IWS- H llfflfflffl BLAD TDOR M 6IDBBTÏ Elï HÏT ARROKDISSmJIT SBIÏEK. i 1 No. 52 Z E S-E N-D E R T I G S T E I SSI. u 0. r 5 1 AVOKASDAG 29 J U 5 I. van van J i. 11 haar of haar partij ae er :r. c. n g d >n 1- e- ar m P- 8* jt 1- J- 1» Id r- 1- u A I I 4 0 I 4 I van tot 8 van 9 1 tot 27 kt- I BEKENDMAKING. Do VOORZITTER van den Raad der ge meente Sneek, brengt ter kennis van de inge zetenen, dat op Dinsdag 19 Juli e. k. eene ver kiezing zal worden gehouden, van 4 raadsleden tengevolge periodieke aftreding, en van 2 raads leden tengevolge de vermeerdering van de be volking. Sneek, 28 Juni 1881 De Voorzitter voornoemd, J. van DRIESSEN. UIT DE PERS. De Stand, antwoordde op de bedenkingen van do heeren Insinger en Van Rijckevorsel, ten aanzien van de door haar gestelde vragen, waar van in ons vor ig nummer- melding werd gemaakt, in substantie aldus: Den heer Insinger herinnert zij, dat zij geen „mandat imperatif” bedoelde of „beloften” op het oog gehad heeft. Maar nu deze antwoordt: Ik heb u niets te zeggen, doet het haar leed, maar dan heeft zij ook niets te zeggen omtrent den heer Insinger. De verwijzing toch naar twaalf dikke folianten van het Bijblad is geen antwoord; 1. omdat er punten onder waren waarover de heer I. zich nimmer uitliet 2. omdat hij in andere punten te zwevend sprak; en 3. omdat iemands opinie van voor 12 jaar niets zegt in de thans geheel gewijzigde om standigheden. De Stand, heeft den heer I. willen steunen. Het heeft hem goed gedacht haar dit onmoge lijk te maken dit doet haar leed ze laat het thans aan de kiezers over,tenzij haar voor Zaterdag 12 uur, wanneer ’t nummer van Maandag ter perse gaat, de beleefd verzochte inlichtingen nog verstrekt worden en deze grond geven de heeren Insinger en Van Rijckevorsel te steunen. Steunen wil de Stand., maar geen blindemannetje spelen. De heer Van Rijckevorsel deed uitkomen dat de anti-revolutionaire partij, indien ze hem te Zevenbergen steunt, dit alleen zal te doen heb ben als bewijs van dankbaarheid voor den steun den anti-revolutionairen te Goes verleend, ter wijl hij laat doorschemeren dat het onbillijk was van hem een verklaring te eischen die van den heer Pompe niet gevraagd was. Hem ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40Cents, voor eiken regel meer 7'/a Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voor waarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave ot redactie betreffende, franco in te zenden. BEKENDMAKING. I BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Be gemeente Sneek, maken aan de belangheb- ■•eiiden bekend, dat de commissie uit het plaat- Belijk bestuur, bedoeld bij art. 15 der wet op Me Schutterijen, dit jaar hare tweede zitting zal ■ouden in het gemeentehuis alhier op Donderdag ■en 7 Juli aanstaande, dés voormiddags ten SI1/, ure, tot onderzoek van alle reclames, door Be ingeschrevene en geloot hebbende personen jan dit jaar, en door de reeds vroeger ingelijf- ■en, ingébracht, alsmede tot onderzoek van hen, Be, bij nummerverwisseling voor anderen, ver- Bngen op te treden. De belanghebbenden wor- ■en gewaarschuwd om alsdan op te komen, Hermits zij anders zullen gehouden worden, geene trienen tot vrijstelling te hebben en, voor zoo- Berre zij dienstplichtige nummers getrokken Hebben en niet vallen in de termen van art. 3 ■er wet, van den 11 April 1827, sub letter a, b, c> l en m van art. 4, bij de Schutterij zullen gorden ingelijfdblijvende het hun evenwel ïr!h om hunne redenen tot vrijstelling in een Tuigend jaar te doen gelden. En, opdat zulks kome ter kennisse van een ■der, wien het aangaat, zal deze worden afge- ■oiidigd, zoo als gebruikelijk is. Sneek, 28 Juni 1881. Burgemeester en Wethouders voornoom l, J. van DRIESSEN, De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. van 5 Augs. tot 12 Sept., voorm. 24e, 25e, 27e, 29e en 31e komp.le, 4e, 6e, 8e en 10e Komp., van 14 Sept, tot 22 Oct., voorm. 23e, 26e, 28e, 30e en 32e komp., allen lichting 1879. Korps Pontonniers, lichting 1878, van 23 Ju ni tot 1 Augs. Korps Genietroepen, lichting 1878van 30 Augs. tot 8 Oct.; lichting 18792), van 4 Juli tot 12 Augs., voormalig Bataillon Mineurs en Sap- peurs. U, 2e en 3e Hospitaalsoldaten, allen lichting 1878, van 9 Augs. tot 8 Sept. De betrokken verlofgangers worden verder herinnerd aan hunne verplichtieg, om bij de op komst onder de wapenen, voorzien te zijn van de kleeding- en uitrustingstukken, hun bij het vertrek met groot verlof mede gegeven, en om eenigen tijd vóór hunne opkomst do verlofpas te laten afteekenen. Sneek den 28 Juni 1881. De Burgemeester voornoemd J. van DRIESSEN. De miliciens-telegrafisten dezer lichting 17 Augs. tot 8 Sept. 2) De miliciens-telegrafisten dezer lichting 15 tot 24 Juli. NATIONALE MILITIE. I De BURGEMEESTER der gemeente Sneek, I Gezien de aanschrijving van den heer Com missaris des Konings in Friesland, van den 21 Juni 1881, le afdoeling M. en S., no. 536 Brengt bij deze ter kennis van de belanghebbeu- Iden, dat dit jaar onder de wapenen moeten ko- Ijpen, ten einde in den wapenhandel te worden (geoefend, de miliciens verlofgangers behoorendo Itor de volgende Regimenten en Korpsen, als: I Het Regiment Grenadiers en Jagers, lichting |fG8, van 16 Augustus tot 15 September; I Het le Reg. Infanterie, van 9 Aug. tot 6 B'pt.2e. van 16 Aug. tot 15 Sept.; 3e. van Aug. tot 16 Sept.4e. van 9 Aug. tot 8 pt.5e. van 16 Aug. tot 15 Sept.6e. ■t> Aug. tot 15 Sept.7 e. van 9 Aug. Pb8e reg. le, 2e, 3e, 4e bataillon If ug. tot 6 Sopt., en 5e bataillon van Irug-, allen van de lichting van 1878; I le Lieg. Ve-td-Artillerie, 5e en 6e Batterij, ■an 1 Aug. tot 9 Sept, -en le, 2e, 3e en 4e Batt. en de beide treinkomp., van 13 Aug. tot V Bep. 2e Reg., le, 3e en 5e Batterij en le reincompagnie, van 1 Juli tot 9 Aug.2e, 4è |n 6e Batterij en 2e Treincomp. van 16 Aug. 3e Reg., van 11 Juli toe 19 Aug., pkn lichting van 1878; I Korps Rijdende Artillerie, lichting 1878, van Aug. tot 30 Sept., voormalig Regiment Rij- ■>‘iule Artillerie 1« Regiment Vesting-Artillerie, le, 2e, 3e, 4e, Ge, 7e en 8e Komp., van 29 Juli tot 27 voormalige le, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e en e Komp.; 9e Komp. van 30 Mei tot 8 Juli, Iponn. 21e komp. 10 Komp. van 8 Aug. tot r Sept., voorm. 22e komp.2e Reg., le, 3e, e> 8a en 10e komp. van 5 Aug. tot 12 Sept., uurm. 9e, 11e, 14e, 34e en 36 komp.; 2e, 4e, Me on 9e komp. van 14 Sept, tot 22 Oct., Wur. 10e, 12e, 13, 33e en 35e komp.3e r?., le, 4e, 6e, 8e en 9e Komp. van 5 Aug. p 12 Sept., voprm. 15e, 18e, 20e, 38e en 39e Pmp.2e, 3e, 5e, 7 e en 10e Komp. van 14 rpt tot 22 Oct., voorm. 16e, 17e, 19e, 37e en „Althans ons is bekend een correspondentie, waarin aan een dier beide heeren, op de meest zachte manier, niet dan in zeer algemeene ter men, sympathie gevraagd wordt voor do onder wijs- én kiesrecht-kwestiën. - „En toch, ook op dat schrijven is eeh vol strekt weigerend antwoord ingekomen.” De Tijd zegt, met het oog op de verkiezin gen te Almelo en te Zevenbergen, heel gemoe delijk in de hoop op goed succes: „Wat ons leed doet in de houding van de Standaard, is het onzedelijk spel, waartoe hij, onvrijwillig natuurlijk, de hand leent. Zoolang niet tot de anti-revolutionaire kiezers gezegd wordt: „Zoo gij kiest, kiest dezen, nooit dien!” zoolang zijn deze kiezers de gemakkelijke prooi der liberale wervers. De Standaard weet to goed, wat men met de leus „tegen de Room schen!” bij zijn volk doen kan. Het is een veege hoop, te hopen'op de anti-revolutionaire kiezers. „Wij zullen daarom noch misnoedig worden, noch minder voortvarend zijn. Wij blijven vol harden, al doet het ons leed, dat men, uitgaan de ten strijd „tegen de Revolutie!” op het ein de door een star volhouden aan vormen, welker vervulling voor ieder een eigenaardigen bijsmaak moet hebben, aan de revolutie de zege heeft bezorgd. „Toch zal het aldus zijn, trots alle tegonbe- tuigingen.” De heer De Beer heeft aan den heer E. Don- wes Dekker (Multatuli) eenige inlichtingen ge vraagd ten behoeve van Spamer’s „Konversati- ons-Lexicon”. Als antwoord ontving hij een schrijven, ’t welk door den heer D. B. in de Portefeuille werd opgenomen. De aanhef van dit stuk, gedateerd uit Nieder- Ingelheim, luidt aldus „Vergeef me, dat ik u zoolang liet wachten op antwoord. Ik zat bij ’t ontvangen van uw eersten brief (10 Mei) iu gékke beslommerin gen. O. a. woonde ik niet. En ik legde uw circulaire terzij in groot gezelschap helaas! „Onder de eigenaardigheden die dezen schrijver kenmerkenbehoort in de eerste plaats dat-i zoo’n vervloekte hekel heeft aan schrijverij Ziedaar, waarde verzamelaar van Auteuriana reeds één bijzonderheid, en ’n groote. Overigens ben ik geboren den 2 Maart 1820. Mijn ouders waren welvarend en godsdienstig, maar zeer eerlijk. Van die drie voorvaderlijke hoedanig heden is slechts de laatste op mij overgegaan. Op mijn 8e jaar reeds maakte ik verzen, die beleefde gasten in verrukking brachten. Mijn verstandelijke vermogens waren dan ook zeer zwak, zoodat er altijd boodschapjes naar den on derwijzer werden gezonden om ’t asjeblieft den jongeheer niet kwalijk te nemen dat-i z’n les niet kende, „’t Kind had waarlijk zijn best gedaan, maar kon met den besten wil niet lee- ren.” Dit is nog zoo. Niemand heeft besef van de zwakheid mijner hersenen. Wat de meesten terstond begrijpen, kost mij weken, maanden, jarens nadenkens. Veel dingen zelfs die overal intellectueele gemeenplaatsen zijn leer ik nooit. Dit geef ik u niet als sarkasme. ’t Is eenvoudig-waar. Mijn grootste (eenige?) verdienste is de dappere worsteling tegen die hersenfout. Ik kon en kan dien afmattenden strijd slechts volhouden door veel onthouding liever: door mij te onthouden van veel." Multatuli drijft voorts den spot met de ver heerlijking die sommige schrijvers zich bij soort gelijke levensberichten, als thans van hem ge vraagd worden, schuldig maken en kiest tot het onderwerp van zijn satire ’t bericht van Cremer in De Keijzer’s werk, ’t Slot van ’t schrijven luidt aldus: r*. B 3 de heer Pompo geen sphinx was en optrad in verband met „het program der anO-revolutio- naire partij.” De roomschen weten te Goes wat de politieke gevoelens van den heer Pompe waren; de .anti-reyplutionairen weten van den heer Wan Rijckevorsel niets. Bovendientoen de anti-revolutionaire partij nog zonder Örogram stond, hadden de besturen der roomsche kiesverëenigingeh wél zeer zeker de loffelijke gewoonte om schriftelijk of monde ling inlichtingen te vragen. Dit deed men zelfs uit Gouda met den hoofdredactèur van den Standaard. „Uit wederdienst voor bewezen dienst” den roomschen candidaat steunen, zou gelijk staan met te vragen, ~dat de anti-revolutionaire partij haar tien jaren lang beleden overtuiging zou prijsgeven. Sedert ’71 heeft zjj volhardend ei ken voorslag afgewezen om op den voet van triple-alliantie een anti-liberaal allegaartje te vormen. Zij had nu maar eens de proef willen nemen of het gelukken wilde een candidaat, niettegenstaande hij roomsch was, „op grond van zijn duidelijk uitgesproken politieke over tuiging” door de anti-revolutionairen te doen kiezen. De enkele verklaring: „Ik ben goedroomsch” is de Stand, niet genoeg. Kan ecu ander, zoo besluit zij, onze kiezers voor zulk een candida- tuur warm maken, ons zal het wel zijn. Aan de mededeeling, dat de Standaard na het ontvangen der antwoorden van de heeren Insinger en Rijckevorsel zich tot de opneming dier beide stukken bepaalde, knoopt de Midd. Crt. de volgende redeneering vast. Wij kunnen ons voorstellen, dat de redactie behoefte gehad heeft om er zich eens op te be slapen. Want het komt nu op kiezen of dee- len aan. In Almelo bracht dé heer Insinger het, nu zoowel als in 1877, niét verder dan tot een goede duizend stemmen, terwijl liberalen en anti-revolutionairen te zamen er ongeveer 1100 bijeenbrengen. In Zevenbergen telden bij de jongste verkiezing de liberale stemmen 627, de katholieke 612, de anti-revolutionaire 386. In 1878 was de verhouding bij de eerste stemming 549650476, en werd de liberale candidaat bij herstemming verkozen met 901 tegen 814 stemmen. De onthouding of aansluiting der anti-revo lutionairen beslist dus in Almelo zeker de verkie zing. De hooghartige afwijzing van den heer Insinger maakt het dubbel verleidelijk om dien door onthouding ,„fe straffen. Maar daarmede; heeft men kans oök do verkiezing te doen mis lukken van den heer Van Rijckevorseldie eigenlijk nog minder bescheid gegeven heeft dan zijn collega uit Almelo, wiens verwijzing naar zijn parlementair verleden althans met eenig ant woord gelijk stond. En onthoudt men zich in Zevenbergen, dan geeft de onpleizierige herin nering aan Goes te verstaan, dat het geduld der roomsche hulptroepen ook éénmaal op kan raken. De Stand., zoo besluit de Midd. dJt., heeft zich in een wespennet gestoken, waar zij moei lijk zonder schrammen voor haar of haar partij uit kan komen. Van een enkelen kant zegt de Stand. maakt men ons de opmerking, dat onze vragen aan de heeren Insinger en Van Rijckevorsel wel wat kras waren. „Dit wil dan natuurlijk zeggen, dat men, bij minder krasse vragen, wel inlichting zou ver kregen hebben. „Tot laff ’i '-'r.k., vuunu. iue, nv, o<et-u xvuijre «ua. ucm althans ten opzichte van één der beide heeren kemp,; 4e 2e, 3e, 5e, 7e on 9e Kom., i moet de Stand, antwoorden op het laatste: dat weerspreken. OEEOIl COURANT BBR L D- 3H

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1