bü I I VEBHLISO\A4I{DE\ OOSTEHDIJK HET 1 AUGUSTUS TE HUUR een net Huis met Tuin. BELEGEN PIUNSESSE BIER, Kristal, helder en lekker. UNIVERSEEL ZUIVERINGSZOUT. GEVRAAGD lieden (Zaterdag) ASSURANTIËN. BRAND-WAARB0RG-MAAT8GHAPPIJ VAN NVOUDSENI) opgerigt 1816. Aanbeveling. GOUDVISSCIIEN. IEDER DAG Gerookt Koevleesch S. CODE N, Dentiste te Groningen zal aanstaanden Dinsdag en Woensdag, den 7 en 8 Juni, te Sneek in het Hotel „de Wijnberg" van den Heer Stellingwerf^ te consulteeren zijn over het vervaardigen van KUNSTTAN DEN, a ƒ5 per Tand en 80 een geheel Kunst gebit, fraai en soiled bewerkt en is ook te spre ken over alle MOND- en 'LANDZIEKTEN. Feestelijkheden Pleizierreis BOITMJCIETBIT „DE BMN1E." Stooinbootdienst LEEUWARDEN 611 SWK V l MET DE WELINGERICHTE STOOMBOOT «Burgemeester van Sneek”. Stoombootdienst SH-BOLSW-ffOM. u i f ks- ft i Pinkster Maandag W. BAKKER. Zondag en Maandag P WEEBSMA, Verlrek van Sneek. Prins van Oranje, a» s. VffflEK DER BOOTEN PINKSTER BAANDAG VAN SNEEK NAAR BOLSWARD ’s morg. 7 uur. ’s namiddags 3’/i uur. Aanvangende 30 Mei 1881. Vertrek van Leeuwarden: N. (Wordt vervolgd.) f ct u De gasten van gravin Raven waren heenge gaan en de gravin en haar nicht bevonden zich 9,30 9.30 9.30 9.30 2.15 2.15 2.15 2.15 4 je- nd k” er en op Ondertrouwd JAN DIRKS VELLEMA, van Heeg en TJIETSCHE J. VELDHUIS, van IJlst. 61/: 8 9 6 81/, 10 ion W of 1| len II M. J. PIN O, Hoogënd. r» et G. MINNEMA STELLINGWERFF, die vraagteen toom van G of 8 KIPPEN met HAAN, van een of twee jaar. Te bevragen bij A. DOKKUM. t k 1 m l- HH. Kasteleins, Verkoopers en liefhebbers van lekker PRINSES, wordt het ten zeerste aanbevolen. ’s namidd. 3 uur 8 Sneek, den 4 Juni 1881. Eenige kennisgeving aan trlenden en bekenden. A. J. de REE, Bouwkundige. namidd. ’s morgens 5 Het echte, algemeen gunstig bekende UNIVER SEEL ZUIVERINGSZOUT, een zeker middel tegen Maagkwalen, Zuur, Braking, Hartwater enz. is thans echt verkrijgbaar in pakjes d 15 Cent, */2 pakjes a 27 Cent en heele pakjes a 50' Cents, teSneék bij Wed. S. H. van DORS- SEN. n n !- r. •- vele bewijzen van een vlug jong MAATJE, 14 a 15 jaren, om in een Koopmans-affaire werkzaam te zijn. Adres bij den Uitgever dezer. lijkbeid hij voor mij is!” „Maar gij moet toch ook bedenken, mijn kind, ik heb u dat, geloof ik, tot nu toe niet gezegd dat wij te Nizza zeer intiem met hem geweest zijn. Hij was daar toevallig in denzelfden tijd en behoorde natuurlijk tot onzen kring, zoodat wij hem, zonder onbeleefd te zijn, daar niet buiten konden sluiten. Ik heb daar van in mijne brieven geen melding gemaakt, omdat ik dacht, dat die mededeeling bij u on aangename herinneringen opwekken en u mis schien ontstemmen zou. Ziedaar de eenige reden, waarom ik het naliet.” „Ik wensehte wel,” zoo dacht Hildegard, dat hij in staat was mij pijn aan te doen; de wijze van genezing voor mijn lijden lag dan in mijn eigen hand.” ’«morgens 11 uur, bij de Rogmolën alhier, vei ling van een lading beste IJPEN BOOMSTAM MEN en extra mooi ESSCHEN HOUT, zoo pas uit Zeeland aangevoerd. J. W. DRIJFHOUT, Deurwaarder. alleen. De eerste gevoelde zich bijzonder te vreden Hildegard was echter een w’einig ver moeid van al de inspanning om de gasten aan genaam bezig te houden. „Hildegard, ik ben heden avond over u in de wolken,” zei gravin Raven op eens. „Geen jonge dame had zich in uwe plaats beter kun nen houden. Zooals gij weet, kwam de graaf Hier, om mij het kistje van mijne zuster ter hand tè stellen. Het was heel lief van hemik ver onderstel echter, dat daarbij wel eene bijzondere aantrekkingskracht in ’t spel zal zijn geweest.” „Ik moet zeggen, tante, dat het m. i. niet van veel tact getuigt, dat graaf Arberg zich hier in een huis dringt, waarin hij onmogelijk denken kan, zelfs al brengt men zijn verre gaande ijdelheid daarbij in rekening, wel kom te zullen zijn. Misschien is het echter wel goed, dat hij er zich, opdat hem daarom trent geen twijfel meer zal overblijven, nog eens van verzekert, welk een beteekenisvolle persoon. en Mevrouw C. J. BRUNINGSWoltman betuigen hunnen hartelijken dank voor de ve le bewijzen van belangstelling en deelneming, ondervonden bij hun treurig verlies. Sneek, Juni 1831. zijn waardigheid te kort deed. Naar hare woor- j den en haar houding te oordeelen scheen zij zelfs niet de geringste herinnering bewaard te hebben van het verleden. De lichtzinnige han delingen van baron Achim von Wernow waren echter vergeten en door zijne vrienden beman teld geworden, met één woordzij waren ver geten, en graaf Arberg dacht er reeds over na, of zijn waardigheid er onder lijden en zijne maatschappelijke positie er door benadeeld zou worden, als hij zijne vroegere verloofde weêr in genade wilde aannemen. In elk geval was het de moeite wel waard, Hildegard op de proef te stellen; daardoor kon de graaf in elk geval zijn ledigen tijd op alleraangenaamste wijze aan vullen, althans tot zoolang, tot hij zijn moeder om raad had gevraagd en alzoo tot eene beslissing zou kunnen komen. B. PASMA, bij de Werf en Oppenhuisterbrug, verzekert alle mogelijke verzekeringen tegen BRANDSCHADE voor den Heer A. D. BEE- RENS te Leeuwarden in soliede binnen- als buitenlandsche BRAND-WAARBORG-MAAT- SCHAPPIJEN, sluit verzekeringen op STOOM- BOOTEN en ZEILSCHEPEN voor alle Pri- ciloos op binnen-en buitenlandsche BE URS-PO- LISSENbezorgt LEVENS VERZEKERINGS CONTRACTEN Victoria met of zonder aan- deelen in de winst; maakt de Heeren Land bouwers attent op de verzekering van BOER DERIJEN, benevens HOOI en VEE, zoowel op Stal als in de Weide, tegen vaste en billijke PREMIEN. Onderlinge Aan de belanghebbenden wordt kennis gege ven, dat de inschrijving van HOOI, ter verze kering tegen Brandschade, van 1 Mei af is geópend. Aangaat dagelijks bij Heeren Korresponden- ten en het Bestuur in loco. De Direkteuren A. II. TROMP ZONEN. De ondergeteekende beveelt zich beleefdelijk bij Stad- en Landgenooten aan tot het maken van BESTEKKEN en TEEKENINGEN enz., voor allerlei aard van werken tot de Bouwkun de behoorende. Sneek30 Mei 1881. a 50 CENTS PER STUK verkrijgbaar bij M. J. PINO, Hoogënd. versch uit de Brouwerij aangevoerd KRISTAL HELDER HEINEKEN’S BIER, bij Eenig Agent voor Sneek. vlug worden. W. DE JONG, Oppenhuizerweg (woningen „Selfhelp"). De ondergeteekende maakt door deze aan de ingezetenen van Sneek békeiïd, dat hij zich alhier heeft gevestigd als AjLJV'jL IC en hoopt door j en net werk het vertrouwen waardig te Stukken puik best GEROOKT KOEVLEESCH van 2kilo en zwaarder a f 1.20 het kilo; alsmede beste gerookte TONGEN A ƒ1,50 per stuk verkrijgbaar bij A D V E HT EATI EV. - telein GONGGRIJP op de Pol. NB. Vrachtgoederen zonder bestelloon. DE ONDERNEMERS. Hildegard werd het voor een cogenblik te moede, als dreigde haar hart stil te staan en zij verloor alle tegenwoordigheid van geestmaar zij herstelde zich spoedig en begon de rol te spelen, welke haar tante haar had aangeraden. Graaf Arberg zou noch in hare blikken, noch in hare woorden, voor haar iets anders zijn dan iemand, dien zij „oppervlakkig kende.” Zij stak hem ten groet hare hand toe, zonder de zijne ook maar in het minste te drukken hare oogen ontmoetten de zijne met de meest onverschillige uitdrukking, haar stem was niet in ’t minst veranderd. De graat daarentegen scheen zijn toevlucht te zoeken in sentimenta liteit en in zijne blikken eene uitdrukking zijner liefde te leggen. Alhoewel Hildegard koud was als ijs, kwam zij hem bekoorlijker voor als ooit te voren; maar zij ontving zijne attenties op eene wijze, welke hem belachelijk scheen te maken voor de gasten, zijn trots gevoelig kwetste en aan A. KAPPENBURG en Echtgenoote betuigen, ook namens de kinderen, hunnen har telijken dank voor de vele bewijzen van deel neming bij hun 40-JARIG HUWELIJK, 30 Mei 1.1.ontvangen. CAFÉ „DE GOUDEN BAL". MAANDAGS DINSDAGS WOENSDAGS DONDERDAGS VRIJDAGS ZATERDAGS ZONDAGS MAANDAGS DINSDAGS WOENSDAGS DONDERDAGS VRIJDAGS ZATERDAGS ZONDAGS le Kajuit .0.70. met de Stoomboot VAN WORKUM VLA BOLSWARD EN SNEEK NAAR ORANJEWOUD. uur. van Workum. ’smorg. 9.30 u.,’s nam. 5.30 u. w r v v v r 2e Kajuit f 0.45. Het Veerhuis wordt gehouden bij den Kas- 3 5.30 5.30 5.30 5.30 7.30 J. PIERIK. O r* G. PIERIK—Godthelp. ne ondergeteekenden hebben den heer S. CO- U HEN, Chirurgijn en Dentiste, dikwijls in hunne practijk als Tandmeester zien werkzaam zijn en hebben hem bij die gelegenheid leeren kennen als iemand, die zijn vak bij uitnemend- De Heer A. VEEN Ez. en de Heer heid kent en bij de noodige kennis een groote mate van handigheid en oordeel paart Behalve dat hij door zijne gemakkelijke wijze van Tan- dentrekking aanbeveling verdient, munten zijne kunstgebitten, zoowel geheele als gedeeltelijke, bijzonder uit en toont hij daardoor op de hoogte der wetenschap in dezen te zijn. Meermalen hebben zij ondervonden, dat zijne toestellen zoo net en doelmatig zijn ingericht, dat zij gerust met de meest geprezene van elders kunnen wed ijveren, ja door sommigen, die ook van elders Kunstgebitten bezittenboven deze geroemd worden, zoodat zij hem met vertrouwen in dit vak kunnen aanbevelen. Groningen. Prof. KOOIJKER. Prof. MIDDENDORP. Prof. JANSEN. Prof. RANKE. Vertrek van Workum Bolsward Den leden wordt nogmaals herinnerd, dat de BALLOTAGE van NIEUWE LEDEN zal plaats hebben op heden (ZATERDAG) 4 JU NI, ’s avonds van 8 tot 9 mir. De Directie, K. LAMPE Jr., Pres. S. de JONG, Secr. MAANDAG den 6 JUNI hopen onze geliefde Ouders KLAAS GODTHELP en ANNA ZIJLSTRA hunne VIJF- en VEERTIGJARIGE ECHTVEREENIGING te g denken. Hunne dankbare dochter en behuwdzoon W. BAKKEU. N. B. Tevens voorradig ENGELSCH-, PIL- SENER-DORTMUNDER-GER- STE- en puik best TAFELBIER. ff xjuiöwuru Aankomst te Sneek Vertrek van Terug van Heerenveen Sneek Bolsward Retour le kajuit 1,70 2e 1,40 Tusschengelegen plaatsen naar evenredigheid. 8 VAN BOLSWARD NAAR WORKUM. ’s morgens 7 uur namidd. 2 uur 9 nainidd. 10 VAN WORKUM NAAR BOLSWARD. ’s morgens 5 uur, namidd. 1 uur. 3 6 VAN BOLSWARD NAAR SNEEK ’s morgens 6 */a mir, H n Getrouwd S. K. SIJBRANDI, Luitn. ter Zee 2e kl. en A. G. VERSTEGE, dieook namens wederzijdsche familie betrek kingen, huu hartelijken dank betuigen voorde i belangstelling bij hun Hu welijk ondervonden. Sneek 2 Juni 1881. ’smorg. 6 u.,’snam. 2.15 u. 5.30 6 6 6 6 I f t p 1 I n n n n n 5J n n n n n n i 1” w T) ondervonden. TUSSCHEN 8l/j

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 3