«MMïTlBMMSSïlfflSmii. f. □r n tssi. II I No. 54 Z E S-E N-E) E R T I G 8 T E JAARGANG. H to i G .111,1. i 14. i 13. I P 4 hews- h wimm-Buii iwii in: Mill ten N. ■lit! a S *IKWBKLA 80, ft a li. ge root slrni icm sen, ring lien voel wil veel Hen t do rug uit- ibc- ijko go- i do 5 ir i L I I I l 6 ko* bl) >35, in* be- ik- be- z;il 58 3’2 ,90 •10 I van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, Cents. Bij abonnement is de prijs be- ADVERTENTIËN voor eiken regel meer 7 venrs. dij anonnement is de prijs be- 1 an gr ijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. een welgemeend „tot weerzien” hebben toege roepen. t Leeuwarden, 2 Juli. Heden morgen werd uit de Willemskade opgehaald het lijk van van mevrouw de barones F. Men verdiept zich omtrent dit treurig geval in. allerlei gissingen. 4 Juli. Bij aankomst der Dokkumer boot hedenmiddag, had een ontzettend ongeluk plaats. K1EEKER 01R I VI. en het Concert jl. van heerlijk zomer- Het Wag. Weelcbl. spreekt als volgt over de i een beschmj ving van alles, wat er te zien en te genieten was en nog is, wagen we ons niet. Slechts een paar woo> den over de maskerade. We hadden veel gele- De Nederlandsche stoom-metaal-, kunst- en lak- werkfabriek (tevens, woonhuis en kantoor) van den heer D. Daaraan te Dordrecht, is Vrijdag nacht afgebrand. Door de snelheid waarmede de vlam zich verspreidde, kon zoo goed als niets gered worden, evenmin iets van de bezitting des eigenaars als van de gereedschappen der werklie den, Een kranke zoon van den heer Daamen werd het huis uitgedragen in een naburige wo ning en is Zaterdag gestorven. Woensdag avond had op den Stationsweg te Den Haag een ontzettend ohgeluk plaats. De hoog bejaarde dr. v. D., die aldaar een bezoek had gebracht, wilde nog even voorbij den, naar den trein gaanden tram de straat oversteken. Hij struikelde echter en kwam onder den wagen met het ongelukkig gevolg, dat hij op de plaats gedood werd. Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. De minister van buitenlandsche zaken heeft op het adres van het hoofdcomité der Ne derlandsche afdeeling van het algemeen Israelie- tisch verbond, in zake de Joden-ver volgingen in Rusland, geantwoord, dat afschrift van bedoeld adres door hem wordt toegezonden aan Zr. Ms. gezant te St. Petersburg, met uitnoodiging om te willen onderzoeken, of de Russische regeering geneigd zou worden bevonden, den wensch van adressant te gemoet komen. zen en gehoord over de pracht der costumes, die vele duizenden guldens gekost hebben. En ze ker, ’t was alles schitterend en rein. Ook had den de muzenzonen blijkbaar een diepen indruk van de door hen te vervullen rollen. Kalmte en waardigheid waren uit huu hpuding te lezen; ’t was bij uitstek een chique partij. „Toch is ons die maskerade tegengevallen. Ze heeft langzamerhand een heel ander karakter gekregen dan ze voor een halve eeuw had. Toen nam schier ieder student er aan deel, ter wijl thans slechts een 70tal, bijna allen juristen, er aan meewerkten. Men moet dan ook bepaald tot de gefortuneerden behooren, om zich zulk een rijk en duur costuuih te kunnen aanschaffen. Ook in ’t houden van maskerades is de weelde erg toegenomen. En al komt nu veel geld in oniloop, op zichzelf genomen beteekent dit niets. Ons schijnt het toe, dat de ontwerpers der maskerades het goede spoor bijster raken.’’ In den nacht van vrijdag op zaterdag is in een der straten van VÏissingen door een schut ter, die bij de politie bekend is, een schot met scherp gelost. De kogel floot den inspecteur van politie, die alleen in de straat was, langs .de ooren. Of hier aan poging tot moord of aan ongeluk moet gedacht worden is onbekend, liet laatste is waarschijnlijk. De algemeene Nederlandsche vrouwen vereeni ging „Tesselschade” heeft besloten tot de uit breiding van haar sedert jaren bestaand corres- pondentie-blaadje. Zij wenscht het beginsel van ontwikkeling van kunstzin op het gebied van vrouwelijke nijverheid te helpen verspreiden en meer algemeen bekend te maken. De redactie stelt zich voor een reeks opstellen te leveren over kunst-naaldwerk, over heraldiek in toepassing op dames handwerken, over de versiering van ons huis, enz., waartoe enkele bekende schrijvers welwillend hunne medewer king hebben toegezegd. Verder zal Tesselschade mededeelingen bevat ten van belang voor haar, die aan een der door de vereeniging uitgeschreven examens wenschen deel te nemen; berichten aangaande de vereeni ging omtrent in de depots voorhanden zijnde artikelen; aanvragen en aanbiedingen van be trekkingen voor beschaafde vrouwenprogram ma’s en mededeelingen van buitenlandsche in richtingen of scholen op het gebied van kunst nijverheid, enz. enz. No. 1 van het blaadje is verschenen. Secretarisse der vereeniging is mejuffrouw L. F. Wijnaendts, te Baarn. Uitgever 11. C. Kleijn van Willigen, te Delft. De prijs van het blaadje is per post f 1,25; Van goederhand verneemt de Amst. Ct., dat Vrijdag vóór beurs reeds voor ruim 1 */a milli- oen geteekend was tot het bijeenbrengen van 3 millioen, welke den gemeenteraad van Amster dam zullen worden aangeboden als deelneming h pari in eene 3 pct. geldleening, ten einde do gemeente Amsterdam, in staat te stellen dit be drag als vrijwillige bijdrage aan te bieden voor het tot stand komen van een Rijnvaartkanaal in oostelijke richting. Twintig landbouwers, in de meest verschillende oorden onzer provincie, hebben een bezoek van den heer Gabel verlangd, om onderricht te ont vangen in de Deensche boter- en kaasbereiding. De heer Gabel heeft Donderdag zijn reis aan gevangen en zal dus aan hun verlangen worden voldaan. UIT DE PERS. A. V. schrijft in de Wekstem: „De verkiezingen hebben goede resultaten op geleverd, misschien betere dan dat we nog een §tal zetels meer op de liberalen hadden over wonnen. In de oppositie zijn wij sterk, maar in het regeeren, vrees, ik, zijn wij vooreerst nog jiwak. Ik zou het de beste taktiek van de li beralen op hun standpunt gerekend hebben, zoo .zii ditmaal eens strike hadden gemaakt en al hunne zetels aan ons hadden afgestaan. Wij zouden dan letterlijk met de handen in ’thaar gezeten hebben, want vooreerst bezitten wij wel een controleerende, maai’ geen gouverneerende kracht. Een Ministerie LohmanSchaepman ware de eenige oplossing geweest. Maar zoo ver zijn wij nog gelukkig niet gekomen. „Maar wat bereikt is de onzen zijn gekozen op „Ons Program” in ’t algemeen en bopaalde- hjK op Censiis-verlaging, een andere indeeling der Kiesdistricten en voorbereiding der grond wetsherziening, met name art. 168 en 194. Hierover hebben door heel het land onze kie zers uitspraak gedaan. Welnu, wij wachten nu ffok daden, mobiel-verklaring dezer beginselen. 'V ij hebben er recht op, dat onze afgevaardig- ,r „y. spree en in de Kamer deze volksadspiratien nu ook i maskerade te Utrecht. Aan ann in arm gaan verdedigen en overbrengen in 11 parlementaire taal, wat het volk in de stembus 111 volkstaal heeft gesproken.” BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente Sneek, maken aan de belangheb benden bekend, dat de commissie uit het plaat selijk bestuur, bedoeld bij art. 15 der wet op de Schutterijen, dit jaar hare tweede zitting zal houden in het gemeentehuis alhier op Donderdag den 7 Juli aanstaande, des voormiddags ten 11 ‘/j ure, tot onderzoek van alle reclames, door de ingeschrevene en geloot hebbende personen van dit jaar, en door de reeds vroeger ingelijf- den, ingebracht, alsmede tot onderzoek van hen, die, bij nuininerverwisseling voor anderen, ver langen op te treden. De belanghebbenden wor den gewaarschuwd om alsdan op te komen, vermits zij anders zullen gehouden worden, geeue redenen tot vrijstelling te hebben en, voor zoo verre zij dienstplichtige nummers getrokken hebben en niet vallen in de termen van art. 3 der wet, van den 11 April 1827, sub letter a, b, c, l en m van art. 4, bij de Schutterij zullen worden ingelijfd; blijvende het hun evenwel - vrij, om hunne redenen tot vrijstelling in een volgend jaar te doen gelden. En, opdat zulks kome ter kennisse van een ieder, wien het aangaat, zal deze worden afge- kondigd, zoo als gebruikelijk is. Sneek, 28 Juni 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. van DRIESSEN, De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. Het bericht omtrent de reconstructie van het tegenwoordig kabinet, door de Amst. Crt. mee gedeeld, wordt door het Vad. niet alleen voor barig omdat zelfs voor de eenige vacature, die op dit oogenblik in het kabinet bestaat, nl. die van financiën, nog geen opvolger is aange wezen maar ook zelfs als voorspelling vol komen verwerpelijk genoemd. Ieder begrijpt, zegt het blad, dat er in dit ministerie voor den heer J. Heemskerk Az. geen plaats kan zijn; terwijl ook de heer van Lansberge, die nog slechts een paar weken rust geniet, er zeker niet aan denkt reeds nu een Miuisterieele por tefeuille te aanvaarden; daargelaten of het wel uit een politiek oogpunt wenschelijk zou zijn, dat de afgetreden gouverneur terstond als minis ter van koloniën optreedt, waardoor toch de positie van den nieuwen gouverneur-generaal hoogst moeiolijk zou worden. Volgens de Haagsche correspondentie der con servatieve llott. Ct. is het een feit, dat de mi nister Six zijne portefeuille zal neerleggen, maar in stede van mr. J. Heemskerk Az. noemt hij jhr. mr. J. Roëll als zijn opvolger. De schrij ver is van oordeel, dat het wegloopon van den heer van Goltstein voor de taak der verdediging van jhr. van Sypestein of voor den conversie- storm, een even slechten indruk zou maken als het optreden van den heer van Lansberge, wat hj een „trotseeren der volksovertuiging” noemt. ’t Vaderland zegt: y „Als het „uit zeer goede bron” in de Amst. LVt. meegedeelde bericht omtrent een nieuwe Kabinetsformatie een middeltje is geweest van sommigen om eens de openbare meening te pol sen over het weder optreden van den heer Heemskerk als min. van Binnen!. Zaken en de benoeming van don afgetreden gouverneur-gene raal, den heer van Lansberge, als min. van Ko loniën, dan zou men kunnen zeggen dat het doel is bereikt. Maar het polsen is dan toch zeker niet medegevallen. Nagenoeg alle bladen toch achten de wederoptreding van den heer Heems kerk niet mogelijk of niet wenschelijk, daarge laten nog dat de heer Heemskerk niet in een Kabinet zitting zou nemen, zonder dat het ge- heele Kabinet naar hem getransformeerd werd, hetzij door verandering van personen, hetzij door verandering van politieke richting. En wat de optreding van den heer van Lansberge betreft, deze zou algemeen als een onpolitieke daad wor den beschouwd en daarenboven als een perfect middel om de stemming in Indië tegenover Nederland zoo onaangenaam mogelijk te maken. Let men op het resultaat van hot bericht omtrent de Regeeringswijziging, nl. de daarover uitgesproken meening, dan heeft de mededeeling zeker haar nut gehad. Er is althans voldoende uit gebleken wat algemeen met goed of wen schelijk wordt,- geacht.” BEKENDMAKING. De A oorzitter van den Raad der gemeente Hncek, brengt ter kennis van de ingezetenen, dat op Dinsdag 19 Juli e. k. eene verkiezing zal worden gehouden van 4 raadsleden, tenge volge periodieke aftreding en van 2 raadsleden, tengevolge de vermeerdering der bevolking, on- (,lcdodeeling dat den Kiezer, die zijne stem briefjes verloren, of er geen ontvangen heeft, gelegenheid wordt verschaft om zo ter Secreta rie der gemeente te bekomen. Sneek, 5 Juli 1881. De Voorzitter voornoemd. J. van DRIESSEN. SNEEK, 5 Juli. Gisteren had ten Gemeentehuize alhier de herbesteding plaats van de vaste brug met bij- behoorende werken, over de gracht bij het Gym nasium. Zes inschrijvingsbiljetten waren inge komen, nl. van D. de Boer te Oppenhuizen f 13.800; gebr. Joustra te Baard, 13.200; J. G. Brouwer teFraneker, 12.932; K. van der .Schaaf teTerhorne, f12,918; P. Postma te Woudeend, f12.885 en J. Dijkstra te Tzum, f12.639. Naar wij vernemen, is het werk aan den laagsten in schrijver gegund. In de gisteren avond gehouden vergadering van de kiesvereeniging „Burgerplicht” werden, behalve de aftredende leden, de hoeren Joh. Schijfsma, Mr. L. Reitsma en Jobs. Halbertsma, tot candidaten voor de aanstaande verkiezing van leden voor den Gemeenteraad gekozen, de hh. G. CoqL Thz., P. Fennema en J. J. Beekhuis. Door de kiesvereeniging „Burgertrouw” wer den, behalve de drie bovengenoemde aftredende leden, tot candidaten gekozen, de heeren G. Cool Thz., J. Houwink en J. J. Beekhuis. -—Bij besluit van den Minister van Bintienl. Zakeu is met ingang van den 1 Juli 1881 al hier gevestigd eene Rijksnormaalschool volgens tabel B.en zijn aan die inrichting benoemd tot onderwijzer-directeur dé hoer J. Visser hoofd der O. L. school no. 2 alhiertot onder- wijzer de heeren G. Geel Kz. en J. Bergmans, hoofden der O. L. scholen no 3 en 4 alhier J. L. Raadersma, hoofd der O. L. scholen te Oppenhuizen, Jb. v.d. Veen, onder wijzer aan de O. L. school no. 2 te Sneek en Mej. A. E. van der Sluis, onderwijzeres aan de O. L. school no, 4 alhier. Volgens deze regeling zal de inrichting bestaan uit 4 eenjarige cursussen. De Matinee musicale Zondag, onder begunstiging weder, door het muziekcorps van het "instructie Bataljon, onder directie van den heer J. F. E. Fischer, in de Buiten-Societeit „de Harmonie” alhier gegeven, werden door een flink getal le den met hunne dames bezocht. De uitvoering was over ’t geheel zeer verdienstelijk, vooral in aanmerking genomen de betrekkelijk geringe krachten, waarover de ijverige directeur te be schikken heeft. De verschillende nummers der programma’s werden con amore afgespecld en aan welverdiende byvalsbetuigingen van het auditorium ontbrak het dan ook niet. Velen zullen zeker den heer Fischer en zijn korps

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1