Binnen kort zal worden geopend: GEEN WANDGEDIERTE MEER Finals flittoeiimra alle Wandgedierte, waar zij zich bevinden, zonder reuk of iets te beschadigen. Betaling na overtuiging en stipte geheimhouding. Bij SIJBEREN P0TW STEEDS OPRUIMING van al de voorradige goederen, met 10 procent korting. PHOTOGRAFIE-ARTISTIQUE Gebr. I \l Attentie S. v. P. £i- Robert Holtz MAATSCHAPPIJ „TOT UITK66RING B0 ÖVBRUJOOr opgericht te UTRECHT, 6 December 1847. Van af heden verkrijgbaar: V L 1 E G E N D O O I), voorhanden bij W. COOL VA^i BOKMA |GEBR.PALTHE,TE ALMELO I Bi» üBïaüHïïöDBMan. eA'.ggffP - r'/.; Sneek. Bolaward. BERGMANN’S Z omersproeten-Zeep Vraagt overal naar WASCH-CRISTAL. P. SCHENKIUS, Kleinzand „Twee honderd vijf-en-twinlig duizend Conlribuëerendc leden”. Op voordeelige voorwaarden Agenten gevraagd. Zich te adïcsseeren Leidsche Straatweg No> 5. WTRECHT, t - X Dorlmunder Lagerbier (Actienbrauerei). Heinekens Beijersch, Princessebier, Ale en Stout uit de Brou werij „de Valk” te Amsterdam. Engelsche Bieren van de firma Bass dó Co. enz. Speciaal ingericht voor het verven van BASB81S- EN BAilKTBE11CBTIS .SNEEK, 3 Juni. Aan de jl. Woensdag al hier gehoudene voorjaars-paardenmarkt waren 120 paarden aangevoerdde prijzen varieerden van f 50 tot f 500. De handel was stug. PER TELEGRAAF. Zalf en Pillen Holloway. DEENSCHE S fe ij 05,2s/,6M41SPOrii BOTERMA RKT. EN VAN 1873 5 Halfzijden per vat lë qnaliteit f55,68, 2e f52,80, 3e f43,20. Middel Ordinaire 120 110 105 90 a a id. id. 5 5 5 58,48 51,68 51,84 57,12 48,96 idem idem 4 De Penningmeester, H. F. C. GERLING. Adres Wed. P. GROENEVELD, Onde Koemarkt, Sneek. 80 id. 68 Krn. id. id. id. id. 53,32 51,14 48,80 41,36 74,80 71,40 61,20 Door het Hoofdbestuur van de Nederl. GUSTAAF ADOLF- VEREENIGING in dank ontvan gen van N. N. te Sneek 1 bankb. van ƒ60 en 1 idem van ƒ40 als Feestgave OOSTENRIJKSCH JUBILEUM. 3 Juni. 66 y, 24”;,» 23'/,» 53*7.s 98'/, 917b 92"/», 80';,» 65’; 157. 187.. o Specialiteit in vergrootingen a charbon tot I levensgroot, (nieuwste systeem). ALBUM-, CABINET- en SALON-PORTRET- TEN. Dagelijks gelegenheid te poseeren. Aanbevelend. ’s IIAGE3 Juni. De Eerste Kamer is bijeengeroepen tegen den 15 dezer. tot volkomene verwijdering der Zomersproeten verkrijgbaar per stuk A 45 cent bij II. van der KALLEN. van 2 Juni. 247» 23 537» 917» 80 yt It i 1 Bij den Ondergeteekende is gisteren avond geslacht een buitengewoon zwaar rWSag? fijn vet KALF en wordt heden afge hakt. Wie hiervan verkiest te gebruiken, ko- me S. v. P. bij S. RINGNALDA, op de Pol, die tevens vriendelijk gunst en recommanda tie verzoekt. qOMVEZR DIRECTEUREN‘W. I?. Ingenegeren en I. I*. Bol. Deze Maatschappij heeft ten doel, tegen eene geringe wekelijksche premie aan de deelne mers eene UITKEERING BIJ OVERLIJDEN te verstrekken, ter tegemoetkoming der kosten die een sterfgeval altijd veroorzaakt. Zij onderscheidt zich door de promptheid, waarmede zij steeds hare uitkeeringen doet, zelfs in jaren van groote sterfte als 1849 en 1866 toen de cholera ell 1870—71 toen de pokken-epidemie zoo menig slachtoffer eischte. Over het jaar 1880 betaalde zij uit in 9533 gevallen voor een bedrag van 264761 gulden desniettegenstaande hare reserve met f139156,375 vermeerderen. Dat het nut en de só- liditeit dezer reeds 33 jaren bestaan hebbende Maatschappij dan ook steeds meer en meer wordt ingezien, wordt wel ten duidelijkste bewezen door het dagelijks toenemende ledental, hetwelk thans reeds bedraagt Deze Maatschappij biedt onder meer dit voordeel aan, dat de KINDEREN van leden, uit vorig of tegenwoordig huwelijk, tot hun achtste jtar vrij zijn van het betalen derprejnie en toch ingeval van overlijden eene uitkeering daaraan wordt gedaan, naar gelang der klasse'waarin de ouders lid zijn. A oorts kunnen Kinderen reeds van hun 4de jaar voor de hoogste uitkeering verzekerd worden. Zelfs voor de hoogste uitkeering na overlijden geniet men dadelijk aanspraak, zoodra mende polis in handen heeft. Alleen gezonde personen mogen ter inschrijving voorgesteld worden alle inschrijvingen ge schieden kosteloos. Deze Biersoorten zullen tegen billijke prijzen worden geleverd, zoowel per fust als gebotteld, en bij minstens 6 flesschen te gelijk vrij aan huis worden bezorgd. Minzaamst beveelt zich aan le soort 2e 3e 4e 5e LONDEN, 33 Mei 1881. iA Deensche van zoete room, 2*4 pCt. Nat. Werkel. Schuld 657 Buitenl. Spanje Binnenl. Portugal Rusland A°. 1798/1816 98'/’ 1873 915/» 1877 927“ 6e Serie CS' Oost. Papier Mei/Nov. 66 Turkije Peru‘1872 GEDEUKT EN UITGEGEVEN BW w. COOL YAM BOKMA, TE SNBbF STOOM VERVERIJ van Wollen en Halfwollen, Zijden en g Japonnen, Gordijnen, Trijp, Tafelkleeden, Rijtuigbeklecdsels, enz. die zonder voor de gezondheid nadeelige -bestanddeelen worden geverfd en als nieuw geappreteerd. I Mantels en Heerenkleedingstukken worden, geheel in elkaar, geverfd. I CHEMISCHE WASSCIIERIJ van Japonnen, Heerenkleedingstukken, H I Gordijnen, Tafelkleeden enz. 1 Japonnen en Mantels, met welk Garneersel het ook zij, zoomede Hee-a renkleedingstukken, worden gewasschen zonder lostoraen en zonder dat zei! g krimpen. I Monsterboeken, voorzien van de nieuwste kleuren, liggen ter inzage, en g Prijs-Cöurahten en inlichtingen zijn te verkrijgen aan onze Depótsdie in R a alle groote plaatsen van Nederland gevestigd zijn. M» Gerepresenteerd te Sneek door den Heer Groenhuizeil, P die de goederen iederen Vrij dag voormiddag aan ons afzendt. vat 56.58 A 52,24 A 48,96 A 43,52 A 37,- A Aand. Chic. North. W. s Erie Dockum, 1 Juni. Aanvoer van vlas heden onbeduidend, prijzen zeer flauw; weinig vraag. LEEUWARDEN, 3 Juni. Boterprijs f45,00 a f37,00, 2e soort f30,— A f—3e f20. KAAPSTAD, 3 Ju ui. De hoofden der Boeren ontkennen Uitdruk kelijk alle oorlogszuchtige plannen. Het Trans- vaalsche iolk zal de beslissingen der koninklij ke commissie aannemon; deze commissie eischte vorming van een onzijdig gebied tussehen Trans vaal en Zoeloeland. De hoofden der Boeren willen eene leening van 7000 pond sterling slui ten. TERING VOORKOMEN. Influenza, verkoudheden en koorts komen zeer dikwijls in ons veranderlijk klimaat voor; ofschoon zij in het eerst gemakkelijk genezen worden, zijn zij, indien men ze verzuimt, dik wijls de oorzaken van ernstige ziekten, van welke tering de voornaamste en tevens de nood- lottigste is. Indien men bij het eerste verschij nen van eene dezer kwalen zijne toevlucht tot - Holloway’s Pillen neemt en indien men, in ge- j val de teekenen verontrustend zijn, zijne Zalf ook tweemaal per dag op den rug en de borst wrijft, zullen zij ophouden onrust te veroorzaken, en alle neiging tot tering zal zekerlijk verban nen worden, en het lichaam, bevrijd van alle onzuiverheden, zal in een toestand gebracht worden, gezonder dan die, waarin het zich voor de ziekte bevond. Daar de Pillen volstrekt 5 geene schadelijke bestanddeelen van welken aard ook bevatten, kunnen de teersten en zwaksten 5 zo zonder gevaar gebruiken. Zijn op franco aanvrage A contant te beko men bij alle apothekers in Holland, alsmede bij HOLLOWAY’S Etablissement te Londen, 335, Oxford Street vroeger 244 Strand. Doosjes Pillen en potjes Zalf A f0,80, f 1,80 f3,00, f6,75, f 13,50, f20,50. KOPENHAGEN den 28 Mei 1881. Heerenhof-Boter, van ligt gezuurde room, per 50 Kilogram. Fijnste Soort 104 Krn. a Krn. 70.72 a -is oer "id. BOTER. Friesche per 86 Boter van zoete room, per 50 Kilogram. idem idem idem idem l/4 vat le qnaliteit f51,84, 2e f47,04, 3e f 41 28. Handel flauw met weinig vraagprijzen aanmerkelijk lager en veel onverkocht. 6e Serie Zilv. Jan./Juli 15'/; 18’; - - 497» Engelsche Wissels f12.05'/, Aand. Gr. Russ. Sporen 129'» 54,40 a 46,24 a f 81,60 is per vat 65,28 fl ’h 'i 1 I ■4 V fl fl fl fl fl I ,1 4qi/ '11 LU vu - Specialiteit der beste Binnen- en Buitenlandsche Bieren. fl fl EFFECTENBEURS VAN AMSTERDAM. f- i f r- fl fl fl V fl fl fl fl fl fl fl fl - - a o±,uo 'ZOAfiO TAATYV 1/ l- fl fl fl

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 4