MKIMimB. I WWS- BI MfflfflMUD Ml JE -Ml/ a.' e- v. te sn v. O m k, te al No. 55 Z E S-E N-D E R T I G S T R G A N G. 1881. LN nabetrachtingen, ii. Z AT KK D A 0 JULI. Ik- ),00 ,00. S ,tw aaB-| ax 2e J,60 j,C0 ;rd aw ard, fa 5 ,00; dlo ;,50 0 a 3e .,00 2e „00 ,e- en an an fe- et an ill" 54 ga. 5% M tns ;|;M U5L een grooten afstand afgelegd de „enkele tientallen jaren” Ook in deze overweging A 53;,e vt o .A dieul BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek maken bekend, dat de rekening dezer gemeente, dienst 1880, op heden aan den Gemeenteraad is aangeboden, op de Secretarie voor een ieder ter inzage is nedergelegd en te gen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar "gesteld. Sneek, 5 Juli 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. van DRIESSEN, De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, herinneren, naar aanleiding van art. 18 der wet van 4 December 1872 (Staatsblad no. 134), de ingezetenen dat steeds aan degenen, die zich daarvoor aanmelden ter Secretarie der gemeente, gelegen heid wordt gegeven tot Kostelooze Inenting en tholieken zal ook een groot gedeelte van de blijde toekomst (sic!) behooren, welke zij met zulk eene algeheele opoffering hebben helpen voorbereiden. „Welke deze toekomst zijn zal, leeren de jam merklachten der liberale bladen, die na den af loop der verkiezingen de openhartigheid zelve zijn geworden. Het is tegenwoordig geene zeld zaamheid meer te zien, hoe de liberale bladen hunne partij verder uitkleeden en tegen het vroeger zoo geminachte anti-liberalisme als tegen een reus opzien. Onder de vele voorbeelden, welke we daarvan kunnen aanhalen, willen we het Nieuws van den Dag een oogenblik laten spreken. „Een clericale stroom,” zegt dit blad, „beukt sinds jaren den liberalen dijk en blijk baar met gevolg. Over eenige tientallen jaren is het water den dijk de baas. Nederland gaat onloochenbaar den weg van het clericalisine op. Het helpt niets of men met boosheid spreekt van leiding van pastoors of predikanten, van slaafsche volgzaamheid van onnojzelen de koude feiten spotlachen met deze en dergelijke troostgronden.” Dat is zeer openhartig gespro ken, alleen ontbreekt het aan een weinigje meer zelfkennis; want wie gelooft dat de liberalen nog „enkele tientallen jaren”. de overheerschers, de meerderheid zullen zijn, vergeet dat de libe rale Kamermeerderheid nu reeds niets meer tot stand kan brengen; hij vergeet dat bij de vol gende algemeene verkiezingen reeds het laatste brokje uit hun laatsten schotel zal genomen worden. „Hot land gaat onloochenbaar den weg van het clericalisme op.” Neen, het land heeft op dien weg reeds nog ééne proef, en zullen bereikt zijn, ligt een spoorslag om vast te houden aan het groote beginsel, dat de katholieken bij de stem bus leidde, zij het dan ook, dat zij bij degenen, die zij helpen, slechts miskenning en verraad virden.” En wat sell reef dezer dagen o. a. de Tijd „Wij zijn sterk genoeg, om de confessionelen van onze genade te laten leven. „Wat wij betreuren is uwe overwinning niet onze nederlaag. „Wat wij verfoeien, is de kortzichtige secten- haat, die uwe tegenstanders tot uwe slaven maakt. „Wij dienen de anti-revolutionaren nieten daarom vragen wij, voor wat wij deden, geen loon. „Om een zetel minder of meer brengen wij geen verandering in onzen strijdkreet„de li- beralen moeten er onder Her-enting. Sneek, den 8 Juli 1881. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. van DRIESSEN. De Secretaris, J. W. BENNEWITZ. U I T D E PER S. De heer M. Jacq. de Witt Hamer geeft in het jongste nommer van de Vragen des Tijds een artikel over Allemansstemrecht. Zijn mea ning is, dat het ccnsusstemrecht zich zelf ver sleten heeft on vervangen moet worden door het allemansstemrecht, dat ook weder, na zijn tijd te hebben uitgediend, zal plaats maken voor het algemeen stemrecht waarbij ook aan de vrouw stem zal worden verleend dat weder om abdiceeren zal voor wetgeving zonder ver tegenwoordiging door de leden van het staats verband zelven. Steeds breidt zich, daarvoor pleit de geschiedenis, do basis uit, waarop het staatsgebouw rust, en tusschen de absolute re- goering van don vorst tot do regeering door de leden van het staatsverband zelf, vormen de historische verschijningen van getrapte verkie zing, directe verkiezing met census, allemans- stemrecht, algemeen stemrecht, slechts schakels van dezelfde keten. Ontkent men de logische consequentie dier opvolging niet, dan blijft er, om het allemans stemrecht te weren, geen andere weg open dan verdediging van de stelling, dat het volk nog niet rijp is voor dat recht. Om deze stelling te kunnen waar maken zal men eerst moeten uitmaken welke rijpheid ge vorderd wordt voor de bevoegdheid tot kiezen. De dwaling is vrij algemeen, dat bevoegdheid om te kiezen politieke bekwaamheid onderstelt, alsof niet juist de vertegenwoordiging in wet gevende lichamen ten doel had de bekwamen voor de onbekwamen te'doen optreden. Niet omdat hij bekwaam is, maar omdat bij belang heeft, komt, meent de schrijver, aan ieder lid van het staatsverband het stemrecht toe. Geeft men dat stemrecht slechts aan enkelen, dan zul len de belangen van die enkelen bij voorkeur door hun afgevaardigden behartigd worden, hoe zeer de grondwet ook voorschrijft, dat de Sta- ten-Genéraal het geheel© Nederlandsche volk vertegenwoordigen. Dat men door allemansstemrecht tot een och locratie, regeering door ’t grauw van ’t volk, zou komen, vreest de heer De Witt Hamer niet. Vooreerst zullen de tegenwoordige kiezers hun recht behouden; in de tweedè plaats zullen geld en intellect hun invloed doen werken. Geld, niet om kiezers om té kóopen, bij ge heime stemming trouwens onmogelijk maar geld, of juister gezegd het kapitaal, heeft te allen tijde de pers en het intellect te zijner beschik king gehad om zijn plannen te bevorderen. En het intellect zal, ook waar het niet aan het ka pitaal is dienstbaar gemaakt, zijn onverbiddelij- ken invloed doen gelden en ten slotte de zege behalen. De vrees voor de zege der kerkelijke partjjen, als zy over alleman kunnen beschikken, acht de heer De Witt Hamer overdreven. Maar ge steld dat de clericalen tijdelijk regeeringspartij werden, dan juist zouden de liberalen beginnen met hetgeen zij tot nu toe hebben verzuimd. Zij zullen zich dan toeleggen op ontwikkeling van den werkman. De werkman is- dan niet langer alleen werkman, hij zal dan ook kiezer zijn, een stem hebben, invloed hebben, hij krijgt als zoodanig waarde. En nu begrijpt iedere partij, dat zij, om de stemmen der arbeiders te winnen, niet beter kan doen dan hen te over tuigen van de waarheid van haar beginselen. „Weg met het liberalisme!” was de krijgs kreet, de entente cordiale, het éénige aanrakings punt, ’t welk de kerkelijke antipoden bij de stembus tot elkaar bracht en nog verder mis schien voor eenigen tijd bij elkaar zal houden niettegenstaande de innige haat, welke zij elkaar I °P godsdienstig terrein toedragen en die zeker direct tot openlijke vijandschap zou overslaan Die woorden zegt het hoofd-orgaan der R.- Catholieken in ons land tot de liberale partij in Nederland Er is een tijd geweest, waarin gij, o Tijd,. een minder hooghartigen toon durfdet aanslaan en waarin uw strijdleus anders zou hebben ge klonken. Er is een tijd geweest, en ’t is nog niet zoo heel lang geleden waarin de gods- -dienstige en politieke vrijheden, ook voor anders, -lezingen hebben getoond, dat het land, van het denkenden dan de „echte gereformeerden”, nog liberalisme walgt (sicaan de katholieken de eer in ons land moesten worden veroverd er is een tot dat succès te hebben meegewerkt; aan do ka- tijd geweest, waarin de vrije ontwikkeling van Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. het godsdienstig leven belemmerd, „de vrije kerk in den vrijen staat” nog een chimère was; er is een tijd geweest, toen onze vrijzinnige constitu tie, waarbij vrijheid voor eiken godsdienst en gelijke rechten voor alle staatsburgers wordt gewaarborgd nog geboren moest worden. En later is er nog eens een tijd geweest, waarin de reactie de schendende hand wilde slaan aan dat paladium onzer volksrechten en volksvry heden, met zooveel moeite veroverdeen tijd, toen ’t zaad van verbittering en godsdiensthaat met milde hand werd uitgestrooid tegen andersdenkenden, tegen hen, die hun God op andere dan op „gereformeerde” wijze aanbaden en dienden. Het was in April 1853, waarvan u, mijnheeren van de Tijd, de herinnering zeker nog wel niet zal zijn ontgaan. Treurige dagen, niet waar? voor uwe geloofs- genootendagen, waarin gij den steun en de hulp van de thans uitgescholden wordende libe ralen, die pal stonden voor hun beginsel, niet versmaaddet, maar dankbaar aannaamt. Meent niet, dat de tegenwoordige liberalen daarvoor dank van u vragenzij handelden uit de loyauteit van hun beginselzij hebben slechts hun plicht gedaan, ook tegenover U. Meent evenmin dat wij zullen bedelen om uwe hulp. NVij zijn fier en bij eendrachtige samenwer king gelukkig ook nog krachtig genoeg uwe hulp te kunnen afwijzen en ontbeeren. Maar moet een terugblik o. a. op die treurige April dagen U niet van schaamte doen blozen al thans als gij ’t blozen niet verleerd hebt over zóóveel ondankbaarheid uwerzijds? Zietdaar een vraag, die wij aan uw eigen geweten ter beantwoording overlaten. Intusschen hebben de liberalen kunnen lee ren, wat zij van u te verwachten hebben, en uw krijgskreet: „weg met het liberalismezul len zij beantwoorden met den weerslag: „strijd te gen’tclericalismestrijd tegen de dreigende over- heersching onzer burgerlijke vrijheid, door welke kerk ook. In dien strijd moeten de verschillen de vrijzinnige elementen in ons land zich voort aan krachtig aaneensluiten, teneinde het gemeen schappelijk gevaar af te wenden, dat onze Vrije staatsinstellingen bedreigt. ADVERTENTIËN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7*/2 Cents. Bij abonnement is de prijs be langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den Uitgever. zoodat het doel bereikthet liberalisme versla gen, het clericalisme meester van den staat was -en t alsdan op het verdeden van den buit zou aankomen. Dan dat ’s zoo klaar als de dag zou de gemeenschappelijke band, die deze hetherogene bestanddeelen voor korten tijd sa mensnoerde, oogenblikkelijk vanéénspatten en zou men nog eerst eens recht stiefbroederlijk aan ’t plukharen gaan, ’t Is echter niet twijfel achtig men kan ’t reeds nil opmerken, terwijl ’t nog zóóver niet gekomen is wie zich ten slotte het leeuwendeel zou toeëigenen. Rome zou zeker de vlag moeten strijken voor Dortlv, daarvoor zouden de leiders der Nederlandsche puriteinen wel in de eerste plaats zorgen. Het gebeurde bij do herstemming te Zevenbergen werpt in dat opzicht reeds een niet twijfelachtig licht ook op ‘tgeen in de toekomst zou gebeu ren, Als het eerste doel bereiktnl. het liberalisme verslagen was. Desniettemin gaan do clericale drijvers dagelijks voort hunne volgelingen op te zweepen tegen het liberalisme en blijven do Katholieke hoofdorganen hunne geloofsgenooten opwekken om het monsterverbond te handha ven en in het gareel van mannen als Dr. A. Kuypor te blijven draven. Op welk een lieflij ke wijze dit overigens geschiedt, blijkt bjjv. uit een artikeltje in Het Huisgezin waarin wij o. a. hot volgende lezen „Het kan niet ontkend worden, dat de Stand aard in deze een valscho rol speelthet is dui delijk, dat het „liever Turksch dan paapsch” oen levensfactor is bij dat orgaau der anti-re- volutionairenhet is buiten kijf, dat de katho lieken met de partij van dr. Kuyper nimmer één weg kunnen volgen; maar dat alles is voor hen, die alleen heil verwachten voor het vaderland, indion het verlost wordt van de liberale ban den, wélke het reeds zoolang, te lang omstrik ken, geen reden om aan een overigens billijken toorn toe te geven op eene wijze, die de belan gen van het vaderland zoude kunnen schaden. De katholieken hebben het groote doel voor oo- Séu gehouden, en daaraan hebben zij wel ge daan. Daardoor hebben zij getoo nd, dat zij zich «iet door kleingeestigheid laten afleiden van een politieke gedragslijn, welke geheel het Neder- landsehe volk ten goede kan komen. Laat óns dan steeds den rechten weg blijven bewandelen, al is ook soms miskenning en verraad daarvan ket onvermijdelijk deel; de toekomst zal deze opofferende eenheid schitterend loonen. De ver - E i fir J j - I 11 H roof M. Illi. 71 3 1« ieH« SVII kl ll COURANT !l|

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1