I J «EIK III Ulf lIMDISSHffl SfflE. I si 111 No. 50 1381. >y- reek: Z^S-E N-D E RTI GST J I RB :ek. 22 J I 5 I. te-8 UIT l,«0 >verk- itigd« den giftbrief inhouden,. 1 bekfr le bj 31ft or dan, welkt •f ooi voor hurft, zucht wer- ariug, ndcre >ndig« ;e re- rgaao oude Ml Of .erbjt e iw lerSI id. 50,00 30. r. p<i- DEIS ala naa .n all naa 9 I pers stof te tuurlijk even -J U. i7/ 1 /II /s daan, dat de volk men men men ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regél meer 7’/2 Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. J uui. De zoon van een welgesteld landbouwer te Kekerdam, bij Nijmegen, geraakte dezer dagen met zjjn broeder, een zeer oppassend menseh, in twist, en trof hem met een steen zoodanig aan het hóófd, dat hij spoedig aan de gevolgen overleed. Naar men verneemt, moeten de geest vermogens van den dader zeer zwak zijn, en bevindt zich een broeder in het krankzinnigen- gesticht. De dader is naar Arnhem overgebracht. Men herinnert zich, dat voor eeö paar dagen van deze zaak reeds gewag werd gemaakt. De onlatigk^éü ïfeschen Duitsche en Ne- derlandsche werklieden gaven aanleiding tot de behandeling van onderscheiden strafgedingen. Zoo werden in de vorige week te Amsterdam drie Nederlandsché' werklieden tot een gevange nisstraf van drie maanden veroordeeld ter zake van verzet tegen de politie bij die gelegenheid. Zoo stond ook een Duitsch werkman terecht ter zake een ernstige aan een Nederlandschen werk man toegebrachte verwonding. De eisch tegen hem was: veroordeeling tot een celstraf van zes maanden. Uitspraak Donderdag 23 Juni e. k. Mag men een mededeeling van derr heer Her man Linde, den begaafden declamator, geloo* ven, dan is te New-York een portret van Ba ruch Spinoza ontdekt. Het stelt den beroem den denker voor als een jongen man van 28 a 30 jaren. De schilder daarvan is, naar men beweert, niemand anders dan Frans Halz. Hoe wel deze destijds reeds 74 jaar oud was, is het portret, gelijk de heer Linde zegt, het beste dat zijn keurig penseel ooit heeft vervaardigd. Men weet, dat de gemeenteraad van Veere besloten heeft den beroemden beker van Maxi- miliaan van Bourgondie te verkeopen. De corn- iru missaris des Konings in Zeeland heeft evenwel clericale ti rannie, die dit raadsbesluit ter vernietiging voorgedragen, uitloopen? Uit het feit, j omdat de bepalingen van I 1,83. wei* dat de clericalén met al hun macht die 48,000 nu nog onverschilligen niet naar de stembus heeft kunnen doen oprükken, zou men eer het gevolg kunnen trekken, dat de tehuis gebleve- nen niet, dan dat zij wèl met de clericalen en hun heilloozen strijd inst-ffimen. bimveul a mi». Aan de Niéuwe Gor. Ct. wordt ’t volgende geschreven: Ds. H. G., predikant te H. B.Zondag 12 Juni te H. een vacatuürbèurt vervullende, ver maande zyn hoorders te midden va^ de preek, Dinsdag daaraanvolgende als één man ter stem bus te komen. „Het gold hier toch dé keuze tusschen deü Heere Jezus on Satan”. In het nagebed smeekte ZEw.: „Heere Jezus, stel Gij U aan de spits der geloovigen, opdat het kleine kudueke, dat thans nacht én dag in den gebed» is, niet beschaamd worde.” Toen na kerktijd, ten huize van den onder wijzer het in de kerk gesprokene nog eens door ZEw. herhaald werd, gaf ZEw. op de aanmer king, dat zoodanige overdrijving bespottelijk en ergerlijk was, ten antwoord: „Ja, ja, zoö moe ten de boeren maar aangepakt worden LI, Woensdag vertelde ZEw. terzelfder plaatse in de catechisatie aan een 30-tal leerlingen van 7 tot 12 jaar, dat zijn cartdidaat 1700 en „der Duivel” maar 700 stemmen verkregen had. De meerderheid in de Eerste Kamer heeft, trots vele bezwaren, zich gisteren voor de aan neming van de drankwet verklaard. e brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco ?’cSn!» h™P> »-------- - - die nu reeds oen n maai voor de libéralenj us, zoo schrijft dat blad, is l.«a hebben,“K teI “‘ft b.Ü der verkiezingen een les te meer zal zijn om I MH “““k™"110" c" vonlóetd- I Ook de Huk. Ct. hoopt, dat de Waarschuwing, in- a n’ en jf aan* de verkiezing te Zwolle, gegeven werd aan den heer Van van V ijck boven den heer Sandberg. „Sandberg, schryft het blad, een der kundig* en beste leden der Kamer, volgens het ge- i o. a. van Dullert, moet het veld ruimen - een jong menseh, die naar het algemeen gevoelen van hen, die hem kennen, in hooge mate onbeduidend is. De Tweede Kamer is het graf der middelmatigheden, zegt men; welke van Wijck daarin I lYUUUVUX IVCtly lx. o in ?evo‘utionaire leiders juist in de districten, waar 12 44 IU kans gr(,ofcste was, de minste onder de §16 broederen hebben gestold, als het ware om te toonen, hoezeer zij de kiezers in hun macht hebben. De verkiezing van mannen als Bee- Inert van Blokland of prof. Gratama ware voor de degelijkheid der Kamer zeker veel gewensch- ter geweestmaar die candidaten werden in meer twijfelachtige districten gesteld. Is het dan mogebjk het vermoeden te onderdrukken, alsof hot om stemmachines te doen is „Voor een goéde samenstelling der Tweede 1 „Het grootste resultaat Van de jongste stem- is wel dit, dat de s van haar opge- i tomen kiezers, met ruim 37.000 tegen nog geen 117.000 stemmen èn hei liberalisme èn de School* wet heeft veroordeeld. h ..«s - u»u„ Keuriger, omdat ae Ki’kaÜsten in Leiden en Amersfoort niet offici eel optraden, en voegt men dus bij het cijfer der liberalen het different met 1879 voor de beide, districten, dan is de uitkomst, dat de kiezers met ruim 37.000 tegen nog geen 27.500 stemmen èn de schoolwet èn over het liberalis me en daardoor in veel hoogere mate nog over de Kieswet, het vonnis velden. „Het vonnis óók over de Kieswet. „Wtnt met hun nog geen 27.000 kregen dé liberalKten gekozen 25 leden. „Teiwjjl hun tegenstanders met ruim 37.000 stemmenslechts 16 leden in de Kamer brach ten. „Dit zijn de cijfers. „En in die cjjfers doet het onrecht meer dan rpepen. Het schreeuwt Voor iemand, die gelooft, ja de vaste overtui ging heeft, dat hij sterk is, schreeuwt en snoeft de Standaard veel te veel. De liberale partij heeft in de Kamer verloren, maar de les, die zij door de stembus ontving, zal haar te zijner tijd de kracht, die zij heeft, leeren gebruiken. Dat heeft zij dezer dagen niet overal gedaan. De StAndaard weet wel dat zij voor eenvou dige geestverwanten cijfer-gocheltoeren uitvoert, maar zij had immers voorspeldde liberale par tij zal bij de stembus verslagen worden. Hare profetie mag voor velon niet hebben gefaald. Intusschen, de liberale partij is niet verslagen en hier en daar heeft de stembus aan de Stand aard eene bittere teleurstelling bereid. In den lierzang, door de Standaard over den uitslag der verkiezingen aangeheven, was geen plaats voor een enkel couplet, zelfs Voor geen enkelen regel lof en eer aan de Roomseh»Ca- tholieke hulptroepen. Is het daarom dat de Tijd^ een overzicht van gevende, voor de verbij- Candidaten der CatnmïZlfert/ dit rejunp'J/’Sk „Candidaten der anti-revolutionliron 8.048 „Candidaten der Cath. en anti-revol. 24.297 Candidaten der conservatieven en Cath. 1.791 ..„Alzoo op anti-liberale candidaten 41.654st. Waardoor in de Kamer zijn gekomen 16 leden. „Terwijl werden uitgebracht op liberale can didaten 35.937 st.waardoor in de Kamer zijn gekomen 25 leden.” De lectuur van de vier eerste regelen van de Tijd, zegt de Asser Ct., kan de Standaard wat af koelen. Het Vad. zegt: De Standaard vergeet bij haar berekening, eén voornaam ding, nl. dat in de katholieke districten de groote helft der kiezers op katho lieken stemt, en de anderen, in liet besef dat tegenweer toch niet helpt, tehuis blijven. Ook in verscheidene andere districten bleven velen weg. Zoolang men niet weet op wie de thuis gebleven kiezers zouden gestemd hebben, is het alleen mogelijk een resultaat te trekken uit het geen in elk district de meerderheid heeft gede creteerd, zonder het aantal stemmen daarbij in runmerking te nemen. Wie verzekert den cle ricalen, dat de 48,000 tehuis gebleven kiezers, liet als het er op aankwam partij zou ten trekken tegen een ip godsdienststrijd zou de pers. „te,der verkiezmgen levert aan de over voor beschouwingen, die na- «•I ,,„7, verschillend zijn als de kleur der Mazen, waardoor de verschillende partijen oen kijkje nemen om er hunne beschouwingen aan vast te knoopen. Wjj laten daarvan hier «o,- Kort resume volgen en geven in de eerste plaats liet woord aan de Standaard, die en misschien u et ten onrechte meent de eerste viool te hebben gespeeld in den verkiezingsstrijd. De Stand, constateert aldus het resultaat der stemming voor de Tweede Kamer: „1. De antirevolutionaire partij behield hgre zetels; ook die van 2. Zij won de zetels I Goes; vooral te Delft en t 1 drukwokkendo meerderheid. lam, Middelburg en Dockum stond haar een zedelijke overwinning gelijk. weme deze verkiezing voor de liberale partij mag heeten, niet verloren mag gaan. Wanneer het blad ziet welk een inspanning er is noodig geweest in de districten als Sneek, Arnhem’ Dordrecht, om de liberale partij de meerderheid te doen behouden; wanneer men oplet, hoe een toevallig voordeel, als in Goes of Delft een en kele maal behaald werd, onherroepelijk verlo ren gaat zoodra de anti-liberale elementen zich aaneensluiten; wanneer men in ’t oog houdt hoe in Rotterdam de clericalen, in de laatste jaren, van een onbeteekende een dreigende tegenpartij’ geworden zjjn, - dan gelooft het de waarschu wing te mogen doen hoorener mag niets meer verloren gaan. De liberale zaak wint niet meer; zij wordt niet zonder moeite gehouden op de hoogte waar zij zich nog bovindt. Dat zij ech ter niet Vooruitgaat is niet de schuld van het liberale land, dat trouw genoeg blijft strijden en hopen maar het komt daar van d - bezieling van boven af ontbreekt, liet aarzelt niet om de vlag te volgen; maar steke haar dan ook de lucht in, zoodat haar zien kan. Dan weet men waarvoor strjjdt en zelfs indien niet dadelijk en niet vol komen het doel bereikt kan worden dat men zich voorstelt, zal do strjjd zelf een middel we zen tot versterking der gelederen en tot in stand houden van den goeden geest. Maar indien geen veldteeken te zien is, hoe wil men dat er geestdrift zal zijn bij den troep? „Niet dat de liberale party een nederlaag ge leden heeft maakt ons ongerust, aldus vervolgt het blad. Onverwacht was die niet, want nie mand heeft ooit kunnen onderstellen, dat Delft aan zijn De Casembroot, Nierstrasz, Hoekwa ter en Van Kuyk liberale opvolgers zou bljjven geven, of dat de erfenis van den heer Saaijmatts Vader in liberale handen blijven zou, zoodra de verrassing, doch daar staan, wanneer men den gehcelen loop der verkiezingen over eenige ja ren overziet, elders behaalde Voordeelen tegen over. Er bestaat dus nog geen reden tot kla gen. Maar wel maakt het ons bevreesd, dat tegenover .een stouter en krachtiger wordende tegenpartij - stouter omdat zij slechts opposi tie te voeren heeft en de verantwoordelijkheid niet draagt van het regeeren, krachtiger omdat zij een organisatie bezit, die ons ontbreekt, er geen eenheid noch plan onder onze leiders te vinden is. „De liberale partij in de Kamer was vóór 1878 in jaren zoo talrijk niet geweest, als de onderlinge strijd der anti-liberalen haar bij de verkiezingen van dat jaar heeft toegelaten te worden. Desniettemin hebben de 52 niets kun nen verrichten, waardoor hun positie blijvend versterkt is. Weten de 48, die nu overbljjven, in hun midden niet de eenheid e.i het overleg te scheppen, welke noodig zijn om de liberalen buiten de Kamer bijeen te houden en met goe den moed tc bezielen, dan voorspellen wij, die den strijd mede te voeren hebben en beter misschien dan in Den Haag met de position op het terrein bekend zijn, dat deze of een vol gende algemeene verkiezing hun Pyrrhus-over winning wezen kan.” Inmiddels gaat de Standaard voort de schet terende trompet der overwinning te blazen. 5. „Marnix” maakte, met zijn ‘r in Zwolle, volkomen fiasco. 6. De liberalistische partij is door deze stem- -- d om nog twee jaren meerderheid J blijven, met een nog dieper ondermijnd ge* I Za? eon no£ kerker gedem iraliseerde Kamer. 1 Tegen de schoolwet van’78 is ook nu weder, I uituiaxl op nog verpletterender wijze, door de I natie, m de meerderheid van haar opgekomen I kiezers, ten ernstigste geprotesteerd.” I i Uoyr. vestigt meer speciaal de I nacht op den uitslag van de verkiezing te Zv, I j aar Inct ruiin honderd stemmen meerderheid g vu d0 voorkeur I Aaeh I *jaf der I livinling de heer Van Asch I maken zal, ligt voor de hand, I middelmatige er bezwijkt. Als nu de kerkelijke partij den uitslag der verkiezing te Zwolle een overwinning noemt, dan misgunnen wij haar die niet. Niet gaarne zouden wy voor deze „zegepraal” verantwoor delijk zijn. Na 14 Juni „komt het op een rekenen aan,” ?eide de Stand. Misschien „komt het dan ook 'vel eens op een nadenken aan.” En als dan de hitte van den verkiezingsstrijd voorbij is en «et hoofd voor kalme overweging vatbaar, dan vertrouwen we, dat ook zij, die zoo gejjverd hebben voor den heer Van Asch van Wijck, tet de erkenning zullen komen, dat deze over winning een zedeljjke nederlaag is en een vlek werpt op de partij en haar drijvers, die een oandberg door een Van Asch van Wijck ver ving!” Het Jland. maakt de opmerking, datde anti- Alle brieven in te zenden. - - l al van Gorinehem en Gouda. - j van Zwolle, Delft en vooral te Delft en te Goes met een in- I 3. In Snoek, Zutfen, Arnhem, Tiel, Dordt, E Rotterdam, Middelburg en Dockum stond haar I hiet-slagen met een zedelijke overwinning gelijk. 4. Er is gebleken, dat de vroegere thuisblij- I vers grootendeels togen do liberalisten kozen. I s^farniK maakte, met zyn zes stemmen, I Zelts f 1'. I bus veroordeo d r.n mi H I Kiezers, ten ernstigste geprotesteerd.' I I fl OEEKER I’OI RAAT. liras-MimmuDm de »’/i* M. 1 "fit TA 1 .—iuuVl plaats gc- -X_- niRe deze voi-bio-zin./ .St 3 ivaua 1WL glUUtoW Wit», UU 1ULUBUU UUUU1 UC -x lil A 1 r»V* H Btc un nigde I tuigenis s, 19 I voor et

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1