HELMS- ni 1BTERTE JTIE BL t B1 MilJE 0 fl 1 No. 48 1881. A. V.. Z E S-E N-D ERTIGSTE JAARGANG. ----------- 11 J U TV I. 1 het Ge- voormiddags elf uur, I Deze CO UH ANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden /T.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave oi redactie betreffende, franco in te zenden. tge- iron erp >ost ,96 ,70 ,44 ,16 zal zijn reis uitstrekken tot Denemarken, Zwe den en Noorwegen. ADVEHTENTIÊN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7'A Cents. Bij abonnement is de prijs be. langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. mi. dat aer, ah rcr- aat. nen jen. Was Ze len, de hut en en, het on. ’0. H Ui- 1,50 wei de na ze niet Omtrent het Panorama te Scheveningen, schrijft men het volgende aan de N. R. Ct.: Zooals b kend is, vertoont de heer Mesdag het verge zicht, dat men geniet van het duin, gelegen wet is opgelegd. Snoek den 17 Mei 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. vax DRIESSEN, De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. Aan boord der salonboot, die op den 2en Pinksterdag te Gorinchem aankwam, heeft eene hevige vechtpartij plaats gehad tusschen burgers en militairen, die van hunne wapenen gebruik maakten. De politie moest tusschenbeiden komen en nam twee geweldenaars in hechtenis; een rei^’ger verloor bij het opstandje zijn oor, dat hom bijna geheel is gfgehakt. Te Amsterdam is Zaterdag weder een meeting gehouden van voorstanders van algemeen stem recht. Een 400tal personen waren tegenwoor dig. De volgende motie werd aangenomen„De vergadering, overwegende dat onder het tegen woordig kiesstelsel slechts een achtste gedeelte der meerderjarige mannelijke ingezetenen hun kiesrecht kunnen uitoefenen dat dus do overige zeven achtten of 900,000 belet worden den eer sten aller burgerplichten te vervullen dat de tegenwoordige wijze van samenstelling van de Tweede Kamer der Staten-Goneraal door nie mand wordt verdedigd, en dan ook blijkt dat do ware volksbelangen niet worden behartigd en de algemeen erkende behoeften niet worden vervuld dat dit onrecht alleen kan worden her steld door de invoering van algemeen kiesrecht protesteert tegen het voortbestaan van de tegen woordige wijze van verkiezing, waarvan toene mende ontevredenheid der bevolking met haar regeering het gevolg moet zijn en waardoor op den duur de Nederlandscho staat met ernstige gevaren wordt bedreigd. Het voorloopig comité voor den aanlog van een stoomtramlijn van Zwolle langs hctZwar- tewater en do Zuiderzee tot Lemmer of Stavoren beeft de colleges, die reeds van hun belangstelling in dat ontwerp hebben doen blijken, uitgenoo- digd tot het bij wonen eener vergadering op Donderdag den 16 Junij 1881, ’s namiddags half twee, in de bovenzaal van hot koffiehuis van I den heer van Ilille op de Beestenmarkt te Zwolle. A de lijst nog zouden belmoren te worden teekend of daarvan weggelaten, zulks Gemeentebestuur te kennen te geven; dat de I ting zal plaats hebben op Sprekende over do leus „eene andere Kamer zegt de iV. R. Crt. „Denkt niet als gij uit het clericale kamp het geroep om „oen andere Kamer” hoort op gaan, dat het die verandering is, waarvoor men de kiezers opwindt. Een „andere” Kamer is daar geen betere, maar een meer kerkelijke kamer. „Meer bekwaamheid, meer gezag, meer acht baarheid zoudt gij wenschen, en zij komen aan met candidaten als Fabius, Tieleman, T. van Asch, Heemstra, nog een Heemstra, v. d. Borch, T. P. Mackay, Pompe v. Alpen, ds. G. v. Wijk, ds. Noderhoed, Esser, Schoonejongen enz. enz., mannen, die zeker als luitenant, ad- junet-commies, dorpsburgemeester, predikant enz. hun verdiensten hebben, op het stuk van geloof zeker wel beproefd zijn, maar van wier kennis en bedrevenheid in staatszaken nooit iemand een bewijs heeft gezienvan velen had men zelfs den naam nooit gehoord. En voor zulke onbe duidendheden zullen mannen als Roëll, van Dolden, v. d. Linden, Sandberg, Looting enz. plaats moeten maken „In talent, in degelijkheid, in kennis en er- va mg zou dus do „andere Kamer” niet gewon nen hebben.” De Amsterdammer bericht, dat het kamer lid jhr. mr. Rutgers van Rozenburg, na zijn échec in „Burgerplicht en Grondwet” door haar en anderen aangezocht, om zich in het hoofd kiesdistrict Amsterdam op nieuw een candida- tuur te laten welgevallen, te kennen heeft ge geven zeer ongaarne zijn eandidatuur gesteld te zien, omdat de candidaten, door de kiesvereeni- gingen voorgedragen, elk minstens even bere kend zijn als hij, om Amsterdam in de Tweede Kamer te vertegenwoordigen. Onder die om standigheden zou een verkiezing van hem, R. slechts de beteekenis hebben van een hulde aan zijn persoon of van een terechtwijzing aan ze kere lokale factie, doeleinden, waarbij het algemeen belang niet betrokken is, of althans niet genoeg om een verkiezingsstrijd te wettigen. Het liberale blad beveelt voor Amsterdam in deze omstandigheden alleen aan de heeren Lé- vy en Kist. K E N N I S G E V I N G. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van i de gemeente Sneek, maken aan de ingezetenen dier gemeente bekend: dat de alphabetische naamlijst van de perso nen, die in dit jaar aan de loting voor de Schut terij moeten deelnemen, ter visie zal liggen op de Secretarie van de gemeente van Woensdag den 8 tot en met Woensdag den 15 Juni 1881 des voormiddags van 9 tot 1 uur, tan einde elk in staat te stellen om, ingeval hem eenige personen of omstandigheden mochten voorkomen, die op _i aange- aan het meentehuis op Vrijdag den 24 Juni 1881 des voormiddags elf uur, voor hen die geboren zijn in 1856, terwijl daarna dadelijk zal worden over gegaan tot de naloting der ingeschrevenen van de jaren 1847 tot 1855. M ordende ieder ingeschrevene opgeroepen om bij de loting tegenwoordig te zijn, en, redenen van vrijstelling hebbende, die alsdan op te geven. En, opdat zulks koine ter kennis van de be langhebbenden, zal deze worden afgekondigd en geplaatst in de Sneoker Courant. Sneek den 7 Juni 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. vax DRIESSEN. De Secretaris J. W. BENNEWITZ. Jules Verne, een van onze meest populaire zoo niet de populairste schrijver van onzen tijd vertoeft op dit ©ogenblik in ons land. Met een stoombootje te Rotterdam gekomen, denkt hij eenige plaatsen van ons land te bezoeken. Hij Z. M. heeft aan mr. S. Vissering, op het daartoe door hem gedaan verzoek, eervol ont slag verleend als minister van financiën, met dankbetuiging voor de vele en gewichtige dien sten, door hem aan den Koning en aan den lande bewezen den minister van buitenlandsche zaken, mr. C. Th. baron van Lijnden van San- denburg, benoemd tot minister van financiën ad interim. Het ontslag, den minister Vissering verleend, geeft het Hand, de volgende' woorden in de pen. „Het aftreden van den heer Vissering doet ons veel leed. In de eerste plaats om hem zelven, dié zeker is opgetreden met dén innigen wensch dat het hem gegeven mocht zijn lang ten nutte van het land, ook in zijn nieuwen werkkring, te arbeiden, maar reeds binnen twee jaren door geschokte gezondheid, en gemis aan den noodigen steun in de Tweede Kamer zich genoodzaakt zag heen te gaan. Maar nog veel meer betreuren wij zijn ontslag en de reden daarvan voor het land. Het is een zeer bittere ervaring dat zelfs een man van zoo erkende be kwaamheden en toewijding als de heer Vissering niet in staat geweest is een hervorming in het belastingwezen zelfs maar in te leiden. „Zijn opvolger ig nog niet aangewezen, er dan geen geschikt minister te vinden kor meer dan éen, inaar- vermo-delijk is de open plaats in het kabinet nog niet definitief vervuld, omdat de heer Van Lijnden wenscht af te wachten in welken geest de verkiezingen van heden (Dinsdag) uitvallen. „De heer Vissering was voor de liberale par tij het levend bewijs ede waarborg, dat het kabinet niet van den vrijzinnigen weg zou af wijken. Het is daarom van het grootste belang, dat zijn opvolger niet minder waarborgen biedt en daarom vertrouwen wij, dat de liberale kie zers door buitengewoon trouwe opkomst en wer ving onder de onthouders van gewoonte, zullen strijden voor het behoud eener talrijke libera- j le meerderheid in de Kamer.” I Omtrent den moord te Zuidwolde schrijft men uit Noordwolde, 12 Juni aan deAss. Ct. Na eerst in verhoor te zijn geweest te Peper- ga, zijn gister Jacob S. Brandsina en vrouw (of bruid) naar Heerenveen vervoerd, en zond m zij hedenmorgen, naar we vernemen, vandaar na ir Assen worden overgebracht. B. is te Haskerdijken geboren en omstreeks 30 jaren oud, heeft een middelmatige lengte eit zoogenaamden „sjokkerigen” gang eu een stot terende spraak. De vrouw is te Vinkenga geboren. Telkens maakten zij eene kleine hoeveelheid mandjes, ginger daarmede op reis, verkochten dio en verdienden zoodoende een stukje brood. Een vaste woonplaats hadden zij niet, nu eens woonden zé hier dan weer daar. Vooral in de provincie Drenthe zouden zij zich langen tijd hebben opgehouden. U I T D E PER S. K E N N I S G E V I N G. NAT ION ALE MILITIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van dgemeente Sneef Ge’et op het besluit van den Commissaris des Konings dezer Provincie van den 2 Mei 1881, le Afd. M. en S. no. 417, brengen door deze ter kennis van do belanghebbenden, dat het onderzoek over de verlofgangers van de mi- i litie te land in deze Gemeente zal plaats heb ben op Zaterdag den 18 Juni e.k., des voor- middags ten 10'/2 ure. Dat aan dat onderzoek zullen behooren deel te nemen de Miliciens-Verlofgangers van de vier oudste ligtingen, voor zoo ver zij vóór den Isten April jl. in het genot van onbepaald ver lof zijn gesteld. Dat de verlofganger bij het onderzoek moet verschijnen in niform gekleed, en voorzien van de kleeding- en uitrustingstukken, hem bij zijn vertrek met verlof medegegeven, van zijn zak boekje en van zijn verlofpas. Dat, behoudens het bepaalde in art. 130 dier wet, een arrest van twee tot zes dagen door den Militie-Commissaris kan worden opgelegd aan den verlofganger: 1°. die, zonder geldige redenen, niet bij hot onderzook verschijnt 2n. die, daarbij verschenen zijnde, zonder geldige redenen, niet voorzien is van de hiervo- ren vermelde voorwerpen; 3°. wiens kleeding- of uitrustingstukken bij onderzoek niet in voldoenden staat worden bij vonden 4°. die kleeding- of uitrustingstukken, aan oen ander toebehoorende, als de zijne vertoont. De verlofgangers worden herinnerd dat, nu I er maar één onderzoek in het jaar wordt gehou- I den, zij bepaaldelijk moeten opkomen en dat de strafbepalingen van art. 144 der wet strengelijk zullen worden toegepast op de zoodanigen, die I zonder geldige redenen niet verschijnen eu dat 1 zoodanige verlofgangers, die zich in eene andere I gemeente gaan vestigen, de verplichting' wordt I voorgehouden, welke aan hen bij art. 134 der tusschen de villa van prins Frederik en het ho- I tel Rauch. Natuurlijk kijkt een Hollander het I eerst naar de zee, en de zee van Mesdag met haar menigte pinken is zoo onvergelijkelijk, wij zouden haast zeggen zoo bedriegehjk waar, dat wij er bijna niet van konden scheiden. Nu volgt ons oog langzaam het strand; wij zien oen eskadron hussarenen een halve batterij, die i stadwaarts koeren; eenige pinkon liggen op het l droge; verderop zijn de badkoetsjes en wij inee- non zelfs badende mannetjes te zien; ver aan den horizont ligt Katwijk. Dat scherp getee- kende gebouw is de villa van prins Frederik; wij zien het terras, het hotel des galeries, den stoomtram, den grooten rijweg naar het bad huis, de sophia-stichting, het kanaal, het dorp, daarachter het bekoorlijk kindschap met de Scheveningsche boschjes en de torens van de residentie in de verte. En zoo koeren onze blik ken langs het hotel Ranch weder naar de heer lijke zee terug. Wel was het een gewaagd stuk, dat Mesdag ondernam; want waar vergelijken met de kolijkheid zoo voor do hand ligt, moet bootsing al zeer voortreffelijk zijn, wil alleen bevredigen, maar zelfs tot bewondering stemmen. Het waagstuk is volkomen gelukt. Bestuurders van voroenigingen ter bevorde ring van den publieken verkoop van boter in de provincie Friesland, hebben aan heeren Ge deputeerden een adres gezonden, waarin zij kla gen over de misbruiken in den handel. Er wordt margarine-boter vermengd onder Friesche boter; er zijn er die kunstboter in Friesche va ten doen en als Friesche boter naar Loude» zenden. Zij vreezen, dat door dergelijke han delingen het vertrouwen in de Friesche boter geschokt zal worden, ja zal verloren gaan, en verzoeken daarom, dat er aan de Prov. Staten voorgesteld worde een reglement vast te stellen I met de volgende beginselen, of zoodanige als zij dienstig zullen achten: a. Er zal geen mar garine- of kunstboter mogen worden vervoerd of in den handel gebracht, geslagen in Friesche botervaten, zooals die zijn bedoeld en omschre ven in het reglement van 29 Juni 1878, maar in vaten van geheel ander gewicht en vorm b. de evenbedoelde Friesche botervaten zullen niet over de provinciale grenzen mogen worden vervoerd; c. er zal geen boter uit andere pro vinciën aan de wagen en markten in deze pro vincie mogen worden aangevoerd dan alleen die, welke is geslagen in vaten, die het duidelijk kenteeken dragen van de provincie en gemeen- i te, waaruit zij zijn vervoerd; d. aan de wagen I of botermarkten in deze provincie zal geen bo- j ter in Friesche botervaten mogen worden aan gevoerd of ter verkoop worden aangeveerd, dan’ 4 ER ill HA VI. SVE mmw moMisomim. i r 14 lis I B 1 N M SJ V E A V»

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1