y fl No. 49 Z E S-E N-D ERTIGSTE A. R G A N G. 1881. zati:rda A. 18 J U Bi I. flat wor- rock kiln 9,0<) 0,00 tslag wor- 2c 1,00 2o 8,50 5,00 srd lam- iar<l. f 15 7 a 100; gc- laan 00 1 )0 a 3c -,00 U, voer irign I Naar do Zutph. Grt. verneemt, vermiste men Zaterdag eene som van ongeveer f 3000 op het paleis des Konings. Bij een der mindere be ambten is huiszoeking gedaan. Tot nog toe is niets meer bekend. De Courrier de la Meuse maakte dezer da gen gewag van ’t volgende schooleonflict in Lim burg: In de school te Slenaken in Limburg, was een kruisbeeld, ’t welk door den onderwijzer op aan schrijving van den schoolopziener werd wegge nomen. ’t Gemeentebestuur gaf den onderwijzer schriftehjken last om het beeld weer in de school te brengen. Hij deed het, maar op officieel be vel van het schooltoezicht verwijderde hij het Deze CO GRANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave ol redactie betreffende, franco in te zenden. Te Marum (Prov. Groningen) is in het begin van dit jaar de ontvanger der plaatselijke be lastingen overleden. Kort daarna bleek, dat zijne boeken niet m orde waren en er een tekort van f900 was. Een vijftigtal ingezetenen, die in 1879 en J OOA l.- - - - '8 De 96e algemeene vergadering van de Maat schappij tot Nut van ’t Algemeen zal op Dins dag den 9 Augustus worden gehouden te Am sterdam, in de zaal van het Park, des morgens te 10 uren, onder voorzitterschap van mr. II. J. Kist. Onder de punten van beschrijving komen o. a. voor: een voorstel van het hoofdbestuur om po gingen aan te wenden tot bevordering van de opvoeding van kinderen beneden den leeftijd van leerlingen van de lagere schooleen voorstel van het hoofdbestuur tot het verleenen van 3 subsidien a f3000 aan drie Departementen, die plaatselijke verzamelingen tot bevordering van kunst-industrieel onderwijs wenschen te stichten een voorstel van het hoofdbestuur om een com missaris te benoemen in zake de vorming van een pensioenfonds voor werklieden, en ter bestrijding der administratiekosten van het fonds voor dit jaar f 1000 uit de algemeene kas be schikbaar te stellen; een voorstel van het hoofd- bestuur tot liet aankooperi van 178000 exem- platen voor eén bedrag van hoogstens f6500 van een door de maatschappij Elzevier te Rot terdam uit te geven geïllustreerd volksblad en daarvan aan ieder lid een exemplaar te verstrek ken een voorstel van de Departementen Nieuw- Lekkerland, Alblasserdam en Krimpen a;d Lek, ten einde eene juistere en vastere verhouding te verkrijgen tusschen de besturen en de spaarban ken der Departementen enz.een voorstel van Gouda, om aan art. 63 der wet toe te voegen: „De algemeene secretaris vervult nevens zijne geene andere gesalarieerde betrekking.” Verder stelt het hoofdbestuur voor, andermaal f 1000 lut te trekken tot bevordering van onderwijs in huisarbeid en wenscht Amsterdam nogmaals f 1000 subsidie toe te staan voor de daar be staande modelschool voor ambachts-teeken-onder- wijs. ADT ERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents voor eiken regel meer 7*/2 Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. nier was dezer dagen, naar ’t N. v. d. D. meldt, in gebreke zijn belasting aan te zuiveren. Ge heel vervuld van droevige omstandigheden te zijnent en van zijn hoogst ingespannen werk kring, had hij de gebruikelijke aanmaningen vergeten. Met schrik werd hij evenwel daaraan herinnerd door een „dwangbevel”, hem persoonlijk door den deurwaarder overhandigd, op het oogen- blik dat hij gereed stond den lijkstoet van zijn oudste kind te volgen. Aangenomen dat de deurwaarder in zijn recht was zijn mandaat zonder langer verwijl uit te voeren, komt toch de vraag op de lippenwordt het niet hoog tijd voor zulk werk mannen te kiezen, die althans zooveel tact bezitten om in zoo aandoénlijke oogenblikken als de genoemde de uitoefening van hun ambt enkele minuten weten te schorsen en niet maar met ruwe hand een soms vrij vergeeflijk verzuim zoo pijnlijk mogelijk te straffen? De N. R. C. deelt eenige bijzonderheden mede over de vangst van den visscher uit Volendam. De bedoelde visscher, Cornelis de Boer, vond een groote, met schelpen enz. begroeide, steen achtige massa in zijn net, die men bij nacht stellig weder over boord zou hebben geworpen. Nu echter ontwaarde men spoedig, dat zich daaraan als yastgegroëid bevonden verscheidene stapeltjes, die in vorm veel overeenkomst had den met stapels rijksdaalders. Bij nader onder zoek heeft men voorloopig uit dezen klomp reeds losgemaakt ongeveer 450 zilverstukken. De meeste daarvan zijn dukatons, maar ook Spaansche matten en andere geldstukken worden er onder aangetroffen. Allen zijn van de jaren 1660 tot 1680 ongeveer. Voorts zijn nog te voorschijn gekomen eenige borden en gedeelten daarvan (van zilver of tin dit werd nog niet uitge maakt), een stamper van een vijzel enz. Daar ook vele spijkers van circa 2 dm. lengte worden aangetroffen, de massa het ui terlijk heeft van klompen ijzererts en het geld in stapeltjes werd gevonden, meent men, dat het geheel ge weest is een zware houten geldkist met stevig ijzeren beslag, en waarschijnlijk afkomstig van een eenmaal op die hoogte gestrand schip. Het aantal leden der vereeniging tegen de kwakzalverij blijft steeds klimmende en is van 279 tot 308 gestegen. De Leidscke Courant verneemt, dat Zondag aan het zeestrand onder het gebied van Wasse naar een treurig ongeluk heeft plaats gehad. Dq heer v. Estudent te Leiden, die aldaar met twee vrienden vertoefde, had zich in zee begeven en waagde zich, in weerwil van de waarschuwingen zijner vrienden, te ver, zoodat hij is afgedreven en men niets meer van hem heeft kunnen ontdekken. Maandag morgen was hij nog niet gevonden. nu nog, als niet-betalers van 1879 geboekt. Do meesten van hen hadden bij het betalen van de belasting over 1880 hunne kwitantie van 1879 reeds vernietigd, in de meening, dat die hooit meer noodig zou zijn. Deze gevaarlijke gewoonte komt hun thans duur te staan, want het ge meentebestuur van Marnm eischt, ook al kan men door kwitantie bewijzen dat de belasting van 1880 is voldaan, dat de aanslag over 1879 nog eens wordt betaald. Denigen tijd geleden ontsnapte een verpleegde uit een der bedelaarsgestichten te Veenhuizen. Voorzien van valsche papieren begaf hij zich noar Harderwijk, ten einde bij het Indische leger dienst te nemen.' Dit gelukte; het handgeld werd door hem ontvangen en verteead en eerst toen werd men gewaar de dupe van een bedrieger te zijn geweest. De man koos het hazepad en keerde naar Veenhuizen terug, doch werd op gespoord en in hechtenis genomen. De gemeenteraad van Wonseradeel heeft af wijzend beschikt op een verzoek van den heer Montjjn in Gouda, öm een bijdrage in de kos ten der opneming van een spoorweg Harlin gen— Bolsward—Sneek—Lemmer Oldenzaal— Groenlo—Salzbergen, met aansluiting te Ensche de, waarvoor door dien heer concessie aan de regeering is gevraagd. Reeds eenmaal was een dergelijKe subsidie toegestaan aan de heeren Kaptijn en Gentis, maar van de zaak kwam niets.men wachtte zich nu, voor de tweede maal zich aan dien steen te stooten'. R. Agema, gewezen koetsier van den heer Costing, is in hooger beroep gekomen van het tegen hem uitgesproken vonnis. Het is opmerkelijk hoe algemeen en levendig de sympathie voor den veroordeelde blijft; zoo zijn er zelfs op ver schillende plaatsen bureau s geopend om gel den ter bestrijding der proceskosten te innen, waar, naar wij vernemen, tal van giften in komen. UIT DE PERS. De opmerking van de Tijd, dat de Room schen plan hadden de Geuzen den rug toe te keeren, zoodra de liberalen verslagen zijn, heeft de Stand. alles behalve aangenaam ge troffen. Het blad verzoeke haar lezers van de ze woorden wel acte te nemen, om drie rede nen: „1. omdat men nu ziet, hoe onnoozellijk we (de anti-revolutionairen) zouden, gehandeld heb ben, indien we ons door den schijn van ver broedering hadden laten misleiden; „2. omdat nu blijkt, dat we goed zagen, toen we den steun, door de Roomschen aan onze candidaten geboden, uitsluitend toeschreven aan eigenbelang, d. i. aan de berekening, dat de Roomschen hierdoor later eigen districten konden winnen, en „6. omdat de Tijd, die ons zoo telkens van anti-papisme beschuldigt, thans zich veroorlooft, publiek den naam van Geuzen op ons toe te passen; terwijl toch, voor zoover ons uit de la itste jaren bekend is, geen enkel blad onzer zijds de Roomschen als Papen gequalificeerd Do Arnh Cour, maakt de opmerking, dat de vorm van de mededeeling den brief herinnert van hem, die aan een tegenstander schreef, „dat hij hem geen schurk noemde.” „Een andere opmerking is echter, dat do hervormden den naam van Geuzen zelven als een eerenaam hebben aanvaard en hem tallooze malen gebruikten en nog gebruiken, terwijl het woord Paap in de laatste eeuwen steeds als scheldwoord word beschouwd. De zaken staan du, niet gelijk. „Als de kerkelijke heeren op die manier po lemiek gaan voeren, voegt het blad er bij, zal men er fraaie dingen van beleven.” „Ofschoon wij, zegt de N. R. C., met een eakel wmord melding makende van den uitslag der verkiezingen, het geleden verlies betreuren, en bovenal, dat Sandberg, een der kundigste en beste leden aan de Kamer ontvallen is (zij het voor korten tijd!), kan de liberale partij met den uitslag tevreden zijn. De kansen stonden voor haar niet gunstig; op zijn hoogst één enke le plaats mocht zij kunnen veroveren, verschei den daarentegen schenen haar ontnomen te kun nen worden. Op Sneek, Zutfen, Tiel en Arn hem werd een verwoede aanval gedaan, de egenpartij rekende er vast op die districten te zullen veroveren. Toch bleven, behalve Delft, "W< lie en Goes, al de districten behouden. „Wanneer men daarbij in aanmerking neemt, dat de liberale partij tegenover zich had de ge- eele macht van katholieke en protostantsche clérioaleh, lot één leger vereenigd, dan. moet werkelijk de uitslag Van den strijd bevredigend höeten. De vreeselijke stormloop der clericalen °P de regeeringsmaeht is mislukt; het liberalis- dio, dat 4verslagen” moest worden, is meester van het terrein gebleven.” liet Vaderland maakt de opmerking, dat Delft I voorloopig als een verloren district kan worden beschouwd, terwijl het blad voor de liberale I Partij vooral betreurt de nederlaag van Sandberg. Ei' is in het hoofdkiesdistrict Zwolle goed ge treden, voegt het blad er bij. Dat de heer an Asch van Wijck 1333 -stemmen verkreeg, 18 wel een bewijs dat de antirevolutionaire kie- r zers in het geheel niet op de bekwaamheid van I yen caudidaat letten, maar eenvoudig den naam I ^vullen van hem, die hun wordt aangewezen.” Bimw E X LAAI». I Een bekend en algemeen geacht Amsterdam- op nieuw. Nu verschenen burg, en weth. in de school, eischten het kruisbeeld en hingen het weer op dezelfde plaats. De schoolopziener hepft daarop tot den onderwijzer, den heer Des wijzen, het volgende schrijven gericht: Maastricht, 4 Juni 1881. „Naar aanleiding van uw schrijven van gis ter heb jk de eer in overleg met den heer dis- tricts-schoolopziener „1. u te verzoeken om mij onmiddellijk toe te zenden de schriftelijke lastgeving van burge meester en wethouders om het Christusbeeld weder in de school te brengen; „2. u te gelasten, om vooreerst dat beeld weder onmiddellijk uit do school te verwijderen, mij bericht te vzcnden dat daaraan is voldaan, en voortaan geen met de wet strijdig bevel van burgemeester en wethouders, de neutraliteit der school betreffende, op te volgen „3. u mede te deelen dat, indien door u niet het gewenscht gevolg aan dit schrijven wordt gegeten, zal gehandeld worden overeenkomstig de u bekende wetsbepalingen. De schoolopziener in het arrondis sement Maastricht, De quaestie, waarover de minister onlangs in de Tweede Kamer word geïnterpelleerd, zal dus spoedig, nu als bepaald feit, oplossing eischen. Al de schoolgaande kinderen te Slenaken zijn katholiek. J De Leeuw. Ct. van Dinsdag bevatte de vol gende advertentie: „De ondergeteekenden, allen kiezers voor de Iweede Kamer der Staten-Generaal, gezien Héb- bende, dat van hunne namen gebruik wordt ge- maakt om de candidaten der anti-liberale partij te steunen, en de wijze waarop zulks namens het Centraal Comité door den secretaris W. J. Pijzel geschiedt, in hooge mate mate afkeuren de, meenen tegen deze handelwijze te moeten protesteeren en verklaren, dat zij op Dinsdag 14 Juni e. k. hunne stem zullen uitbrengen op de heeren mr S. Wybenga en dr. W. H. Idzerda.” (Volgen de namen van 13 onderteekenaren.) Commentaar is hier zeker overbodig SNEEK, 17 Juni. Aan de Dinsdag jl. in ons hoofdkiesdistrict gehoudene verkiezing van twee leden voor de Tweede Kamer is door 3761 van de 4674 kies gerechtigden deelgenomen. Bij de Woensdag plaats gehad hebbende opening bleek, dat van onwaarde en blanco waren 21. Volstrekte meerderheid alzoo 1871. Herkozen werden de candidaten der liberalen de heeren Dr. W. H. Idzerda met 1886 en Mr. S. Wybenga met 1879 stemmen. Op de cand. der ant.-rev. en kath. de heeren W. M. Oppedijk waren 1860 en Mr. W, H. J. baron van Heemstra 1823 stemmen uitgebracht. 20 stemmen waren op verschillende personen verdeeld. 1M0 hunue» ■wmnmwBmiB. ),S5, II M. funi. 1 a s ,5/'n ’/io S' IS 'ts 'V» I9! 16 ,l’» ’1.6 Mmq 3ll 0' N1EEKEK COURANT. «irons- is uimmuno i w de (get.) A. CoEXEGRACHT.”

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1