TT GEVRAAGD B Binnen kort zal worden geopend: n r? rr\ ir rxrri v MET 1 AUGUSTUS TE HUUR een net Huis met Tuin. ZGMBIWIBSST F VERHUISD, i DIENSTMEID EJi BEDIENDE worden direct gevraagd in het huis Wijk 1 No. 116, Kleimand alhier. Aanbiedingen in persoon. Van af heden verkrijgbaar BRAND-WAARBORG-HUTSCHkPPIJ Worden gevraagd der Spoorwegen it flinke DIENSTMEID Specialiteit der beste Binnen- en Bnitenlandsche Bieren. Dortmunder Lagerbier (Aclienbrauerei). Heine kens Beijersch, Princessebier, Ate en Stout uil de Brou werij „de Valk” le Amsterdam. Engelsche Bieren van de firma Bass A Co. enz. P. SCIIENK1US, Kleinzand. Onderlinge VAN WOUDSEND, opgerigt 1816 Nationale Beloonino vanl6,600 fr Bvde echteA UIHttS- EJi MABKTBEBICUTfcll PER TELEGRAAF. Minzaamst beveelt aich aan bij kW IDS v. d. WEIJ. 4 Bh 2. op a. s. November een net en droog HEEREN- HUIS voor een klein gezin. Huurprijs ƒ400 a ƒ500. Brieven franco in te zenden onder let ter X bij den Uitgever dezer. Te bevragen bij A. DOKKUM. WIJNELIXER^ lij ondergeteekende wordt gevraagd een vlugge KNECI1 F, bekendheid in ’t vak is vereischte. Wed. JOUSTRA Zoon. 24'% 22% 495/, een fraaie KIPPENLOOP met dito NACHT HOK, met of zonder een toom beste KIP PEN benevens een DUIVENHOKJE. Te bevragen bij den Uitgever dezer. i\ 5 Cents. W. COOL van BOKMA. 31 Mui- 65’/. 24’/,. 22’/, 53 97'/, 91*/, 92 79 1 65 66 V 15% 18% H. M. BOKMA naar de KOOPMANSGRACHT, derde huis van de brugnog voorzien van eeni- ge GOUD- en ZILVERWERKEN, die ver be neden inkoopsprijs worden opgeruimd. ongesteldheid van de tegenwoordige 2% 1 1 3 5 5 5 5 5 5 Door JJ Meid, wordt ten spoedigste eene gevraagd bij Versterkend, spijsverterend, koortsverdrijvend. Dit wijnhoudena elikster bevat alle hoedangheden der 3 verschillende kinasoorten vereenigd, het is zeer aangenaam en wordt zeer door de ge- neesheeren aanbevolen, tegen Bloedsgebrek, gebrek aan krachten, ziekelijke-bleekheid aandoe ningen van de maag, bloedarmoede gevolgen van het kraambed, aanhoudende koortsen, langzame herstelling, enz. Te PARIJS, 22, rue Drouot ea ia alle goede apotheken. Hoofddepóthouder TITUS POSTMA, voor heen S. P. Postma, Bazar Leeuwarden. en Bakhuizen en Sijbrigje Keulen, 25 jr., vaW' Hemelum. Johannes v. d. Wal, 28 jr,, vai Kolderwolde en Froukjen Steigenga, 24 jr., van Oudega. Sijtze Schilstra, 24 jr., van- Heme- lum en Klara Vlink, 21 jr., van Mirns en Bak huizen. Romke Postma, 26 jr. en Antje Zei-, denrust, 31 jr., beide van Molkwerum. IJke Visser, 24 jr., van Warns en Pietertje de Vries, 24 jr., van Molkwerum. Jan Bousma, 32 jr, van Warns en Aaltje Vermeulen, 27 jr., van Molkwerum. Hendrik Zijlman, 29 jr. es Klaaske Fekkes, 25 jr., 25 jr., beide van Molk werum. Douwe Klapper, 28 jr. en Aafks de Jong, 30 jr., beide van Koudum. Overleden: Grietje F. Keulen, 60 jr., echt», van Reinder J. Pan, te Koudum. Douwe S. Reidsma, 83 jr., wedn. v. Antje Baukes Alke- ma, te Koudum. Wiebe J. Luinenburg, 74 jr., echtg. van Hendrikje H. Tromp, tè Warns. Tjitske Rollema, 60 jr., echtg. van Batiks Hendriks de Boest, te Hemelum. Brigeth Boerstra, 72 jr., wed. van Jacob Jongbloed, te Koudum, (overl. te Workum). Ezechiël Haan tje, 11 mnd., te Molkwerum, (overl. te Balk.) Gerlof IJ. Walstra, 59 jr., echtg. van Jantje Meinderts Feenstra, te Koudum. CornelisS. Bouma, 51 jr., echtg. van Johanaa Rieswijk, ts Koudum. Grietje B. Hoffman, 49 jr., echtg. van Frans Visser, te Koudum. Jan H. Keus, 72 jr., wedn. van Sietske Minks, te Molkwerum. Rinke TI. Bruinsma, 42 jr., ongeh., te Warns. Antje M. Kuipers, 2 jr:, te Nijega. 49%. Engelscho Wissels f 12.04 Aand. Gr. Russ. Sporen 127 ’/a °/o Buitenl. Spanje Binnen I. Portugal 53®/. Rusland A°. 1798/1816 1873 90’/. - 92’/s' - 80 Oost. Papier Mei'Nov. 65 r—- -*■ -- Turkije Peru‘1872 Deze Biersoorten zullen tegen bilhjke prijzen worden geleverd, zoowel per fust als gebotteld, on bij minstens 6 flesschen te gelijk vrij aan huis worden bezorgd. Minzaamst beveelt aich aan BURGERLIJKE STAND. WIJMBRITSERADEEL. Van den 20 tot en met 26 Mei. Gehuwd Jouw de Boer van Scharnegoutum met Jeltje Knossen van Hommerts. Johan de Jager met Eelkje Koopmans. Gerben Douma met Fokeltje Brinksma, allen van Op penhuizen. Fedde v. d. Laan met Elizabeth Jellema, beide van Scharnegoutum. Gerben de Jong met Liefke de Jong, beide van IJs- brechtum. Sijtze Nauta met Idske Bergsma. Folkert Wittermans met Dorathea Audele, allen van Heeg. Haije Bouwmait van Heeg met. Philippina de Boer van Hindcloopen. Harmen Sinuema van Heeg met Neltje Fortuin van Oost hem. Douwe v. d. Zee van Snoek met Trijntje Adema van Nijland. Laas vd. Zee van Tjerkwerd met Tjipkje IJedema van Wolsum. Hille Visser van Oosthem met’ Watske Caurinus van Abbega. Minne Wals- weer van Folsgare met Berber de Vries van Abbega. Pieter Nettinga met Aukjen de Vries, beide van Oosthem. GeborenHantje, z.v. Sjoerd Alberda en Sibbeltje Visser te Gauw. Eeuwe, zv. Binne Westerhof en Fokje de Jong te Woudsend. Sjoukje, d.v. Hijlke Haagsma en Fokje Valkema te Oudega. Tjitske, dv. Anne Vlink en Leeuwkje Rudolphi te Jutrijp. Uilkje, dv. Pier Fokkens en Grietje Zeilstra te Goënga. Aukje, d.v. Herre Oppenhuis en Antje Schrie- mer te Oppenhuizen Hendrik, z.v. Lourens Wildschut en Tjitske v. d. Plaats, te Heeg. Overleden: Hendrik Alkema, 43 jr. echtg. van Tietje Sieswerda, te Heeg. (overl. te Gro ningen). Sijtske Zijlstra, 74 jr, wed. Gerrit de Jong te Goënga en Tietje Postma, bijna 8 mnd., te Westhem. HEMELUMER OLDEPHZERT en NOORDW. Van 1 tot 29 Mei. Geboren: Johannes, zv. Joost J. Negerman en Simentje Donia, te Nijega. Abeltje, dv. Ruurd Visser en Rinske Rommers Ottema, te Warns. Ilendrikje, dv. Jelle de Boer en Reinskje v. d. Hoff, te Kou dum. Jas, dv. Age J. Reinstra en JantieJ. v. Dijk, te Koudum. Janke, dv. Tjerk van Zwol en Zwaantje Mud, te Koudum, (wonende te Leeuwarden). Matthijs, zv. Johannes As- ma en Johanneske Bergsma, te Koudum. Jeltje, dv. Cornells Bouma en Hinke Hendrik v. d. Meer, te Molkwerum, (wonende te Wor kum). Rintje, zv. Age Hannema en Duttje R. Bijlsma, te Koudum. Rinske dv. Rein D. Dijkstra en Pietje Dijkstra, te Oudega. Johannes, zv. Jan Harmens de Jong en Pop- kjen A. Bosma, te Hemelum. Hijlke, zv. Gerben H. Bakker en Jaike Zeldenthuis, te Koudum. GehuwdIds Yekema, 46 jr., van Koudum en Aaltje Kok, 29 jr., van Hemelum. Sjoerd Zwaan, 26 jr., van Stavoren en Gerritje Sal- verda, 25 jr., van Koudum. Sible v. d. Ploeg, 21 jr., en Romkjen Joustra, 20 jr.. beide van Molkwerum. Berend de Jong, 34 jr. en Ja- cobje de Boer, 34 jr., beide van Warns. Jol ie Bouma, 31 jr. en IJbeltje Baaima, 23 jr., beide van Hemelum. Jan Stoffelsma, 32 jr., van Mirns en Bakhuizen en Ottje Stegenga, 22 jr., van Scharl. Hantke Bouma, 26 jr., van Hemelum en Beeuw Albada, 28 jr., van Mirns en Bakhuizen Hendrik de Jong, 31 jr., van Warns en Grietje Veenstra, 26 jr., van Molk werum. Hendrik Luinenburg, 28 jr., van Kolderwolde en Antje Mulder, 19 jr., van Stavo ren. Hendrik Bremer, 31 jr. van Hemelum en Aalk Zeldenrust, 24 jr., van Mirns en Bak huizen. Durk v. d. Sluis, 25 jr. van Mirns EDRVKT EN UITGEGEVEN BIJ W. COOL VAN BQOA, TE SNEEK, Aan de belanghebbenden wordt kennis gege ven, dat de inschrijving van HOOI, ter verze kering tegen Urandsoliade, van 1 Mei af is geopend. Aangaat dagelijks bij Heeren Korresponden- ten en het Bestuur in loco. De Direkteuren A. H. TROMP ZONEN. Aan allen, die ons zulke treffende be wijzen van deelneming hebben geschonken, ge durende de ziekte en bij het overlijden van mijn geliefden Echtgenoot, den Heer Doctor REGNERUS RINSE BLOEMEN, betuigen wij onzen innigen dank. Wed. Dr. R. R. BLOEMENv. d. Meülen. Mede namens de kinderen en familie. een of twee KAMERS, om terstond te betrek ken. BrievenWqrden ingewacht met opgave van conditiën, onder letter K. bij den Boekh. R. FEENSTRA. Kuinre. 25 Mei. Prijs por vat f 48,50 a f 48,Aan voer 35/, 0/?. Lemmer, 30 Mei. Boterprijs per */4 vat f a f Aanvoer 140/4 12/g. Vereeniging: le keur f 46,00 f46,50, 2« keur f44,00 A f45,00. 3e f44,00 i a f44,50 4e 43,00. Woudsend, 30 Mei. Boterprijs f46.50. Aanv. 44/4, l/a NN. Kaas f 17 &33 Aanv. 5624 kilo Vereeniging le f 46,50, a f47, laatste f 34,00 Boter te SNEEK den 31 Mei. f36.00 M 44,00 2e soort f20,a f 30,—, 3e soort f r Aanvoer 1401/, 37/a. Vereeniging1 e keur f 44,00 f 45,00, 2e keur f 42,00 f 43,50, 3e keur f 40,00 a f 41,50 Nagelkaasf27 a f34,50. Kauterkaas f30A f31,50 Aan voer 40260 kilo. Aan de Veemarkt waren heden aangevoerd: 320 koeien, 150 kalveren, 300 schapen, 470 lam meren, 4 stieren, 148 varkens 134 biggen 0 paard. Prijs der Koeien: f 80 k f 250; Kalveren f 15 a f 40; Schapen f 15 a f 34; Lammeren f 7 12; Stieren f 70 a f 160; Varkens f25 a 1110; Biggen f8 a f 16; Paarden f 00 A f 00. Schapenvellen per stuk f3,00 f4,00. Kalfsv. per stuk f 1,25 f 1,75. Koehuiden 30 k 32 Ct. per kilö. Paardenhuiden per stuk f7 a f 8. Piuk. 36 ii 38 Ct. per kilo. ’s HAGE, 31 Mei. De wet tot wijziging van de wet op het lloo- ger onderwijs (gecommiteerden bij het Gymna siaal eind-examen) is in de zitting van hec ea door de Tweede kamer verworpen met 41 togen 26 stemmen. De discussie over de Postpakketten-wet i’ aangevangen. DUBLIN, 31 Mei. Kettle (de Iloofdopzichter der Landliguo) i« gearresteerd wegens aansporing tot weigering van betaling der pachtschuld. LONDEN 31 Moi. De berichten uit de Transvaal luiden voort- durend gunstig voor den vrede. Erie 1877 6e Serie Zilv. Jam/Juli is®/; j^and. Ohio. North. W. '-K 1 6 8 lie 66*% 18’% FABRIEKSMERK -A GBDEPONBERD "n 4 -- h - DE GROOTE OPRUIMING van alle voorradige goederen, beneden fabrieksprijzen bij A. L. DE WOLFF, Peperstraat, duurt nog eenigen tijd voort. Bij SIJBEREN POTMA STEEDS OPRUIMING van al de voorradige goederen, met 10 procent korting. EFFECTENBEURS VAN AMSTERDAM, van 30 Mei. pCt. Nat. Wcrkel. Schuld 66 n W w

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 4