Alléén in de Wereld. Gemeente-belangen i Oh* verleend over alle asch en vuilnis die in eerst n en I W( he to da dei ka de be vei wa Hjc zic eei del bir zic pla ou ml >i 1 Odd i !u ’i ig Olrti 'eri e d u 1 IS i i'< He i zi n 1 31 t izoe De uve ehei Zen- Toi aai bri OV1 licl gin i ecu die dee ker van non be»: is i Slim te 1 liet mid hel[ onn hlij 1 1 J'!1. W st, lite |J4e f mi I go I ve I de door ver op I bergen op nieuw verzekerd. Hij voegde er bij, dat deze maatregel geen directe vermindering van belastingen tengevolge zal hebben; eerst in de toekomst zou dit misschien het geval kun nen zijn. Deze openhartige verklaring zal natuur lijk niet strekken om vele nieuwe aanhangers voor Bismarck’s lievelingsdenkbeeld te winnen. De uitslag der algemeene verkiezingen in Hongarije is thans bekend. Er moeten wel nog eenige herstemmingen plaats vinden, maar deze zullen op de verhouding tusschen de par tijen van weinig of geen invloed zijn. In 413 kiesdistricten zijn gekozen: 230 candidaten der liberale partij, 88 der uiterste linkerzijde of on- afhankelijksheidspartij, 62 der gematigle oppo sitie, .15 nationalen en 12 candidaten, die zich bij geen partij hadden aangesloten. Het minis- terie-Tisza kan dus tevreden zijn; de liberale partij heeft 53 zetels gewonnen, waarvan 30 op de gematigde oppositie, 20 op de uiterste linker zijde en 3 op de nationalen; in het ongunstigste geval kan de regeering op een meerderheid van 50 h 60 stemmen rekenen. Kenschetsend voor de wijze, waarop de ver kiezingsstrijd in Hongarije pleegt gevoerd te worden, is de bevrediging, waarmede een Hon- gaarsch blad mededeelt, dat ditmaal „niet meer dan” 5 personen daarbij het leven verloren heb ben. Het is echter waar, dat bij vroegere al gemeene verkiezingen de strijd dikwijls vrij wat bloediger was. De dictators-politiek van vorst Alexander van Bulgarije heeft bepaald gezegevierd bij de verkiezingen voor de dubbele Kamer. Een de- peche uit Weenen aan de Indépendance beves tigt do officieele berichten uit Sofia volkomen. Daaruit blijkt, dat Zondag bij de aanvul lings- verkiezingeu 82 officieele candidaten verkozen werden en 4 opposanten. In 296 districten, waar het resultaat definitief is, werden 292 officieele candidaten gekozen, hetgeen, volgens de Indép., beteekent, dat vorst Alexander voortaan onbe paald gebieder van het land is. De troonrede waarmede hij 13 dezer de dubbele Kamer zal openen, is, volgens de Wiener Presse, reeds ge drukt en zeer verzoenend gesteld; er wordt zelfs uitzicht op eenige concessies in gegeven. zij den binnenkomende een paar stappen tege moet kwam, een weinig kreupel. Hoewel slechts heel weinig, sleepte haar eene voet toch iets achteraan en een barer smalle schouders was een beetje omhoog getrokken; maar welk een lief, zacht en daarbij verstandig gelaat zat op dat zwakkelijke lichaam Het zou een ma- donna-portret van Raphael tot sieraad hebben ver strekt. En terwijl zij haar binnenkomenden broeder de armen toestak, kwamen er van uit de van kantwerk voorziene mouwen een paar kin derhanden te voorschijn, zóó fijn, zoo zacht en fraai gevormd, als zij slechts zelden gevonden worden, zelfs in de voornaamste kringen Men bespeurde het reeds dadelijk op het eer ste gezicht, dat broeder en zuster bijzonder veel van elkaar hielden. De jonge man kwam haastig naar zijn zuster toeloopen, hij boog zich over haar heen, kuste haar op den kleinen mond en ge leidde haar toen terug naar haar zitplaats. „Ik heb u reeds zoo vaak verzocht, u niet te laten storen,” zei hij op zacht „als gij voortaan niet stil uw plaats blijft, dan zal ik een voorbeeldige straf voor u uitdenken.” „En waarin zal die dan wel bestaan?” vroeg zij met een schelmsch, zoet lachje. „Waarin? Ja, dat is het juist! Ik heb mijn wil geheel in die kleine handjes gegeven.” Hij trok een tabouretje bij hare stoel e» bracht hare rozenroode vingertoppen liefkozend aan zjjne lippen. „Ik heb u gisteren avond in ’t geheel niet weer gezien,aldus vervolgde de jonge dame; „hebt gij m de club weer zitten disputeeren over uwe oude geliefde thema’s?” Een fijn lachje speelde om den kleinen mond van de spreekster. „Natuurlijk, ondeugende spotster, en vervol gens heb ik nog een ontdekkingsreis onderno men. Maar dat is niet iets voor u, die in de reine ether eener volmaakte wereld luistert naar de openbaringen van het schoone. Misschien daarover later eens.” Martha vroeg niet verder. Hoe vertrouwelijk deze broeder en zuster ook met elkaar waren, en hoezeer ook ieder van hen behoefte gevoelde naar, maar daarbij vertoonde geheel het arran gement iets gemoedelijks, iets echt huise lijks; het was minder een salon dan wel een prettig woonvertrek. Van het eene venster tot het andere was, door middel van klimop en andere slingerplanten, een klein prieeltje ge vormd, waaronder een stoel stond met een werktafeltje. Ook hingen er een paar vogel kooien in ’t groende een met een kanarievo gel, de ander met een roodborstje. Boven eene kostbare pianino was een sierlijke boekenhanger aangebracht en op de ruggen der boeken las men in vergulden titels de namen der meest be kende dichters. Een kleine boekenkast bevatte bovendien nog eene vrij uitgebreide bibliotheek van werken van verschillenden inhoud. Een portiere scheidde het hooge, vriendelijke vertrek van de naastgelegen slaapkamer. Toen de jonge man binnenkwam, ging een jonge dame, in een donkere japon, opstaan van haar stoel onder het groen en legde zij het boek neer, waarin zij had zitten lezen! Zij was klein van gestalte, en, zooals men bemerken kon, toen wijtenden" toon"1 Vergadering van den Raad der GemeenteWijm- britseradeel, op Zaterdag den 9 Juli 1881 ’s voormiddags 10 uur. Tegenwoordig zijn 10 ledenafwezig met kennisgeving de heer Bootsma. I. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. II. Wordt overgegaan tot de beëediging van de nieuw benoemde leden van den Raad, de heeren B. U. de Jong en J. J. Reijenga. Nadat zij den in art. 83 der grondwee en den in art. 39 der gemeentewet bedoelden eed had den afgelegd, nemen zij zitting. III. Wordt mededeeling gedaan van de na volgende ingekomene stukken, als a. Brief van den heer R. Dooijema te Heeg, berichtende dat hij de benoeming tot algemeen Armvoogd aldaar aanneemt; b. Resolutie van H.H. Ged. Staten houden de goedkeuring van het kohier van den hoofde- lijken omslag, dienst 1881, tot een bedrag van f61702.85; c. het door hetzelfde College goedgekeurd raadsbesluit tot den onderhandschen verkoop aan S. R. Westra te Goënga van eene plek gronde aldaar, die voor de publieke dienst niet meer be stemd behoeft.te blijven: d. Resolutie van hetzelfde College, houden de goedkeuring van het raadsbesluit waarbij 1°. aan Diakenen der Hervormde Gemeente van de radicale afgevaardigde Defuisseaux een schit terende redevoering ten gunste van het algemeen stemrecht. Toen hij, door den minister Bara in de rede gevallen, die hem den „pater Lori- quet der linkerzijde” noemde, uitriep: „Gijkunt met al uwe beweringen niet onwaar maken, dat van de 1,700,000 meerderjarige mannen in Belgïe 1,100,600 geen kiezer zijn barstten van de tribunes luidruchtige toejuichingen los, zoodat de voorzitter dreigde ze te zullen doen ontruimen, indien zulk een tooneel nogmaals voorkwam. Ook den volgenden dag was de discussie zeer geanimeerd. De heer Janson handhaafde en verdedigde zijn amendement, betreffende uitbrei ding van het kiesrecht. Hij verdedigde zich te gen het verwijt, dat zijn partij de liberale zou zijn afgevallen en geloofde, dat het mogehjk zou zijn tot overeenstemming te komen. Daar de regeering verklaard heeft, dat zij niets beloven wil, wil hij de quaestie der hervorming van het recht, door capaciteit én niet geld als den grond slag van kiesrecht aan te nemen, door de Ka mer opgelost zien. De regeering zal heden (Dinsdag) antwoorden en de Kamer dan morgen beslissen. In het Engelsche Lagerhuis heeft de af gevaardigde Stavely Hill gevraagd of de Engel sche gezant te Konstantinopel ook last had ge kregen om de opmerkzaamheid van den Sultan te vestigen op de onregelmatigheden, die in het proces tegen Midhat-pacha en zijn medebeschul digden zijn voorgekomen, en do Groote Heer aan zijn verstand te brengen, dat de uitvoering van het doodvonnis gelijk zou staan met een gerechtelijken moord. De minister antwoordde, dat de correspondentie, die over deze quaestie tusschen Londen en Konstantinopel gevoerd werd, nog niet was afgeloopen en dat hij dus eerst later op de vragen van den heer Hill zou kun nen antwoorden. Gladstone antwoordde aan baron Worms, op zijn vragen aangaande de Amsterdamsche Trans- vaalleening, dat dit een schuld is, door de re geering der Transvaal aangegaan, bij de an nexatie door Engeland overgenomen en die thans weder op de regeering der Transvaal overgaat. Gisteren (Maandag) zou, naar men zegt, Brad- laugh gevolg geven aan zijn voornemen en naar het Lagerhuis gaan om den eed af te leggen en zitting te nemen als afgevaardigde voor Nort hampton. Men meent dat een aantal zijner vrienden hem naar Westminster volgen zal om meer kracht aan de manifestatie te geven. Alle maatregelen zijn echter genomen om de zaak kalm te doen afloopen. Zoodra de president der Kamer kennis kreeg van Bradlaugh’s voor nemen, heeft hij de ambtenaars, die met de handhaving der orde belast zijn, herinnerd aan het in de zitting van 10 Mei genomen besluit, Waarbij aan Bradlaugh de toegang tot het Huis ontzegd is, tenzij hij de verplichting op zich neemt om niets te doen wat de orde zou kun nen verstoren. De wacht bij het parlementsge bouw is dientengevolge verdubbeld en de schild wachts hebben bevel om Bradlaugh het binnen treden te beletten. Of hij evenwel toch geen middelen zal vinden om in de zaal te komen, zal te bezien staan. De Allg. Augsb. Zeit. meldt, dat de verkie zingen voor den Duitschen Rijksdag vau 16 tót 18 October a. s. zullen plaats hebben. De Duitsche Bondsraad hoeft Vrijdag jl. haar zittingen verdaagd en daaruit volgt, dat de vrees, dat ook te Dresden, krachtens de socialistenwet, de kleine staat van beleg zal worden afgekon- digd, ongegrond was. Volgens de Köln. Ztg. althans is daartoe geen besluit aenomen «n WaK >- uuKsiscne regeering geen voor stel toe gedaan. Bismarck blijft steeds vasthouden aan het denk- faecale stoffen aldaar, voor zoo ver het een en ander gezegd kan worden niet het eigendom van anderen uit te maken of door dezen onbeheerd wordt gelaten2°. aan hetzelfde College wordt afgestaan een perceel oude rijdweg, teneinde dat in te richten tot aschbelt; het een en ander voor den tijd van 10 jaren. Voorts wordt medegedeeld de uitslag der ver pachting van het recht van visscherij in de wateren der gemeente voor den tijd van 2 jaren. De opbrengst der 12 perceelen is geweest per jaar f27. Het een en ander wordt voor notificatie aan genomen. IV. Aan de orde is de brief van den hoofd onderwijzer H. de Jong Jz. te Wolswn, ver zoekende dat aldaar in de school hulppersoneel moge worden aangesteld. Na resumtie van het verzoek en eenige dis cussie, wordt besloten eene oproeping van sol licitanten te doen voor de betrekking van on derwijzer aldaar, zoomede voor de school te Ou- dega, tengevolge het vertrek van S. Poelstra, ieder op eene jaarwedde van f500. V. Wordt gelezen een adres van den heer P. M. Montijn, Notaris te Gouda, verzoekende eene tegemoetkomingin de kosten van het op maken van een plan en kaart voor den aanleg van eenen spoorweg van Harlingen langs Bols- ward, Sneek, Lemmer, Meppel, Almelo en Ol- denzaal naar Gronau enz.ten bedrage van f250 tot f400, naar gelang van het belang dat deze gemeente bij zoodanigen spoorweg heeft. De Raad, in aanmerking nemende den min gtinstigen financieëlen toestand der gemeente en de weinige kans van slagen van particuliere ondernemingen, heeft op het verzoek afwijzend beschikt. VI. Wordt gelezen eene missive van den heer W van der Wurf te Oppenhuizen, ver zoekende ontslag uit de betrekking van boek houder der algemeene Armvo >gdij van Oppen huizen en Uitwellingerga, tengevolge zijn aan staand vertrek naar Herveld. Aan den adressant wordt eervol ontslag ver leend. VII. Wordt gelezen eene missive van de al gemeene Armvoogden van Oppenhuizen c. a., houdende mededeeling van een aanbeveling tot benoeming van een lid van hun college, in plaats van wijlen den heer T. T. Jorritsma, en tot benoeming van eenen boekhouder in plaats van den heer v. d. Wurf. De Voorzitter doet mededeeling van de aan beveling door Burgemeester en Wethouders, voor iedere vacature, waarna tot benoeming wordt overgegaan. De uitslag is dat gekozen wordt tot Armvoogd, Durk T. Jongbloed tot boekhouder Tjalling P. Koopmans. VIII. Wordt gelezen een adres van hetzelf de Armvoogdij-bestuur, verzoekende om autori satie tot af- en overschrijving van- en op posten hunner begrooting voor 1880, volgens daarbij gevoegden staat. Het verzoek wordt met alge meene stemmen toegestaan. IX. Worden gelezen adressen van denzelfden inhoud, van a de algemeene Armvoogden van Jutrijp en Hommerts, en b de algemeene Arm voogden van Woudsend c. a., waarop mede be schikt wordt als sub VIII. X. Wordt overgegaan tot de benoeming van eenen wethouder, ter vervanging van den heer J. A. Visser Sr. Na stemming en de 2de vrije stemming blijkt dat gekozen is de heer J. D. Wijnja, met 7 stemmen; de heer Okma had 5 stemmen op zich vereenigd. De heer Wijnja verklaart dio benoeming niet Een verhaal van II. Köhler. II. Het was tegen den middag van dien zelfden dag, dat de jonge baron Reinbach aan de deur eener kamer klopte, die aan den anderen kant van den corridor tegenover zijn kamer lag. Op het „binnen” van eene vrouwelijke stem, trad hij de kamer in. De inrichting van het vertrek was deftig en toch eenvoudigmet den eersten oogopslag kon men het reeds aan honderde klei nigheden zien, dat hier een vrouwelijk wezen huishoudde. Het geschilderde en met stucadoor- werk versierde plafond, die kostbare heldere ta pijten, die zware gordijnen en de met zware zijde overtrokken zittingen der prachtige meu bels, spraken voor den rijkdom van den eAe- De heer Greijdanus herinnert nog aan den slechten toestand van de draai over de Bolswardei - Snceker Zeilvaart, bij het Abbegaster Ketting. De daarover gevoerde discussion, leiden echter tot geen bepaald resultaat. De vergadering is daarna gesloten. INGEZONDEN STUKKEN eel is en wordt in den laatsten gesproken over de rubriek publieke werken. Zoo als dit meermalen in publieke zaken het geval is, laat deze of gene zijne voorliefde of denkwijze tegenover die van anderen daarover op harde wijze blijken. Dit heeft zijne nuttige zijde, omdat door de wrijving daarvan licht ont staat. Over zaken, die tot het verledene be- hooren of in staat van wijzen zijn, wil ik niet spreken; wat voorbij is, moet voorbij zijn. aan te nemen, waarna tot eene nieuwe beno.T> j ming wordt overgegaan. De uitslag is, dat na stemming, 2de vrije, stemming en herstemming benoemd is de heer R. K. Okma, met 6 stemmendo heer Bootsma had 5 stemmen; 1 blanco briefje. De heer Okma verklaarde de benoeming aan te nemen. XI. De Commissie voor de zaken van het armwezen, brengt, bij monde van den heer de Jong, rapport uit op een in hare handen gesteld adres van de algemeene Armvoogden van Wouds end c.. a., houdende verzoek om verhooging van subsidie voor 1881, tot versterking van sommi ge posten van uitgaaf der begrooting, tot een bedrag van f 760. De conclusie van dat rapport strekt daartoe, dat het verzoek zal worden toegewezen, onder voorwaarde, dat de verhooging plaats hebbe op de door de Commissie speciaal aangewezen pos- ten der begrooting. Met algemeene stemmen wordt dienovereen komstig besloten. XII. W ordt mededeeling gedaan van het procesverbaal van verificatie der gemeentekas <ld. heden, waaruit blijkt, dat er in kas was de som van f 1.745,56®. XIII. Wordt gelezen eene missive van den Ontvanger dezer gemeente, ten geleide van zijne rekening over 1880, met de daarbij behoorende bijlagen. Deze stukken worden gesteld in handen van eene Commissie, bestaande uit de heeren Wij n- ja, Bootsma en Greijdanus, met uitnoodiging om daaromtrent te rapporteren binnen 14 dagen. XIV. Ter tafel wordt gebracht, een ontwerp verordening, regelende de samenstelling en den werkkring der vaste Commissie uit den Raad voor de zaken van het armwezen, door de ge noemde Commissie ter vaststelling aangeboden. Op voorstel van den voorzitter wordt beslo ten, de behandeling te doen plaats hebben in de volgende vergadering. XV. Wordt gelezen eene resolutie van hh. Gedeputeerde Staten, waarbij in overweging wordt gegeven, de instructie van den Gemeente ontvanger te wijzigen en aan te vullen, zooals daar bij wordt voorgeRell. Deze resolutie zal ter Secretarie voor de le den van den Raad ter inzage worden gelegd, en behandeld worden in de volgende vergadering. XVI. Wordt gelezen een adres van I). Boer- sma wed. K. Sijsling te Oppenhuizen, verzoeken de afschrijving van den aanslag van haren wij Ion echtgenoot, in den hoofdelijken omslag, op grond van mindere inkomsten, door het verlies van bet bedrijf als veehouder. Het adres wordt met algemeene stemmen af gewezen. beeld om in Duitschland het tabaksmonopolie Scharnegoutum c. a. de vrije beschikking wordt in te voeren. De Pruisische minister van finan- verleend over alle asch en vuilnis die in eerst cien, Bitter, heeft dit dezer dagen te Konings- genoemd dorp bijeen vergaderd wordt en van de ander gezegd kan worden niet het eigendom t- I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1881 | | pagina 2