Bl F r s i> aï< ki ve W( hart. r.w 1 INGEZONDEN STUKKEN. XIII. (Vervolg.) cn be le en me vei *0 spt Gr in ien de ha: on in sc! liti 4) 2Ü me we de Ce tel ne M< van H. Reinwal». Bj pk NI en maar Zij wegens De groote vraag, die thana in Frankrijk aan de orde is, is dezewelke houding zal de Senaat aannemen tegenover Bardoux’s voorstel tot. we derinvoering van het „scrutin de liste bij de verkiezingen, welk voorstel, zooals men weet, door do Kamer werd aangenomen. Als men let op de houding, door den Senaat aangenomen in zijne zitting van j.l. Maandag, toen aan de orde was de benoeming der Com missie tot onderzoek van het door de Kamer aangenomen wetsontwerp, dan zou men al licht tot de conclusie komen, dat dit hooge staats college met hand en tand gekant is tegen deze wijziging der kieswet. Liet Jules Simon zie i reeds, in de afdeeling waarin hij zitting had, sterk uit tegen het stelsel van groote kiesdistric ten en verklaarde hij geen vermomd plebiciet te willen, daarbij te kennen gevende, dat hij de beslissing der Kamer niet kon eerbiedigen, om dat het besluit daar bij overrompeling genomen en eigenlijk aan de leden afgedwongen was bij de benoeming der commissie in bovenge- genoemde Senaats-zitting, bleek, dat van de 281 senatoren, die de zitting bijwoonden, er 117 te gen en slechts 75 vóór het voorstel waren, ter wijl 18 leden met blanco briefjes stemden. Van de 9 leden der commissie zijn er 8 tegen en slechts 1 vóór de wederinvoering van de „scrutin de liste.” Intusschen wordt door sommigen de aanne ming van Bardoux’s voorstel door den Senaat nog niet onmogelijk geachtook van de door de Kamer van Afgevaardigden benoemde com missie zoo redeneert men was de meer derheid sterk tegen het voorstel en toch nam de Kamer zelf het aan. Bij den Senaat zou dit dus ook niet onmogelijk zijn. In elk geval zal de vermeerdering van het aantal Kamerleden met 118 op hevigen tegenstand stuiten. Ook volgens de Indépendance kan de expe ditie in Tunis uit een militair oogpunt als ge ëindigd worden beschouwd en zou de opperbe velhebber, generaal Forgemol, teruggeroepen en tot hoofd van het 13e legerkorps te Clermond worden benoemd. De brigade-generaals, die de verschillende legerafdeelingen hebben gekomman- deerd, zouden als belooning tot divisie-generaals worden gepromoveerd. De Porte schijnt nog altijd zeer ontsticht te zijn over het tusschen Frankrijk en Tunis ge sloten tractaat, ofschoon dit thans definitief van kracht is geworden door de goedkeuring van het Fransche parlement en de onderteekening van den president der republiek. Volgens de Times zou de Sultan namelijk een nieuw schrij ven hebben gericht tot den Beb Mohammed-es- Sadpk, om hem de keus te laten tusschen de Fransche en de Turksche suzereiniteit; koos hij het eerste, dan zou de Sultan hem onmiddellijk van al zijne waardigheden vervallen verklaren. Niets, zegt de Indépendance, belet den Sultan zich deze kleine voldoening te verschaffen, doch dit zal volstrekt geen wijziging brengen in de positie van Mohammed-es-Sadok, of liever het zal zijn toestand verbeteren, daar de Bey dan geheel en al in de armen van Frankrijk wordt gedreven en dit land hem althans den titel en de inkomsten van zijn rang wel zal willen waar borgen. Het bericht der Times is echter nog niet van elders bevestigd en de Duitsche gezant te Konstantinopel moet alles in hot werk stellen om den Sultan van zulk een stap terug te hou den. De Duitsche rijksdag behandelde jl. Maan dag het voorstel tot het oprichten van staats kassen voor pensioen- en andere verzekeringen voor den werkenden stand. Bismarck woonde tegen aller verwachting de zitting niet bij de Norddeutsche verzekert dat hij sedert een paar dagen veel last heeft van rnumatiek en zijn kamer niet verlaat. De beide eerste artikels van het ontwerp werden aangenomen in den vorm waarin zij door de eommissie van rappor teurs gewijzigd waren. De Hamburger „Burgerschap” zou Dinsdag bijeenkomen om te beraadslagen over het voor stel tot inlijving der vrije stad bij het tolverbond vóór 1 Januari 1889. De senaat zal eerst later beslissen doch is zeer gunstig voor het plan gestemd. De burgerschap zou, volgens de Köln. Ztg., zeker het voorstel goedkeuren als het bij geheime stemming geschieden kon, doch nu dit niet het geval is vreest men voor den invloed van eenige drijvers, die tot verwerping der zaak aansporen. Het blad verklaart dat de voor waarden waaronder de inlijving geschieden kan, voor de Hamburgers gunstiger zijn dan onder steld werd. De gedelegeerden van Hamburg tQch hebben, wat de hoofdpunten betreft, alles verkregen wat zij voor het behoud van den bloei van handel en scheepvaart hunner stad konden verlangen. De president der ontbonden Bulgaarsche „Sobranje”, d. i. kamer van afgevaardigden, Suknarow, heeft in een open brief op de pro clamatie van vorst Alexander geantwoord en de daarin vervatte beschuldigingen weersproken. Hij wijst alle afgevaardigden en goede patri otten bijzonder op het ernstige en het onzekere van den toestand. Het geldt thans niet meer de zegepraal van een of andere partij, het be staan van een of ander ministerie, doch het is thans te doen om de handhaving der grondwet, en daarom is dubbele waakzaamheid noodig. Vorst Alexander is inmiddels 28 Mei van zijn reis door zijn rijk te Sofia teruggekeerd en schijnt niet veel hoop te hebben dat zijn eischen ingewilligd zullen worden. Als het blijken mocht dat de verkiezingen niet in zijn geest uitvallen, is hij van plan het land te verlaten nog vóór dat de dubbele kamer bijeenkomt om over zijn voorstellen te beraadslagen. Volgens de Turksche bladen zal er weldra een aanvang worden gemaakt met het proces tegen de moordenaars van Abdul Aziz. Of dit in het publiek zal geichiedei of niet, is nog niet bekend. Aangeklaagd zijn de volgende personen: 1. de ex-grootvizier Mehemed Ruschdi Pacha te Magnesia bij Smyrna; 2. de ex-groot vizier Midhat Pacha3. de voormalige Scheik- ul-Islam Hassan Hairullat Effendi te Mekka; 4 en 5. de maarschalke.1 Nuri en Mahmud Pa cha Damat (zwagers van den Sultan)6. Mehe med Hafis Bey, opperceremonieineester van den vermoorden Sultan; 7. Fachri Bey, zijn kamer heer; 8. majoor Ali Bey; 9. kolonel Izzet Bey 10. Nedschib Bey, staatsprccureur, en vier wach ters van het paleis. De van 1 tot 6 opgenoem de personen worden beschuldigd, in overeenstem ming met anderen, tot den dood van den Sultan besloten en daartoe medegewerkt te hebben; de kamerheer Fachri Bey, dat hij hem doormiddel van chloroform bewusteloos heeft gemaakt; ma joor Ali Bey, dat hij hem een sabelhouw op den arm en de van, 914 genoemden, dat zij hem met een schaar een aantal wonden in de polsen hebben toegebracht. De groote terechtstelling onder dat opschrift hebben de Russische Nihilisten een Manifest in de wereld gezonden, gedrukt in de Vrije Russische Drukkerij. ’t Is gericht aan het Russische Volk. De passages, die nog al gematigd van toon zijn en betrekking hebben op den tegen woor- digen Czaar, luiden aldus: „Nicolaas I is langs bloedige trappen, Alexan der II over fluweelen tapijten en Alexander III overzijn in stukken gereten vader ten troon gestegen. „Onwillekeurig dringt de vraag zich daarbij op: wat voor een mensch is Alexander III? Tot wien neigen zich zijne sympathieën Wat voor een karakter bezit hij Is hij een be schaafd man of een ruwe, koppige idioot Heeft hij illusion of geene? Velen schrijven hem een was. De kamenier der gravin, die haar bij ’t klee- den behulpzaam was geweest, had zich een oogenblikje verwijderdthans keerde zij terug met de handen vol donkere rozen. „Een allerliefste attentie van mevrouw de gravin, die u deze bloemen zendt, opdat de freule haar donker kleed daarmee wat zou kunnen versieren,” zei de kamenier. De baronnes verwonderde zich niet weinig over de buitengewone belangstelling, welke haar tante aan den dag legde voor haar toilet. Op ’t zelfde oogenblik echter gevoelde zij een steek in haar hart, want zij dacht aan de laatste bloemen, welke men haar bij de Sommer’s ge geven had; deze waren reeds lang verwelkt, inaar zorgvuldig in een kistje bewaard gewor den. Iemand had ze haar gegeven, die wel is waar niet tot haar stand behoorde, hij had ze haar echter gegeven met gevoelens van liefde, weer zou Mijnheer de Redacteur Met de plaatsing van het onderstaande in het eerst uitkomend nummer uwer courant zoudt u mjj zeer verplichten. Zaterdag 4 Juni, des avonds van 8’/2—9 uur zal er ballotage zijn van candidaten voor het lidmaatschap der Buiten-Societeit „de Harmonie” alhier. Naar luid van geruchten, pogen enkele loden malcontenten wat men noemt: „kabaal” te maken tegen een candidaat, den heer Gul denarm, sedert zeer onlangs Inspecteur van po litie alhier. Voornoemde hoer heeft, in zijne kwaliteit, den heeren malcontenten minder aangenaam moeten bejegenen, omdat zijn ambt medebrengt de ge rechtigheid te eeren en overtredingen, als bijv, s nachts -bellen, zonder boodschap, aan de huis deuren en nog al liefst bij hoogbejaarden weduwen en autoriteiten van de brandweer naar behooren te straffen. Is het zeer ongepast iemand, die zijn plicht doet en dus fatsoenlijk handelt, op deze wijze in het geheim, bij het stemgerechtigd publiek m verdenking te brengen, alleen onbekendheid met dit boos opzet zou de kans van slagen in de hand werken. Bij deze stembus is slechts de vraag: Is de candidaat fatsoenlijk man? Persoonlijk heb ik niet het genoegen den heer Guldenarm te kennen, doch mijne bedoeling met dit schrij ven is ook slechts alleen: het begaan eener niet strafbare laagheid te voorkomen en ZEd. bou de mij het gebruik maken van zijn naam daar om ook ten goede; het geldt hier toch de waar digheid der sociëteit, de eer barer leden, en ten einde die mede te helpen handhaven veroorloof ik mij de vrijheid, mijne medeleden uit te noo digen, Zaterdag avond, van 8Va tot 9 uur, te willen opgaan ter stembus, opdat niet het fat soen der sociëteit schade lijde door het zeer ongepast streven van eenigen, die door hun ge drag in botsing zijn gekomen met do handha vers der maatschappelijke orde. J. J. PAEHLIG. langen brief aan Agnes Sommer, teneinde op die manier een ademtocht op te vangen uit die atmosfeer, welke haar, niettegenstaande haar innig gevoel van trots, zoo balsemiek voorkwam en zoo weldadig op haar werkte. Gravin Raven was in de laatste jaren zeer in haar voordeel veranderd, zoo dacht Hildegard, toen zij den volgenden avond voor haar spiegel staande, haar onberispelijk uiterlijk beschouwde. Hoe fraai stond haar dat zwarte, uit de kun stenaarshanden van madame Gilbert gekomen zijden kleedhet was zoo smaakvol en rijk ge garneerd, en hare armen en haar hals schenen door de tegenstelling nog blanker uit te komen Het kleed, 't welk zij op dit oogenblik en wel op speciaal verzoek van Gravin Raven, droeg, zou voor haar eigen beurs te kostbaar zijn ge weest. Gravin Raven had het eenige weken geleden bij madame Gilbert besteld, en thans 11 {rtf'- KANTONGERECHT TE SNEEK. Zitting van Woensdag den 1 Juni. Veroordeeld A. M. V. te T. en Y. T. te G., terzake de reglementen tegen het hardrijden der rijtuigen te hebben overtreden, tot eene boete van f3 ieder, subs. 1 dag gev. en in de kosten. le J. de J. en 2e R. T. A. te F., terzake het zoeken van eieren van wild, gelijktijdig en in vereeniging te F., tot eene boete van sub. le f 10 en sub. 2e f2, subs. 2 dg. gev. sub. lo en 1 dag gev. sub. 2e en solidair in de kosten. K. v. f. en F. V. te S., terzake het maken van nachtgerechten tot verstoring van de rust der inwoners, gelijktijdig en in vereeniging to 8., tot eene boete van f5,50 ieder, subs. 2 dg. gev. vöor iedere boete en solidair in de kosten. vinden. Deze bloemen, alhoewel ontbladerd verwelkt, kwamen haar zoo schoon voor, zij waagde het toch niet, er naar te zien, gevoelde iets als haat tegen haar-zelf, den misstap, uien zij gedaan had, door van haar troon af te stijgen en haar hart te geven aan iemand van eenvoudige geboorte. Haar straf echter, dat gevoelde zij, was bitter genoeg. Zij had de roode bloemen in haar haar en aan haar borst bevestigd; er ontbrak niets aan hare schoonheiddat vertelde haar spiegel haar evenzeer als de bewonderende oogen der° gasten j die haar tante rondom zich verzameld had. Hil degard deed alles wat zij kon om de gezellig heid te bevorderen; zij had reeds eenige liede ren gezongen, zij had anderen geaccompagneerd op de piano, terwijl gravin Raven, wie het niet weinig genoegen deed, dat zij de zorg voor hare gasten aan haar nicht kon overlaten, zich amu seerde met haar geliefkoosd spel, het whisten. Daar werd graaf Kupp Arberg aangediend. ijzeren wil toe, energie, zelfs beschaving en be lezenheid en andere buitengewone eigenschap pen. De wil, in engeren zin van het woord, vereischt, volgens de wetenschap, evenals een eenvoudige spier, oefening. Alexander III leefde tot zijn 35e levensjaar in een weelderige, ver leidelijke omgeving, die den wil ontegenzeggelijk verlamt. Hij was een treurig schaakstuk in handen der hof-elementen hij mocht niet dweepen, denken, weten, sympathiën of antipa- thiën hebben. „Van den eersten dag zijner geboorte aan werd hij tot een toekomstigen Pharao afgericht en daarom moet Alexander III wel zeer slecht, koppig en wraakgierig zijn, zooals alle lieden, die onderdrukt zijn en niet durven leven. Goed kan slechts een vrij mensch zijn. In zijne her sens werd als in een schoon boek, zonder cere monie, de hofmoraal ingeschreven. In zijn le dige borst werden de door het hofstatuut voor geschreven sympathiën en antipathiën gelegd. Een zedelijke en geestelijke misgeboorte, werd daardoor 35 jaren achtereenvolgens gevormd. Door welk wonder kan een mensch, die zich zei ven en zijn naasten acht, in een wereld op groeien, waarin het van dieven, leugenaars, ta felschuimers, verwijfde schurken, met een ge noegzaam lachje op de uitgestreken tronies we melt? waar laagheid, lakeijendom, kruiperij, hondsche aanhankelijkheid, Mohamed onderda nigheid, tot burgerlijke heldendaden worden ver heven Bezie eens oplettend die Czaren-familio, en gij zult die zedelijke en geestelijke monsters beter leeren kennen. Aan het einde van de 19e eeuw, aan den vooravond van den grooten wereldramp, bestaat er een land, waar zulke eenvoudige lieden wonen, die ons door galeien en kerkers willen inprenten, dat zij geen sterve lingen maar góden zijn, dat zij alles kunnen, maar wij niets mogen. Ziet eens de kinderen uit het verpest hospitaal-paleis. Leden van de familie des Czaars ontvangen in de luijers al ambten en ridderorden, waarvan gewone ster velingen niet eenmaal na 40jarigen diensttijd droomei durven; in de wieg ontvangen zij pen sioenen, waarvan honderd duizenden Ri sien zeer goed konden leven. Zonder hun volk slechts een haar te kennen, zonder met hun eigen lite ratuur bekend te zijn, nauwelijks kunnende lezen, worden zij tot de hoogste waardigheden benoemd. In weerwil van de bijeen gestolen millioenen, gaan zij voort met ziekelijke hebzucht de hun toevertrouwde armee en vloot te bestelen; hun leven verslijten zij met brassen, zuipen en on tucht. Al begaan zij nog zulke vreeselijke mis daden, zij zijn deswege niet verantwoordelijk; hen kan men door een eenvoudige rechtbank niet kwijt raken: hun is alles geoorloofd, wijl zij in ztlk een huis ter wereld zijn gekomen... „En te midden dezer op zich zelf staande ’amilie is Alexander III opgegroeid en zal hij jij de genade Gods regeeren! „Wij wenschen van harte, dat hij zich ver- gisse. Om te regeeren moet hij minstens een druppel persoonlijks opofferen. Rondom veran dert de wereld, ook Rusland. Wij herhalen nogmaals, de geschiedenis heeft nieuwe strijd- vormen voortgebracht; groote dingen worden door kleine middelen volbracht Ten gevolge der vreeselijke verspilling van revolutionaire krachten, zijn de lieden eindelijk tot de hoogst mogehjke spaarzaamheid gebracht; zij zijn be gonnen met in het binnenste centrum de zieke plek te treffen, zonder zich te verstrooien. Om zijn niet te ontwijken ondergang te ontgaan, moet Alexander III, zonder tijd te verliezen, aan allen zonder onderscheid volledige amnestie verleenen, volkomen persvrijheid proclameeren, de millioenen malen vervloekte administratieve verbanning, de buitengewone rechtbanken, on middellijk opheffen en een Zemkij Sobor (Pro vinciale vergadering, Rijksraad) bijeenroepen!!! Gravin Raven wist heel goed, dat zij, met betrekking tot de door haar voorbereide ont moeting een zeer gunstig terrein had ingeno men, en Hildegard voelde zich aangenaam gestemd, toen zij zich alleen in haar kamer be vond; zij dacht aan de dwalingen van het ver- u leden en aan den strijd, dien haar in het te- verzekerde de spiegel aan Hildegard, dat er haar echter gegeven meegevoelens’vai geuwoordige wachtte; vervolgens schreef zij een i geen keuriger afgewerkte japon te bedenken I eene liefde, zooals zij misschien nooit En, nadat hij van zijn hoofd de met het bloed zijnsW vaders bespatte zware keizerlijke kroon genomen W heeft, deze deemoedig aan de voeten der volks- n tegenwoordigers leggen'II Een exemplaar dezer radicale publicatie of jl sommatie der Russische nihilisten, werd den f I Czaar toegezonden. Men meldt uit Dublin, dat Dinsdag onge regeldheden hebben plaats gehad op het eiland Arran more, waar de kanonneerboot „Goshawk” gestationeerd is om de deurwaarders te bescher men. De bewoners van het eiland vernielden vijf booten van het schip, dat vervolgens op het eiland zou hebben geschoten. ’si lin, Ml pas 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 2