CEmwnSIIEHIiROWSHHTSmii. ■B H lil fffiTfflIMli I) MIIE n. I I No. 45 Z ES-E N-D ER T I G S T E JAARGANG. 1881. I TH r; 4 J V JX X. wa - 1 7‘/» Z A I IMi D A BiXXJ’XLA NI». van et is voort' j io) i« gering 3, 2« 44,50 4 kilo 34,00 44,00 echt», we 8. Alkc' •g, 71 farm 3auk< •igeto 3d, te Haan- k.)~ lantja elis 8. ijk, te echtg. Kens erum. rarnf. :8,50 VjW vai van Ienn- Bak- e Zeb ■IJke Vries 32 jr, van r. ea Molt kafko IIoo- mini' hecen togen M. Moi. 5’/» 4 a 2’h. 3“/i. 1% 2 3 It 6’/is 5% 86/, 34 o/ 4 /o 1 Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. B IITE ÏL5 N!l, OVERZICHT. Gambetta’s triomftocht naar het zuiden van Frankrijk is afgeloopen; jl. Maandag is de President in spe van de groote republiek te Pa rijs teruggekeerd, om ook dadelijk weder de ka- mer-zitting bij te wonen, zonder daar echter als president te fungecren. Hij was namelijk van plan het woord te voeren over het voorstel van Barodet, tot herziening der grondwet, dat aan de orde was en waarvan hij, zooals onze lezers weten, in een zijner redevoeringen te Cahors, verklaard heeft de dreigende noodzakelijkheid nog niet in te zien. De behandeling der zaak kwam echter eerst, den volgenden dag aan de orde, toen het de, - vraag gold of men Barodet’s voorstel in behan deling zou nemen of niet. Clemenceau sprak er voor, de minister er tegen. Het land wensch- te, volgens Cazot, die herziening niet, want het was zulk onvruchtbaar drijven moede en wensch- te vrede zoowel binnen als buiten ’s lands. Wel is waar kon de tegenwoordige grondwet niet volmaakt worden genoemd, doch het was be denkelijk als constitutie-quaesties ontijdig aan de orde werden gesteld; het land bleef getrouw aan de grondwet, die de vaan was, waaronder de regeering en de meerderheid de overwinning hadden behaald en nogmaals zouden behalen. Een kabinets-quaestie maakte deze minister er echter niet van. Ook de minister Ferry voerde het woord tegen het voorstel; de regee ring heeft behoefte aan den steun van een vaste meerderheid in de Kamer, de quaestie der grond wetsherziening evenwel bracht het gevaar mede van een coalitie tusschen de rechterzijde en sommige fraction der linkerzijde, hetgeen voor het bestaan der republiek zeer bedenkelijk zou zijn. Dit bracht eenige opschudding teweeg en Clemenceau en eenige andere leden der linker zijde riepen uit, dat de regeering zelf oorzaak van zulk een coalitie zou zijn. Ferry herhaal de echter, dat men niet uit het oog verliezen moest, dat herziening der grondwet alleen mo gelijk zijn zou in overleg met de rechterzijde mocht de tegenwoordige meerderheid uiteenspat ten, dan zou het ministerie onmogelijk aan het roer kunnen blijven. Nadat Madier de Montjau daarop nog vóór Barodet’s voorstel had gesproken, verwierp de Kamer het met 254 tegen 186 stemmen. UIT DE PERS. De R.-Katholieke Tijd doet zijn best om te bewijzen, dat de vorkieziugs-alliantie, die de ftooinsch Katholieken met de Confessionelen sk* ten, onschuldig is. „Wij vergen van onze bondgenooten zegt het blad voor dit oogoublik geen andere dienst dan die der stembus. „Willen zij zich later in hunne veldtenten terugtrekken, om daar te zitten pruilen, dan heb ben zij zelf do verantwoording voor hunne licht zinnigheid te dragen. „’t Liberalisme zegt de Tijd laat over dat Vaticaansch en Calvinistisch verbond een huichelachtig geteem hooren, terwijl het bezig is om onze kinderen te rooven en die in godde loosheid op te kweeken, en als bijv, het Han- delsblad aan de confessionelen verwijt: „gij zijt de sleepdragers van den Paus,” dan perst de knoflookgeur bij het openslaan van het Joden blad u de tranen uit de oogen, dan krijgt de atmosfeer eene bedwelmende kracht en wekt walging.” Die een slechte zaak verdedigt kan zoo schrij ven. den hals van het kinderlijkje was een steen bevestigd en wel een scharenslijperssteentje. De politie, van het feit in kennis gesteld, deed onmiddelhjk het noodige onderzoek, welk ijverig onderzoek geleid heeft tot de aanhouding van eene scharenslijpersfamilie, die met haar scheepje eenigen tijd aan bedoelde scheepstimmerwerf had vertoefd en zich intusschen uit deze ge meente had verwijderd, maar te Hemelum aan gehouden werd. Naar wij verder vernemen heeft de gisteren alhier gehouden gerechtelijke lijkschouwing tot de overtuiging geleid, dat het kind wel degelijk geleefd heeft en moet voorts de vermoedelijke daderes heden reeds haar misdaad hebben bekend. Oosterzeescheveld, 31 Mei. Terwijl de be woners. aan den veenarbeid waren, is de wo ning, eigen aan den veenbaas Kornelis Kooij ën bewoond door Kornelis Krikko en zijn gezin, eene prooi der vlammen geworden. Alles, waar onder ook de militaire kleeding van den man, is verloren geraakt. Als een goed soldaat, is hij om een en ander, ’t welk zijn gebrande vin ger getuigt, flink in ’t vuur geweestdoch de brand was hem te machtig om zelfs het gering ste te redden. 8 N E E K3 Juni. Woensdag morgen j. 1. werd even buiten de stad, bij eene scheepstimmerwerf alhier, uit het watef opgehaald, het lijkje van een pasgeboren kind van.het mannelijk geslacht, dat blijkbaar reeds eenige dagen in ’t water had gelegen. Om OEEKER Oi K UT K E N N I S G E V I N G. NATIONALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS de gemeente Sneek Gelet op het besluit van den Commissaris des Konings dezer Provincie van den 2 Mei 1881, le Afd. M. en S. no. 417, brengen door deze ter kennis van de belanghebbenden, dat het onderzoek over de verlofgangers van de mi litie te land in deze Gemeente zal plaats heb ben op Zaterdag den 18 Juni e. k.des voor- ■middags ten 10’/2 ure. Dat aan dat onderzoek zullen behooren deel te nemen de Miliciens-Verlofgangers van de vier oudste ligtingen, voor zoo ver zij vóór den Isten April jl. in het genot van onbepaald ver lof zijn gesteld. Dat de verlofganger bij het onderzoek moet verschijnen in niform gekleed, en voorzien van de kleeding- en uitrustingstukken, hem bij zijn vertrek met verlof medegegeven, van zijn zak boekje en van zijn verlofpas. Dat, behoudens het bepaalde in art. 130 dier wet, een arrest van t-wee tot zes dagen door den Militie-Commissaris kan worden opgelegd aan den verlofganger: 1°. die, zonder geldige redenen, niet bij het onderzoek verschijnt; 2®. die, daarbij verschenen zijndezonder geldige redenen, niet voorzien is van de hiervo- ren vermelde voorwerpen; 3°. wiens kleeding- of uitrustingstukken bij ■onderzoek niet in voldoenden staat worden bij vonden 4°. die kleeding- of uitrustingstukken, aan een ander toebehoorende, als de zijne vertoont. De verlofgangers worden herinnerd dat, nu er maar één onderzoek in het jaar wordt gehou den, zij bepaaldelijk moeten opkomen en dat de strafbepalingen van art. 144 der wet strengelijk zullen worden toegepast op de zoodanigen, die zonder geldige redenen niet verschijnen en dat zoodanige verlofgangers, die zich in eene andere gemeente gaan vestigen, de verplichting wordt voorgehouden, welke aan hen bij art. 134 der wet is opgelegd. Sneek den 17 Mei 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. van DRIESSEN, De. Secretaris, J. W. BENNEWITZ. 2e 41,50 31,50 oerd 3 lam- jaarii. n f 15 7 i 110; wordt de verwarring nog grooter. Het hof te Amsterdam heeft Johannes Ver- nimmen, die terecht stond wegens poging tot moord op zijn beminde te Den Haag en wegens opzettelijken doodslag op de dochter van Ulrichs iu de Warmoesstraat te Amsterdam, veroordeeld tot tien jaar tuchthuisstraf. De krijgsraad te Arnhem heeft den korporaal N., van het 5e reg. inf., in garnizoen te Nij megen, die 15 December jl. in een bordeel al daar een publieke vrouw heeft doodgeschoten, te dezer zake, onder aanneming van verzachten de omstandigheden, veroordeeld tot vijf jaren tuchthuisstraf. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7 */2 Cents. Bij abonnement is de prijs be- langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. Z. M. heeft benoemd tot kantonrechter-plaats- verv. te Leeuwarden mr. P. Feenstra Kuiper, adv. en proc. aldaar. Men schrijft dd. 31 Mei uit Hoogeveen het volgende aan de Prov. Ass. en Dr. Cour. Eenige arbeiders vonden gister in het Schot- terveld onder Zuidwolde, het lijk van Mina Koes, de 25-jarige dienstmeid van den landbouwer Frens Nolde te Zuidwolde, die des morgens was uit gegaan om hare ouders, wonende in de nabij heid in de Vuileriete, te bezoeken. Het schijnt, dat zij op weg naar de ouderlijke woning op klaarlichten dag in koelen bloede is vermoord, wellicht terwijl zij in het veld lag te slapen. Althans, men vond haar met geheel doorgesneden hals, beroofd van de gouden krul len van haar oorijzer (’t oorijzer zelf heeft men laten zitten), gouden bellen en zilveren Knipje, terwijl men haar zelfs een paar kousen heeft uitgetrokken. Des namiddags begaven zich de kantonrech ter, vergezeld van dr. Meijeringh en den briga dier Endendijk alhier, naar Zuidwolde, om on derzoek te doen. Wat dit onderzoek heeft aan ’t licht gebracht, bleef ons onbekend. Heden zijn de officier van justitie, de rechter-commissaris en de subst.-griffier bij de Rechtbank te Assen derwaarts vertrokken; de doctoren de Koe en Meijeringh vergezellen hen. Het hof te Arnhem heeft Mohme, beschuldigd van verschillende diefstallen, veroordeeld tot veertien en Jorwerda tot tien jaar tuchthuisstraf. Het centraal-bestuur van het Algemeen Ne- landsch Werklieden-Verbond heeft zich met een adres tot de Tweede Kamer gewend, met verzoek zoodanige wijziging te brengen in de regeling der werkzaamheden, dat de interpellatie van den heer Oldenhuis Gratama, betreffende de zaak der schrijvers aan ’s Rijks Marine-werf te Am sterdam, nog voor het Pinkster-recès aan de orde worde gesteld, omdat anders deze zaak niet meer in dit zittingjaar in behandeling zal komen. Inmiddels is het Pinkster-reges reeds ingetreden. De Nederlandsche Hervormde Kerk is thans een Babel, zegt de Mss. Ct. Overal twist. Curieus is die, welke Ommen thans in beroe ring brengt. De heer v. d. B. wildo er zijn kind laten doopen. Ds. Oberman weigerde daartoe zijne dienst, want zeide hij de vader gelooft niet ten volle wat hij bij den doop heeft te bevestigen. Ik zal den doop wel bedienen, maar dan moet oen ander dan de vader het kind ton doop houden. ’t Gevolg hiervan was een aanklacht tegen den predikant, die voor 6 maanden in zijne be diening geschorst werd, met korting van zijn tractement. ’t Wordt natuurlijk een muisje met een staart. Zondag jl. bleef de kerk gesloten. Ringpredik-anten konden, om zekere kerkelijke bepalingen, nog niet voor eene predikbeurt wor den uitgenoodigd, maar de organist, den dominé getrouw, bedankte voor zijne betrekking en of had hij willen spelen, de orgeltrapper, die op zij ne teenen was getrapt, weigerde dienst. De boeren uit den omtrek kiezen partij voor den predikant en voor den kerkenraad en hiel den Zondag godsdienstoefening in eene schuur. Een der broeders las eene predicatie. Men verwacht elk oogenblik de tijdelijke be noeming van een anderen kerkenraad en dan? De rechtbank te Leeuwarden veroordeelde Woensdag den koetsier van den heer Bieruma Oosting te Oranjewoud, R. Agema, tot een half jaar celstraf en vijftien gulden boete, de straf door het openbaar ministerie geëischt. De Maatschappij voor Volkskoffiehuizen te Amsterdam laat thans ambulante-bufletteh door de stad rijden, die er in- en uitwendig keurig uitzien en .zeer doelmatig zijn ingericht. Voor één stuiver kan men er een smakelijk kop kof fie of waterchocolade verkrijgen, terwijl het buf fet mede voorzien is van broodjes met vleesch of kaas en andere comestibles, alles tegen ui terst matige prijzen. Twee bedienden in nette livrei hadden reeds den eersten dag de handen vol om hot geurige vocht uit do blinkende wit metalen kannen in groote porceleinen koppen den dorst'gcn toe te reiken, ’t Is de verwe zenlijking van een goede gedachte, die genoeg zame aanbeveling in haar zelf vindt. De heer Rutgers van Rozenburg heeft het een deel der Amsterdammers niet naar den zin gemaakt, vooreerst door bij de Kanalenwet zijn stem ,te weigeren aan een Limburgsch kanaal- ^e’ daardoor niet tot stand kwam en de Limburgsche leden tegen het kanaal door de Gcldersche vallei deed stommen. Hoewel er in de vergadering van „Burgerplicht”, eergisteren te Amsteidam gehouden, ook mannen gevonden werden, die een dergelijke handelwijze prezen, daar zij eerlij k moet genoemd worden, achtten ande ren zulk een handelwijze niet politiek! Ook zijn een deel der Amsterdammers erg boos over de ktasse wijze waarop de heer Rutgers de met de wet strijdende handelwijze van de hoofdstad, in zake de openbaarheid der kohieren, heeft ge brandmerkt. t Zal den heer Rutgers zeer waar schijnlijk zijn zetel in de kamer voor Amsterdam kosten, althans geen der liberale kiesvereenigingen heeft hem gesteld. Terwijl „Grondwet” de hh. Tak, Holtzman, Wichérs en Kist verkozen, nam „Burgerplicht” de hh. Tak, Holtzman, Wichcrs en mr. J. A. Lévy. Men meldt uit Heerenveen dat eenige in vloedrijke personen voornemens zijn zich tot de Staten dier provincie te wenden, met verzoek om van geheel Friesland één zeewerend water schap, te maken. Een daartoe strekkend adres is reeds ontworpen. Adressanten gelooven dat daardoor minstens f 100,000 ’s jaars bezuinigd kan worden.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1