«■WHHHililWIOHJHTSJ'M. SimiS- IS llfflffifflHLI» WOU M No. 56 1881. M 13 JULI. WÉ^!SSBMiKi ■9 ,80 D. rau- I as a x w k x a w w Calvij bracht. I van den Berg. hot uis- zal vl hen 1 8T. sger om wo- loo nie vor- rok- :uei nen nas ter- von go- iaar zel- jest, ijke van Mr- jrw 'tea den ge- iko- >1)1] 335, I. ;scn. lak- ions ang, do 30 8. van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, Cents. Bij abonnement is de prijs be- - 2-te vernemen bij den ADVERTENTIËN voor eiken regel meer 7’4 i langrijk lager. Voorwaarden daaromtrent Uitgever. 4 Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden ƒ1.— franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave ot redactie betreffende, franco in te zenden. Woensdag is te Antwerpen overleden de heer August Cosijn, letterkundige, hoofdopsteller van ge- te Wouw, haar van beroep, is Woensdag gevankelijk te Breda binnenge- Onlangs werd door den heer A. Winkler Prins, medewerker aan de Nieuwe Veendammer Courant, in een hoofdartikel de aanstaande ver kiezing van gemeenteraadsleden besproken. Na breedvoerig den gebrekkigen toestand van het lager onderwijs aldaar te hebben besproken, o. a. de slechte bezoldiging der hoofdonderwijzers, het onvoldoend hulppersoneel en het ondoelma tige der schoollocalen, werpt hij op den gemeen teraad de schuld, dat geene verbetering in dit nairen haar alliantie-stelscl had opgedrongen. Zij had hem zelfs willen steunen, mits hij als praktisch man tot zekere hoogte met haar mede ging, maar nooit omdat hij door Rome goedge keurd werd. Van daar de aan den heer van Rijckevorsel gestelde vragen. Do Stand, moest tot de kiezers kunnen zeggen: „Zie, om deze en die redenen raden wij u aan dién man te kiezen, niettegenstaande hij Roomsch is.” Van wederdienst voor bewezen dienst mocht geen sprake zijn. De opmerking van de Tijd, die in de houding der Stand, oneerlijkheid en valsch spel ziet, ontlokt het blad de volgende woorden: „Te genover zulk een indruk nu plaatsen wij in stille kalmte de uitdrukking van onze verach ting en diepe verontwaardigingen ten behoeve alleen onzer vrienden voegen we er de perti nente verklaring bijDe intentie, om, zoo mo gelijk, van Rijckevorsel te steunen, bestond bij ons metterdaad. „Weigert nu de Tijd dit te gelooven, het zij zoo; maar dan houde haar redactie het ons ten goede, zoo van dat oogenblik af haar opinie over onze gedraging ons volstrekt koud zal laten.” BEKENDMAKING. De BURGEMEESTER der gemeente Sneek, maakt bij deze aan de ingezetenen bekend, dat ter Socretarie voor een ieder ter lezing zijn ne- dergelegd de voorwaarden, waarop jongens van ^8 jaar bij de Nederlandsche Marine in dienst kunnen treden; Sneek, 12 Juli 1881. Re Burgemeester voornoemd J. van DRIESSEN. OVERZICHT. Do Fransche Senaat houdt zich nog altijd bezig met de behandeling van het wetsontwerp tot invoering van den leerplicht en nam o. a. Vrijdag jl. een voorstel Leroyer aan, bepalende dat kinderen, die geen openbare scholen bezoe ken, op hun 10e jaar voor een staatscommissie bewijzen zullenhebben af te leggen, dat door hun ouders op andere wijze voor voldoend on derwijs wordt gezorgd. In de zitting van Donderdag hield de Senaat zich o. a. nog bezig mot het voorstel tot het geven van schadevergoeding aan de slachtoffers van den staatsgreep van 2 December 1852. Le Guay, bonapartist, vroeg of de offers van '4 September 1870 ook niet schadeloos moesten worden gesteld, waarop Toilain, republikein, hem aanried daartoe een voorstel te doen. De af zonderlijke artikels van het wetsontwerp werden daarop goedgekeurd en de geheele wet met 177 Inmiddels vordert de Kamer geregeld met ue behandeling der- begrootingen. Donderdag jl. nam zij de begroeting voor buitenlandsche za ken aan en den volgenden dag de geheele oor- logsbegrooting, na verwerping van een amende- inent-Keller, om de officiers-tractementen te ver- koopen. Ondanks de officieuse tegenspraak van Havas verneemt de Indépendance, dat er wel degelijk eenige grond was voor het bericht van hetEn- gelsche blad, dat een legerkorps zal georgani seerd worden met het oog op de gebeurtenissen in Algerie. Geen 120,000 man evenwel, doch 20,000 zouden worden gemobiliseerd en gereed gehouden om op het eerste opontbod van ge neraal Saussier naar Algerie te vertrokken. Zooals te voorzien was heeft de Fransche regeering op Spanje’s eisch tot schadevergoeding voor het gebeurde in Oran geantwoord met to wijzen op het gebeurde gedurende den Carlisti- schen opstand, toen Spanje zich op overmacht beriep en nooit eenige vergoeding voor aango- brachte schade heeft willen verleenen. In de Belgische Kamer van Afgevaardig den blijft de uitbreiding van het stemrecht het hoofdonderwerp van de discussion bij de wet, die aan Gedeputeerde Staten de bevoegdheid om uitspraak te doen in zake de geldigheid van verkiezingen ontneemt, om die aan den gewo nen rechter over te dragen. Woensdag hield Onder verschillende geruchten omtrent Kabi netswijziging, waarvan de Haagsche briefschrijver van het Zeeuwsch Dagbl. molding maakt, ont moet men de mededéeling, dat de heer van Lyn den bezwaar maakt de portefeuille van financiën te aanvaarden, omdat een nierziekte ten gevol ge hoeft, dat zijn gezicht steeds meer en meer verzwakt. Hij laat op zijne mededeeling volgen, dat geen beslissing zal worden genomen voor de heer van Lynden met den Koning persoon lijk in mondeling overleg zal kunnen treden. De gemeenteraad van Amsterdam heeft gis teren avond na een kort debat het aanbod van den hbndel aldaar van 3 millioen, om tegen een lago rente en op de wijze van aflossing als bij de Noordzeekanaal-leening de gemeente te doen deelnomen in de kosten van een eventueel te graven kanaal van Amsterdam naar den Rijn in oostelijke richting, met erkentelijkheid aan vaard. De bestrijding was kort en gering en gegrond op de reeds drukkende belastingen, die met f 120,000 aan rente ’s jaars zouden moeten verhoogd worden, Met 27 tegen 5 stemmen werd de daartoe strekkende voordracht goedge keurd en met algemeene stemmen is nu be sloten een adres aan de Eerste Kamer te richten, waarin op verwerping van hot wetsontwerp (Merwedc-kanaal) wordt aangedrongen. „Burgerplicht” te Amsterdam heeft ook heer B. H. Heldt tot candidaat voor den meenteraad gekozen. De vermoedelijke dader van den moord, pleegd op een 84jarige vrouw stiefzoon J. Timmermans, verver de Vlaamsche Kunstbode te Antwerpen. Van hem mag gezegd worden, leest men in de Zweep, dat hij steeds de Vlaamsche zaak met onkreuk bare troury gediend heeft; voor haar had hij alles veil en tot den laatsten stond toe wijdde hij, met overtuiging en kloek beleid, zijn snel afnemende krachten aan he opbeuring van zijn misl e ide stamgenooten. Zijn 'overlijden is een gevreig verlies voor de Vlaamsche beweging. SNEEK, 12 Juli. In den nationalen Wedstrijd op het gebied der Nijverheid te Leeuwarden, zijn o. a. bekroo- ningen toegekend aan E. AL Jaarsma, Sneek, voor een ingesloten haard, gouden med.voor een kookkachel, zilveren med.aan Gébr. Cor des, Sneek en Bolsward, voor photografien, zil veren med.J. van der Zee, voor een geschil derd paneel, zilveren med., voor dito, bronzen med.; J. Zwanenburg, Sneek, voor een juweelen dames-garnituur, zilveren med. Onze vroegere stadgenoot, de heer I. Re genbogen, heeft te Delft met gunstig gevolg het examen voor O. Ind. Ambtenaar afgelegd. De werkzaamheden aan ’s rijks munt te Utrecht zijn thans weder afgeloopen; de door de regeering bepaalde hoeveelheid 2 ’/2 centstuk ken zijn afgewerkt. Met September 1881 zal do heer W. van Zuylen met eeii eigen gezelschap te Rotterdam optreden. Dit gezelschap zal aldus zijn samen gesteld DamesM. de Graaf-Verstraete; W. van Offel- Kley, Valois-Sablairolles, Egener-Van Dam, E, van Rijk, Bruyn-Sablairolles, Egener-Van Dijk. Marie ten Voorden, H. van Offel, M. de Heer, B. Bremerkamp. HeerenWillem van Zuylen, Alexander Faas- sen, L. II. Chrispijn, M. van Nieuwland, S. H. Spoor, G. Wagemans, Anton van Zuylen, W. F. Rentmeester, A. van Sprinkhuijzen, F. A. Wiebes, B. Ruysbroek, A. C. Kleyn, L. J. alles wordt gebracht en dat tot nog toe de school wet van 1878 zoo gebrekkig wordt uitgevoerd. Op grond daarvan ontraadt hij de herkiezing van de aftredende leden van den gemeenteraad, behoudens een enkele, nl. de heer Wilkens, die steeds getoond heeft een voorstander van voldoend lager onderwijs te zijn. Dit stuk maakte verbazend veel sensatie in de gemeente, wegens den grooten invloed, dien de heer Prins doorgaans op de algemeene be langen uitoefent, en de verontwaardiging van een paar aftredende gemeenteraadsleden was zóó groot, dat, speciaal op aandringeu van een hun ner, den heer Udema Leopold, een voorstel bij den Raad ter tafel kwam, om bij den heer offi cier van justitie te Winschoten een formeele aanklacht togen den heer Winkler Prins in te dienen, welk voorstel door de minderheid sterk werd bestreden, dwaas en onzinnig werd genoemd, doch ten slotte met kleine meerderheid werd aangenomen. De verkiezing van raadsleden, die steeds te eendam aanleiding geeft tot hevig twistgeschrijf, handhaaft hierdoor, zegt de Prov. Dr. en Ass. Crt., wederbare van ouds bekende beruchtheid. Naar het schijnt, bestaat het vermoeden, dat de brand, die de vorige week eene diamant slijperij te Amsterdam verwoestte, aangestoken zou wezen door een van de werklieden. De justitie heeft een diamantsbjper, die daarvan verdacht wordt, gearresteerd. De hoeren D. W. Kievitó, J. M. Grein on J. WH. Rutgers van Rozenburg uit Amster dam dringen in een adres aan de Eerste Kamer aan op verwerping der voordracht van het ka naal naar de Merwede. In plaats daarvan wen- schen zij dat de vaart AmsterdamGouda IJselmonde worde verbeterd, die in korter tijd af te leggen en beter is dan de Keulsche vaart uit het oogpunt van bruggen, sluizen, stroomen, spoorkruisingen, tijd van uitvoering, kosten van aanleg, belangen van defensie. Dit kanaal zou tevens een groote militaire waterweg tusschen het Noorder en Zuider frontier zijn, terwijl de kosten van dit werk f 7.720.000 zouden bedra gen tegen f 13.100.000, benoodigd voor de ver betering der Keulsche vaart. Morgen (Woensdag) 13 Juli, zal aan gene raal Van der Heyden een feestmaal worden aangeboden door de leden der „Groote Club” te Amsterdam. De generaal heeft de uitnoodi- ging aangenomen. ,.-r 3.3-1 UIT DE PERS. De Standaard blijft op de beschuldiging van valsch spel, het anti-revolutionaire blad door sommige katholieke bladen toegevoegd, het ant woord niet schuldig. Het blad begrijpt de ver bittering der Roorasche kiezers, die zich hadden gevleid eindelijk eens een Roomscbe te zien kiezen in een niet-Roomschdistrict, een zaak die tot dusver altijd is atgestuit op den vastbe raden wil der Protestantsche bevolking. Daar om zet het blad als volgt de politiek der R. Kath. partij uiteen; „De Roomschen (kerkelijke partij in echten zin) hebben eerst de hulp der liberalisten ge- gebruikt, om door invoering van het neutrali- teitssysteem den ban op te heffen, waaronder hun kerk besloten lag. Toen Thorbecke de bisschoppen had ingevoerd, liet men de libera listen weer los. loon sloten dezelfde Roomschen zich even beslist en kloek aan bij de conservatieve partij, die er zonder hen niet komen kon, en hun het eminente voordeel beloofde van invloed in het raderwerk van Staat. Dat die partij in 18 3 door de. April-beweging opkwam, deerde vol strekt niet. De Roomschen kennen geea kies keurigheid. De kerk is hun doel en naar dat doel schikken zich de middelen. „En nu, na het wegsmelten der conservatie ven, sloten diezelfde Roomschen zich weer even rond en open bij ons, antirevolutionairen, aan, ook al weten ze, dat de geesteskinderen van Calvij n het principieelst tegen de kerk van Rome overstaan. „Zoo blijft Rome vrij, en maakt haar dupes, na ze ten dienste van haar kerk gebruikt te hebben. „Dit is niet tot haar schande gezegd. „Rome speelt in ons land, tegenover een in drieën gedeeld Protestantisme, de sterkste partij. „Door zich beurtelings bij elke opkomende groep aan te sluiten, gebruikt ze telkens de edelste en beste krachtenberooft die van haar gaafheid en levenskracht, en staat gereed, om, na zedelijk de nieuwe partij vermoord te hebben, zich op de puiuhoopen van haar macht weer mot de dan opkomende factie te verbroederen. „Let er op, als de radicale partij zich gaat orgauiseeren, komen de dagen voor Rome om dezelfde tactiek toe te passen ook op haar. In Diiitschland, bij Moufangs verkiezing, zag men de voorteekenen.” Muur hoe Rome zich in deze gedurig wisse lende vriendschappen ook keerê of kronkele, tot de verkiezing van Roomscbe candidaten met hulp van niet-Roomschen bracht ze het dusver, voor zoovéél de Standaard bekend is, nog nooit. En het blad heeft geen spijt dat het niet medegewerkt heeft om,’t geen nooit geschiedde, nu te doen gebeuren. Integendeel, zij zou het een ramp geacht hebben, want daardoor zou de zelfstandigheid prijs gegeven zijn, die sinds 1869 onder zoo pijnlijke worsteling herwonnen is. Wel zou de Stand, gaarne gezien hebben dat de Roomsche candidaat gekozen was, maarniet tegen den prijs dat Rome aan de antirevolutie- r SHEERER COURANT SB ib’. j it 'lli 't 8 “lli 8 i BClTGff LA X»,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 1