders te verwachten. „Doch treedt hij dan in plaats van mot eene geheele belastinghervorming op met een nict- steekhoudend wetje, dat half onderweg bezwijkt voor de aanvallen, die niet of onhandig werden afgeweerd, om daarna onmiddellijk den moed te verliezen en gen, dan is het niet do val dien wij betreuren voor 1 maar ’t is 'i geschokt geloof heid 1 pr&Ctl8CllC Wdr&rdC >«u nav xxy JdlCH" j givo Ung onderwees op een gebied waar niet zoo Het zal natuurlijk ADI ERTEETIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7>/2 Cents. Bij abonnement is de prijs be lang i ij k lager. V oerwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. d In de Werkmansbode wordt de vraag gedaan, waarom de interpellatie over het gebeurde op ’s rijks marine-werf nog steeds blijft uitgesteld. In de vrijmetselaarswereld bestaat, naar ’t Hand, meldt, de vrees, dat in de vergadering 12 Juni e. k. de mededeeling zal worden ge daan, dat Z. K. H. prins Frederik der Neder- landen, uithoofde van zijn vergevorderde jaren, het nationaal grootmeesterschap zal neerleggen. nlej. aan pOgjQgen ontbreken, kennisgeving. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Snoek, Gelet op het besluit van den Commissaris des Konings dezer Provincie van den 2 Mei ,1881 (1 Afd. M. en S., no. 417) brengen door deze ter kennis van de belanghebbenden, dat het onder zoek over de verlofgangers van de militie te land, in deze Gemeente zal plaats hebben op Zater dag den 18en Juni, des voormiddags ten 10 */s ure. Dat aan dat onderzoek zullen behooren deel te nemen de Miliciens-Verlofgangers van de vier oudste ligtingen, voor zoo ver zij vóór den 1 sten April jl. in het genot van onbepaald verlof zijn gesteld. Dat de verlofganger bij het onderzoek moet verschijnen in uniform gekleed, en voorzien van de kleeding- en uitrustingstukken, hem bij zijn vertrek met verlof medegegeven, van zijn zak boekje en van zijn verlofpas, Dat, behoudens het bepaalde in art. 130 dier wet, een arrest van twee tot zes dagen door den Militie-Commissaris kan worden opgelegd aan den verlofganger: 1°. die, zonder geldige redenen, niet bij het •onderzoek verschijnt 2°. die, daarbij verschenen zijndezonder geldige redenen, niet voorzien is van de hiervo- ren vermelde voorwerpen; 3°. wiens kleeding- of uitrustingstukken bij onderzoek niet in voldoenden staat worden be vonden 4°. die kleeding- of uitrustingstukken, aan een ander toebehoorende, als de zijne vertoont. De verlofgangers worden heriim rd dat, nu er maar één onderzoek in het jaar wordt gehou den, zij bepaaldelijk moeten opkomen en dat de strafbepalingen van art. 144 der wet strengelijk zullen worden toegepast op de zoodanigen, die zon der geldige redenen niet verschijnen en dat zooda nige verlofgangers, die zich in eene andere ge meente gaan vestigen, de verplichting wordt voor gehouden, welke aan hen bij art 134 der wet is opgelegd. Sneek den 17 Mei 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. van DRIESSEN, De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. Naar het schijnt heeft men i„„. Roetemeijer te Amsterdam zeer groote plannen voor. Door, lieden, die ’t weten kunnen, wordt me- - ---t eene maatschappij worden zal, waarin de tegenwoordige .eigenaar voor - 1 - De 1 om Z. K. H. te bewegen om tot aan zijn dood, dien .men nog verre af hoopt, deze betrekking te blijven waarnemen. De door zijn geschriften over vaderlandschc geschiedenis welbekende letterkundige G. Engel berts Gerrits, is 26 Mei in den ouderdom van ruim 85 jaar te Arnhem overleden. Het Rijk heeft een aantal historische stukken, ten raadhuize te Vlissingen aanwezig, overge nomen. Bij den benarden toestand der stads geldmiddelen meende het dag. bestuur de door het Rijk gedane aanbieding van f18.000 voor die antiquiteiten te moeten aanvaarden. De meerderheid van den raad vereenigde zich met het voorstel van het dag. bestuur, zoodat de curiosa van Vlissingen’s bloei en grootheid wel dra een plaats zullen vinden in het rijks-museum. Onder deze voorwerpen behoort, om van an dere te zwijgen, o. a. een drinkschaal, die in 1571 door de hervormden werd gebruikt bij de eerste viering van het avondmaal te Vlissingen, een fraai gedreven flesch uit het begin der X Vile eeuw, de zilveren toren van den Bosch, geschenk van Frederik Hendrik in 1629 aan zekeren Jansen, en andere zaken. Bovendien komen een aantal gildegoederen in bruikleen aan het Rijk. De rechtbank te Amsterdam hoeft in de vori ge week behandeld het vroeger medegedeeld geval, dat een bediende van den drogist M. Cléban in plaats van wonderolie bij vergissing vitriool had afgegeven, ten gevolge waarvan een jong kind is overleden. Zoowel de heer Cléban als zijn bediende stonden terecht ter zake van manslag door onvoorzichtigheid en het niet op volgen der reglementen. De substituut-officier van justitie, mr. A. J. Karseboom, achtte de te last gelegde feiten voldoende bewezen en trachtte aan te toonen, dat ook de drogist, evenals een apotheker, een afzonderlijke vergiftkast behoort te hebben. Spreker vond geen termen tot toe passing van verzachtende omstandigheden en eischte tegen beiden het minimum der door de wet op dit misdrijf gestelde straf, namelijk een celstraf van 45 dagön. De heer Cléban droeg zelf zijn verdediging voor en voerde o. a. aan, dat niet duidelijk door de wet op de artsenij- bereidkunst was uitgemaakt, dat overeenkomstig reglementaire bepalingen de drogist een vergift kast moest hebben. Jaarlijks was zijn winkel door de bevoegde geneeskundige autoriteit ge ïnspecteerd en nimmer was hem een opmerking daaromtrent gemaakt. De advocaat mr. Th. Heemskerk meende, dat er in ieder geval ter men waren, om op den bediende verzachtende omstandigheden toe te passen. Indien er eenige onvoorzichtigheid bij hem was geweest, dan be stond die alleen hierin, dat hij het etiquet van de flesch n’et had gelezen. Die flesch met vitri ool toch stond op de plaats, waar de flesch met won derolie altijd te vinden was. Uitspraak Don derdag- 2 Juni a.s. In de derde Goudsbloemdwarsstraat te Am sterdam heeft Donderdag avond, naar de Tijd Tijk lijden bezweken* Door den gemeenteraad van Haskerland is in hare jongste vergadering aan de Ned. Tramweg- degedeeld, dat deze zaak een aanzienlijk kapitaal betrokken blijft, gesteld, deelen we hier alsnog den uitslag meê thaijs bestaande gebouwen zouden weldra der bekrooningen van de onlangs van wege het 6 6 10- 31’. 0 I 1 '2 1 e- in to fl oe ie- let OEEKER (OIRAYT. mm HimwmiHLw iwkm

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1