■WOTMRffllSSBMa SIKHS- I JDfflmfflHl.il) INDE ni No. 53 Z E S-E IN-E) ERTIGSTE .1 A R G A N G. 1S81. x rr i: ii D a a 1/ Behandeling I, I r 'I J A t 'e 0 :o a 5 a i o 0 a o 4 a, io to aau de Amst. cursus 1881—1882. 5. T’ 1881—1882. 6. L-„. 7. Benoemiiig lid Commissie Werkhuis. ADVERTENTIËN van voor eiken regel meer 7 M/a 1 a n g r ij k 1 a g e r. Voorwaarden daaromtrent Uitgever, ongenegen schij- van den dag bij de van hen afhangt aan een candidaat bij do herstemmingen nog bede”, Zevenbergen behou- dam hebben gejaagd, toch is en blijft het een bedenkelijk verschijnsel, dat de kerkdijken, zoo wel hier als elders, oogenschijnlijk zoozeer aan macht gewonnen en de liberalen in gelijke mate verloren hebben. Wij zeggen „oogenschijnlijk,” want en dat’s in elk geval nog een troost grond voor ons wij kunnen nog niet dadelijk aannemen, dat de verhouding der partijen wer kelijk zóó is, als do uitslag der jongste verkie zingen zou doen vermoeden. Men verlieze toch vooral niet uit het oog, dat de kerkelijke partijen bij deze verkiezing beter ge organiseerd waren als ooit te voren en dat hunne gehoorzame legerscharen reeds weken vooraf krachtig opgetrommeld en uitstekend gedrild als één man ten strijde trokken tegen het zoo gehaat gemaakte liberalisme, terwijl daaren tegen bij de liberale partij niet alleen de noo- dige organisatie en leiding ontbrak, maar deze bovendien nog te worstelen had met verdeeld heid in eigen boezem, ja zelfs vele malcontenten in hare gelederen telde, die haar bij de stembus zeker meer kwaad dan goed hebben gedaan. En. kortsten waterweg it I ;e I 1- I r. I 1- J 1- 4. Vaststelling Programma II. B. School Idem ^Programma Gymnasium cursus Behandeling adres P. M. Montijn te Gouda. Idem leden stembureau. 9. Behandeling besluit Gedeputeerde Staten van 3 J uni 11. 10. Voorstel conversie geldleening f 45.000. 11. Behandeling van een vco.’stel der gas commissie. 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, Cents. Bij abonnement is de prijs be- - ---i te vernemen bij den 1' Men voorspelt, dat Amsterdam straks bij de Wetgevende Macht zal komen met het aanbod eener subsidie voor het kanaal door de Geldér- sche vallei. De bijdrage zou op dezelfde wijze zijn te formuleeren, als thans tegenover Rotter dam geschiedt. Zeker is. het, dat Amsterdam het Gelderschö Vallei-kanaal niet loslaat en een groot offer zal willen brengen, om dat werk te dóén uit voeren. matieke betrekking zal krijgen. Een en ander zal officieel bekend gemaakt worden, zóodra Z. M. de Koniug op het Loo zal zijn teruggekeerd.” Omtrent den brand- te - Enschedé meldt men nader Behalve du groote spinnerij is ook de kleine weverij grootendeels vernield door het omvallen van een muur der afgebrande spinne rij. Meer dan 100 weofmaefiines werden met de loodsen verbrijzeld. De groote weverij is reeds weder in werking. De schade wordt ge raamd op tweehonderd vijftig duizend gulden. Dezer dagen had te Katwijk aau Zee in het gezin van zekeren Arie Ouwehand een vergifti ging plaats. Men zou rijst met melk eten. Daar het kooksel te dun was, gelastte de vrouw, des huizes, reeds vrij bejaard, aan de veertienjarige dienstbode er wat meel bij te doen. Bij ver gissing echter heeft de meid rattenkruid er door geroerd. De vrouw en de dienstbode aten van het gerecht, met het treurige- gevolg, dat de laatste reeds des avonds en de eerste den vol genden ochtend onder hevige pijnen is bezweken. Te Heer (in Limburg) moeten de pastoor en de koster zoodanig slaags zijn geweest, dat de godsdienstoefening aldaar Zondag namiddag niet kon plaats hebben. Tegen den eerste is, naar men aan de A. 11. C. meldt, wegens mishande ling proees-vorbaal opgemaakt. Vt oensdag is ten stadhuizö te Amsterdam een bijeenkomst gehouden van een groot aantal be langstellenden, meestal tot den Anisterdamschen handel en. scheepvaart behoorende, en uitgenoo- digd door de hoeren Goll Co., Van Eeghen Gó., Determeijer Weslingh Zn., F. C. Quieu en. Wurfbain Zn. De vergadering werd ge leid door den hoer D. Cordes, voorzitter der kamer van koophandel en fabrieken. Zij ver- eenigde zich na eenig debat met de volgende motien, door den heer. A. C. Wertheim voorge steld: „1. De vergadering betuigt haar leedwezen wegens de beslissing der Tweede Kamervan de Staten-Generaal in zake hot kanaal van Am sterdam naar de Merwede. „2. De vergadering besluit, zich te wenden tot do Eerste Kamer dor Staten-Generaal met eerbiedig verzoek het aanhangige wetsontwerp te verwerpen en daardoor de ramp af te wen den, die zoo het ontwerp tot wet wordt ver heven— den handel van Amsterdam,- en dus in hooge mate dien van Nederland, op de ernstig ste wijze bedreigt. „3. De vergadering besluit een comité van uitvoering uit haar midden te benoemen en aan dit comité in de eerste plaats de taak op te dragen de noodige kapitalen bijeen te brengen om aan den gemeenteraad van Amsterdam een som van minstens drie milliocn gulden tot een rente van 3 pet. ’s jaars aan te bieden. Die som zal strekken om bij verwerping van hot aanhangige wetsontwerp een vrijwillige bijdrage te worden voor Amsterdam in de kosten van een kanaal, dat in oostelijke richting Amsterdam op de kortste wijze met den. Rijn verbinden en aan de eischen eener onbelemmerde scheepvaart- beweging beantwoorden zal.’’ r In den nacht van Zondag op Maandag,26— 27 Juni heeft te ’s Hertogenbosch op de open bare straat een hevige twist .plaats gehad tus- schen infanteristen en huzaren van het garnizoen aldaar. Bij het gebruik maken van bajonet en sabel zijn twee infanteristen en een huzaar zoo UIT I) E PER S. De Amst. Cour, verheugt zich zeer over de verwerping van de motie-Lenting, om een nader onderzoek naar een kanaal tusschen Am sterdam en de Duitsche rivieren aan een nieuwe staatscommissie op te dragen. Zulk een onder zoek had, naar ’tblad doet opmerken, toch niets kunnen aan het licht brengen, wat meii niet reeds weethet zou dus slechts tijdverspilling zijn geweest. Wat de aanneming van de wets- voordracht van den minister van waterstaat be treft, had de Amst. Cour, zeker liever, indien hij snel en goed uitvoerbaar ware geweest, den ig naar Duitschland gehad: maar al de jaren van onderzoek, al de ontworpen plan nen, al het geschrijf en gepraat hebben haar niet kunnen overtuigen, èïi dat die weg, gelijk hij was ontworpen, feitelijk mogelijk was, èn dat men hem ooit van de Staten-Generaal zou heb ben gekregen. „Had men nu moeten juichen, aldus besluit zij, bij het verwerpen van het goede en spoedig verkrijgbare, terwijl wij het beste, zoo ooit, dan toch zeker nog in zeer langen tijd niet hadden kunnen ontvangen Dat geloven wij niét. ‘Zeker hebben wij allen eerbied voor de gedachte, in extremis door den heer Holtzman in de Kamer opgeworpen en door den heer Wertheim in het Hand, nader uitgewerkt, dat Amsterdam moest zien of' het zich zelf niet helpen kon. Maar, ’t zij oprecht gezegd: die gedachte is wel wat laat gekomen, om van invloed te kunnen zijn op den uitslag.” E .V I, fc r». Naar aanleiding der beslissing over den aan leg van een kanaal van Amsterdam naar de Merwede schrijft hct/jTW..* „Het algemeen han delsbelang is door deze beslissing ten zeerste miskend, en dit zal naar wij hopen ook het gevoelen zijn yan de Eerste Kamer der Staten-Generaal. al is dit laatste nu ook heel goed verklaarbaar, I do liberale partij heeft als zoodanig in de laat ste jaren, waarin zij meestal de regeerende was, een te groot register van tekortkomingen, om geen malcontenten te kwee ken onder de eerlijke mannen van den vooruitgang men zal toch moeten toestemmen, dat met dergeiijke ongun stige invloeden rekening moet worden gehouden, waar men aan ’t cijfergroepeeren gaat om de getalsterkte der verschillende partijen te meten. Intusschcn, ook al nemen wij dan nog niet aan, dat de kerkdijken in den laatsten tijd zoo véél in macht zijn vooruitgegaan, of wel: dat de liberalen zoovéél aan niacht hebben verloren, als de stembus schijnbaar aanwees, toch blijft het een feit, dat de eersten een drietal zetels op do laatsten hebben veroverd en dat in sommige andere districten de liberalen zich slechts met moeite konden handhaven tegenover den gecom- bineerden aanval der clericalen. Dit onloochenbaar feit stemme hen tot ern stig nadenken niet alleen, maar wekke hen voor al ook op tot krachtig handelen. Eene betere organisatie, eene nauwere aaneensluiting van de liberale elementen in ons land en vooral eene vernieuwde opwekking van het politieke leven, is de eisch van den dag geworden, wil het vrijzin nige Nederland zich niet binnen korten tijd ge heel overvleugeld- en omstrikt zien door het cle- ricalisme, dat, éénmaal meester van liet terrein, weldra op elk gebied van den Staat zijn invloed zou Igten gelden, wat zeker een nationale ramp zou worden, waarvan de treurige gevolgen moei lijk te overzten zijfa. VERGADERING van den Gemeenteraad van Sneek, ■op Dinsdag 5 Juli 1881, ’s namiddags 6 uur. Punten van behandeling: 1. Resumtie der Notulen. 2. Mededeelingen van goedgekeurde raads besluiten, ingekomen stukken enz. i 3. Voorstel om den kweekeling J. Velsing I eene jaarlijksehe toelage van‘f 150 te verleenen. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden 1.—franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave ot redactie betreffende, franc,o jn te zenden. IV AB ÉTft ACHTINGEIV Nu ook de herstemmingen zijn afgeloópen en wij dus den uitslag der verkiezingen van ledep voor de Tweede Kamer in zijn geheel kunnen overzien, meenon we nog met een enkel woord op het resultaat daarvan te moeten wijzen om daaraan enkele beschouwingen vast te knoopen Wij beginnen al dadelijk met de gulle beken tenis, dat die uitslag weinig bemoedigend is voor de partij van vooruitgaande richting, ’t Zou toch wel van eene even dwaze zelfmisleiding als van eene gevaarlijke struisvogel-politiek getuigen, als men nog het succes wilde ontkennen of ver kleinen, door de vereenigde kerkelijke partijen bij de stembus behaald. Wel is waar is hot door hen verkregen resultaat niet zóó schitte rend geweest, als zij zich wel hadden voorgesteld, «n kan men de liberale partij in ons land nog niet „verslagen” noemen wat, te oordeelen naar den schetterenden toon, door de kerkelijke organen aangeslagen, reeds vóór den aanvang van den strijd een fait accompli scheen te zijn wel werden integendeel in -verreweg de moeste districten de aftredende liberale kamerleden ter stond herkozen, maar ’t blijft toch een be droevend, een niet te ontkennend feit, dat de tlericalen gewonnen, de liberalen verloren hebben. Bij de eerste stemming reeds dadelijk in drie districten geslagen en, tengevolge do bekende puriteinscho koppigheid der anti-revolutionairen, die zich wel willen laten steunen doof hun kerkclijke tegenvoeters, maar nen hun politieke vrienden stembus te helpen, waar het om den doorslag te geven dor Katholieken als ’t ware „ter don hebbende, heeft de liberale partij bo vendien nog in enkele andere districten op het punt gestaan overvleugeld te worden. Men ber- iunere zich slechts de minieme meerderheid wuarmeé de liberale eandidaten te Arnhem, Mid delburg en Dokkum de overwinning behaalden. •)t, nog beter: waarom van verre te zoeken wat nabij ligt? men lette slechts op de Ver kiezing in ons eigen district, èn men zal tot «on weinig verblijdend resultaat komen.. Terwijl toch vier jaren geloden de hoeren Wy- \jngu. en Idzet da herkozen werden met eene meerderheid van pl. m. 1000 stemmen en de heer van Blom in. November 1880 nog pl. m. 150 stommen méér op zich vereenigde dan zijn te- gén-candidaat, de hoor Oppedijk, staan wij thans voor het feit, dat niettegenstaande bij de laat ste verkiezing een 150tal stommen méér waron uitgebracht, wat ajtijd ia ’t voordeel heette te zjjn .van den liberalen candidaat de aftreden de leden in ons district slechts een ruim 20 en 50 tal stemmen méér bekwamen dan hunne te- gen-candidaten. Eu nu moge het waar zijn, dat in sommige ge meenten van ons kiesdistrict de liberalen lang niet zoo getrouw ter stembus zijn gekomen, als zjj hadden kunnen doen, terwijl daarentegen de kerkclijke drijvers al hunne schapen over den Men schrijft uit ’s Gravenhage Cour Uit zeer goede bron kan ik u mededeolcn, dat tot de vólgende kabinetsformatie besloten is baron van Lynden van Sandenburg, minister van financiënbaron van Goltstein, minister van buitenlandsche zakende heer van Lansberge, minister van koloniën; de heer J. Heemskerk Azn., minister van binnenlandsche zaken. Ver der zal de heer jhr. Six weer als commissaris des Konings naar Zeeland terugkeeren, terwijl f deerlijk verwond, dat zij naar het hospitaal de heer jhr. van Karnebeek weer eene diplo- moesten worden overgebracht. Voor de zoo •kR} k JULI» “1 B- 1- i is 0 o 0 fl I 0 l) ■r Id. tn la 8. J SMIKkEK COURANT. -L. „■■■Jl.ll... J,. ‘IJ

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1