J I do I J No. 51 Z E S-E N-D ER.TIGSTE J 1881. z ati:hda c; I i I 25 JUN I. I ,00 Het Hand. het thans in de Tweede Kamer I spa It ,G0 J0« mi. 1 1 Le pko inh ge- I of ale -,()() J i Be ,00 H 4 oer ‘4« I ’its, I ■ui. H CU- [l iki, •ijl>- K'rt j te I tn I 2a ',01 <1 i-n- inl. 15 J )0; Hit Papendrecht meldt men aan de A R. C. Leest men in de bladen mededeelingen om trent het misbruik van den kansel in het kies district Gorinchem ter bevordering van de can- datuur Seret, in het kiesdistrict Dordrecht is de Candidaat Esser op verschillende plaatsen zelf opgetreden. Zoo heeft hij o. a. te Nieuw-Lek- kerland, te Slikkerveer en te Dubbeldam voor een talrijke schare gesproken tijdens een gewone Onder de punten, die op het Landhuishoud- kundig Congres, dat Dinsdag té Enschedé werd geopend, zouden tor sprake komen, behoort ook zooals men weet de instelling van een Nederlandschen Landbouwraad. De eerste stap pen daartoe werden gedaan op het Congres te ’s Hertogenbosch in 1879, waar eene commissie werd benoemd, die zich later uitbreidde en tot haren voorzitter den heer mr. C. J. Sickesz en tot secretaris den heer mr. A. J. Th. van der Hoop van 1§lochteren verkoos. Deze commissie heelt een volledig plan voor zulk een landbouwraad ontworpen en dit aan de verschillende maatschappijen van landbouw toe- gezonden. De meeste provinciën waren geneigd tot dat denkbeeld toe te treden. Alleen Fries land antwoordde niet en de Ütrechtsche en Hol- landsche Maatschappijen weigerden zich bij het plan aan te sluiten. Het denkbeeld van eene algemeene samenwerking is alzoo voor het oogen- blik niet bereikt, doch de commissie acht zich verplicht om in eene afzonderlijke memorie de bezwaren te wederleggen, die de Hollandsche Maatschappij van toetreding hebben weerhouden. Genoemde maatschappij vond bezwaar in het denkbeeld, dat groote en invloedrijke maatschap pijen met duizenden leden zich min of meer zouden oplossen in eeiie vergadering van 15 leden, die haar ontstaan te danken heeft aan een landhuishoudkundig congres, en waarin kleine en groote maatschappijen op donzelfden voet zouden worden vertegenwoordigd. godsdienstoefening. Ook op andere plaatsen had de ijverige candidaat willen optreden, indien het hem toegestaan was. Gebeurt dat alles ad majorum Dei gloriam? of komt hierbij ook een beetje eigen glorie in ’t spel Men schrijft uit het district Zevenbergen aan ’t Dagbl. van 's Hatje De kansen des heeren mr. L. van Rijckevors- sel om gekozen te worden voor Zevenbergen, staan goed. Naar wij toch vernemen, hebben de anti-revolutionairen besloten, hun stemmen op den anti-liberalen candidaat uit te brengen. V an 'goederhand wordt aan de Prov. Gron. Ct. medegedeeld, dat van de groote partij N.- Amerikaansche hammen, die voor Antwerpen onlangs te Amsterdam zijn aangevoerd en waar onder in laatstgenoemde stad dezer dagen tri chinen zijn aangetroffen, ook naar Groningen en Heerenveen zijn verzondenBij een verkoo- per te Amsterdam waren nog 21 hammen in voorraad en daarvan bleken 5 met trichinen be zet en wei 3 in zeer sterke mate. Uit dien hoofde heeft de geneeskundige inspecteur in de provincie Groningen zich gewend tot den heer commissaris des Konings in die provincie, om door middel van het provinciaal blad de alge meene aandacht op deze zaak te doen vestigen.' In inlandsehe hammen, zoo leest men" in ge noemd blad, is tot dusver nog niets gevonden. Tot tijd en wijle misschien maatregelen van voorzorg ook vau anderen aard hier te lande zullen worden genomen, zal het zoo goed mo gelijk koken van de hammen (afgezien van het onderzoek door het microscoop) wel het best en ook een afdoend middel van voorzorg zijn, dat ieder kan en behoort te nemen. Het eten van rauwe of halfgare ham moet ten stelligste wor den ontraden. Hierbij wordt herinnerd, dat in den laatsten tijd ook in-Frankrijk in het spek trichinen gevonden zijn. In Den Haag is overleden baron De Koek, minister van staat, óud-directeur van het kabi net des Konings; ook nadat hij tot het ambte- looze leven was teruggekeerd, werd de heer De Koek vaak door den Koning geraadpleegd. in behandeling zijnde ontwerp tot verbetering van den waterweg van Amsterdam langs Utrecht naar Gorinchem besprekende, is van oordeel dat hetgeen men als een onmisbare aanvulling van het Noordzeekanaal doet voorkomen en als een uiterst middel om onzen handel in staat te stel len de concurrentie met Antwerpen en Hamburg vol te houden niets meer is dan een binnen” landsch vaarwater; waarin eenige verbeteringen gemaakt worden om de schepen van Amsterdam wat gemakkelijker te brengen, niet naar den Rijn of Duitschland, maar naar Dordrecht, Rotterdam of Antwerpen. Men behoeft slechts het vermelde adres der 58 Rijnschippers te lezen, om beves tigd te worden in de overtuiging, dat men met het aanhangige ontwerp het Nederlandsche volk voor 12 millioen en stellig heel wat meer een knol in de hand wil stoppen, alsof' die van gelijke waarde was als de citroen, het kanaal door de Geldersche vallei waarvoor 17 mil lioen werd gevraagd. Volgens ’t blad weten de kamer en de natie tot op dit oogenblik nog niet wat eigenlijk, vol gens de rijks-deskundigen, de beste weg is. M K A X I» Z. K. II. prins Frederik heeft in de Zondag gehouden vergadering van het Groot-Oosten der Nederlandsche vrijmetselarij verklaard, dat Z. K. II., ofschoon de betrekking van Grootmees ter Nationaal wenschende neer te leggen,1 'hét beschermheerschap zou blijven uitoefenen. Ter gedachtenis aan zijn 65-jarig grootmees terschap, werd den prins door do vergadering aangeboden zijn zeer gelijkend portret in wit manner gehouwen, benevens een prachtig al bum, bevattende de namen der leden van” .het Ned. Groot-Oosten. - pij van Landbouw te verhinderen of overbodig te maken, en evenmin in eenig opzicht schade te doen aan den werkkring der afzonderlijke maatschappijen. Zij had zorg gedragen, dat de groote .maatschappijen in elke: provincie door .2 leden in den Raad zouden vertegenwoordigd'' zijn, zoodat de Hollandsche maatschapij, dia zoowel Noord-'als Zuid-Holland omvat, vier ver tegenwoordigers- zou kunnen hebben. Voor ge lijkstelling met kleine maatschappijen behoefde alzoo geen vrees te bestaan. Bovendien is het bekend genoeg, dat onder het aanzienlijke leden- cijfer der groote maatschappijen een aantal per- sonen worden gevonden, die zich weinig of niet met landbouw bezig houden, zoodat die hoóge cijfers minder beteekenen dan zij schijnen. De commissie erkent, dat de zaak voor het oogen blik mislukt schijnt; doch zij hoopt, dat een naai een middel zal worden gevonden om een góeden vorm te geven aan eene zoo gewenschte en nut tige instelling, die in het belang van den land bouw bij ’s Lands regeering niet anders dan goeds zou kunnen uitwerken. Uit onderscheidene oorden van ons 'anl ont vangt men berichten omtrent de gevolgen van het hevige on weder, dat Dinsdag avail heeft gewoed. Te Nieuwe Pekela is do bliksem geslagen in den stoomhoutzaagmolen. van den heer H. P. Geertsema, en de molen met een aanzienlijken voorraad hout is een prooi der vlammen ge- worden, Onder Slochteren is een boerenplaats van O. Wieringa mede door brand vernield. Te Zutfen sloeg de bliksem in een schoor steen, te .Lichtenvoorde werd een Vleugel van het station beschadigd. Onder Noorst is eon 1 nlbouwor, ofschoon niet doodelijk, door den bliksem getroffenon der Ruurlo brandde een boerenwoning af. Te Barneveld werden drie kinderen”tegen don grond geslagen en een er van op vreesdij ke wijze verwond. Te Steenbergen werd' een op stal staand paard doodclijk getroffen, zondor dat verdere ongeluk ken voorvielen. Te Venlo zijn door don hagelslag, die het on weer vergezelde, tal van daken en vensters van pannen en ruiten beroofd. Een groote danstent stortte meen, het dak van een machineloods werd weggeslingerd en eenige wagens van de rails gerukt, waardoor de lijn een paar uren versperd werd. Op onderscheiden plaatsen is voorts door den gevallen hagel veel schade toegebracht aan do veldgewassen. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. gen van dat College na te gaan, herhaaldelijk en duidelijk daarin de gewenschte inlichtingen te vinden. Het geven van verklaringen hoe ik in het vervolg zoude meenen te moeten handelen, wel ke verklaringen op uwe zienswijze invloed moeten" uitoefenen, acht ik gelijk te staan met het af leggen van beloften of het aannemen van voor waarden. Mijns inziens in zulks in strijd met den zui- veringseed, voorgeschreven bij art. 83 der grond wet. Verbiedt mijn opvatting van plicht mij dus iets meer te doen dat dit kort antwoord te geven, het is omdat m. i. een eerlijk man de bewoor dingen van dien eed in den ruimsten zin opvat en van oordeel moet zijn, dat de grondwetgever niet uitsluitend het oog had op zaken of beloften van materieelen aard. Ik heb de eer, enz. Het blad bepaalt zich voor ’t oogenblik tot het mededeelen der stukken. ADï ERTENTIËN van 1 tot 4 regels,gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7‘l2 Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. Maandag morgen heeft de arrondissements rechtbank te Assen uitspraak gedaan in de bekende zaak van H. Berkhof c. s., eischers tegen II. Meijerink c. s., gedaagden, over het bezit van de kerk der Christ. Afg. of Christ. Geref. kerk te Nieuw-Amsterdam. De recht bank heeft de eischers niet-ontvankehjk ver klaard in hun eisch, om in het bezit der kerk hersteld te worden, op grond, d it het besluit van II. Meijering en een aantal andere leden van de gemeente, van niet langer in verband te willen staan tot de Christ. Geref. kerk in Nederland, niet daarstelde een afscheiding vau de gemeente, dat de gemeente qua gemeente niettegenstaande dat besluit, zelfs al was het on wettig genomen, bleef bestaan, daar dat bestaan niet afhing van het verband met en de «ehoor- kui,irxs*Sïï omen, d»t zij geenszins bedoelt de oprichting i besluit, in het wettig bezit was van het kerk- van eene algemeene Nederlandsche. Maatschap- i gebouw, ook daarna niet opgehouden was in UIT DE PERS. De conservatieve Rott. Ct. schrijft aan het slot van een artikel over de verkiezingen het volgende: Misschien zal de heer Van Lijnden, onder.den indruk van de stembus-uitkomst, thans een meer open oor hebben voor de kieswet-grieven. Dwa len we daarin niet, dan neme hij de gelegenheid te baat, door het aftreden van den minister V issering hem gegeven, om van kabinetsrichting te veranderen, door zijn ambtgenoot voor bin- nenlandsche zaken, die het op parlementair ge bied inderdaad heeft afgelegd, ook te verzoeken vrjjwillig heen te gaan. Dan zou de mogelijk- I heid geboren worden om dit kabinet te maken I tot een hervormings-bewind, in dien zin, dat g het de kieswetwijziging vóór alles aan de orde I stelde. I*I i. V' d' D. bevatte een artikel onder het opschrift „na de verkiezingen,” aan I het slot waarvan het blad o. a. het volgende I Wt: De roomsche en anti-revolutionaire partijen gaan samen om te kunnen komen tot een ver- 7a I an^erc*e kieswet en daardoor tot een vertegen- I woordiging die meer de ware uitdrukking is I van het gevoelen van het geheele land,en I ieder voor zich hoopt, dat deze de hare zal zijn. Deze samenwerking, al voorziet ieder er twee- I «palt van op het eind, is volkomen begrijpelijk. I Maar ze wijst tevens den w eg aan voor de libe- I rale partij, op het oogenblik nog de partij van I de meerderheid. I Er is op het oogenbhk niets dringender te I doen dan den moed te hebben, datgene tot stand I te brengen wat toch geheel in de lijn der vnj- I zinnige denkwijze ligt: de natie in den vollen I zin van het woerd zichzelf te laten besturen. I Men breide het kiesrecht tot de verst mogelijke I grenzen uit en voere tegelijkertijd die wijze van I stommen in, welke de meeste waarborgen geeft, I dat de kiezer als vrij en zelfstandig man zijn I keuze doe. In Belgie is sinds weinige jaren een goed stelsel in werking. Naar ons voorkomt ligt het op den weg van de liberale partij buiten de Kamers, kiezers en ntet-kiezers, om haar wenschen dienaangaande op oen duidelijke en indrukwekkende wijze ken- brti.r to maken. Waardoor Door oen meeting in de hoofdstad. De Stand, heeft zich tot de heeren Van Rijcke- vorssel en Insinger, die te Zevenbergen en te Almelo in herstemming komen, gewend om voor dat zij advies gaf o. a. hun denkbeelden te vra ten in zake verandering van kieswet, school- "öt enz. Beide heeren hebben geweigerd een bepaald ftntwoord té geven. De heer v. Rijckevorssel hörinnert echter, dat hjj door do kiesvereeniging yiordurabant candidaat gesteld is en dat het aan d» partij vau de Stafid. zal zijn „zich neer te k'Jgen bij de keuze der kiesvereeniging, of de «afklidatuur der tegenpartij te bevorderen. In hot laatste geval, zegt de heer R., zal worden te niet gedaan, wat met onze on voor waardelijke Medewerking tot bestrijding van het liberalisme, te Goes is verkregen en gewonnen.” Van den heer Insingor ontving het blad het Volgende antwoord: ./lp uw beleefde vraag om inlichtingen te Mllen verschaffen omtrent mijn politieke over- Wiiig, kan ik op geen andere wijze antwoor den dan door te vetwijzen naar het bijblad. Van af 1866, ruim 12 jaren lid geweest zijn de van de Tweed© Kamer, zoo is, voor wie zich 06 moeite wil geven het Verslag- der Handelin- SNEEKi I COURANT. minimm ■mmmiDHims». rasi I 16 J I ULI. r| ''its I ■f—M

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1